Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 381
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа, Довідка від 24.07.2009806
Документ 806-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.08.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 липня 2009 р. N 806
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2009 р. N 381

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня
2009 р. N 381 ( 381-2009-п ) "Про затвердження Порядку здійснення
розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки
державної та комунальної власності" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 30, ст. 1012, N 54, ст. 1878) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2009 р. N 806
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2009 р. N 381 ( 381-2009-п )

1. У вступній частині постанови ( 381-2009-п ) слова "до
частини дев'ятої" замінити словами "до частин восьмої та
дев'ятої".
2. Доповнити Порядок ( 381-2009-п ), затверджений зазначеною
постановою, пунктами 7-15 такого змісту:
"7. Покупці, заінтересовані у придбанні земельних ділянок
державної та комунальної власності, укладають договір про оплату
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з
органом, що здійснює продаж земельних ділянок (далі -
уповноважений орган), та сплачують авансовий внесок.
Авансовий внесок зараховується на рахунки, відкриті в органах
Державного казначейства за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти,
тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" (у разі, якщо
продаж земельної ділянки здійснюється місцевими державними
адміністраціями) або 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на
доходи місцевого бюджету" (у разі, якщо продаж земельної ділянки
здійснюється органами місцевого самоврядування) відповідно до
плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та
місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства
від 28 листопада 2000 р. N 119 ( v0119506-00 ) (далі - рахунки
3412 і 3422).
У платіжному дорученні зазначаються реквізити платника, номер
і дата договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни
земельної ділянки та назва уповноваженого органу, з яким укладено
договір.
8. Наступного робочого дня після зарахування коштів на
рахунок 3412 або 3422 ( v0119506-00 ) відповідний орган Державного
казначейства передає виписку із зазначеного рахунка уповноваженому
органу.
9. Авансові внески використовуються для фінансування робіт з
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
10. Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки здійснюється відповідно до законодавства з
питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
11. Уповноважений орган визначає на конкурентних засадах
суб'єкта оціночної діяльності, що має ліцензію на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої
ділянки.
12. Після визначення суб'єкта оціночної діяльності
уповноважений орган надає відповідному органові Державного
казначейства довідку про розподіл коштів, що надійшли як авансовий
внесок від покупця земельної ділянки на рахунок 3412 або 3422
( v0119506-00 ) (додаток).
У довідці зазначаються: сума коштів, які перераховуються на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, сума
залишку авансового внеску після сплати вартості проведення
експертної грошової оцінки та код бюджетної класифікації, а також
повні реквізити отримувача коштів та рахунка, на який
перераховуються кошти.
На підставі даних довідки відповідний орган Державного
казначейства протягом трьох робочих днів готує розрахункові
документи та перераховує кошти за призначенням.
У графі платіжного доручення "Призначення платежу"
зазначається:
"За проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки";
"Залишок авансового внеску, який підлягає перерахуванню до
бюджету, та код бюджетної класифікації" (у разі наявності залишку
авансового внеску після сплати вартості проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки).
13. Залишок авансового внеску після сплати вартості
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на
підставі довідки уповноваженого органу перераховується органом
Державного казначейства до відповідного бюджету на рахунок, на
якому обліковуються надходження від продажу землі і нематеріальних
активів.
14. Операції з використання коштів державного та місцевих
бюджетів здійснюються відповідно до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками та операціями з надання та
повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), та Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів ( z0919-02 ), затверджених Державним
казначейством.
15. Облік операцій із зарахування авансових внесків покупців
земельних ділянок ведеться у порядку, визначеному Державним
казначейством.".

Додаток
до порядку
_______________________________________
(назва уповноваженого органу)
ДОВІДКА
від N
про розподіл коштів, що надішли
як авансовий внесок від покупця
земельної ділянки на рахунок _______________
(номер рахунка)

у сумі тис. гривень ------------------------------------------------------------------ | |Призначення |Повна | Іден- | Назва | Код | Номер | Сума | | | платежу |назва |тифіка- | уста- | банку,|рахунка|платежу,| | | | одер-| ційний | нови | органу| для | гри- | | | |жувача| код | банку,|Держав-|зараху-| вень | | | |коштів|згідно з| органу| ного | вання | | | | | | ЄДРПОУ |Держав-| казна-|коштів | | | | | | або | ного |чейства| | | | | | |іденти- | казна-| | | | | | | |фікацій-|чейства| | | | | | | | ний | | | | | | | | | номер | | | | | | | | | згідно | | | | | | | | | з ДРФО | | | | | |--+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------| |1.|За | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | |експертної | | | | | | | | |грошової | | | | | | | | |оцінки | | | | | | | | |земельної | | | | | | | | |ділянки | | | | | | | |--+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------| |2.|Залишок | | | | | | | | |авансового | | | | | | | | |внеску та | | | | | | | | |код | | | | | | | | |бюджетної | | | | | | | | |класифікації| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________ ________ ________________
(заступник керівника) (посада) (підпис) (ініціали та
уповноваженого органу прізвище)
М.П.вгору