Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 24.09.2005979
Документ 979-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2012, підстава - 200-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 вересня 2005 р. N 979
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }
Про затвердження Положення про Державну
службу геодезії, картографії та кадастру
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009
N 122 ( 122-2010-п ) від 27.01.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державну службу геодезії,
картографії та кадастру, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2005 р. N 979
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу геодезії,
картографії та кадастру
{ У тексті Положення слово "Мінприроди" замінено словом
"Держкомзем" у відповідному відмінку, а слова "Міністр
охорони навколишнього природного середовища" у всіх
відмінках - словами "Голова Державного комітету із
земельних ресурсів" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }

1. Державна служба геодезії, картографії та кадастру (далі -
Укргеодезкартографія) є урядовим органом державного управління,
який діє у складі Держкомзему і йому підпорядковується.
2. Укргеодезкартографія у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами
Держкомзему.
3. Основними завданнями Укргеодезкартографії є:
участь у реалізації державної політики у сфері
топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності,
створення національної геодезичної системи відліку, пов'язаної з
європейськими та світовими системами координат, і національної
інфраструктури геопросторових даних, встановлення, унормування,
обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;
координація топографо-геодезичної та картографічної
діяльності, здійснення методичного керівництва у цій сфері;
координація діяльності, пов'язаної з встановленням, унормуванням,
обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних
назв.
4. Укргеодезкартографія відповідно до покладених на неї
завдань:
1) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів
Державної програми економічного та соціального розвитку і
Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, Національної програми інформатизації та інших програм,
пов'язаних з використанням національних геоінформаційних ресурсів;
2) бере участь у розробленні та виконанні державних і
регіональних програм розвитку топографо-геодезичної діяльності та
картографування;
3) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до її компетенції, розробляє пропозиції стосовно
вдосконалення законодавства і подає їх на розгляд Держкомзему;
4) забезпечує розміщення державного замовлення на проведення
загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт та розподіл
між спеціалізованими підприємствами обсягу видатків для його
виконання на конкурсних засадах, здійснює в установленому порядку
оплату цих робіт;
5) розробляє, визначає і затверджує у межах своєї компетенції
пріоритетні напрями та програми фундаментальних і прикладних
розробок, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт,
створює систему науково-технічного інформування у сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
6) розробляє і затверджує в установленому порядку
нормативно-технічні документи з питань топографо-геодезичної,
картографічної та кадастрової діяльності, встановлення,
унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження
географічних назв, у межах своєї компетенції здійснює державний
контроль за використаним і збереженням географічних назв;
7) аналізує стан державної геодезичної і гравіметричної
мережі розробляє пропозиції щодо її удосконалення, проводить
картографічний моніторинг території України, включаючи шельфову
зону;
8) забезпечує функціонування та розвиток державної
геодезичної і гравіметричної мережі, включаючи мережу супутникових
спостережень;
9) забезпечує діяльність Міжвідомчої науково-методичної ради
з питань географічних назв, формує та забезпечує ведення
Державного реєстру географічних назв України, назв географічних
об'єктів інших країн світу, які використовуються в Україні;
10) організовує виконання астрономо-геодезичних,
гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних,
картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових
радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для
дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів
і стану довкілля;
11) забезпечує у межах своєї компетенції створення
геоінформаційних систем у сфері державного управління та для інших
потреб, а також організовує роботу з визначення географічних
сталих;
12) видає в установленому законодавством порядку ліцензії на
виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та здійснює
в межах своїх повноважень контроль за додержанням суб'єктами
господарювання ліцензійних умов;
13) здійснює державний геодезичний нагляд, спрямований на
забезпечення додержання суб'єктами господарювання встановленого
порядку виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;
14) організовує в установленому порядку метрологічне
забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
15) організовує проведення реєстрації апаратури супутникових
радіонавігаційних систем, які використовуються для виконання
топографо-геодезичних робіт;
16) веде державний облік топографо-геодезичних і
картографічних робіт, забезпечує зберігання матеріалів, одержаних
за результатами їх виконання, формує і забезпечує ведення
Державного картографо-геодезичного фонду, регіональних
картографо-геодезичних фондів, бази цифрових і електронних карт,
геопросторових даних;
17) забезпечує виконання топографо-геодезичних і
картографічних робіт з делімітації та демаркації державного
кордону, бере участь у формуванні відповідної бази картографічних
даних;
18) організовує вивчення, узагальнення та впровадження
вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері топографо-геодезичної,
картографічної та кадастрової діяльності;
19) бере участь у встановленому порядку в міжнародному
співробітництві з питань топографо-геодезичної і картографічної
діяльності, підготовці проектів міжнародних договорів у цій сфері;
20) виконує в межах, визначених Держкомземом, функції з
управління майном топографо-геодезичних і картографічних
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його
управління, зокрема з підготовки пропозицій щодо їх створення,
реорганізації та ліквідації;
21) погоджує та подає на розгляд Держкомзему проекти статутів
новоутворених і пропозиції щодо внесення змін до статутів діючих
топографо-геодезичних і картографічних підприємств, установ і
організацій, вносить пропозиції щодо призначення осіб на посаду
керівників підприємств, установ і організацій;
22) сприяє забезпеченню топографо-геодезичних і
картографічних підприємств, установ і організацій
висококваліфікованими спеціалістами, організовує їх перепідготовку
та підвищення кваліфікації;
23) бере участь у видавничій діяльності у сфері геодезії,
картографії та кадастру;
24) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Укргеодезкартографія має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на неї завдань;
припиняти відповідно до законодавства всі види
топографо-геодезичних та картографічних робіт, які проводяться з
порушенням стандартів, інструкцій, норм і правил; анулювати
ліцензії на виконання цих робіт;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції;
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до її компетенції;
видавати накази організаційно-розпорядчого характеру;
проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать
до її компетенції.
6. Укргеодезкартографія в межах своїх повноважень взаємодіє з
центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, об'єднаннями громадян.
7. Укргеодезкартографію очолює голова, який за посадою є
заступником Голови Держкомзему. Голова Укргеодезкартографії
призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом
Міністрів України в установленому порядку. { Абзац перший пункту 7
в редакції Постанови КМ N 122 ( 122-2010-п ) від 27.01.2010 }
Голова Укргеодезкартографії є членом колегії Держкомзему.
8. Голова Укргеодезкартографії має не більше трьох
заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на
посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Голови Державного комітету із земельних ресурсів,
погодженим з головою Укргеодезкартографії.
Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова
Укргеодезкартографії.
9. Голова Укргеодезкартографії:
здійснює керівництво Укргеодезкартографією, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Головою
Державного комітету із земельних ресурсів за виконання покладених
на Укргеодезкартографію завдань;
призначає на посаду і звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Укргеодезкартографії,
крім заступників голови;
визначає ступінь відповідальності заступників голови
Укргеодезкартографії і керівників її структурних підрозділів;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Укргеодезкартографії,
крім заступників голови;
підписує видані в межах своєї компетенції накази, організовує
перевірку їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи
Укргеодезкартографії;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
10. Для узгодженого вирішення питань щодо визначення
найважливіших напрямів діяльності в Укргеодезкартографії
утворюється колегія у складі голови, його заступників та
керівників підрозділів Укргеодезкартографії. Персональний склад
колегії та положення про неї затверджує Голова Державного комітету
із земельних ресурсів.
Рішення колегії проводяться в життя наказами
Укргеодезкартографії.
11. Граничну чисельність працівників Укргеодезкартографії за
поданням її голови затверджує Голова Державного комітету із
земельних ресурсів в межах граничної чисельності працівників
Держкомзему, визначеної Кабінетом Міністрів України.
Структуру Укргеодезкартографії затверджує її голова за
погодженням з Головою Державного комітету із земельних ресурсів.
12. Штатний розпис і кошторис Укргеодезкартографії затверджує
її голова за погодженням з Головою Державного комітету із
земельних ресурсів і Мінфіном.
13. Укргеодезкартографія утримується за рахунок державного
бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Держкомзему.
Умови оплати праці працівників Укргеодезкартографії
визначаються Кабінетом Міністрів України.
14. Укргеодезкартографія є юридичною особою, має самостійний
баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.вгору