Питання Ради з питань судової реформи
Указ Президента України; Положення, Склад колегіального органу від 27.10.2014826/2014
Документ 826/2014, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.07.2019, підстава - 421/2019

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 421/2019 від 21.06.2019}

Питання Ради з питань судової реформи

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 243/2015 від 25.04.2015
№ 267/2015 від 13.05.2015
№ 476/2015 від 17.08.2015
№ 44/2018 від 27.02.2018
№ 281/2019 від 18.05.2019}

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду з питань судової реформи;

персональний склад Ради з питань судової реформи.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
27 жовтня 2014 року
№ 826/2014

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 жовтня 2014 року № 826/2014

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань судової реформи

1. Рада з питань судової реформи (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Рада підзвітна Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) підготовка та подання Президентові України пропозицій стосовно стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, розроблення планів дій щодо впровадження цієї стратегії;

2) сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з питань підготовки і реалізації стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів;

3) підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, розгляд і оцінка пропозицій та ініціатив державних органів, інститутів громадянського суспільства і міжнародних організацій із зазначених питань;

4) здійснення моніторингу впровадження та аналізу ефективності реалізації в Україні стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, досягнення цілей такого реформування;

5) забезпечення інформування громадськості та міжнародної спільноти про стан розроблення, реалізації і зміст стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) створювати в разі потреби робочі групи для розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених робочих груп, заслуховувати їх звіти;

3) запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів;

4) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

5) організовувати проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, круглих столів, нарад із питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, співпрацює з Національною радою реформ, Виконавчим комітетом реформ, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

Рада ураховує у своїй діяльності рішення Національної ради реформ, інформує зазначений орган про хід розроблення і впровадження стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

6. До складу Ради входять керівники відповідних центральних органів виконавчої влади, а також за згодою - Голова Верховного Суду, голови касаційних судів у складі Верховного Суду, Голова Вищої ради правосуддя, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голова Ради суддів України, Голова Державної судової адміністрації України, Генеральний прокурор України, представники правничих громадських об'єднань, юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, відповідних міжнародних організацій, провідні фахівці у галузі права.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 44/2018 від 27.02.2018}

Персональний склад Ради затверджується Президентом України за поданням координатора Ради.

У разі потреби координатор Ради вносить Президентові України пропозиції щодо змін персонального складу Ради.

Координатор та інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Координатор Ради:

організовує роботу Ради;

визначає порядок денний засідань Ради, скликає засідання та головує на них, забезпечує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ради;

подає на розгляд Ради пропозиції щодо визначення секретаря Ради;

представляє Раду у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями.

8. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

За результатами засідання Ради секретарем Ради оформляється протокол засідання, який підписують координатор та секретар Ради.

9. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

Рішення Ради можуть прийматися шляхом письмового опитування членів Ради, в тому числі з використанням засобів електронного зв’язку. Опитування вважається таким, що відбулося, у разі якщо у ньому взяли участь (надали відповідь) більше половини від складу Ради. Рішення вважається прийнятим, якщо воно підтримано простою більшістю голосів членів Ради, які взяли участь в опитуванні.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 44/2018 від 27.02.2018}

Рішення Ради в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

10. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Ради здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

11. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 жовтня 2014 року № 826/2014

СКЛАД
Ради з питань судової реформи


АЛЄКСЄЄВ
Сергій Олегович

-

народний депутат України (за згодою)


АЛЕКСЄЄВ
Ігор Сергійович

-

народний депутат України (за згодою)


БАУЛІН
Юрій Васильович

-

академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


БЕЛЯНЕВИЧ
Вадим Едуардович

-

заступник Голови Вищої ради правосуддя (за згодою)


БЕНЕДИСЮК
Ігор Михайлович

-

Голова Вищої ради правосуддя (за згодою)


БОЙКО
Андрій Михайлович

-

декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


Режі БРІЙЯ

-

спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи по Україні (за згодою)


БУТКЕВИЧ
Володимир Григорович

-

суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


Довидас
ВІТКАУСКАС

-

керівник Проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)" (за згодою)


ВОДЯННІКОВ
Олександр Юрійович

-

національний радник з юридичних питань, керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні (за згодою)


ВОЛКОВ
Олександр Федорович

-

суддя Верховного Суду України (за згодою)


ГУЛЬКО
Борис Іванович

-

голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (за згодою)


ДАНІШЕВСЬКА
Валентина Іванівна

-

Голова Верховного Суду (за згодою)


ДІДКОВСЬКИЙ
Олексій Володимирович

-

адвокат (за згодою)


ЄМЕЦЬ
Леонід Олександрович

-

народний депутат України (за згодою)


КИСІЛЬ
Василь Іванович

-

професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)


КНЯЗЕВИЧ
Руслан Петрович

-

народний депутат України (за згодою)


КОЗЛЕНКО
Володимир Григорович

-

координатор групи "Судова реформа Нової Країни" громадської організації "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова Країна" (за згодою)


КОЗЬЯКОВ
Сергій Юрійович

-

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за згодою)


КОЗЮБРА
Микола Іванович

-

завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", суддя Конституційного Суду України у відставці, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


КОТ
Олексій Олександрович

-

представник Всеукраїнської громадської організації "Асоціація цивілістів України", кандидат юридичних наук (за згодою)


КРАВЧЕНКО
Станіслав Іванович

-

голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)


КРУЛЬКО
Іван Іванович

-

народний депутат України (за згодою)


КУЗНЄЦОВА
Наталія Семенівна

-

академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


КУЙБІДА
Роман Олексійович

-

заступник голови правління громадської організації "Центр політико-правових реформ", експерт громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ", кандидат юридичних наук (за згодою)


ЛУЦЕНКО
Юрій Віталійович

-

Генеральний прокурор України (за згодою)


ЛЬВОВ
Богдан Юрійович

-

заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (за згодою)


МУСІЯКА
Віктор Лаврентійович

-

професор кафедри галузевих правових наук факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, професор (за згодою)


НАЗАРОВА
Ірина Володимирівна

-

голова комітету з альтернативних вирішень спорів Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України", член Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати (за згодою)


ОГРЕНЧУК
Ганна Олександрівна

-

голова комітету з процесуального права Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України" (за згодою)


ПЕТРЕНКО
Павло Дмитрович

-

Міністр юстиції України


ПТАШНИК
Вікторія Юріївна

-

народний депутат України (за згодою)


Даніель РАЙАН

-

заступник директора Відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (за згодою)


РОМАНЮК
Роман Сергійович

-

народний депутат України (за згодою)


РОМАНЮК
Ярослав Михайлович

-

суддя Верховного Суду України у відставці (за згодою);


СИДОРОВИЧ
Руслан Михайлович

-

народний депутат України (за згодою)


СИРОЇД
Оксана Іванівна

-

народний депутат України (за згодою)


СІМОНЕНКО
Валентина Миколаївна

-

голова Ради суддів України (за згодою)


СМОКОВИЧ
Михайло Іванович

-

голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (за згодою);


ХОЛОДНЮК
Зеновій Васильович

-

Голова Державної судової адміністрації України (за згодою)


ШКЛЯР
Сергій Володимирович

-

заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби


ЯНІЦЬКИЙ
Василь Петрович

-

народний депутат України (за згодою)

{Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 243/2015 від 25.04.2015, № 476/2015 від 17.08.2015, № 44/2018 від 27.02.2018, № 281/2019 від 18.05.2019}

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІНвгору