Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка
Указ Президента України; Положення від 04.10.2010932/2010
Документ 932/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.03.2016, підстава - 78/2016

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Національної премії України
імені Тараса Шевченка
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011
N 78/2016 ( 78/2016 ) від 03.03.2016 }

1. Затвердити:

{ Абзац другий статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 78/2016 ( 78/2016 ) від 03.03.2016 }

Положення про Комітет з Національної премії України імені
Тараса Шевченка (додається).
2. Твори на здобуття Національної премії України імені Тараса
Шевченка 2011 року, висунуті в установленому порядку до набрання
чинності цим Указом, підлягають розгляду, обговоренню та оцінці
Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка
відповідно до Положення про Національну премію України імені
Тараса Шевченка, затвердженого цим Указом.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 14 листопада 2005 року N 1599
( 1599/2005 ) "Про деякі питання Комітету з Національної премії
України імені Тараса Шевченка";
Указ Президента України від 5 березня 2007 року N 178
( 178/2007 ) "Про внесення змін до Положення про Комітет з
Національної премії України імені Тараса Шевченка";
пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 4 грудня
2007 року N 1179 ( 1179/2007 ) "Про додаткові заходи щодо
підтримки досліджень теми Голодомору 1932-1933 років в Україні";
Указ Президента України від 3 березня 2008 року N 191
( 191/2008 ) "Про внесення зміни до Положення про Національну
премію України імені Тараса Шевченка";
статтю 1 Указу Президента України від 8 грудня 2008 року
N 1150 ( 1150/2008 ) "Питання Комітету з Національної премії
України імені Тараса Шевченка";
статтю 2 Указу Президента України від 6 березня 2009 року
N 126 ( 126/2009 ) "Про Диплом та Почесний знак лауреата
Національної премії України імені Тараса Шевченка".
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 4 жовтня 2010 року
N 932/2010

{ Положення про Національну премію України імені Тараса
Шевченка втратило чинність на підставі Указу Президента N 78/2016
( 78/2016 ) від 03.03.2016 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 жовтня 2010 року N 932/2010
ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Національної премії України
імені Тараса Шевченка

1. Комітет з Національної премії України імені Тараса
Шевченка (далі - Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує
здійснення Президентом України повноважень із нагородження
Національною премією України імені Тараса Шевченка (далі -
Національна премія).
2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України та цим Положенням.
3. Комітет для здійснення покладеного на нього завдання:
постійно відстежує та аналізує процеси, які відбуваються в
національному і світовому культурному просторі;
визначає експертів у кожній з номінацій Національної премії,
які вносять пропозиції щодо участі творів у конкурсі на здобуття
Національної премії, та оприлюднює відповідну інформацію на
офіційному веб-сайті Комітету;
визначає порядок відбору творів для участі у конкурсі на
здобуття Національної премії, оформлення документів, необхідних
для участі в ньому, встановлює строки прийняття творів для участі
у конкурсі, врегульовує інші питання, пов'язані із проведенням
конкурсу;
приймає від визначених експертів, а також культурних
інституцій, членів Комітету пропозиції щодо участі творів у
конкурсі на здобуття Національної премії, формує список творів,
стосовно яких внесено пропозиції щодо участі в конкурсі, із
зазначенням їх творців (авторів, виконавців), та оприлюднює його
на офіційному веб-сайті Комітету;
проводить конкурс на здобуття Національної премії та
забезпечує додержання процедур конкурсу, оприлюднює рішення
Комітету, прийняті під час проведення конкурсу, на офіційному
веб-сайті Комітету;
готує та вносить Президентові України подання про присудження
Національної премії, а також проект відповідного Указу Президента
України;
узагальнює досвід проведення конкурсу на здобуття
Національної премії та вносить на розгляд Президента України
пропозиції щодо вдосконалення процедур його проведення;
розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та
Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні
пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;
організовує в межах своєї компетенції вручення Дипломів,
Почесних знаків лауреатам Національної премії, виплачує лауреатам
Національної премії її грошову частину;
сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії. { Пункт 3 в редакції Указу Президента N 78/2016 ( 78/2016 ) від
03.03.2016 }
4. Комітет має право:
утворювати експертні комісії з числа високопрофесійних,
авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва,
публіцистики і журналістики;
залучати (у тому числі на договірній основі) до письмового
рецензування творів, висунутих на здобуття Національної премії,
високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і
мистецтва, публіцистики і журналістики;
проводити консультативні наради, тематичні семінари, круглі
столи для обговорення творів, висунутих на здобуття Національної
премії;
відряджати членів Комітету та рецензентів для ознайомлення з
театральними виставами, концертними програмами, творами
образотворчого та монументального мистецтва. { Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від
17.01.2011 }
5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та
інших членів Комітету, які працюють у Комітеті на громадських
засадах.
Голова Комітету призначається та увільняється від виконання
обов'язків Президентом України.
До складу Комітету включаються громадяни України, які здобули
авторитет у сфері культури.
Персональний склад Комітету затверджує Президент України.
Строк повноважень Комітету становить три роки.
Якщо для участі у конкурсі на здобуття Національної премії
пропонується або у конкурсі бере участь твір близької особи (у
значенні Закону України "Про запобігання корупції") члена
Комітету, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету
протягом усіх трьох турів конкурсу у відповідній номінації. { Пункт 5 в редакції Указу Президента N 78/2016 ( 78/2016 ) від
03.03.2016 }
6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає
та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності -
заступник голови Комітету.
Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності
на ньому не менше двох третин від його складу.
Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів
Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого
голосування, крім прийняття у другому турі рішень про допущення
творів до участі у третьому турі, які приймаються простою
більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні,
шляхом таємного голосування, та прийняття у третьому турі рішень
щодо кандидатур на присудження Національної премії, які
приймаються не менш як трьома четвертими голосів членів Комітету,
які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.
Під час прийняття у третьому турі рішення щодо визначення
творів, творцям (авторам, виконавцям) яких Комітет пропонує
присудити Національну премію, член Комітету голосує за один твір у
кожній номінації. { Абзац четвертий пункту 6 в редакції Указу
Президента N 78/2016 ( 78/2016 ) від 03.03.2016 }
Якщо в результаті голосування у третьому турі у відповідній
номінації жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів
Комітету, які взяли участь у голосуванні, пропозиція про
присудження Національної премії у цій номінації не включається до
подання про присудження Національної премії, що вноситься на
розгляд Президентові України. { Абзац п'ятий пункту 6 в редакції
Указу Президента N 78/2016 ( 78/2016 ) від 03.03.2016 }
Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується
головою Комітету, а в разі його відсутності - заступником голови
Комітету.
7. Організаційне забезпечення діяльності Комітету
здійснюється Секретаріатом Комітету у кількості дев'яти осіб, які
працюють на постійній основі та є державними службовцями. { Абзац
перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
Керівник Секретаріату Комітету призначається на посаду та
звільняється з посади Керівником Державного управління справами за
поданням голови Комітету. { Абзац другий пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від
17.01.2011 }
Керівник Секретаріату Комітету здійснює керівництво
Секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис,
призначає на посади та звільняє з посад інших працівників
Секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші
питання, пов'язані з діяльністю Секретаріату.

{ Пункт 8 виключено на підставі Указу Президента N 48/2011
( 48/2011 ) від 17.01.2011 }

9. Комітет у встановленому порядку здійснює
редакційно-видавничу, інформаційно-просвітницьку діяльність,
формує серію видань "Бібліотека Шевченківського комітету". { Пункт 9 в редакції Указу Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від
17.01.2011 }
10. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. { Положення доповнено пунктом 10 згідно з Указом Президента
N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору