Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 02.08.1996912
Документ 912-96-п, попередня редакція — Редакція від 07.09.2012, підстава - 809-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 серпня 1996 р. N 912
Київ
Про затвердження Типового положення
про кадрову службу органу виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2095 ( 2095-98-п ) від 30.12.98
N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001
N 892 ( 892-2003-п ) від 11.06.2003
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1365 ( 1365-2003-п ) від 27.08.2003
N 1558 ( 1558-2004-п ) від 17.11.2004
N 371 ( 371-2005-п ) від 18.05.2005
N 553 ( 553-2005-п ) від 12.07.2005
N 961 ( 961-2005-п ) від 24.09.2005
N 852 ( 852-2007-п ) від 20.06.2007
N 627 ( 627-2012-п ) від 11.07.2012
N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }

З метою створення правових і організаційних засад для
ефективної діяльності кадрової служби, пов'язаної із забезпеченням
реалізації кадрової політики в органах виконавчої влади, Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типове положення про кадрову службу органу
виконавчої влади (додається).
2. Органам виконавчої влади з урахуванням покладених на них
завдань, функціональних особливостей та особливостей кадрової
роботи у відповідній галузі розробити та затвердити у тримісячний
термін Положення про кадрову службу.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.49
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1996 р. N 912
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про кадрову службу органу виконавчої влади
{ У тексті Типового положення слово "Головдержслужба"
в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 809
( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }

1. У міністерстві, іншому центральному та місцевому органі
виконавчої влади залежно від чисельності працівників апарату,
підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери його управління, а також від обсягу, характеру
та складності кадрової роботи утворюється відповідний структурний
підрозділ - департамент, управління, відділ, сектор, служба кадрів
або вводиться посада спеціаліста з цих питань (далі - кадрова
служба).
В обласних, Київській та Севастопольській міських державних
адміністраціях у складі апарату утворюється відділ кадрової роботи
та з питань державної служби, в районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністраціях - відділ організаційної та
кадрової роботи (далі - кадрова служба). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 }
2. У своїй діяльності кадрова служба керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, цим Положенням та іншими нормативними актами. У питаннях
організації і застосування методики проведення кадрової роботи та
державної служби кадрова служба керується також відповідними
рекомендаціями Нацдержслужби, Мінсоцполітики, Мінюсту та
Пенсійного фонду. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 876
( 876-2001-п ) від 26.07.2001, N 809 ( 809-2012-п )
від 22.08.2012 }
3. Основним завданням кадрової служби є:
реалізація державної політики у сфері державної служби та з
питань кадрової роботи;
здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового
менеджменту;
задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне
використання;
прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до
службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;
документальне оформлення проходження державної служби та
трудових відносин. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 }
4. Кадрова служба органу виконавчої влади: 1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової
роботи та державної служби в апараті органу виконавчої влади, на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
управління органу виконавчої влади (далі - підпорядковані
установи), і разом з відповідними структурними підрозділами
узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу
пропозиції щодо її вдосконалення; 2) разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої
влади та підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи
з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в
кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації державних службовців та керівників
підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із
закладами освіти; 3) здійснює організаційне забезпечення роботи галузевої
(регіональної) ради по роботі з кадрами, а також методичне та
інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих
установ; { Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 } 4) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує
державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний
склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих
установ; 5) проводить роботу з резервом кадрів апарату органу
виконавчої влади, а також здійснює організаційно-методичне
керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює
практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах
органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, вносить
керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення; { Підпункт 5
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 876
( 876-2001-п ) від 26.07.2001 } 5-1) вносить рекомендації керівнику відповідного органу
виконавчої влади про зарахування до кадрового резерву державних
службовців при плануванні періодичного переміщення по службі
(ротації); { Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою
КМ N 1365 ( 1365-2003-п ) від 27.08.2003 } 6) здійснює організаційно-методичне керівництво підвідомчими
закладами освіти, готує методичні матеріали з питань кадрової
роботи та державної служби; { Підпункт 6 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 } 7) вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні,
ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті
органу виконавчої влади, попереджує їх про встановлені
законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну
службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними
правилами поведінки державного службовця, контролює добір і
розстановку кадрів в апараті органу виконавчої влади та
підпорядкованих установах; { Підпункт 7 пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 } 8) приймає від претендентів на посади державних службовців
відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії,
здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору; 9) розглядає та вносить керівнику органу пропозиції щодо
проведення стажування кадрів на посадах державних службовців,
готує разом з відповідними підрозділами документи для організації
стажування, здійснює контроль за його проведенням; 10) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з
посад працівників органів виконавчої влади та керівників
підпорядкованих установ; 10-1) планує з урахуванням індивідуальних здібностей,
професійної підготовки та результативності роботи державного
службовця, періодичне переміщення його по службі у цьому органі
виконавчої влади, а також переведення до іншого державного органу
чи в іншу місцевість за його згодою; { Пункт 4 доповнено
підпунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 1365 ( 1365-2003-п ) від
27.08.2003 ) 11) оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння
рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових
книжок; 12) обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює
контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням
відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних
відпусток працівників апарату; 13) розглядає матеріали та готує документи для заохочення та
нагородження працівників, веде відповідний облік; 14) у межах своєї компетенції здійснює заходи для
забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з
проведенням службового розслідування та застосуванням заходів
дисциплінарного впливу; 15) своєчасно готує документи щодо продовження терміну
перебування на державній службі державним службовцям, які займають
посади першої категорії, та призначення пенсій працівникам; { Підпункт 15 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 627
( 627-2012-п ) від 11.07.2012 }
16) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і
зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток)
працівників; 17) оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця
роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової
непрацездатності; 18) готує документи для відрядження працівників за кордон;
{ Підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 } 19) у межах своєї компетенції бере участь у розробленні
структури апарату органу виконавчої влади та штатного розпису,
контролює розроблення посадових інструкцій у структурних
підрозділах органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому
установах; 20) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у
роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки
виконання державними службовцями покладених на них завдань і
обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у
підпорядкованих установах; { Підпункт 20 пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 } 21) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними
підрозділами органу виконавчої влади організує регулярне навчання
працівників апарату; 22) разом з іншими структурними підрозділами здійснює
контроль в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих йому
установах за дотриманням Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та інших актів законодавства з питань кадрової роботи
та державної служби; 23) здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та
бронювання військовозобов'язаних в апараті органу виконавчої
влади, забезпечує контроль за станом військового обліку
військовозобов'язаних і призовників в підпорядкованих установах,
закладах освіти, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
{ Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 } 23-1) проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо
укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з
керівниками державних підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління органу виконавчої влади, а також бере
участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання
умов та показників контрактів; { Підпункт 23 пункту 4 доповнено
підпунктом 23-1 згідно з Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 } 23-2) забезпечує планування службової кар'єри та аналізує
ефективність роботи персоналу; { Підпункт 23 пункту 4 доповнено
підпунктом 23-2 згідно з Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 } 23-3) здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо
ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних
службовців першої-сьомої категорії, використання його даних у
межах повноважень відповідного органу виконавчої влади,
супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної
комп'ютерної системи "Кадри" та своєчасної підготовки і подання до
Нацдержслужби та її територіальних органів необхідної інформації
у встановленому Нацдержслужбою порядку; { Підпункт 23 пункту 4
доповнено підпунктом 23-3 згідно з Постановою КМ N 876
( 876-2001-п ) від 26.07.2001; в редакції Постанов КМ N 553
( 553-2005-п ) від 12.07.2005, N 852 ( 852-2007-п ) від
20.06.2007 } 23-4) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного
щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи,
зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому
числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування
доходів); { Підпункт 23 пункту 4 доповнено підпунктом 23-4 згідно
з Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 } 23-5) розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає
роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до
компетенції кадрової служби; { Підпункт 23 пункту 4 доповнено
підпунктом 23-5 згідно з Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 } 24) проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням
законодавства про працю та державну службу.
5. Кадрова служба має право: 1) перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього
трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну
службу в апараті органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому
установах; 2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб
органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ документи,
необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій; 3) брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової
роботи, що проводяться в органі виконавчої влади та
підпорядкованих йому установах, скликати наради з питань, що
належать до компетенції кадрової служби; 4) вносити керівнику органу виконавчої влади пропозиції з
питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності
державної служби.
6. Покладення на кадрову службу обов'язків, не передбачених
цим Положенням, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи
та державної служби, не допускається.
7. Кадрова служба підпорядковується:
у міністерстві - заступнику міністра - керівнику апарату;
{ Абзац другий пункту 7 в редакції Постанов КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003, N 1558 ( 1558-2004-п ) від
17.11.2004, N 371 ( 371-2005-п ) від 18.05.2005; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 809 ( 809-2012-п ) від
22.08.2012 }
в інших центральних органах виконавчої влади - керівнику
органу виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його
заступників;
у місцевих органах виконавчої влади - керівнику органу
виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його
заступників чи керівнику апарату. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 }
8. Структура, чисельність працівників та Положення про
кадрову службу затверджуються відповідно до законодавства і мають
забезпечувати якісне виконання покладених на кадрову службу
завдань і функцій. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 876
( 876-2001-п ) від 26.07.2001 }
9. На посади керівника кадрової служби, його заступника та
спеціалістів кадрової служби призначаються особи з відповідним
рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових
професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних
службовців. До роботи у кадровій службі залучаються психологи,
соціологи. { Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 876
( 876-2001-п ) від 26.07.2001 }

{ Абзац другий пункту 9 виключено підставі Постанови КМ N 961
( 961-2005-п ) від 24.09.2005 }

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника
кадрової служби здійснюється за наявності висновку
Нацдержслужби. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 2095 ( 2095-98-п ) від 30.12.98 }
10. Кадрова служба має свою печатку.
11. Орган виконавчої влади створює умови для нормальної
роботи і підвищення кваліфікації працівників кадрової служби,
забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами
оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів,
а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими
матеріалами з питань кадрової роботи та державної служби.вгору