Документ 952-2001-п, поточна редакція — Редакція від 28.11.2007, підстава - 1048-2007-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 серпня 2001 р. N 952
Київ
Про затвердження Програми розвитку виробництва
засобів індивідуального захисту працівників
на 2001-2004 роки
{ Щодо продовження строку виконання Програми до
1 січня 2009 року додатково див. Розпорядження КМ
N 1048-р ( 1048-2007-р ) від 28.11.2007 }

З метою створення безпечних і нешкідливих умов праці на
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності,
кращого забезпечення працівників засобами індивідуального захисту
вітчизняного виробництва, поліпшення якості та
конкурентоспроможності цієї продукції Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму розвитку виробництва засобів
індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки (додається).
2. Контроль за виконанням Програми, затвердженої цією
постановою, покласти на Віце-прем'єр-міністра України
Семиноженка В.П.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 952
ПРОГРАМА
розвитку виробництва засобів індивідуального
захисту працівників на 2001-2004 роки

1. Загальні положення
Ця Програма спрямована на забезпечення розвитку виробництва
засобів індивідуального захисту працівників (далі - засоби
захисту).
Вітчизняна промисловість може забезпечити працівників
національної економіки більшістю засобів захисту, передбачених
нормативними документами з охорони праці. Україна має достатні
потужності для виготовлення спецодягу працівникам усіх галузей
промисловості. Налагоджено випуск спеціального взуття,
виготовляються засоби захисту голови для шахтарів, розширився
асортимент засобів захисту органів дихання та зору. Водночас на
підприємствах були виявлені засоби захисту, що не відповідають
вимогам стандартів і технічних умов як за матеріалами, з яких вони
виготовлені, так і за захисними властивостями. Щоб запобігти
виготовленню такої продукції, запроваджено обов'язкову
сертифікацію засобів захисту.
Аналіз переліку засобів захисту, що виробляються в Україні,
свідчить про відсутність значної кількості найменувань засобів
захисту органів дихання, рук, ніг, голови, обличчя тощо. Це
особливо стосується засобів захисту шахтарів, металургів,
працівників агропромислового комплексу та інших галузей.
За статистичними даними за 1998 рік, в Україні у зв'язку з
відсутністю засобів захисту відповідного призначення було
травмовано 2413 працівників, у тому числі 56 із смертельним
наслідком.
Аналіз причин травматизму та професійних захворювань на
виробництві в 1999 році хоч і засвідчив деяке їх зниження, але ці
показники залишаються високими і однією з основних причин цього є
відсутність чи незастосування засобів захисту.
Нормативна база в галузі розроблення, виробництва і
використання засобів захисту потребує перегляду, а також
розроблення нових нормативних актів відповідно до європейських
норм. Програмою, підготовленою з урахуванням вимог Указу
Президента України від 14 вересня 2000 р. N 1072 ( 1072/2000 )
"Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу",
передбачається розроблення 9 нових стандартів, а також адаптація
28 європейських стандартів для використання їх в Україні.
2. Мета та основні завдання Програми
Мета Програми - забезпечення розвитку вітчизняного
виробництва засобів захисту.
Основними завданнями Програми є:
перегляд діючих і розроблення нових державних стандартів та
адаптація їх до європейських стандартів (в тому числі з метою
сертифікації) на засоби захисту органів дихання, від падіння з
висоти, осіб, які працюють з електроустановками, а також на
методики випробувань засобів захисту;
продовження роботи, спрямованої на створення та оснащення
обладнанням випробувальних лабораторій (центрів), а також органів
із сертифікації засобів захисту;
розроблення нових засобів захисту, зокрема костюмів
ізолювальних, костюмів захисних (з тканин вітчизняного
виробництва), засобів захисту органів дихання, засобів захисту
ніг, рук, голови, очей, органів слуху, обличчя, засобів захисту
від падіння з висоти, дерматологічних засобів захисту.
Заходи щодо реалізації Програми розвитку виробництва засобів
індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки та обсяги
фінансування цих заходів наведено в додатку.
3. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів щодо реалізації Програми
здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
(далі - Фонд), як це передбачено статтею 25 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).
Загальний обсяг фінансування Програми становить
9770 тис. гривень.
Визначення юридичних осіб, які безпосередньо виконуватимуть
заходи, передбачені цієї Програмою, здійснюватиметься
Держнаглядохоронпраці та Фондом разом з іншими відповідальними
виконавцями.
Угоди про виконання зазначених заходів укладатимуться між
Фондом і безпосередніми виконавцями.
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків
Реалізація Програми дасть змогу забезпечити захист
працівників від дії шкідливих та небезпечних факторів на
виробництві, знизити рівень травматизму та професійних
захворювань, удосконалити нормативно-правове забезпечення
розроблення та освоєння виробництва засобів захисту, які раніше не
вироблялися в Україні, а також посилити контроль за їх
відповідністю вимогам європейських стандартів. Це сприятиме
забезпеченню працівників (особливо в галузях з підвищеною
небезпекою праці) засобами захисту вітчизняного виробництва, що
зменшить залежність від імпорту, та збільшенню кількості робочих
місць.
5. Механізм управління та контролю за
ходом виконання Програми
Організаційне забезпечення реалізації Програми та управління
ходом її виконання здійснюватиме Держнаглядохоронпраці разом з
Фондом. Наукове супроводження робіт, передбачених заходами щодо
реалізації цієї Програми, та видача рекомендацій стосовно освоєння
виробництва розроблених засобів захисту здійснюватиметься
Національним науково-дослідним інститутом охорони праці як
головною організацією з розроблення нових видів засобів захисту.

Додаток
до Програми
ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми розвитку виробництва засобів
індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки
------------------------------------------------------------------------------ Зміст заходу |Відпові- |Термін |Вартість роботи, тис. гривень |дальні |виконання,|----------------------------- |виконавці |роки |усього|у тому числі за роками | | | |---------------------- | | | |2001 |2002 |2003 |2004 ------------------------------------------------------------------------------ 1. Удосконалення діючих
та розроблення нових
державних стандартів,
усього 743 89 92 157 405
у тому числі:
ДСТУ. Захисний одяг МВС 2002-2003 19 - 15 4 - пожежників. Загальні
технічні умови та методи Держнагляд-
випробувань охоронпраці
Держстан-
дарт
МОЗ
ДСТУ. Засоби індиві- Держнагляд- 2001-2002 19 15 4 - - дуального захисту від охоронпраці
падіння з висоти.
Загальні технічні Держстан-
вимоги. Методи дарт
випробувань
ДСТУ. Взуття спеціальне. -"- -"- 21 15 6 - - Загальні технічні умови
та методи випробувань
ДСТУ. Засоби індиві- -"- -"- 20 15 5 - - дуального захисту від
падіння з висоти.
Загальні вимоги до
маркування та
вказівки з експлуатації
ДСТУ. EN 136:1998. -"- 2003-2004 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Повні маски. Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 137:1993. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Автономні, резервуарні
дихальні апарати із
стиснутим повітрям.
Вимоги, випробування,
маркування (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 138:1994. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Дихальні апарати з
подачею повітря через
шланг для використання з
повними масками,
напівмасками або
мундштучними
пристроями. Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 139:1994. Держнагляд- 2003-2004 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати. охоронпраці
Дихальні апарати з лінією
подачі стиснутого повітря Держстан-
для використання з дарт
повними масками,
напівмасками або
мундштучними
пристроями. Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 140:1998. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Напівмаски та
чвертьмаски. Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 142:1989. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Мундштучні пристрої.
Вимоги, випробування.
маркування (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 143:1990. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Протиаерозольні фільтри.
Вимоги, випробування,
маркування (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 145:1997. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Автономні регенеративні
дихальні апарати зі
стиснутим киснем. Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 146:1991. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Захисні шоломи або
ковпаки з протипиловими
фільтрувальними
пристроями з примусовою
подачею повітря. Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 147:1991. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Повні маски, напівмаски
або чвертьмаски з
протипиловими
фільтрувальними
пристроями з примусовою
подачею повітря. Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 149:1991. Держнагляд- 2003-2004 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати, охоронпраці
фільтрувальні напівмаски
для захисту від Держстан-
аерозолей. Вимоги, дарт
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 250:1993. -"- -"- 20 - - 5 15 Обладнання захисних
дихальних апаратів.
Підводні автономні
резервуарні дихальні
апарати зі стиснутим
повітрям. Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 269:1994. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Капюшон зі шланговим
дихальним апаратом з
примусовою подачею
повітря. Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 270:1994. -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Капюшон з дихальним
апаратом з лінією
стиснутого повітря.
Вимоги, випробування,
маркування (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 271:1995. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Шлангові дихальні апарати
з примусовою подачею
повітря або з
підключенням до лінії
стиснутого повітря,
сполучені з капюшоном.
Вимоги, випробування,
маркування (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 400:1993. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати-
саморятівники. Автономні
регенеруючі дихальні
апарати. Саморятівники зі
стиснутим киснем. Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 401:1993. -"- -"- 20 - 15 5 - Захисні дихальні апарати-
саморятівники. Автономні
регенеруючі дихальні
апарати. Саморятівники із
хімічно зв'язаним киснем
(KO2). Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 402:1993. Держнагляд- 2003-2004 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати охоронпраці
для екстреної евакуації.
Автономні резервуарні Держстан-
дихальні апарати зі дарт
стиснутим повітрям і
повною маскою або
мундштучним пристроєм.
Вимоги, випробування,
маркування (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 403:1993. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати-
саморятівники.
Фільтрувальні пристрої,
сполучені з капюшоном
для саморятування під час
пожежі (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 404:1993. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати-
саморятівники. Фільтри -
саморятівники. Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 405:1992. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Фільтрувальні півмаски з
клапанами для захисту від
газів; газів і аерозолів.
Вимоги, випробування.
маркування (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 1061:1996. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати
для екстреної евакуації.
Автономні регенеруючі
дихальні апарати.
Рятувальні апарати з
хімічно зв'язаним киснем
(NaClO3). Вимоги,
випробування, маркування
(пряме застосування)
ДСТУ. EN 1146:1997. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати-
саморятівники. Автономні
резервуарні дихальні
апарати зі стиснутим
повітрям, сполучені з
капюшоном (рятувальні
апарати зі стиснутим
повітрям і капюшоном).
Вимоги, випробування,
маркування (пряме
застосування)
ДСТУ. Засоби Держнагляд- 2002-2003 21 - 17 4 - індивідуального захисту охоронпраці
органів дихання.
Автономні резервні Держстан-
дихальні апарати дарт
зі стиснутим повітрям.
Загальні технічні умови
ДСТУ. EN 132:1998. -"- 2003-2004 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Визначення (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 144:1991. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Вентилі балонів. Різьбове
з'єднання для лицевих
частин (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 148-1:1999. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Різьбове з'єднання для
лицевих частин.
Стандартні різьбові
з'єднання (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 148-2:1999. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Різьбове з'єднання для
лицевих частин.
Центральні різьбові
з'єднання (пряме
застосування)
ДСТУ. EN 148-3:1999. -"- -"- 20 - - 5 15 Захисні дихальні апарати.
Різьбове з'єднання для
лицевих частин. Різьбове
з'єднання М45х3 (пряме
застосування)
ДСТУ. Взуття спеціальне Держстан- 2001-2002 19 17 2 - - для захисту від дарт
електричних полів.
Загальні технічні умови Держнагляд-
(переглянути) охоронпраці
Мінпалив-
енерго
ДСТУ. Засоби Мінпалив- 2001-2003 24 12 8 4 - індивідуального захисту енерго
органів дихання. Шлангові
дихальні апарати. Держнагляд-
Загальні технічні умови охоронпраці
Держстан-
дарт
ДСТУ. Лямочні пояси. Держнагляд- 2001-2002 20 15 5 - - Загальні технічні умови охоронпраці
Держстан-
дарт
ДСТУ. Драбини склопла- Мінпалив- 2002-2003 20 - 15 5 - стикові. Загальні енерго
технічні умови
Держнагляд-
охоронпраці
Держстан-
дарт
2. Продовження роботи з Держнагляд- 2001-2002 95 40 55 - - уточнення вимог до охоронпраці
засобів захисту органів
дихання та методів їх Держстан-
випробувань, встановлених дарт
державними стандартами
України і міжнародними
стандартами, та оцінка
можливості адаптації
(гармонізації) чинних в
Україні нормативних
документів до вимог
міжнародних стандартів
3. Розроблення та Держнагляд- 2001 162 162 - - - дослідження технічних охоронпраці
засобів, приладів і
нестандартного обладнання
метрологічного
призначення для
випробувань
фільтрувально-
поглинальних шихт і
коробок фільтрувальних
протигазів щодо
газоподібних і шкідливих
речовин
4. Перегляд діючих Держнагляд- 2001-2003 240 50 100 90 - типових галузевих норм охоронпраці
безплатної видачі разом із
працівникам спецодягу, заінтересо-
спецвзуття та інших ваними
засобів захисту централь-
ними та
місцевими
органами
виконавчої
влади
5. Організація виставок -"- 2001-2002 40 20 20 - - вітчизняних і зарубіжних
засобів індивідуального
та колективного захисту
працівників
6. Підготовка та видання Держнагляд- -"- 150 25 125 - - каталогу вітчизняних охоронпраці
засобів індивідуального
захисту працівників
7. Створення та
оснащення обладнанням
мережі випробувальних
лабораторій (центрів), а
також органів із
сертифікації засобів
індивідуального захисту
працівників, усього 1080 297 443 240 100
у тому числі:
Випробувальний центр Мінпалив- 2001-2002 120 40 80 - - засобів індивідуального енерго
захисту працівників від
ураження електрострумом Держнагляд-
охоронпраці
Випробувальний центр Держнагляд- -"- 260 120 140 - - засобів індивідуального охоронпраці
захисту працівників
Держстан-
дарт
Лабораторія з МОЗ -"- 210 90 120 - - випробування засобів
захисту органів зору Держстан-
дарт
Держнагляд-
охоронпраці
Лабораторія з Мінпалив- -"- 90 30 60 - - випробування енерго
індивідуальних і
колективних засобів Держнагляд-
захисту від ураження охоронпраці
електрострумом
(електричних і Держстан-
механічних) дарт
Орган із сертифікації -"- -"- 30 17 13 - - засобів індивідуального
захисту працівників від
ураження електрострумом
(індивідуальних і
колективних)
Лабораторія комплексного Мінпромпо- 2003-2004 160 - - 60 100 контролю якості літики
антистатичних
властивостей матеріалів Держнагляд-
(у тому числі тканин), охоронпраці
спецодягу, ізолювальних
костюмів, взуття та Держстан-
шкарпеток дарт
Центральна лабораторія МНС 2002-2003 210 - 30 180 - вимірювальної техніки і
випробувань засобів Держнагляд-
захисту органів дихання охоронпраці
МНС
8. Створення Держнагляд- 2001-2004 320 100 100 80 40 комп'ютеризованої бази охоронпраці
даних державного та разом із
галузевого рівня щодо заінтересо-
засобів захисту ваними
централь-
ними та
місцевими
органами
виконавчої
влади
9. Дослідження та
розроблення засобів
захисту і матеріалів
відповідно до вимог
європейських стандартів
(вимоги визначаються під
час видачі технічного
завдання), усього 5915 1140 2075 1580 1120
у тому числі:
гідрокостюм для МНС 2002-2004 310 - 50 100 160 проведення пошукових і
рятувальних робіт (в Держнагляд-
агресивному середовищі) охоронпраці
костюм з компенсуючою -"- 2001-2003 290 90 100 100 - плавучістю для
забезпечення аварійного
виходу з води
ізолювальний костюм для Мінпромпо- 2002-2003 270 - 50 220 - захисту від лугів і літики
сольових розчинів
Держнагляд-
охоронпраці
ізолювальний костюм для -"- 2003-2004 260 - - 50 210 захисту від агресивних
середовищ при низьких
температурах
матеріал з полімерним -"- 2001-2003 125 50 25 50 - покриттям та
ізолювальний костюм з
цього матеріалу для
захисту від нафти та
продуктів її переробки
спецодяг для захисту від -"- 2003-2004 250 - - 50 200 кислот, лугів та
теплового
випромінювання
літній одяг для захисту -"- 2001-2002 190 60 130 - - від концентрованих
кислот
тканина, стійка до -"- -"- 190 50 140 - - стирання та
вибухобезпечна, для
виготовляння спецодягу
працівникам
гірничорудних галузей
промисловості
серія газозахисних Мінпром- 2001-2002 260 100 160 - - респіраторів із змінними політики
фільтрувальними
патронами другого Держнагляд-
ступеня захисту охоронпраці
радіаційно-стійкий -"- 2001-2003 300 70 100 130 - матеріал та виготовлення
з нього засобів
індивідуального захисту
для працівників
гірничорудних та
коксохімічних
виробництв
пластизольні полівініл- -"- 2003-2004 100 - - 20 80 хлоридні рукавиці на
трикотажній основі
антивібраційні рукавиці -"- 2001-2002 90 40 50 - -
світлофільтри (скляні) -"- 2001 100 100 - - -
селективні протишумові -"- 2002-2003 140 - 40 100 - навушники
навушники для захисту -"- 2001-2002 150 50 100 - - від шуму
спецодяг одноразовий МНС 2002-2004 300 - 50 50 200 поліетиленовий для
проведення пошуково- Держнагляд-
рятувальних робіт в охоронпраці
агресивному середовищі
напівмаски для засобів Держнагляд- -"- 300 - 50 50 200 індивідуального захисту охоронпраці
органів дихання
респіратор з хімічно Мінпалив- 2002-2003 150 - 50 100 - зв'язаним киснем для енерго
пожежників
Держнагляд-
охоронпраці
малогабаритний -"- 2001-2003 350 100 100 150 - ізолювальний
саморятівник з хімічно
зв'язаним киснем
захисна каска загального Мінпалив- -"- 200 80 40 80 - призначення енерго
Мінпромпо-
літики
Держнагляд-
охоронпраці
ударно-захисне взуття -"- 2002-2003 300 - 100 200 -
захисні протиножові Національна 2001-2003 180 60 60 60 - рукавички, нарукавники, академія
фартухи наук
Держнагляд-
охоронпраці
засоби захисту органів Держнагляд- 2001-2002 250 50 200 - - дихання від шкідливих охоронпраці
органічних речовин
Мінагропо-
літики
захисний шолом для Мінтранс -"- 200 80 120 - - операторів апаратів
абразивно-струминного Держнагляд-
очищення охоронпраці
полімерні захисні Мінпром- -"- 200 70 130 - - окуляри від когерентного політики
та некогерентного МОЗ
оптичного Держнагляд-
випромінювання охоронпраці
засоби захисту органів МОЗ 2002-2004 210 - 70 70 70 зору на основі корекції
оптичної Держнагляд-
ультрафіолетової, охоронпраці
фіолетово-синьої та
інфрачервоної частин
спектра
захисний силіконовий Мінпромпо- 2001-2002 100 40 60 - - крем для рук літики
Держнагляд-
охоронпраці
МОЗ
дезінфікуючі засоби Мінпалив- -"- 150 50 100 - - боротьби з гній- енерго
ничковими та
грибковими Мінпром-
захворюваннями політики
МОЗ
Держнагляд-
охоронпраці
10. Розроблення складу Мінпром- 2001-2003 125 25 50 50 - та технології політики
виробництва спеціальних
апретів для просочування Держнагляд-
матеріалів для спецодягу охоронпраці
осіб, які працюють з
агресивними хімічними
продуктами
11. Розроблення та -"- -"- 200 50 150 - - освоєння виробництва
страхувальних підвісних
систем для різних
галузей промисловості
12. Дослідження та -"- 2001-2002 325 265 60 - - освоєння серійного
виробництва
промислового протигазу
13. Проведення Держнагляд- 2001 25 25 - - - кваліфікаційних охоронпраці
випробувань
металоволокнистих
фільтроматеріалів
14. Розроблення єдиної -"- 2003 100 - - 100 - промислової колекції
одягу для захисту від
загальних виробничих
забруднень
15. Дослідження та -"- 2001 100 100 - - - освоєння виробництва
волокнистого
фільтрувального
матеріалу
16. Розроблення та -"- 2001-2002 150 50 100 - - виготовлення захисних
щитків з автономною
системою піддуву
очищеного повітря з
інтерференційними
світлофільтрами для
автоматичних затворів
масок електрозварниківвгору