Документ 906-IV, перша редакція — Прийняття від 05.06.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з
питань відкриття та функціонування
банківських рахунків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.319 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119;
2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 117):
1) статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Облік платників податків і зборів (обов'язкових
платежів)
Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів)
здійснюється органами державної податкової служби та іншими
державними органами відповідно до законодавства.
Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і
зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними
документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної
податкової служби.
Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у фінансових
установах платник податків і зборів (обов'язкових платежів) -
юридична особа чи фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності подає особисто або надсилає на адресу відповідного
органу державної податкової служби, в якому він обліковується як
платник податків і зборів (обов'язкових платежів), з повідомленням
про вручення.
Норми частин другої та третьої цієї статті поширюються на
банки лише у разі відкриття ними власних кореспондентських
рахунків.
Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про
закриття рахунку платника податків і зборів (обов'язкових
платежів) - юридичної особи чи фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності до органу державної податкової служби,
в якому обліковується платник податків.
Фінансові установи починають видаткові операції за рахунком
платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності (крім
банку) з дати отримання фінансовою установою документально
підтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про
взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.
Форма і зміст повідомлень визначаються центральним органом
державної податкової служби України";
2) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Обов'язки фінансових установ
1. Фінансові установи зобов'язані подавати органам державної
податкової служби на їх письмовий запит відомості про наявність і
рух коштів на поточних та вкладних (депозитних) рахунках платників
податків - клієнтів цих установ у порядку, встановленому законом.
2. Фінансові установи виконують доручення платників податків
і зборів (обов'язкових платежів) на перерахування податків і
зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів у встановлений законом
термін.
3. Керівник та інші посадові особи фінансових установ
притягаються до відповідальності відповідно до закону за:
1) невиконання вимог, передбачених частинами першою і другою
цієї статті;
2) неподання органам державної податкової служби повідомлень
про закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових
платежів) - юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності;
3) здійснення видаткових операцій за рахунком платника
податків - суб'єкта підприємницької діяльності (крім банку) до
отримання документально підтвердженого повідомлення відповідного
органу державної податкової служби про взяття такого рахунку на
облік".
2. В абзаці другому пункту 7 частини першої статті 11 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2001 р.,
N 10, ст. 44; 2002 р., N 17, ст. 117):
слова "у банках, а також до установ банків" замінити словами
"у фінансових установах, а також до фінансових установ";
слова "розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком
платника податків" замінити словами "розпочали здійснення
видаткових операцій за рахунком платника податків - суб'єкта
підприємницької діяльності (крім банків)".
3. Статтю 7 Закону України "Про платіжні системи та переказ
грошей в Україні" ( 2346-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 29, ст. 137) викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками
або іншими установами - членами платіжної системи
своїм клієнтам
7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні
(депозитні), поточні та кореспондентські рахунки.
7.1.1. Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що
відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання
грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений
строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов
договору.
7.1.2. Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком
клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення
розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів
відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
7.1.3. Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається
одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.
Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом
встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку, що
визначається Національним банком України, та на підставі
відповідного договору.
7.1.4. Особливості режимів функціонування вкладних
(депозитних), поточних та кореспондентських рахунків визначаються
нормативно-правовими актами Національного банку України та
договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.
7.1.5. Зарахування грошей на рахунок клієнта здійснюється як
шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу
грошей у безготівковій формі з інших рахунків.
7.2. Установа - член платіжної системи може відкривати
рахунки членам та учасникам платіжної системи відповідно до правил
цієї платіжної системи, погоджених з Національним банком України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 906-IVвгору