Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво
Угода Кабінету Міністрів України; Туреччина; Міжнародний документ від 14.11.2002
Документ 792_030, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.09.2003, підстава - 1194-IV
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.10.2003. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Турецької Республіки про
технічне і фінансове співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом
N 1194-IV ( 1194-15 ) від 18.09.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.99 )

Дата підписання: 14.11.2002 Дата ратифікації: 18.09.2003 Дата набрання чинності: 17.10.2003
Кабінет Міністрів України (далі - "Українська Сторона") та
Уряд Турецької Республіки (далі - "Турецька Сторона" та разом далі
- "Сторони"), бажаючи укріпити дружні стосунки між двома країнами, прагнучи до зміцнення цих стосунків та розвитку плідного
технічного і фінансового співробітництва між двома країнами, визнаючи, що розвиток такого технічного та фінансового
співробітництва сприятиме розбудові двостороннього економічного
співробітництва, домовились про таке:
Стаття 1. Завдання
1.1. Сторони сприятимуть виконанню програм та проектів
технічного та фінансового співробітництва в Україні. Зазначені
програми та проекти будуть спрямовані на подальше зміцнення
співробітництва між українськими та турецькими підприємствами. 1.2. Метою цієї Угоди є встановлення загальних юридичних
правил і процедур супроводження та виконання згаданих програм та
проектів.
Стаття 2. Дія та застосування положень
Положення цієї Угоди поширюються на: а) програми та проекти, взаємно узгоджені обома Сторонами або
їх уповноваженими органами; б) діючі проекти та програми і проекти та програми, що
знаходились в стані розробки, після набуття цією Угодою чинності
за умови письмового погодження обох Сторін або їх уповноважених
органів; в) проекти або програми, які впроваджуються спільно з третіми
сторонами за взаємним погодженням обох Сторін або їх уповноважених
органів. Сторони проводять регулярні консультації та щорічно
погоджують список програм та проектів, до яких застосовуються
положення цієї Статті.
Стаття 3. Напрямки співробітництва
Частина 1. Форми співробітництва
3.1. Співробітництво Сторін в рамках цієї Угоди
здійснюватиметься у вигляді технічної допомоги, фінансової
допомоги та гуманітарної допомоги. 3.2. Таке співробітництво може здійснюватись на двосторонній
основі чи спільно з третіми сторонами.
Частина 2. Технічна допомога
3.3. Технічна допомога Українській Стороні надається
Турецькою Стороною у формі передачі ноу-хау, підготовки кадрів,
консультування та надання послуг, постачання обладнання і
матеріалів, впровадження нових технологій, необхідних для
успішного виконання проектів або програм.
Частина 3. Фінансова допомога
3.4. Фінансова допомога Українській Стороні надається
Турецькою Стороною у формі грантів для фінансування постачання
товарів, обладнання та матеріалів, а також виконання робіт та
надання послуг, необхідних для успішного виконання проектів або
програм.
Частина 4. Гуманітарна допомога
3.5. Положення цієї Угоди також застосовуватимуться до
проектів або програм гуманітарної допомоги, погоджених Сторонами.
Частина 5. Уповноважені органи Сторін
3.6. Уповноваженим органом Турецької Сторони для цілей
координації діяльності, передбаченої цією Угодою, є Турецьке
Агентство Міжнародного Співробітництва (ТАМС). З цією метою ТАМС
має намір заснувати своє представництво в Україні, яке матиме
статус постійно діючої групи управління програмами та проектами,
які погоджені обома Сторонами. 3.7. Уповноваженим органом Української Сторони для цілей
координації діяльності, передбаченої цією Угодою, є Міністерство
економіки та з питань європейської інтеграції України.
Стаття 4. Умови впровадження
4.1. Сторонами передбачено, що Турецька Сторона фінансуватиме
постачання обладнання та матеріалів для використання українськими
реципієнтами, а також виконуватиме для них роботи та надаватиме їм
послуги. Такі обладнання та матеріали в разі переміщення на митну
територію України або при їх закупівлі в Україні переходитимуть у
власність українських реципієнтів, однак за згодою українських
реципієнтів можуть тимчасово використовуватися на безоплатній
основі експертами, які запрошені реципієнтами для виконання
програм і проектів в рамках цієї Угоди, протягом погодженого
Сторонами терміну їх виконання. 4.2. З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання,
матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та
послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та
використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї
Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків, мит, зборів (крім
митних зборів, які сплачуватимуться українськими реципієнтами) або
інших податкових зобов'язань, які стягуються або можуть бути
стягнені на території України. 4.3. Українська Сторона також надаватиме дозволи на
тимчасовий ввіз обладнання, необхідного для виконання проектів або
програм в рамках цієї Угоди, яке використовуватиметься виконавцями
програм та проектів протягом погодженого Сторонами терміну їх
виконання. Українська Сторона забезпечує здійснення будь-яких
реєстраційних, сертифікаційних та візових процедур, необхідних для
впровадження проектів або програм в рамках цієї Угоди, безкоштовно
та без затримки. 4.4. Сторони погоджуються, що для виконання програм та
проектів фінансової допомоги за домовленістю партнерів для кожного
проекту або програми Сторонами може бути призначена окрема Група
управління проектом, уповноважена діяти від імені відповідних
українських та турецьких учасників проекту або програми. Для
здійснення платежів в національній валюті (в українських гривнях)
та/або іноземній валюті Групою управління проектом можуть бути
відкриті спеціальні рахунки у відповідності до чинного
законодавства України. Використання коштів, які знаходяться на цих
рахунках, визначатиметься рішенням партнерів по кожному проекту
або програмі. 4.5. Особисте майно та предмети особистого користування
експертів, що виконують програми та проекти в рамках цієї Угоди,
за умови, що вони не є громадянами України та не проживають
постійно на території України, не обкладається митом, податками та
іншими обов'язковими платежами при ввезенні на митну територію
України під зобов'язання зворотного вивезення цих товарів після
закінчення погодженого Сторонами терміну виконання відповідних
програм та проектів. У разі відчуження цих товарів та предметів на
митній території України мито, податки та інші обов'язкові платежі
справляються відповідно до чинного законодавства України.
Стаття 5. Антикорупційні дії
Сторони поділяють спільну стурбованість щодо корупції, що
підриває процес ефективного управління, обмежує можливості
використання ресурсів для розвитку та ставить під загрозу відкриту
та чесну конкуренцію, яка базується на співвідношенні ціни та
якості. Вони, таким чином, зобов'язуються спільними зусиллями
вести боротьбу проти корупції та проголошують, що будь-яка
пропозиція, сплата, винагорода чи прибуток, які можуть бути
розцінені як незаконні дії чи хабарництво, безпосередні чи
непрямі, пов'язані зі стимулом чи винагородою за отримання
якого-небудь контракту в рамках цієї Угоди, стануть підставою до
негайної консультації, обміну всією відповідною інформацією та
відповідних кроків, які можуть включати припинення постачання
обладнання та відміни результатів тендеру. Можуть бути вжиті
додаткові заходи відповідно до чинного законодавства держав
Сторін.
Стаття 6. Процедури впровадження
6.1. Кожний проект або програма в рамках цієї Угоди має бути
предметом певних домовленостей між учасниками проекту чи програми
з детальним викладенням прав та обов'язків, покладених на кожного
учасника проекту або програми. Кожний проект або програма мають
бути належним чином зареєстровані в Міністерстві економіки та з
питань європейської інтеграції України відповідно до чинного
законодавства України безкоштовно та без затримки. 6.2. Взаємне узгодження програм та проектів уповноваженими
органами Сторін відбуватиметься шляхом укладання Меморандумів.
Меморандуми будуть укладатись щорічно або з іншою періодичністю за
згодою Сторін.
Стаття 7. Заключні положення
7.1. Угода набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття нею чинності. 7.2. Положення цієї Угоди застосовуються тимчасово з моменту
її підписання в частині, яка не суперечить чинному законодавству
обох Сторін. 7.3. Будь-які зміни до цієї Угоди повинні бути погоджені у
письмовому вигляді між Сторонами та набувають чинності з дати,
коли Сторони поінформували одна одну про виконання
внутрішньодержавних процедур, які є необхідними для набуття ними
чинності. 7.4. Угода діє протягом п'яти років. Після закінчення цього
п'ятирічного терміну дія цієї Угоди буде автоматично подовжуватись
на новий поточний рік. Кожна із Сторін має право припинити дію
цієї Угоди, поінформувавши іншу Сторону у письмовому вигляді за
шість місяців до відповідного терміну про свій намір припинити її
дію. 7.5. У разі припинення дії цієї Угоди її положення
застосовуються до проектів і програм, що впроваджувалися у період
дії Угоди.
Вчинено у м. Києві цього чотирнадцятого дня листопада дві
тисячі другого (2002) року в двох примірниках українською,
турецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними. У разі розбіжностей стосовно тлумачення положень
Угоди Сторони звертатимуться до тексту, викладеного англійською
мовою.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Турецької Республіки
Міністр економіки та з питань Виконуючий обов'язки
європейської інтеграції Президента Турецького
України Агентства Міжнародного
Співробітництва
Олександр Шлапак Суха Шенвгору