Документ 877-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.11.2006, підстава - 1620-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 вересня 2005 р. N 877
Київ
Про затвердження Типового положення про центр
соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1620 ( 1620-2006-п ) від 15.11.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типове положення про центр
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, що додається.
2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту:
за погодженням з Міністерством фінансів розробити та
затвердити у двомісячний строк типові структуру і штатні нормативи
центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями;
разом з Міністерством праці та соціальної політики розробити
та затвердити кваліфікаційні характеристики посад (професій)
працівників центру;
забезпечити координацію роботи з утворення центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2005 р. N 877
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр соціально-психологічної реабілітації
дітей та молоді з функціональними обмеженнями

1. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді
з функціональними обмеженнями (далі - центр) - заклад денного
перебування дітей та молоді з функціональними обмеженнями віком
від 7 до 35 років, метою діяльності якого є відновлення та
підтримка їх фізичного та психічного стану, адаптація та
інтеграція у суспільство.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а
також положенням про центр.
3. Центр утворюється місцевим органом виконавчої влади,
органом місцевого самоврядування у разі наявності необхідної
матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають
санітарним і технічним вимогам, вимогам пожежної безпеки.
4. Утримання центру здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, передбачених для виконання програм, спрямованих на
розв'язання проблем дітей, жінок та сім'ї.
5. Основним завданням центру є надання психологічних,
соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та
інформаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями
і членам їх сімей.
6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує розроблення та виконання реабілітаційних програм;
надає різні види соціальних послуг;
залучає батьків до співпраці в процесі реабілітації, дає їм
методичні поради;
організовує клуби за інтересами, проводить конкурси,
фестивалі;
організовує проведення заходів, спрямованих на успішну
реабілітацію та інтеграцію в суспільство дітей та молоді, що в
ньому перебувають;
здійснює лікувально-оздоровчі заходи, подає невідкладну
допомогу в разі необхідності;
направляє у разі потреби осіб, які звернулися до центру, до
інших закладів та установ, що можуть забезпечити задоволення їх
потреб;
забезпечує щоденне одноразове харчування дітей та молоді, що
в ньому перебувають.
7. Центр має право:
визначати форми та методи роботи за погодженням з органом,
який його утворив;
залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг
підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема
волонтерів;
використовувати згідно із законодавством кошти міжнародної
фінансової допомоги та міжнародні гранти.
8. Центр провадить свою діяльність з дотриманням принципів
захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг,
конфіденційності, поваги до особистості.
Послуги надаються центром на безоплатній основі.
9. Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а
контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності -
відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді. { Абзац перший пункту 9 в редакції
Постанови КМ N 1620 ( 1620-2006-п ) від 15.11.2006 }
Центр підконтрольний та підзвітний органу, який його утворив.
10. Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними
підрозділами місцевого органу виконавчої влади і органу місцевого
самоврядування у сфері молоді та спорту, соціального захисту,
охорони здоров'я, освіти, службою у справах неповнолітніх,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх
підпорядкування та форми власності, громадськими організаціями та
благодійними фондами.
11. Зарахування до центру здійснюється згідно з наказом
директора центру на підставі заяви одного з батьків дитини або
особи, що їх замінює, чи повнолітньої дієздатної особи за
наявності документа, що її посвідчує.
12. До центру не приймаються особи із симптомами хвороби в
гострому періоді або в період загострення хронічних чи психічних
захворювань за висновком лікаря центру.
13. Відрахування особи з центру здійснюється згідно з наказом
директора центру:
у разі подання відповідної заяви одним з батьків дитини або
особою, що їх замінює, чи повнолітньої дієздатної особи;
після завершення індивідуальної програми реабілітації;
якщо особа не відвідує центр без поважних причин;
у разі одноразового грубого або систематичного порушення
правил внутрішнього розпорядку центру.
14. Строк перебування особи у центрі не повинен перевищувати
шість годин на добу.
15. Центр очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання
про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді за погодженням з республіканським
(Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та
Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і Держсоцслужбою. { Пункт 15 в редакції Постанови КМ
N 1620 ( 1620-2006-п ) від 15.11.2006 }
16. Директор центру:
організовує його роботу, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь
відповідальності працівників;
звітує про роботу центру перед органом, який його утворив,
відповідним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
Держсоцслужбою; { Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1620 ( 1620-2006-п ) від 15.11.2006 }
затверджує структуру центру за погодженням з органом, який
його утворив;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників;
затверджує посадові інструкції працівників;
затверджує правила внутрішнього розпорядку центру та
контролює їх виконання;
видає в межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;
укладає договори, діє від імені центру і представляє його
інтереси;
розпоряджається коштами центру в межах затвердженого
кошторису витрат;
організовує підвищення кваліфікації працівників.
17. Положення про центр та його штатний розпис затверджує
керівник органу, який утворив центр.
18. Центр володіє та користується майном, переданим йому
органом, який утворив центр, юридичними та фізичними особами і
придбаним за рахунок коштів місцевого бюджету.
19. Типові нормативи оснащення центру затверджуються
Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Мінфіном.
20. Центр має право придбавати та орендувати обладнання,
необхідне для забезпечення його функціонування.
21. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням,
штампи та бланки.вгору