Про Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 11.10.2017768
Документ 768-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.10.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2017 р. № 768
Київ

Про Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів

Відповідно до частини п’ятої статті 21 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

склад Міжвідомчої комісії з питань реалізації активів згідно з додатком;

Положення про Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Міністерству юстиції подати протягом 15 днів Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, кандидатури до персонального складу Міжвідомчої комісії з питань реалізації активів.

3. Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердити протягом місяця персональний склад Міжвідомчої комісії з питань реалізації активів з урахуванням поданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та Міністерством юстиції кандидатур.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 768

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань реалізації активів

Керівник структурного підрозділу центрального апарату Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, до повноважень якого належать питання управління активами, голова Комісії

Керівник структурного підрозділу центрального апарату Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, до повноважень якого належить юридичне забезпечення діяльності Національного агентства

Керівник структурного підрозділу Мінекономрозвитку, до повноважень якого належать питання управління державною власністю

Керівник структурного підрозділу Мінфіну

Керівник структурного підрозділу Мін’юстуЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 768

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів

1. Міжвідомча комісія з питань реалізації активів (далі - Комісія) є постійно діючим допоміжним колегіальним органом, утвореним при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Терміни у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”.

4. Завданням Комісії є розгляд та вирішення питань стосовно погодження рішень Національного агентства про передачу для реалізації активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат, які:

передані Національному агентству в управління для реалізації або без визначення шляху управління ними на підставі ухвали слідчого судді, суду або згоди власника активів та підлягають реалізації;

перебувають в управлінні Національного агентства та підлягають реалізації як захід самостійного виконання останнім судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів.

5. Відповідно до покладених на неї завдань Комісія розглядає надане на погодження рішення про передачу активів для реалізації з метою встановлення:

наявності передбачених законодавством підстав для реалізації активів;

дотримання встановленої законодавством процедури передачі активів для реалізації.

6. За результатами розгляду рішення про передачу активів для реалізації Комісія приймає одне з таких рішень:

погодження рішення про передачу активів для реалізації;

відмова у погодженні рішення про передачу активів для реалізації.

У разі прийняття рішення про відмову у погодженні рішення про передачу активів для реалізації таке рішення Комісії повинно бути належним чином обґрунтоване.

7. Персональний склад Комісії та зміни до нього (у разі потреби) затверджуються Національним агентством.

Для забезпечення гласності та прозорості у роботі Комісії з правом дорадчого голосу у її засіданнях мають право брати участь два члени громадської ради при Національному агентстві, делеговані нею для участі у засіданнях Комісії.

8. Голова Комісії:

очолює Комісію, здійснює керівництво її діяльністю;

організовує роботу Комісії, призначає заступника;

скликає засідання Комісії;

затверджує порядок денний засідань Комісії;

головує на засіданнях Комісії;

доповідає на засіданні Комісії позицію Національного агентства стосовно рішень про реалізацію активів, які надійшли на розгляд Комісії;

підписує рішення та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у разі надходження на розгляд Комісії рішення про передачу активів для реалізації.

Комісія на першому засіданні затверджує регламент роботи Комісії.

Голова Комісії скликає засідання Комісії протягом трьох робочих днів з дня надходження на розгляд рішення про передачу активів для реалізації.

Дата, час проведення засідання та його порядок денний повідомляються головою членам Комісії не пізніше ніж за один робочий день до дати його проведення у порядку та спосіб, визначені регламентом роботи Комісії.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Комісії.

З метою належного розгляду рішення про передачу активів для реалізації у засіданні Комісії можуть оголошуватися перерви.

10. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформляються письмовим висновком, який підписується головою та іншими членами Комісії, що брали участь у засіданні Комісії.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на самостійний структурний підрозділ Національного агентства, до повноважень якого належать питання управління активами.вгору