Про затвердження плану заходів щодо удосконалення системи захисту пенсійних активів
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План від 23.12.2004961-р
Документ 961-2004-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 грудня 2004 р. N 961-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо удосконалення
системи захисту пенсійних активів

1. Затвердити план заходів щодо удосконалення системи захисту
пенсійних активів, що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади забезпечити подання щокварталу до 15 числа місяця, що настає
за звітним періодом, Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг даних про стан виконання затвердженого цим
розпорядженням плану заходів для інформування до 27 числа
відповідного місяця Кабінету Міністрів України.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 р. N 961-р
ПЛАН
заходів щодо удосконалення системи
захисту пенсійних активів
------------------------------------------------------------------ Найменування заходу | Строк | Відповідальні |виконання| за виконання ------------------------------------------------------------------ 1. Створення інтегрованої системи 1 червня Державна комісія
обміну інформацією між органами, 2005 р. з регулювання
що здійснюють державний нагляд та ринків
контроль у сфері недержавного фінансових
пенсійного забезпечення послуг,
Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку,
Мінекономіки,
Мінфін за участю
Національного
банку
2. Підготовка проекту Закону України -"- Державна комісія
"Про внесення змін до Закону з регулювання
України "Про недержавне пенсійне ринків
забезпечення" фінансових
послуг, Державна
комісія з цінних
паперів та
фондового ринку,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мінпраці,
Мін'юст,
Антимонопольний
комітет за
участю
Національного
банку
3. Сприяння прийняттю Верховною Радою 1 липня Державна комісія
України Закону України "Про 2005 р. з цінних паперів
акціонерні товариства", який, та фондового
зокрема, передбачає удосконалення ринку, Державна
корпоративного управління в комісія з
акціонерних товариствах регулювання
ринків
фінансових
послуг
4. Розроблення пропозицій щодо
створення нових:
видів довгострокових державних 1 листо- Мінфін,
цінних паперів пада Мінекономіки
2005 р.
надійних фінансових інструментів 1 листо- Державна комісія
пада з цінних паперів
2005 р. та фондового
ринку,
Мінекономіки,
Державна комісія
з регулювання
ринків
фінансових
послуг
5. Забезпечення взаємодії органів, що 1 січня Державна комісія
здійснюють державний нагляд та 2005 р. з регулювання
контроль у сфері недержавного ринків
пенсійного забезпечення, під час фінансових
проведення перевірки результатів послуг, Державна
діяльності недержавних пенсійних комісія з цінних
фондів та інших суб'єктів паперів та
недержавного пенсійного фондового ринку
забезпечення за участю
Національного
банку
6. Створення умов для формування 1 березня Державна комісія
саморегулівних організацій 2005 р. з регулювання
адміністраторів недержавних ринків
пенсійних фондів фінансових
послугвгору