Документ 983-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2011, підстава - 346-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 червня 2000 р. N 983
Київ
{ Постанова втратила чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 388/2011 ) на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
Про затвердження Положення про Державну
службу контролю за переміщенням культурних
цінностей через державний кордон України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державну службу контролю за
переміщенням культурних цінностей через державний кордон України
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2000 р. N 983
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України
1. Державна служба контролю за переміщенням культурних
цінностей через державний кордон України (далі - Державна служба
контролю) є урядовим органом державного управління у сфері
контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних
цінностей, який діє у складі Мінкультури і йому підпорядковується.
2. Державна служба контролю у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами
Мінкультури, а також цим Положенням.
3. Державна служба контролю:
1) у межах своєї компетенції бере участь у реалізації
державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення
культурних цінностей;
2) вживає заходів до захисту національних інтересів,
пов'язаних з переміщенням культурних цінностей, запобігання втраті
культурних надбань, заподіянню шкоди міжнародному престижу
України;
3) виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові
функції щодо вивезення, ввезення та повернення культурних
цінностей;
4) узагальнює практику застосування законодавства про
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, розробляє
пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд
Міністра культури і мистецтв;
5) разом з іншими державними органами запобігає незаконному
переміщенню культурних цінностей і передачі права власності на
них;
6) вживає заходів до повернення власникам їх незаконно
вивезених (ввезених) культурних цінностей відповідно до
законодавства України;
7) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення
виконання міжнародних угод з питань запобігання незаконному
переміщенню культурних цінностей, сприяння їх поверненню державам,
яким вони належать;
8) разом з відповідними організаціями України та інших держав
розробляє та реалізує програми і плани скоординованих дій щодо
виявлення, обліку та повернення в Україну культурних цінностей;
9) виконує відповідно до міжнародних договорів України дії,
пов'язані з втраченими або переміщеними з її території під час
Другої світової війни культурними цінностями;
10) здійснює науково-методичне та інформаційне забезпечення
діяльності організацій, пов'язаних з вивезенням, ввезенням та
поверненням культурних цінностей;
11) забезпечує проведення державної експертизи культурних
цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення), та при
поверненні після тимчасового вивезення;
12) розглядає клопотання власників культурних цінностей або
уповноважених осіб про вивезення культурних цінностей;
13) приймає рішення щодо можливого вивезення (тимчасового
вивезення) культурних цінностей;
14) видає свідоцтва на право вивезення (тимчасового
вивезення) культурних цінностей;
15) проводить реєстрацію ввезених (тимчасово ввезених)
культурних цінностей;
16) складає переліки культурних цінностей, що вивозяться
(тимчасово вивозяться), і встановлює порядок тимчасового
вивезення;
17) інформує громадськість в Україні та за її межами про
факти втрати або крадіжки культурних цінностей;
18) здійснює необхідні заходи для повернення викрадених,
незаконно вивезених та евакуйованих і неповернутих культурних
цінностей, складає їх реєстри та каталоги;
19) бере участь у роботі міжнародних організацій,
конференцій, нарад з питань повернення культурних цінностей,
запобігання їх незаконному переміщенню;
20) готує пропозиції про укладення міжнародних договорів
України з питань вивезення, ввезення та повернення культурних
цінностей і подає їх Мінкультури;
21) налагоджує контакти з українською діаспорою з метою
пошуку культурних цінностей, створення умов для повернення їх в
Україну;
22) організовує роботу, пов'язану з виявленням та обліком на
території України культурних цінностей інших держав, сприяє
вирішенню питань про їх повернення відповідно до Конституції та
законодавства України;
23) установлює разом з Держмитслужбою порядок реєстрації
культурних цінностей, що тимчасово ввозяться в Україну;
24) створює бази даних на переміщені культурні цінності;
25) готує для засобів масової інформації матеріали щодо
розшуку та повернення в Україну культурних цінностей;
26) забезпечує додержання порядку переміщення культурних
цінностей через митний кордон України;
27) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
4. Державна служба контролю виконує покладені на неї завдання
у взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування у межах їх компетенції у даній сфері.
5. Державна служба контролю має право:
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до її компетенції;
залучати вчених, фахівців, експертів для вивчення проблем
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей;
здійснювати контроль і проводити перевірки з питань, що
належать до її компетенції;
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
скликати в установленому порядку наради фахівців з питань,
які належать до її компетенції;
передавати в установленому порядку на розгляд правоохоронних
органів матеріали про порушення законодавства щодо переміщення
культурних цінностей;
видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, в разі
потреби - разом з іншими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування.
У випадках, установлених законодавством, рішення Державної
служби контролю є обов'язковими для виконання органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, установами,
організаціями та громадянами.
6. Державну службу контролю очолює голова, який призначається
на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністра культури і мистецтв.
Голова Державної служби контролю є членом колегії
Мінкультури.
7. Голова Державної служби контролю має заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра культури і мистецтв,
погодженим з головою Державної служби контролю.
Розподіл обов'язків між заступниками провадить голова
Державної служби контролю.
8. Голова Державної служби контролю:
здійснює керівництво діяльністю Державної служби контролю,
несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів
України і Міністром культури і мистецтв за виконання покладених на
Державну службу контролю завдань;
призначає на посаду та звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Державної служби
контролю;
визначає ступінь відповідальності заступників голови
Державної служби контролю та керівників структурних підрозділів;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Державної служби
контролю;
підписує видані в межах компетенції Державної служби контролю
накази, організовує перевірку їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи Державної
служби контролю;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
9. Державна служба контролю для реалізації покладених на неї
завдань може за погодженням з Міністром культури і мистецтв
утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності її
працівників. Призначення на посаду і звільнення з посади
керівників цих органів та затвердження положень про територіальні
органи здійснюється головою Державної служби контролю.
10. Державна служба контролю сприяє діяльності Міжвідомчої
ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних
цінностей.
11. Граничну чисельність працівників та структуру Державної
служби контролю затверджує Міністр культури і мистецтв у межах
граничної чисельності працівників Мінкультури, затвердженої
Кабінетом Міністрів України.
12. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Державної
служби контролю затверджує голова Державної служби контролю за
погодженням з Міністром культури і мистецтв та Мінфіном.
13. Державна служба контролю утримується за рахунок
державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання
Мінкультури.
14. Державна служба контролю є юридичною особою, має
самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням.вгору