Документ 888-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.08.2016, підстава - 492-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 вересня 2010 р. № 888
Київ

Питання виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 668 від 22.06.2011
№ 624 від 27.06.2012
№ 176 від 11.06.2014
№ 519 від 17.07.2015
№ 866 від 28.10.2015
№ 492 від 27.07.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Міністерство економічного розвитку і торгівлі повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом".

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 492 від 27.07.2016}

2. Передати відповідно до частини другої статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" Міністерству економіки бюджетні призначення, передбачені Міністерству фінансів за програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу", у сумі 120000 тис. гривень.

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку.

Міністерству фінансів забезпечити визначення бюджетної програми, закріплення за нею кодів програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування та внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.

3. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, що додається.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 668 від 22.06.2011}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2010 р. № 888

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 668 від 22.06.2011}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю (далі - заходи) за програмою 1201440 “Виконання програми “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” та отриманих від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом" (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 668 від 22.06.2011, № 492 від 27.07.2016}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

Одержувачами бюджетних коштів є Національне агентство з акредитації, державні підприємства та установи, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 176 від 11.06.2014, № 492 від 27.07.2016}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 668 від 22.06.2011}

3. Бюджетні кошти використовуються з метою реформування, розвитку та гармонізації національної системи технічного регулювання відповідно до міжнародних та європейських стандартів.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом першим згідно з Постановою КМ № 668 від 22.06.2011}

Бюджетні кошти використовуються з урахуванням плану першочергових заходів щодо реформування системи технічного регулювання, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 р. № 1070, і спрямовуються на:

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 668 від 22.06.2011}

придбання, оновлення і модернізацію засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 866 від 28.10.2015}

підготовку та проведення акредитації калібрувальних лабораторій;

забезпечення участі у звіреннях державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами;

{Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 176 від 11.06.2014}

реформування системи технічного регулювання згідно з вимогами Європейського Союзу та СОТ;

перегляд стандартів колишнього СРСР та у разі потреби розроблення нових стандартів;

створення повнотекстової електронної бази національних стандартів та забезпечення доступу до неї;

гармонізацію національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами;

розроблення технічних регламентів з урахуванням положень директив і регламентів Європейського Союзу;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 668 від 22.06.2011}

створення національної інформаційної системи ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 624 від 27.06.2012}

модернізацію інформаційної системи Національного агентства з акредитації та забезпечення його участі у роботі Європейської кооперації з акредитації, Міжнародної організації з акредитації лабораторій та Міжнародного форуму з акредитації;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 624 від 27.06.2012}

забезпечення участі випробувальних лабораторій у кругових порівняльних випробуваннях на міжнародному та європейському рівні;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 176 від 11.06.2014}

удосконалення державних первинних еталонів;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 176 від 11.06.2014}

створення та забезпечення формування:

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 519 від 17.07.2015}

- бази даних про технічні регламенти;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 519 від 17.07.2015}

- інших баз даних, які відповідно до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” формує та веде Мінекономрозвитку;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 519 від 17.07.2015}

- реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 519 від 17.07.2015}

- Реєстру державної системи сертифікації;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 519 від 17.07.2015}

видання національних стандартів, кодексів усталеної практики, змін до них та розроблених національним органом стандартизації каталогів.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 866 від 28.10.2015}

4. План заходів, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, із зазначенням обсягу фінансування формується на підставі пропозицій Національного агентства з акредитації та затверджується головним розпорядником бюджетних коштів.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 668 від 22.06.2011, № 176 від 11.06.2014, № 492 від 27.07.2016}

5. Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові бюджетних коштів звіт про виконання робіт та надання послуг.

Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну звіт про виконання плану заходів з аналізом та пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань у разі їх наявності.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 7 в редакції Постанов КМ № 668 від 22.06.2011, № 624 від 27.06.2012}

8. Для зарахування бюджетних коштів до спеціального фонду державного бюджету Мінфін:

відкриває у Національному банку рахунок в іноземній валюті;

доручає Національному банку здійснити продаж коштів в іноземній валюті за її середнім курсом, установленим на міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції, та перерахувати кошти у національній валюті, отримані від продажу коштів в іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий в Казначействі для зарахування надходжень спеціального фонду державного бюджету.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 668 від 22.06.2011}

9. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку реєстраційний рахунок у Казначействі для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 668 від 22.06.2011}

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 668 від 22.06.2011}вгору