Документ 807_019, дію зупинено, поточна редакція — Підписання від 03.11.2010
( Остання подія — Зупинення дії, відбулась 01.01.2015. Подивитися в історії? )

               Угода 
про співробітництво між Державним
комітетом України з питань технічного регулювання
та споживчої політики і Міністерством економіки
Республіки Македонія у сфері стандартизації,
метрології, оцінки відповідності та захисту
прав споживачів

Дата підписання: 03.11.2010 Дата набрання чинності для України: 03.11.2010
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики та Міністерство економіки Республіки Македонія,
(далі - "Сторони"),
з метою усунення технічних бар'єрів в торгово-економічних
відносинах,
враховуючи взаємну зацікавленість у захисті прав споживачів,
якості та безпеці продукції, яка є предметом експорту-імпорту між
Україною і Республікою Македонія,
керуючись економічними інтересами України і Республіки
Македонія,
домовилися про таке:
Стаття 1
Співробітництво між Сторонами у сфері стандартизації,
метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів
здійснюється згідно з положеннями Угоди про технічні бар'єри в
торгівлі (ТВТ) СОТ ( 981_008 ) та національним законодавством
держав кожної із Сторін.
Стаття 2
Співробітництво між Сторонами у сфері стандартизації,
метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів має
здійснюватися на основі додаткових угод, протоколів і програм, в
яких регулюватиметься:
прийняття міжнародних стандартів для усунення технічних
бар'єрів у торгівлі та сприяння науково-технічному
співробітництву;
розвиток прямих зв'язків між науково-дослідними установами з
стандартизації та метрології, а також органами з оцінки
відповідності обох держав;
проведення робіт щодо взаємного визнання результатів робіт з
оцінки відповідності продукції, яка належить до експорту/імпорту;
звірення державних (національних) еталонів;
обмін досвідом та навчання з метрології;
проведення спільних робіт щодо захисту ринків від
фальсифікованої продукції відомих українських та македонських
виробників; та
взаємодія щодо визначення узгоджених підходів до захисту прав
споживачів методами технічного регулювання.
Стаття 3
Сторони обмінюватимуться:
інформацією, законами та нормативно-правовими актами у сфері
стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту прав
споживачів;
інформацією щодо офіційних видань, виданих національними
органами з стандартизації;
інформацією щодо груп продукції, яка належить до законодавчо
регульованої сфери, в якій оцінка відповідності є необхідною;
інформацією та матеріалами щодо програм навчання і підвищення
кваліфікації експертів та обміну експертами для вивчення досвіду у
сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту
прав споживачів.
Стаття 4
Сторони забезпечуватимуть конфіденційність документів та
іншої інформації, отриманої в рамках цієї Угоди.
Така інформація та документи можуть бути передані третій
Стороні виключно за згодою Сторони, яка її надала.
Стаття 5
Спірні питання, пов'язані із тлумаченням або застосуванням
положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та
переговорів.
Стаття 6
Фінансування діяльності із співпраці в рамках цієї Угоди буде
здійснено на основі домовленостей між Сторонами.
Стаття 7
У разі необхідності Сторони створять Українсько-Македонську
Спільну комісію (далі - Спільна комісія), яка сприятиме реалізації
цієї Угоди.
До Спільної комісії входитимуть представники організацій зі
сфери метрології, оцінки відповідності, стандартизації та захисту
прав споживачів.
Сторони призначать голів кожної із частин Спільної комісії.
Голови інформуватимуть один одного стосовно складу їхніх частин
Спільної комісії та будь-яких змін, із цим пов'язаних.
Стаття 8
Ця Угода укладається терміном на 5 років та набирає чинності
з дня її підписання. Дія Угоди автоматично продовжуватиметься на
наступний п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін не пізніше, ніж
за 6 місяців до закінчення відповідного періоду не заявить шляхом
письмового повідомлення про свій намір припинити дію цієї Угоди.
За взаємною згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни
або доповнення шляхом підписання відповідного протоколу, який буде
невід'ємною частиною цієї Угоди і набиратиме чинність згідно з
пунктом першим цієї статті.
Кожна із Сторін може припинити дію Угоди, письмово
повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Угоди припиняється
через 6 місяців від дня отримання іншою Стороною такого
повідомлення.
Вчинено в м. Київ 3 листопада 2010 року, в двох примірниках,
кожний українською, македонською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень цієї Угоди, перевага надаватиметься тексту
англійською мовою.
За Державний комітет України За Міністерство економіки
з питань технічного регулювання Республіки Македонія
та споживчої політики (підпис) (підпис)вгору