Про затвердження Положення про Українську частину Парламентського комітету асоціації
Розпорядження Голови Верховної Ради України; Положення від 15.06.2015831
Документ 831/15-РГ, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2015

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 831

15 червня 2015 р.

Про затвердження Положення про Українську частину Парламентського комітету асоціації

З метою забезпечення реалізації положень статті 467 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони:

Затвердити Положення про Українську частину Парламентського комітету асоціації (додається).

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням
Голови Верховної Ради України
від 15 червня 2015 р. № 831

Положення
про Українську частину Парламентського комітету асоціації

І. Загальні положення

1. Українська частина Парламентського комітету асоціації (далі - Українська частина) є постійною делегацією Верховної Ради України, створеною для забезпечення та поглиблення зв'язків між Верховною Радою України і Європейським Парламентом, та складається з народних депутатів України.

2. Українська частина у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Регламентом Верховної Ради України, розпорядженнями Голови Верховної Ради України, цим Положенням, а також Регламентом Парламентського комітету асоціації (далі - ПКА).

3. Делегація створюється розпорядженням Голови Верховної Ради України на початку діяльності Верховної Ради України нового скликання і діє до припинення повноважень Верховної Ради України цього скликання.

4. Чисельність Української частини встановлюється у відповідності до Регламенту ПКА, яким передбачається визначення узгодженої кількості членів ПКА від Верховної Ради України та Європейського Парламенту.

II. Формування делегації

1. Формування делегації здійснюється на основі пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у її складі. Кожна депутатська фракція (депутатська група) делегує не менше ніж одного представника до складу делегації.

2. Після сформування персонального складу комітетів Верховної Ради України нового скликання комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції, на своєму засіданні затверджує загальну чисельність делегації та квоти представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у ній, після чого звертається до депутатських фракцій (депутатських груп) з пропозицією визначитися щодо кандидатур членів делегації та їх заступників. Депутатські фракції (депутатські групи) подають відповідні кандидатури комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання європейської інтеграції, для підготовки проекту розпорядження Голови Верховної Ради України щодо складу Української частини і подання його на затвердження в установленому порядку. Делегація вважається сформованою після підписання Головою Верховної Ради України відповідного розпорядження.

III. Обрання керівництва делегації

1. Протягом 10 днів після затвердження складу Української частини Головою Верховної Ради України її члени на своєму засіданні шляхом голосування обирають Голову та двох заступників Голови Української частини з числа своїх членів. Порядок голосування визначається Українською частиною. Заступники Голови не можуть належати до однієї і тієї ж депутатської фракції (депутатської групи).

2. Відповідно до Регламенту ПКА Голова Української частини є Співголовою ПКА.

3. Голова Української частини та заступники Голови входять від Верховної Ради України до Бюро ПКА, що є органом для підготовки та попереднього розгляду організаційних питань роботи ПКА. Відповідно до Регламенту ПКА Бюро збирається на свої засідання перед черговим засіданням ПКА, якщо ПКА не прийнято іншого рішення.

IV. Голова делегації

1. Голова Української частини організовує роботу Української частини, а саме:

скликає засідання та головує на них;

організовує повідомлення членів Української частини про її заходи;

підписує акти, прийняті на її засіданнях, та протоколи засідань;

представляє Українську частину у взаємовідносинах з посадовими особами та органами Верховної Ради України, державними органами та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з посадовими особами та органами Європейського Парламенту;

організовує підготовку звіту про роботу Української частини;

здійснює загальне керівництво секретаріатом Української частини та інші повноваження відповідно до законодавства.

2. У разі неможливості взяти участь у засіданні Української частини Бюро ПКА або самого ПКА Голова Української частини доручає виконувати свої обов'язки на період засідання одному із своїх заступників.

V. Робота делегації

1. Основними формами роботи Української частини є:

участь у засіданнях ПКА та його робочих органах, якщо такі будуть створені;

засідання Української частини ПКА;

участь у засіданнях Ради та Комітету асоціації за погодженням з ними.

2. Засідання ПКА відбуваються двічі на рік по черзі у місці засідань Верховної Ради України та Європейського Парламенту. ПКА також може прийняти рішення про проведення виїзного засідання.

3. Засідання Української частини проводяться не пізніше ніж за 7 календарних днів до чергового засідання ПКА. Засідання Української частини також проводяться за рішенням Голови Української частини або на вимогу не менш як третини народних депутатів України - членів Української частини. На засідання Української частини можуть запрошуватися представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівці з наукових та експертних установ і організацій тощо.

4. Під час кожного засідання Української частини ведеться протокол, що є офіційним документом, який відображає процес обговорення і підтверджує прийняття рішень Українською частиною. Протокол засідання Української частини підписує головуючий на її засіданні та секретар Української частини.

VI. Відрядження делегації

1. Відрядження членів Української частини або їхніх заступників та секретаріату для участі у заходах ПКА здійснюється на підставі розпорядження Голови Верховної Ради України.

2. Члени Української частини та їх заступники не можуть без поважних причин та без згоди Голови Верховної Ради України змінювати термін відрядження, визначений у розпорядженні Голови Верховної Ради України.

3. Витрати, пов'язані з участю Української частини та її секретаріату у заходах ПКА, здійснюються Апаратом Верховної Ради України.

4. Пропозиції щодо організації проведення заходів ПКА в Україні подаються Головою Української частини Голові Верховної Ради України.

VII. Секретаріат делегації

1. Вирішення організаційних питань, пов'язаних з участю членів Української частини у засіданнях ПКА та засіданнях Української частини, забезпечення інформаційного зв'язку між Українською частиною та структурами секретаріату Європейського Парламенту, підготовка довідкових матеріалів, а також організація перекладу робочих документів ПКА покладаються на секретаріат Української частини.

2. До секретаріату Української частини входять секретар та його заступники. Персональний склад секретаріату затверджується розпорядженням Голови Верховної Ради України одночасно зі складом Української частини.

3. Секретар і заступники секретаря призначаються з числа посадових осіб Апарату Верховної Ради України. Секретар і його заступники повинні володіти англійською мовою.вгору