Про підсумки економічного та соціального розвитку за I квартал 2000 року
Постанова Кабінету Міністрів України; Заходи від 29.04.2000747
Документ 747-2000-п, поточна редакція — Редакція від 03.11.2000, підстава - 1649-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2000 р. N 747
Київ
Про підсумки економічного та соціального
розвитку за I квартал 2000 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1025 ( 1025-2000-п ) від 27.06.2000
N 1074 ( 1074-2000-п ) від 10.07.2000
N 1649 ( 1649-2000-п ) від 03.11.2000 )

З метою створення умов для довгострокового економічного
зростання Кабінет Міністрів України зосередив увагу у 2000 році на
реалізації економічної програми, проголошеної в Посланні
Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у
XXI століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на
2000 - 2004 роки" ( 276а/2000 ).
У ході виконання визначених на перші 100 днів своєї
діяльності завдань Кабінетом Міністрів України здійснено
невідкладні заходи щодо забезпечення належних передумов для
економічного зростання та прийняття Державного бюджету України
( 1458-14 ) на поточний рік, розроблено Програму діяльності
Кабінету Міністрів України "Реформи заради добробуту"
( 550-2000-п ), яку схвалено Верховною Радою України 6 квітня
ц. р.
Підтримка дій Кабінету Міністрів України Президентом України
і формування конструктивної більшості у Верховній Раді України
сприяли його роботі. Це дало змогу сконцентруватися на розв'язанні
найголовніших проблем економічного та соціального розвитку.
Підсумки 1 кварталу 2000 р. свідчать про посилення позитивної
динаміки розвитку національної економіки.
Уперше за роки незалежності України отримано приріст обсягу
валового внутрішнього продукту на 5,6 відсотка.
Збережено позитивні тенденції у виробництві промислової
продукції, обсяги якої зросли порівняно з відповідним періодом
минулого року на 9,7 відсотка. Найбільший приріст обсягів
виробництва досягнуто на підприємствах, які працюють на внутрішній
ринок і випускають продукцію кінцевого споживання (у
деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості - 33,8
відсотка, легкій промисловості - 31,8, харчовій - 30,8 відсотка).
Випуск товарів широкого вжиткую збільшився на 27,3 відсотка,
завдяки чому зріс товарооборот за всіма напрямами реалізації (на
9,2 відсотка).
Уперше після багаторічного спаду спостерігалося зростання
виробництва у машинобудуванні та металообробці, яке становило 6,9
відсотка. За січень - лютий збільшено обсяг експорту машин та
устаткування на 15 відсотків.
Зростання виробництва вплинуло на збільшення доходів
населення, бюджетних надходжень та прибутку підприємств. За
січень - лютий порівняно з відповідним періодом минулого року
реальні надходження до бюджету зросли на 11 відсотків, прибуток
підприємств - в 1,9 раза, наявні грошові доходи населення - на 12
відсотків.
Поліпшилися показники зовнішньої торгівлі та її геоекономічна
структура. Зовнішньоторговельний оборот товарів у січні - лютому
становив 4,3 млрд. доларів США і збільшився порівняно з
відповідним періодом минулого року на 23,5 відсотка, у тому числі
експорт - 1,9 млрд. доларів США (на 25,1 відсотка), імпорт - 2,4
млрд. доларів США (22,2 відсотка). Збільшився експорт продукції
харчової промисловості (19,4 відсотка), мінеральних продуктів
(40,8), продукції хімічної та нафтохімічної промисловості (47,8),
виробів з пластмаси та каучуку (19,7 відсотка), чорних металів (в
1,5 раза), алюмінію (в 1,6 раза).
Обсяги інвестицій в основний капітал зросли на 26,2 відсотка.
Витрати на придбання машин та устаткування збільшилися майже у 1,5
раза, а їх частка в обсязі капітальних вкладень - з 37 до 42
відсотків.
Збільшилися обсяги кредитування економіки комерційними
банками, чому сприяло зменшення ставки рефінансування
Національного банку та норм обов'язкового резервування. Обсяги
кредитування зросли на 17,5 відсотка.
Проведено реструктуризацію державного зовнішнього боргу з
терміном погашення у 2000 - 2001 роках на суму 2,7 млрд. доларів
США. Виконання цих зобов'язань відстрочено на 7 років. Це дало
змогу скоротити видатки на погашення та обслуговування
заборгованості у поточному році на 1,2 млрд. доларів США.
З урахуванням потреб України в зовнішньому фінансуванні на
2000 рік особливого значення набувають співробітництво з
Міжнародним валютним фондом у рамках програми розширеного
фінансування та перегляд системних кредитних проектів Світового
банку.
Узгоджені зусилля Кабінету Міністрів України і Національного
банку спрямовувалися на забезпечення прогнозованості та
лібералізації валютного курсу, прийняття збалансованого державного
бюджету.
У лютому здійснено перехід до проведення політики плаваючого
обмінного курсу гривні. Девальвація гривні стосовно долара США у
січні і лютому становила відповідно 4,9 та 0,4 відсотка, у березні
сталася ревальвація гривні на 1,3 відсотка.
Позитивний вплив на динаміку обмінного курсу гривні справило
підвищення ефективності управління державними фінансами;
поліпшення умов функціонування міжбанківського валютного ринку, що
полягало в обмеженні спекулятивних операцій комерційних банків;
збільшення внаслідок зростання обсягу експорту пропонування
іноземної валюти; скасування пільг, наданих експортерам з продажу
валютної виручки.
Протягом I кварталу Національний банк забезпечив стабільність
валютних резервів, які на 31 березня ц. р. становили 1074 млн.
доларів США.
Виважена грошово-кредитна політика Національного банку
сприяла стримуванню інфляції та збільшенню потенційних можливостей
комерційних банків з кредитування. Грошова маса з початку року
збільшилася на 2,1 млрд. гривень, або на 9,7 відсотка, поліпшилася
її структура. Питома вага готівки у загальному обсязі грошової
маси на 1 квітня порівняно з початком року зменшилася з 43,4 до
39,1 відсотка. Зросла питома вага коштів, залучених комерційними
банками, у тому числі за рахунок строкових депозитів фізичних
осіб.
Зростання споживчих цін у січні - березні перевищило 10
відсотків і було найбільшим з 1997 року. При цьому продовольчі
товари подорожчали на 11,5, непродовольчі -на 3,3, платні послуги
-на 13,1 відсотка.
У ході адміністративної реформи упорядковано систему
центральних органів виконавчої влади, удосконалено їх структуру та
скорочено кількість, зменшено чисельність працівників апарату
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та
підпорядкованих їм територіальних органів майже на 17 тис.
чоловік.
Пожвавлення економічної діяльності в усіх галузях економіки
сприяло збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів. За I
квартал до зведеного бюджету надійшло 9 млрд. гривень, у тому
числі до державного бюджету - 6,5 млрд. гривень. Реальні доходи
державного бюджету (за винятком спеціального фонду) порівняно з
відповідним періодом минулого року зросли на 11 відсотків.
У березні на дотації місцевим бюджетам спрямовано 743,1 млн.
гривень, що у 3 рази перевищило показник січня - лютого цього
року.
Незважаючи на відсутність зовнішніх джерел фінансування,
Національний банк не залучався до погашення державного зовнішнього
та внутрішнього боргу.
Загальні видатки державного бюджету у I кварталі становили
5,6 млрд. гривень. Порівняно з відповідним періодом 1999 року
реальні видатки (за винятком спеціального фонду) зменшилися на 7,7
відсотка.
Збільшення надходжень до бюджету від сплати окремих податків
і зборів (обов'язкових платежів) не вплинуло на зменшення
недоїмки. На 1 квітня вона становила 13,2 млрд. гривень і зросла з
початку року на 11,7 відсотка. При цьому заборгованість з
несплаченої пені досягла 8 млрд. гривень.
Залишається напруженою ситуація з відшкодуванням з державного
бюджету податку на додану вартість. На 1 квітня невідшкодована
сума цього податку становила більш як 2,5 млрд. гривень.
Набула гостроти проблема повернення до державного бюджету
реструктуризованих сум податкової заборгованості, яка на 1 лютого
2000 р. становила 217 млн. гривень. Незадовільною залишається
організаторська робота міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади із забезпечення підприємствами, що входять до
сфери Їх управління, погашення зазначеної заборгованості.
Незважаючи на появу позитивних ознак, процес поліпшення
фінансового становища підприємств залишається надзвичайно
складним, обтяженим платіжною кризою. Скорочення обсягів бартерних
операцій не вплинуло на поліпшення розрахунків за реалізовані
товари та послуги. За січень - лютий дебіторська заборгованість
зросла майже на 10 млрд. гривень (5,8 відсотка), кредиторська - на
13 млрд. гривень (5,7 відсотка).
У звітному періоді нарощувалися обсяги видобування вугілля
підприємствами вугільної промисловості. Видобуто 16,8 млн. тонн
готового вугілля, що на 8,8 відсотка більше, ніж у відповідному
періоді минулого року (у I кварталі 1999 р. спостерігалося
зменшення на 6,3 відсотка). Це сприяло створенню умов для
забезпечення безперебійної роботи теплових електростанцій. В
середньому за добу на електростанції поставлялося 84,1 тис. тонн
вугілля проти 64,8 тис. тонн у I кварталі минулого року. Внаслідок
цього виробництво електричної енергії тепловими електростанціями
збільшилося порівняно з I кварталом минулого року на 16,3
відсотка.
Незважаючи на деякі позитивні зрушення в роботі вугільної
промисловості, залишається незадовільним фінансове становище
переважної більшості підприємств галузі: кредиторська
заборгованість досягла 10 млрд. гривень і майже у 2 рази
перевищила дебіторську, заборгованість із сплати податків, зборів
та інших обов'язкових платежів до бюджету, внесків до Пенсійного
фонду та державних цільових фондів становить більш як 2,3 млрд.
гривень.
Незадовільним залишається рівень проведення розрахунків у
грошовій формі за отриману вугільну продукцію підприємствами
енергетики та обласними паливопостачальними організаціями.
Заборгованість споживачів за цю продукцію збільшилася проти
відповідного періоду минулого року в 1,9 раза і досягла 1,3 млрд.
гривень.
Найгострішою проблемою галузі є наявність заборгованості із
виплати заробітної плати та соціальних виплат. Загальна
невиплачена сума заробітної плати з початку року збільшилася на
130,5 млн. гривень і становить майже 2 млрд. гривень. Продовжує
зростати заборгованість з виплати сум зарегресними позовами та
одноразової допомоги працівникам, пов'язаних з втратою професійної
працездатності.
У результаті вжитих заходів вдалося поліпшити розрахунки за
спожитий природний газ та електроенергію. Рівень оплати природного
газу грошима за березень порівняно з лютим збільшився з 14,5 до
19,4 відсотка. За електроенергію у березні грошима оплачено 38
відсотків її вартості (у січні цей показник становив 15,1
відсотка).
Відмова від послуг посередників сприяла істотному зростанню
обсягів платежів промислових підприємств Національній атомній
енергогенеруючій компанії "Енергоатом" як постачальнику
електроенергії за нерегульованим тарифом. Збільшення їх з 13 млн.
гривень у січні ц. р. до 226 млн. гривень у березні дало змогу не
тільки повністю погасити заборгованість із заробітної плати
працівникам атомних електростанцій, яка накопичувалася ще з 1997
року, а й здійснити планові платежі поточного року за ядерне
паливо для атомних електростанцій, яке вже відвантажено з
Російської Федерації.
Здійснювалися заходи щодо поліпшення роботи, пов'язаної з
поставкою нафти і нафтопродуктів. Підписано Меморандум про спільну
діяльність Кабінету Міністрів України та постачальників нафти і
нафтопродуктів щодо стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів
і забезпечення проведення весняно-польових робіт
пально-мастильними матеріалами та угоди з основними
постачальниками нафти і нафтопродуктів щодо координації дій із
забезпечення ними внутрішнього ринку.
Внаслідок прийняття Закону України "Про тимчасовий порядок
оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та
деяких паливно-мастильних матеріалів" ( 1521-14 ) обсяги поставки
російської нафти в Україну збільшилися в березні з 11,6 тис. тонн
у першій половині до 230 тис. тонн у другій. З початку року
вдалося майже в 10 разів збільшити обсяги імпорту дизельного
пального.
Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про
запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату,
скрапленого газу та вугілля" ( 599-2000-п ) дає змогу створити
прозорий механізм ціноутворення, забезпечити рівний доступ
споживачів до ринку енергоносіїв, підвищити рівень платіжної
дисципліни та значно збільшити обсяг надходження коштів до
виробників енергоресурсів.
Водночас в Міністерстві палива та енергетики, Міністерстві
економіки, Фонді державного майна, Національній комісії
регулювання електроенергетики, Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" не організовано на належному рівні роботу з
виконання ряду найважливіших завдань з реформування енергетичного
сектору, передбачених Указом Президента України від 10 березня
2000 р. N 457 ( 457/2000 ) "Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи
щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі
України", в частині створення прозорих, конкурентоспроможних і
ефективних механізмів організації ринків енергоносіїв, прискорення
процесу приватизації, застосування виключно конкурсних засад
надання права на постачання енергоресурсів і забезпечення на цій
основі значного зниження цін на електроенергію та природний газ,
подолання кризи платежів та стабільного задоволення оплаченого
попиту на енергоносії.
Обсяги переробки нафти порівняно з I кварталом 1999 р.
зменшилися на 55,5 відсотка. Це зумовлено як несприятливими для
України зовнішніми факторами (зростання світової ціни на сиру
нафту, запровадження Російською Федерацією обмежень на поставку
нафти в Україну, підвищення розміру експортного мита), так і
повільними темпами приватизації, недотриманням уповноваженими
особами та власниками пакетів акцій умов щодо завантаження
підприємств сировиною.
План видобування нафти і газового конденсату на I квартал
2000 р., затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 1998 р. N 1321 ( 1321-98-п ) "Про додаткові заходи
стабілізації та нарощування обсягів видобування нафти і газу в
Україні", перевиконано на 3 відсотки. Обсяги видобування газу
підприємствами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" зросли порівняно з I кварталом 1999 р. на 1,3 відсотка.
Однією з основних залишається проблема розрахунків за
використані електричну, теплову енергію та природний газ. Через
неефективну роботу обласних комісій з питань розрахунків за
спожиті енергоносії сума заборгованості за використану
електроенергію збільшилася з початку року на 1,2 млрд. і
перевищила 6,7 млрд. гривень. Найбільшими боржниками є споживачі
електричної енергії Донецької області - 1,42 млрд. гривень (що
становить 21,3 відсотка загальної заборгованості по Україні),
Луганської та Дніпропетровської областей - по 0,9 млрд. гривень.
Сума заборгованості за спожитий природний газ в поточному
році зросла майже на 2,5 млрд. гривень і на 1 квітня становила 7,9
млрд. гривень. Найнижчий рівень проплат за фондами
облдержадміністрацій допущено в областях Луганській - 9 відсотків,
Харківській і Тернопільській - по 13, Донецькій - 13,7 відсотка.
Реформування аграрного сектора проводилося відповідно до
Указу Президента України від 3 грудня 1999 р. N 1529 ( 1529/99 )
"Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного
сектора економіки".
На початок квітня 2000 р. змінили юридичний статус практично
всі колишні колективні сільськогосподарські підприємства.
Проведено державну реєстрацію статутних документів 12,4 тис. нових
суб'єктів господарювання.
У цілому по Україні з 6,2 млн. осіб, яким видано сертифікати
на земельну частку (пай), 5,4 млн. уклали договори оренди землі, а
половина з них - договори оренди майна. Уповільненими темпами
проводиться ця робота у Чернігівській, Чернівецькій, Херсонській,
Івано-Франківській, Миколаївській областях та в Автономній
Республіці Крим.
Прийнято цілий ряд нормативно-правових актів, спрямованих на
створення сприятливих умов для функціонування реформованих
господарств.
Кабінетом Міністрів України виділено сільськогосподарським
товаровиробникам 85 млн. гривень для компенсації частини плати за
користування кредитами комерційних банків, наданими під
весняно-польові роботи.
На 18 квітня 2000 р. сільськогосподарські товаровиробники
отримали банківських кредитів в обсязі 250 млн. гривень, або 60
відсотків узгоджених з банками сум.
З метою насичення ринку нафтопродуктами, недопущення їх
дефіциту та значного зростання цін, особливо в період проведення
весняно-польових робіт, визначено джерела їх поставки. Передбачено
виділення 2 млн. тонн нафти і газового конденсату вітчизняного
видобутку, з яких буде вироблено 1070 тис. тонн світлих
нафтопродуктів, у тому числі 228 тис. тонн - для проведення
весняно-польових робіт. За міжурядовими угодами з Грецією
передбачено надходження 500 тис., а з Республікою Азербайджан -
400 тис. тонн дизельного пального, в тому числі 100 тис. тонн -
для проведення весняно-польових робіт.
Сільськогосподарським товаровиробникам за рішеннями Кабінету
Міністрів України на 18 квітня ц. р. поставлено понад 100 тис.
тонн світлих нафтопродуктів, вироблених з нафти вітчизняного
видобутку. За оперативними даними, на внутрішній ринок надійшло
750 тис. тонн цих продуктів.
Напруженим залишається становище із забезпеченням
сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами,
яких на 18 квітня ц. р. було поставлено 489 тис. тонн, або 24
відсотки потреби. Через незадовільну роботу хімічних підприємств
селянам недопоставлено майже 40 тис. тонн попередньо оплачених
мінеральних добрив.
Весняно-польові роботи через несприятливі погодні умови
розпочалися на три тижні пізніше, ніж у 1999 році, хоча вищі темпи
їх проведення дали змогу практично досягти минулорічних показників
посіву ранніх ярових культур.
Обсяг валової продукції сільського господарства зменшився на
4,9 відсотка, тоді як за I квартал 1999 р. цей показник зріс на
0,5 відсотка.
Незважаючи на деякі позитивні зрушення в тваринництві,
ситуація в цілому по галузі залишається складною. За січень -
березень виробництво молока в усіх категоріях господарств
скоротилося на 6,8, яєць - на 1,1 відсотка.
Пожвавлення ділової активності у промисловості та будівництві
позитивно вплинуло на роботу підприємств транспорту. За I квартал
2000 р. порівняно з січнем - березнем 1999 р. вантажооборот
збільшився на 7 відсотків, у тому числі на автомобільному
транспорті - на 23, залізничному - на 18, річковому - на 17
відсотків.
На залізничному транспорті внаслідок відсутності належного
контролю з боку Міністерства транспорту за роботою залізниць,
незадовільної організації їх роботи мали місце численні порушення
фінансово-господарської дисципліни. Поширення набула практика
здійснення бартерних операцій. Не зменшується обсяг дебіторської
заборгованості.
Істотні недоліки мають місце у роботі щодо проведення
операцій з металобрухтом. Це спричинено послабленням контролю з
боку державних органів за дотриманням суб'єктами підприємницької
діяльності Закону України "Про металобрухт" ( 619-14 ), а також
недостатньою врегульованістю питань відповідальності за його
порушення.
Триває активізація інвестиційної діяльності. Збільшення
інвестицій свідчить про те, що національна економіка долає
негативну тенденцію скорочення обсягів валового нагромадження
основного капіталу.
У I кварталі ц. р. зареєстровано прямих іноземних інвестицій
обсягом 245,3 млн. доларів США, що в 1,5 раза більше, ніж за
відповідний період минулого року.
Приватизація проводиться на нових засадах, визначених Указом
Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 ( 1626/99 ) "Про
невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні".
Кабінетом Міністрів України затверджено перелік відкритих
акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу у
поточному році.
Органами приватизації з початку року оголошено 55 конкурсів з
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. За
результатами проведених конкурсів укладено 11 договорів
купівлі-продажу пакетів акцій таких товариств на суму 563,9 млн.
гривень. Оголошено три тендери на загальну суму 502,3 млн.
гривень.
Фондом державного майна було запропоновано до продажу на
фондових біржах та у позабіржовій фондовій торговельній системі
611 пакетів акцій 575 відкритих акціонерних товариств. За
підсумками торгів згідно з укладеними контрактами було продано 189
пакетів акцій загальною вартістю 316,7 млн. гривень.
За три місяці бюджетні надходження від приватизації зросли
більше ніж у 3 рази порівняно з відповідним періодом минулого року
і становили 385 млн. гривень (154 відсотки до плану I кварталу).
На сьогодні у державній власності перебуває понад 4,5 тис.
державних підприємств та близько 5 тис. паїв (часток, акцій), що
належать державі у майні господарських товариств.
Поряд з цим уповільнився процес опрацювання механізмів
утворення державних акціонерних товариств на базі майна
підприємств, які не підлягають приватизації (крім казенних).
Недостатніми темпами узгоджуються місцевими органами
виконавчої влади переліки земельних ділянок
несільськогосподарського призначення та об'єктів незавершеного
будівництва, які будуть запропоновані до продажу.
Для стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні
протягом 1999 року було прийнято ряд нормативно-правових актів, що
дало змогу скоротити термін реєстрації підприємств, зменшити
кількість перевірок, що проводяться податковими органами, і
збільшити при цьому надходження до бюджетів. На оподаткування за
спрощеною системою станом на 1 січня 2000 р. перейшло понад 28
тис. юридичних осіб та більш як 84 тис. фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності.
В той же час мале підприємництво ще не набуло належного
розвитку. На 1 тис. чоловік припадає тільки 3 діючих малих
підприємства. У сфері малого підприємництва працює всього 2,1 млн.
чоловік, у тому числі у малих підприємствах - 1,2 млн. чоловік.
Після тривалого скорочення обсягів зовнішньої торгівлі з
початку року намітилися позитивні тенденції. Зростають обсяги
торгівлі з Російською Федерацією. Обсяги експорту товарів
збільшилися в 1,5 раза, імпорту - на 18 відсотків. Слід відзначити
зростання експорту продукції кінцевого споживання (виробів з
чорних металів, машин та устаткування, електричних машин,
транспортних засобів, меблів, тютюнових виробів, взуття,
медикаментів).
Збільшилися порівняно з січнем - лютим 1999 р. обсяги
експортую до країн Європи, які становили 608 млн. доларів США (на
22 відсотки), Азії - 487 млн. доларів США (на 20 відсотків),
Америки - 161 млн. доларів США (у 2,6 раза).
Проте економічні відносини з Російською Федерацією не
відповідають потенційним можливостям країн. Недостатня
ефективність міжрегіонального співробітництва обумовлена
невизначеністю правового стану міжрегіональних угод та відсутністю
належного контролю за їх виконанням, нерозвиненістю сервісної
інфраструктури, незначним обсягом інформації про кон'юнктуру
ринків, потенційні можливості та потреби регіонів.
Досягнуто значного прогресу в реалізації стратегічного курсу
України на інтеграцію до Європейського Союзу, проведено значну
роботу з урегулювання питань доступу до його ринків.
Проте доступ українських товарів на переважну більшість
ринків Європейського Союзу залишається обмеженим. Насамперед це
стосується обмежень на експорт до Європейського Союзу продукції
чорної металургії, текстильних виробів та одягу, антидемпінгових
заходів.
З метою виконання Основних напрямів соціальної політики на
1997 - 2000 роки ( 1166/97 ) підвищено розмір мінімальної
заробітної плати, запроваджено механізм компенсації за несвоєчасну
виплату заробітної плати та індексацію доходів громадян.
Протягом I кварталу 2000 р. здійснювалися заходи щодо
активної державної підтримки незайнятого населення. Було
працевлаштоване 111,2 тис. осіб (на 24,1 відсотка більше, ніж за
відповідний період минулого року), пройшли професійне навчання
21,4 тис., взяли участь у громадських роботах 30,2 тис. осіб (на
52 відсотки більше). Однак рівень безробіття продовжує зростати і
на 1 квітня становив 4,5 відсотка чисельності працездатного
населення в працездатному віці.
Водночас залишаються нерозв'язаними соціальні проблеми,
особливо щодо пенсійного забезпечення, погашення заборгованості з
виплати заробітної плати, соціальних виплат, подолання бідності,
реформування соціальної сфери.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 10 березня
становила 6,5 млрд. гривень і зросла з початку року на 2,3
відсотка, у тому числі в бюджетній сфері - 0,6 млрд. гривень (на
5,1 відсотка).
Найбільше зростання заборгованості допущено в областях
Харківській - 19 млн. гривень, або на 4,4 відсотка, Луганській -
18 млн. (3,1), Вінницькій - 15,6 млн. (7,1), Хмельницькій - 14,9
млн. (7,6), Херсонській - 12,8 млн. гривень (7,4 відсотка).
Не вдалося зменшити суму заборгованості із соціальних виплат,
які фінансуються з місцевих бюджетів: за січень - березень ц. р.
вона зросла на 9,1 млн. гривень, або на 2,3 відсотка, і на 1
квітня ц.р. становила 403,8 млн. гривень. Найбільше зростання
допущено в областях Закарпатській - на 27,8 відсотка, Хмельницькій
- на 26, Херсонській - на 24, Тернопільській - на 12,5 відсотка.
Порівняно з початком року кількість працівників, яким
своєчасно не виплачено заробітну плату, зменшилася на 400 тис.
чоловік.
Протягом I кварталу ц. р. надходження до Пенсійного фонду
становили майже 3 млрд. гривень, у тому числі власні надходження -
2,7 млрд. гривень, що на 23,8 відсотка більше, ніж у відповідному
періоді минулого року.
Збільшенню надходжень до Пенсійного фонду і скороченню
заборгованості з фінансування виплати пенсій та грошового
забезпечення сприяли заходи Кабінету Міністрів України,
здійснювані на виконання Указу Президента України від 31 серпня
1998 р. N 957 ( 957/98 ) "Про невідкладні заходи щодо погашення
заборгованості з виплати пенсій". Тільки за 2 місяці ц. р. з
додаткових джерел до Пенсійного фонду надійшло 110,5 млн. гривень.
У березні вдалося зменшити заборгованість з виплати пенсій на
235,7 млн. гривень, зокрема в областях Харківській - 24,5 млн.
гривень, Київській - 18,8 млн., Луганській - 15,8 млн.,
Львівській - 15,6 млн., Полтавській - 14,1 млн. та Рівненській -
10,1 млн. гривень. Своєчасно отримують пенсію 52,1 відсотка
пенсіонерів.
На 1 квітня сума заборгованості з виплати пенсій становила
1,3 млрд. гривень, або 1,3 місячної потреби у коштах на виплату
пенсій. Найвищий цей показник у областях Тернопільській - 3,7
місяця, Вінницькій - 3,5, Хмельницькій - 3,1, Волинській - 3
місяці.
На стан фінансування виплати пенсій та грошової допомоги
впливає наявність заборгованості перед Пенсійним фондом державного
бюджету і Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (на 1
квітня 2000 р. - відповідно 833,1 та 288,1 млн. гривень),
заборгованості з виплати заробітної плати, що обумовила
недоодержання 2,2 млрд. гривень страхового збору, недоїмки перед
Пенсійним фондом (1,3 млрд. гривень). Значною залишається недоїмка
підприємств і організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів
(29,4 млн. гривень), і насамперед в Автономній Республіці Крим
(5,9), областях Херсонській (6,3), Луганській (3,9), Чернівецькій
(2,8 млн. гривень).
Має місце значний виробничий травматизм, особливо у вугільній
промисловості, що є наслідком невиконання законодавства з питань
охорони праці.
Щоденно у вугільній галуззі травмується 65 чоловік, а один
гине. За кожен 1 млн. тонн видобутого вугілля суспільство змушено
розраховуватися життям чотирьох шахтарів.
Обсяги бюджетних видатків на охорону здоров'я у I кварталі
становили майже 900 млн., з них місцевих бюджетів - 823,6 млн.
гривень. Реальні видатки державного бюджету на охорону здоров'я
порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 7,3
відсотка.
Розпочато поступове запровадження системи багатоканального
фінансування медичної галузі. Підтримувався розвиток мережі
закладів охорони здоров'я недержавної форми власності - нині в
Україні діє 2 тис. таких закладів, що становить понад 12 відсотків
їх загальної кількості.
Збільшено кількість сільських медичних закладів, направлення
на роботу одержали 2 тис. медпрацівників, поліпшено
матеріально-технічне забезпечення цих закладів.
Розв'язано одну з найгостріших проблем - забезпечення хворих
на цукровий діабет інсулінами короткої та пролонгованої дії, яких
уже виготовляється 7 видів. Вживаються заходи до запобігання
епідемії туберкульозу.
Однак діяльність Міністерства охорони здоров'я, спрямована на
створення єдиного медичного простору, не була достатньо
послідовною і рішучою.
Залишається соціально гострою ситуація з пільговим
забезпеченням ліками, якого потребують близько 18 млн. громадян.
На придбання цих ліків необхідно 2,8 млрд. гривень.
У поточному навчальному році здійснювалися заходи, спрямовані
на реформування та структурну перебудову системи освіти з метою
удосконалення мережі навчальних закладів та підготовки
спеціалістів, створення умов для переходу з 2001 року на 12-річний
термін навчання у загальноосвітній школі. Особлива увага
приділялася фінансуванню навчальних закладів та забезпеченню їх
підручниками.
Вдалося зберегти створений раніше потенціал у сфері культури.
Діюча мережа закладів культури практично не змінилася, обсяги
фінансування культури порівняно з I кварталом минулого року
збільшено в 1,5 раза. Продовжувалися реставраційно-ремонтні роботи
на об'єктах Національного заповідника "Софія Київська",
Успенського собору Києво-Печерської лаври.
Аналіз звітних даних свідчить про певні позитивні тенденції в
економіці регіонів.
Зростання виробництва спостерігається у 22 регіонах, що
супроводжується збільшенням обсягів сплати податків, зборів і
внесення інших обов'язкових платежів до бюджету. Зокрема,
надходження прибуткового податку з громадян, податку на прибуток
підприємств, акцизного збору з вітчизняних товарів, неподаткові
надходження порівняно з відповідним періодом 1999 року зросли в
1,1 - 2,9 раза.
У доходах місцевих бюджетів частка взаємозаліків та
вексельних розрахунків становила лише 3,5 відсотка. Майже в усіх
регіонах, крім Миколаївської та Івано-Франківської областей,
відбулося скорочення здійснюваних бартерних операцій.
У третині регіонів починаючи з грудня минулого року
спостерігається стійка тенденція скорочення заборгованості з
виплати заробітної плати, в 19 - заборгованості з фінансування
виплати пенсій та грошової допомоги.
Проте в економічному і соціальному розвитку регіонів
зберігаються значні відмінності. Процес переорієнтації
промисловості регіонів на збільшення продукції кінцевого
призначення вкрай уповільнений. Так, позитивна динаміка у
машинобудуванні спостерігається лише у 7 регіонах, деревообробній
та целюлозно-паперовій галузях - у 6, промисловості будівельних
матеріалів та легкій - у 7, харчовій - у 12 регіонах.
Аналіз показників економічного і соціального розвитку у I
кварталі свідчить, що здійснені перетворення ще не стали
достатніми для нагромадження необхідного потенціалу економічного
зростання:
не вдалося забезпечити належне зміцнення фінансової системи
та підвищення конкурентоспроможності економіки;
не виведено з критичного стану енергетичний та аграрний
сектори;
зростає взаємна заборгованість підприємств;
не подолано негативні тенденції у соціальній сфері, повільно
погашається заборгованість із заробітної плати та пенсій;
напруженою залишається ситуація з погашенням до кінця року
зовнішніх боргових зобов'язань.
З метою закріплення позитивних тенденцій економічного і
соціального розвитку, забезпечення фінансової стабілізації в усіх
галузях національної економіки та підвищення на цій основі
життєвого рівня населення Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання у 2000 році
завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної
Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та
спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища
(додаються).
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
неухильне виконання зазначених заходів, зосередивши особливу увагу
на розв'язанні проблем соціально-економічного розвитку, та
проводити щомісячний моніторинг цих заходів.
2. Керівникам міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій активізувати роботу, спрямовану на
забезпечення в повному обсязі платежів до бюджетів усіх рівнів та
Пенсійного фонду, проаналізувати причини збитковості підприємств,
що належать до сфери їх управління, і разом з податковими органами
вжити заходів для виконання цими підприємствами зобов'язань перед
бюджетами усіх рівнів.
3. Звернути увагу Голови Ради міністрів Автономної Республіки
Крим Куніцина С.В., голів обласних державних адміністрацій:
Херсонської - Вербицького О.Є., Чернівецької - Бауера Т.Й.,
Луганської - Єфремова О.С. на необхідність вжиття заходів для
скорочення недоїмки установ та організацій, що фінансуються з
місцевих бюджетів, з платежів до Пенсійного фонду.
4. Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації,
Міністерству економіки, Міністерству юстиції активізувати роботу
щодо сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами".
5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
організаціям, які є головними розпорядниками коштів державного
бюджету, подати у тритижневий термін Міністерству фінансів план
дій щодо забезпечення функціонування бюджетних установ та
виконання пріоритетних заходів у межах асигнувань, установлених їм
у Державному бюджеті України на 2000 рік.
Міністерству фінансів провести аналіз поданих матеріалів і
доповісти про його результати Кабінетові Міністрів України.
6. Міністерству економіки та Міністерству фінансів прискорити
доопрацювання та подання Кабінетові Міністрів України проекту
Указу Президента України "Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких Указів Президента України з питань функціонування
спеціальних економічних зон і територій із спеціальним режимом
інвестиційної діяльності".
7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Фонду державного майна, іншим центральним органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям вжити додаткових заходів до зменшення
заборгованості з виплати заробітної плати, соціальних виплат та
платежів до бюджету, забезпечити під час укладання контрактів з
керівниками підприємств, заснованих на державній і комунальній
власності, та об'єднань державних підприємств включення до них
умови про погашення до кінця 2000 року заборгованості з виплати
заробітної плати працівникам цих підприємств та внесення платежів
до бюджету.
8. Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській, Закарпатській
обласним державним адміністраціям вжити заходів до зменшення
заборгованості із соціальних виплат.
9. Харківській, Луганській, Вінницькій, Хмельницькій,
Херсонській обласним державним адміністраціям забезпечити розгляд
комісіями з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат звітів керівників підприємств
та організацій, де суми цієї заборгованості зросли.
10. Міністерству аграрної політики, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям разом з:
Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державним
комітетом по земельних ресурсах, Національним банком та
Українською академією аграрних наук прискорити розроблення
необхідної нормативно-правової бази щодо Інфраструктури та
механізму іпотечного кредитування сільськогосподарських
товаровиробників під заставу землі та іншої нерухомості з
урахуванням платоспроможності сільськогосподарських підприємств та
забезпечення повернення наданих кредитів;
Міністерством палива та енергетики, Державним комітетом
промислової політики для своєчасного завершення комплексу
весняно-польових робіт забезпечити насичення ринку
пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами
захисту рослин у необхідних обсягах, активізувати їх закупівлю
сільськогосподарськими товаровиробниками регіональних контрактів
та інших договорів, а також комерційних структур;
Міністерством економіки, Державним комітетом з питань
регуляторної політики та підприємництва, Центральною спілкою
споживчих товариств, Українською академією аграрних наук
активізувати формування інфраструктури аграрного ринку та
підвищити ефективність його функціонування, передбачивши при цьому
економічну взаємопов'язаність діяльності товарних бірж, оптових
ринків, агроторговельних домів, аукціонів, ярмарків, заготівельних
кооперативів, підприємств фірмової торгівлі тощо, які б
забезпечували заготівлю і реалізацію виробленої продукції в усіх
секторах агропромислового виробництва, та постачання необхідних
матеріально-технічних ресурсів і сировини;
Державним комітетом по земельних ресурсах забезпечити активне
проведення аграрної реформи, звернувши особливу увагу на
пропаганду переваг форм господарювання, заснованих на приватній
власності на землю та майно, на необхідність створення ринку
землі, удосконалення міжгалузевих відносин, розширення
інтеграційних процесів, розвитку кооперації та підприємництва,
запобігання розкраданню майна сільськогосподарських підприємств,
що реформуються, дотримання гарантій правового захисту селян -
власників земельних часток (паїв) і громадян, зайнятих у
соціальній сфері села, подолання формального підходу до цієї
справи;
Міністерством економіки та Міністерством фінансів
удосконалити механізм використання сільськогосподарської техніки
на умовах лізингу з метою максимального використання можливостей
сільськогосподарського машинобудування для відновлення
машинно-тракторного парку сільськогосподарських виробників,
забезпечення формування у повній мірі лізингового фонду,
ефективного його використання, своєчасного повернення лізингових
платежів.
11. Звернути увагу керівництва Міністерства палива та
енергетики, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
на невиконання вимог Указу Президента України від 10 березня 2000
р. N 457 ( 457/2000 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи
щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі
України" та постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000
р. N 59 ( 59-2000-п ) "Про забезпечення дисципліни розрахунків за
спожиті природний газ, теплову та електричну енергію" щодо
припинення постачання електричної, теплової енергії та природного
газу боржникам та його відновлення тільки після внесення ними
поточної плати за спожиті енергоресурси і попередити про
персональну відповідальність за стан справ в енергетичному секторі
економіки.
12. Міністерству палива та енергетики:
у десятиденний термін разом з відповідними центральними
органами виконавчої влади підготувати узгоджений проект постанови
Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо удосконалення відносин
між суб'єктами оптового ринку електричної енергії України";
разом з іншими органами виконавчої влади вжити вичерпних
заходів до забезпечення розрахунків за енергоносії виключно у
грошовій формі;
забезпечити протягом року виплату працівникам вугільної
промисловості у повному обсязі поточної заробітної плати, сум за
регресними позовами та одноразової допомоги, пов'язаних з втратою
професійної працездатності, та погашення у II кварталі ц. р.
заборгованості із зазначених виплат, що утворилася з початку року;
здійснити заходи щодо поліпшення роботи підрозділів
Державного енергетичного нагляду з метою посилення контролю за
споживанням електричної енергії, запобігання її розкраданню,
зменшення технологічних втрат в електромережах. Розглянути питання
матеріального стимулювання працівників цих підрозділів у разі
зменшення заборгованості споживачів енергії та своєчасної і повної
оплати використаної енергії;
здійснити невідкладні заходи щодо підписання Протоколу про
поставки нафти і нафтопродуктів у 2000 році до Угоди між Урядом
України і Урядом Російської Федерації від 7 вересня 1994 р. про
співробітництво у розвитку паливноенергетичних комплексів
( 643_106 ).
13. Національній комісії регулювання електроенергетики,
Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки у
першому півріччі поточного року здійснити заходи щодо
впорядкування тарифів на електроенергію з метою повного
відшкодування витрат на її виробництво та скасування перехресного
субсидування.
14. Головному контрольно-ревізійному управлінню, Державній
податковій адміністрації, Міністерству палива та енергетики,
Службі безпеки закінчити у травні ц. р. детальну перевірку
фінансово-господарської діяльності Національної атомної
енергогенеруючої компанії "Енергоатом" за 1999 рік, звернувши
особливу увагу на стан розрахунків за отриману від Компанії
електроенергію.
Інформацію про результати перевірки та відповідні пропозиції
подати Кабінетові Міністрів України до 1 червня ц. р.
15. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України":
у двотижневий термін підготувати в установленому порядку
проекти нормативно-правових актів щодо реформування газового ринку
країни;
завершити у першому півріччі поточного року формування частки
майна Компанії у статутному фонді закритого акціонерного
товариства "Газтранзит";
протягом місяця провести реструктуризацію боргів за природний
газ перед ВАТ "Газпром".
16. Національній комісії регулювання електроенергетики разом
з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та
Міністерством економіки до 10 травня 2000 р. внести пропозиції
щодо впорядкування цін на природний газ для підприємств
теплоенергетики комунальної власності, бюджетних установ та
організацій, населення.
17. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 1999 р. N 594 ( 594-99-п ) "Про забезпечення
додержання дисципліни газопостачання та поліпшення розрахунків за
використаний природний газ" та від 11 грудня 1999 р. N 2261
( 2261-99-п ) "Про внесення доповнень до пункту 11 постанови
Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1999 р. N 594" щодо
розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий
природний газ пропорційно відсотковому відношенню вартості
спожитого газу до вартості виробленої теплової енергії. Про
виконання поінформувати Кабінет Міністрів України до 10 травня
2000 року.
18. Міністерству економіки, Міністерству палива та
енергетики, іншим центральним органам виконавчої влади під час
формування проекту Державної програми економічного і соціального
розвитку на 2001 рік передбачити впровадження енергозберігаючих
заходів.
19. Міністерству економіки, Державному комітетові промислової
політики, Міністерству внутрішніх справ та Міністерству юстиції
підготувати і внести до Кабінету Міністрів України проекти
законодавчих актів, спрямованих на посилення відповідальності
суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства,
яким регулюється здійснення операцій з металобрухтом.
20. Міністерству транспорту:
опрацювати та подати у двотижневий термін Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо реорганізації структури
управління залізничним транспортом;
з метою збільшення обсягів перевезень забезпечити у 2000 році
здійснення маркетингової і тарифної політики, залучення транзитних
вантажних потоків, більш ефективне використання можливостей
міжнародних транспортних коридорів.
21. Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва узагальнити до 1 вересня 2000 р. практику
реалізації державної політики підтримки підприємництва Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями і підготувати
пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.
22. Державній податковій адміністрації, Державному комітетові
з питань регуляторної політики та підприємництва, Державному
комітетові статистики разом з місцевими органами виконавчої влади
і об'єднаннями підприємців проаналізувати до 1 липня 2000 р.
ефективність запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку
та звітності суб'єктів малого підприємництва і внести пропозиції
щодо її вдосконалення.
23. Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва разом з іншими заінтересованими центральними
органами виконавчої влади активізувати роботу в комітетах
Верховної Ради України з метою прискорення прийняття Верховною
Радою України внесених на її розгляд Кабінетом Міністрів України
законопроектів, що регулюють підприємницьку діяльність.
24. Фонду державного майна, Міністерству економіки,
Міністерству юстиції разом з іншими заінтересованими центральними
органами виконавчої влади:
активізувати роботу в комітетах Верховної Ради України для
прискорення розгляду внесених Кабінетом Міністрів України
законопроектів з питань приватизації;
забезпечити дотримання пріоритетних напрямів у приватизації
державного майна, визначених Указом Президента України від
29 грудня 1999 р. N 1626 ( 1626/99 ) "Про невідкладні заходи щодо
прискорення приватизації майна в Україні".
25. Фонду державного майна:
активізувати роботу, спрямовану на залучення промислових
інвесторів до участі в приватизації стратегічно важливих для
економіки і безпеки держави підприємств, а також залучення до цієї
роботи іноземних радників;
докорінно поліпшити інформаційне забезпечення процесу
приватизації, зокрема маркетингові дослідження, рекламу та
розповсюдження інформації про українські підприємства, з метою
залучення до приватизації потенційних стратегічних інвесторів;
разом з міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади активізувати роботу з підготовки підприємств до
приватизації;
не допускати продажу об'єктів приватизації неконкурентними
способами та зосередити увагу на продажу акцій підприємств, які
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави,
єдиними пакетами виключно на конкурсах або тендерах;
разом з Міністерством економіки, Державним комітетом
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення забезпечити
широке висвітлення в засобах масової інформації роботи
приватизованих підприємств;
проаналізувати у двомісячний термін ефективність діяльності
підприємств, повноваження з управління державними корпоративними
правами яких були передані міністерствам, іншим органам виконавчої
влади, та за результатами проведеного аналізу внести пропозиції
щодо доцільності подальшої безконкурсної передачі державних
корпоративних прав в управління органам виконавчої влади.
26. Фонду державного майна, Міністерству економіки,
Антимонопольному комітетові, Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку разом з Міністерством юстиції переглянути існуючий
порядок приватизації, передусім щодо продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, з метою недопущення участі у ній
офшорних компаній, які приховують реального власника. З питань,
які потребують законодавчого врегулювання, подати в місячний
термін Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.
27. Фонду державного майна, іншим центральним і місцевим
органам виконавчої влади, яким в установленому порядку передано
повноваження з управління державними корпоративними правами, вжити
вичерпних заходів, спрямованих на:
підвищення ефективності роботи осіб, уповноважених
представляти інтереси держави в спостережних радах (правліннях)
господарських товариств, пакети акцій (частки, паї) яких належать
державі, та щокварталу починаючи з 1 червня 2000 р. подавати
Кабінетові Міністрів України відповідну інформацію;
забезпечення надходження у повному обсязі до державного
бюджету дивідендів від державної частки у статутному фонді
господарських товариств відповідно до затвердженого плану-графіка.
28. Фонду державного майна та Міністерству фінансів терміново
завершити узгодження нормативного акта щодо впорядкування надання
Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та
представництвами дозволів державним підприємствам, організаціям на
здавання в оренду цілісних майнових комплексів структурних
підрозділів державних підприємств та нерухомого майна.
29. Керівникам міністерств, інших центральних і місцевих
органів виконавчої влади вжити вичерпних заходів для забезпечення
дієвого контролю за передачею в оренду нерухомого майна державними
підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери
управління зазначених органів, насамперед шляхом отримання
відповідного дозволу Фонду державного майна, його регіональних
відділень та представництв.
30. Міжвідомчій комісії з аналізу діяльності підприємств, які
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави або
займають монопольне становище на загальнодержавному ринку товарів
(робіт, послуг), у тримісячний термін провести аналіз роботи
приватизованих підприємств та подати до Кабінету Міністрів України
узагальнену інформацію про його результати разом з відповідними
висновками і пропозиціями.
31. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади, уповноваженим управляти державним майном,
сприяти виконанню Фондом державного майна завдань щодо обсягів
приватизації та надходження від неї коштів до державного бюджету
насамперед шляхом активного пропонування для продажу інвестиційно
привабливих об'єктів та перегляду переліків об'єктів, що не
підлягають приватизації.
32. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи разом з
Міністерством охорони здоров'я активізувати роботу з формування
Державного медичного реєстру з метою створення до кінця поточного
року реального банку даних про стан здоров'я найбільш постраждалих
громадян.
33. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству фінансів,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям протягом II
кварталу 2000 р. вжити заходів до поліпшення забезпечення медичних
закладів необхідними ліками вітчизняного виробництва, а також
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів.
34. Міністерству економіки, Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству фінансів разом з іншими центральними органами
виконавчої влади до 1 жовтня 2000 р. вжити заходів для передачі до
сфери управління Міністерства охорони здоров'я відомчих закладів
охорони здоров'я (крім закладів системи Міністерства оборони,
Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах
охорони державного кордону та Служби безпеки ). ( Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1025
( 1025-2000-п ) від 27.06.2000 )
35. Міністерству охорони здоров'я забезпечити протягом 2000
року перехід до такої системи надання медичної допомоги, як
"сімейний лікар" - основної ланки первинної медико-санітарної
допомоги населенню.
36. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів,
Міністерству економіки разом з іншими центральними органами
виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні
заклади, до 1 липня 2000 р. розробити механізм поетапної передачі
цих закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки (крім
закладів системи Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх
справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону,
Державної податкової адміністрації та Служби безпеки). ( Пункт 36
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1025
( 1025-2000-п ) від 27.06.2000, N 1074 ( 1074-2000-п ) від
10.07.2000 )
37. Міністерству освіти і науки внести пропозиції щодо
оптимізації мережі вищих навчальних закладів усіх рівнів
акредитації з метою їх злиття та усунення дублювання підготовки
фахівців.
38. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів під
час розроблення проекту Державного бюджету України на 2001 рік
передбачити цільові асигнування для фінансування комп'ютеризації
сільських загальноосвітніх шкіл.
39. Міністерству освіти і науки, Міністерству економіки,
Міністерству фінансів разом з Національною академією наук до
1 серпня 2000 р. опрацювати додаткові заходи щодо активізації
наукової та промислово-інноваційної діяльності, передбачивши
впровадження механізмів мотивації інноваційного процесу, посилення
його комерціалізації та спрямованості на задоволення ринкового
попиту. Внести пропозиції щодо відкриття у другому півріччі 2000
р. довгострокової кредитної лінії для фінансування інноваційних
проектів.
40. Міністерству культури і мистецтв, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до
збереження історико-культурної спадщини, відродження і розвитку
основних культурних осередків і національних художніх колективів,
оптимізації мережі закладів культури, особливо в сільській
місцевості, впровадження механізму залучення інвестицій у
культуру, пошуку альтернативних джерел її фінансування.
41. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
вишукати можливості для відшкодування витрат за користування
транспортом дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, та здійснити протягом 2000 року безоплатну передачу
дошкільних закладів колективних сільськогосподарських і переробних
підприємств у комунальну власність із забезпеченням їх належного
функціонування.
42. Міністерству економіки і Міністерству закордонних справ
провести до 1 липня 2000 р. аналіз діяльності спільних міжурядових
комісій з питань економічного співробітництва та внести пропозиції
щодо поліпшення їх роботи.
43. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державній
податковій адміністрації проаналізувати за підсумками першого
півріччя роботу підприємств у спеціальних економічних зонах, на
територіях пріоритетного розвитку, зокрема в частині реалізації
інвестиційних проектів, та в умовах економічних експериментів.
Інформацію подати Кабінетові Міністрів України до 1 вересня 2000
року.
44. Міністерству економіки і Міністерству фінансів у місячний
термін:
розробити графік стягнення у 2000 році заборгованості з
підприємств, установ, організацій за отримані ними в минулі роки з
державного резерву матеріальні цінності, передбачивши спрямування
отриманих коштів на погашення заборгованості колишнього Державного
комітету по матеріальних резервах з обов'язкових платежів до
державного бюджету та на поповнення запасів матеріальних цінностей
державного резерву; разом з Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями здійснити із залученням органів Міністерства
внутрішніх справ, прокуратури та Служби безпеки відповідні заходи,
спрямовані на повернення зазначеної заборгованості;
розробити стратегію реформування системи державного
матеріального резерву і подати її на розгляд Кабінету Міністрів
України.
Просити Генеральну прокуратуру та Службу безпеки надати
допомогу у поверненні заборгованості підприємств, установ,
організацій за отримані ними з державного резерву матеріальні
цінності.
45. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
терміново забезпечити підготовку проектів положень про відповідні
органи виконавчої влади та подання проектів актів законодавства
щодо змін, які випливають з Указу Президента від 15 грудня 1999 р.
N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі центральних органів
виконавчої влади".
46. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
віце-прем'єр-міністрів України згідно з розподілом функціональних
обов'язків.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2000 р. N 747
ЗАХОДИ
щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань,
передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради
України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та
спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища
------------------------------------------------------------------------------------------------- Завдання | Заходи | Термін | Відповідальні виконавці | | виконання | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Політична стабільність та посилення дієздатності Уряду
1.1. Забезпечення політичної та громадської підтримки урядової політики
Забезпечення Налагодження конструктивної Червень Кабінет Міністрів України взаємної довіри, співпраці органів виконавчої
ефективної співпраці та законодавчої влади.
і солідарної Підписання Меморандуму про
відповідальності співробітництво і солідарну
органів виконавчої відповідальність Верховної
та законодавчої Ради України і Кабінету
влади за проведення Міністрів України (далі -
економічних реформ Уряд)
Забезпечення підтримки Постійно Кабінет Міністрів України громадськістю урядової
політики
Дотримання положень Постійно Міністерства, інші Генеральної угоди між центральні органи Кабінетом Міністрів України і виконавчої влади Конфедерацією роботодавців
України та профспілковими
об'єднаннями України на 1999 -
2000 роки
Розроблення механізмів Грудень Мінекономіки співпраці Уряду і об'єднань Держпідприємництва підприємців з питань Держпромполітики реалізації державної політики Мінфін у сфері підприємництва Мінпраці Мін'юст разом з об'єднаннями організацій
Сприяння розвиткові Постійно Міністерства, суспільного діалогу і інші центральні органи конструктивній співпраці з виконавчої влади недержавними організаціями.
Залучення об'єднань громадян,
недержавних інституцій до
розроблення політичних рішень,
що приймаються Урядом,
організація спільних дискусій,
конференцій, семінарів,
"круглих столів"
Інформування Забезпечення конструктивної Постійно Державний комітет громадськості про співпраці із засобами масової інформаційної політики, засади формування і інформації телебачення і результати Широке висвітлення у засобах радіомовлення проведення Урядом масової інформації, теле- і інші центральні органи своєї політики. радіопередачах та Інтернеті виконавчої влади Запровадження ходу реалізації Програми
публічної експертизи діяльності Кабінету Міністрів
проектів найбільш України
важливих
соціально-економічних
рішень із залученням
неурядових установ,
експертів,
представників
засобів масової
інформації
Забезпечення Розроблення проекту Концепції Травень Мін'юст міжнаціональної державної етнонаціональної Національна академія наук злагоди з політики
максимальним
урахуванням
інтересів і
створенням
сприятливих умов для Сприяння прийняттю Закону Мін'юст розвитку всіх України "Про реабілітацію та
корінних народів і забезпечення прав осіб з числа
національних меншин національних меншин, що
в Україні зазнали репресій та були
депортовані з території
України"
Розроблення проекту Програми Грудень Мін'юст адаптації та інтеграції в Міністерство освіти і українське суспільство науки депортованих кримських татар, Мінкультури а також осіб інших МОЗ національностей, які Мінфін повернулися в Україну, Мінекономіки відродження і розвитку їх Мінпраці культури та освіти
Координація роботи засобів Постійно Державний комітет масової інформації щодо інформаційної політики, висвітлення міжнаціональних телебачення і відносин радіомовлення Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму Держбуд Держкомзв'язку Держкомзем Держкомрелігій Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Створення дієвого Розроблення проекту Державної Грудень Мін'юст механізму реалізації міграційної програми України МЗС державної на 2001 - 2005 роки МВС міграційної політики Мінпраці щодо забезпечення Мінфін національних Мінекономіки інтересів України Держкомкордон
Розроблення проекту Закону Грудень Мін'юст України "Про внесення змін до МЗС Закону України "Про біженців" МВС МОЗ Мінфін Мінекономіки Держкомкордон
Налагодження Розроблення проекту постанови Червень Держкомрелігій співробітництва між Кабінету Міністрів України Мінкультури державою і церквою "Про надання підтримки Держбуд релігійним організаціям у
проведенні
ремонтно-реставраційних робіт
на об'єктах, що мають
історико-культурну цінність"
Підтримання Проведення регулярних Постійно МЗС постійного діалогу з зустрічей з представниками інші центральні органи українською зарубіжних громадських виконавчої влади діаспорою організацій, залучення їх до
обговорення найважливіших
проблем українського
суспільства та визначення
шляхів їх розв'язання
Запровадження системи Грудень НКАУ постійного теле- та МЗС радіомовлення України на Національна телекомпанія території компактного Національна радіокомпанія проживання української
діаспори
Активізація роботи Ліквідація заборгованості Грудень з Державне казначейство з ООН та іншими України перед міжнародними переходом на МЗС міжнародними організаціями 2001 рік Мінфін організаціями. Сплата внесків (з погашенням
Забезпечення заборгованості) до бюджету
виконання ООН, органів і спеціальних
зобов'язань, що установ системи ООН та інших
випливають із міжнародних організацій,
членства в цих членом яких є Україна
інституціях Перерахування у повному обсязі
на рахунок МЗС коштів,
передбачених у державному
бюджеті на ці цілі
Запровадження мораторію на Протягом МЗС вступ до міжнародних року Мінфін організацій і приєднання до інші центральні органи міжнародних угод, умови виконавчої влади членства в яких передбачають
сплату внесків або здійснення
будь-яких інших проплат за
рахунок коштів державного
бюджету
1.2. Реформування правової системи. Зміцнення законності та правопорядку
Наближення Організація підвищення Постійно Мін'юст законодавства кваліфікації державних Міністерство освіти і України до службовців з питань науки законодавства забезпечення адаптації Головдержслужба Європейського Союзу законодавства України до Мінфін законодавства Європейського Мінекономіки Союзу МЗС Розроблення спеціальних Українська Академія програм навчання та залучення державного управління закладів освіти, що готують
державних службовців, до їх
реалізації
Розроблення проекту Закону Грудень Мінекономіки України щодо врегулювання Держпромполітики питань надання державної Мінагрополітики допомоги підприємствам Мінфін Мін'юст Антимонопольний комітет
Утворення Центру інформації та Грудень Мін'юст документації з питань права Мінфін Європейського Союзу
Реформування Визначення загальних засад Після прийняття Мін'юст адміністративного реформування адміністративного Верховною Радою законодавства права, розроблення проекту України
Концепції реформування постанови щодо адміністративного права Концепції
судово-правової реформи
Визначення єдиних принципів Грудень Мін'юст ідентифікації
нормативно-правових актів та
їх державного обліку.
Створення Єдиного державного
реєстру нормативно-правових
актів. Підготовка проекту
постанови Кабінету Міністрів
України про Єдиний державний
реєстр нормативно-правових
актів (нова редакція)
Реформування системи Удосконалення Грудень Мін'юст органів юстиції, нормативно-правової бази для
вдосконалення та забезпечення ефективної
розширення їх діяльності органів юстиції.
функції у сфері Сприяння прийняттю Закону
проведення державної України "Про органи юстиції"
правової політики,
передусім у сфері
юридичного
забезпечення Удосконалення системи Червень Мін'юст реалізації прав та функціонування служби МВС свобод людини і громадянства та реєстрації
громадянина фізичних осіб
Підготовка проектів Законів
України "Про документи,
що посвідчують особу та
підтверджують громадянство" і
"Про внесення змін до деяких
законодавчих актів з питань
громадянства та реєстрації
фізичних осіб"
Приведення у відповідність із Грудень Мін'юст Законами України "Про державну
виконавчу службу" та "Про
виконавче провадження" інших
актів законодавства
Запровадження нового порядку
видачі свідоцтв про право на
зайняття нотаріальною
діяльністю, оплати вчинюваних
нотаріальних дій за єдиними
тарифами на всій території
України
Розроблення проекту Закону Грудень Мін'юст України "Про нотаріат" (нова
редакція)
Розроблення проектів постанов Після набрання Мін'юст Кабінету Міністрів України, чинності Законом які визначать механізм України "Про
реалізації положень нової нотаріат" (нова редакції Закону України "Про редакція)
нотаріат"
Реформування судової Приведення системи здійснення Протягом року Мін'юст системи, утворення судочинства у відповідність з
адміністративних Конституцією України.
судів Сприяння прийняттю Законів
України "Про статус суддів",
"Про кваліфікаційні комісії та
кваліфікаційну атестацію і
дисциплінарну відповідальність
суддів України", "Про органи
суддівського самоврядування"
Розвиток Розширення договірно-правової Грудень з Мін'юст міжнародного бази у сфері надання правової переходом на МЗС правового допомоги в цивільних та 2001 рік
співробітництва кримінальних справах
Підготовка до підписання
договорів:
між Україною та Чеською Грудень Мін'юст Республікою про правову МЗС допомогу і правові відносини у
цивільних справах
між Україною та Республікою Грудень Мін'юст Македонія про правову допомогу МЗС у цивільних справах
між Україною та Турецькою Грудень Мін'юст Республікою про правову МЗС допомогу і правові відносини у
цивільних справах
між Україною та Соціалістичною Грудень Мін'юст Республікою В'єтнам про МЗС правову допомогу і правові
відносини у цивільних та
кримінальних справах
між Україною та Угорською Грудень Мін'юст Республікою про правову МЗС допомогу і правові відносини у
цивільних справах
між Україною та Румунією про Грудень Мін'юст правову допомогу і правові МЗС відносини у цивільних справах Держмитслужба
Розроблення проекту програми Грудень Мін'юст українсько-американського МВС співробітництва у сфері МЗС надання Україні підтримки у
боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю на
2000 - 2005 роки
Забезпечення вступу України до Грудень з Мін'юст Гаазької конференції з переходом на МЗС міжнародного приватного права 2001 рік
та приєднання до її основних
конвенцій
Забезпечення Створення умов для Постійно Міноборони національної матеріально-технічного Мінфін безпеки, забезпечення потреб Збройних Мінекономіки обороноздатності Сил та інших військових Мін'юст держави та формувань на рівні оборонної
недоторканності її достатності
кордонів (із
збереженням балансу
інтересів особи і Розроблення проекту Закону Червень Міноборони суспільства) при України "Про створення умов
оптимізації для розрахунків з
відповідних витрат підприємствами,
науково-дослідними установами
та організаціями, які
проводять роботи і надають
послуги з виконання
науково-дослідних та
дослідно-конструкторських
розробок, модернізації,
продовження ресурсу,
виробництва, ремонту і
утилізації озброєння та
військової техніки шляхом
передачі їм частини зразків
озброєння та військової
техніки"
Розроблення проектів Грудень з Міноборони нормативно-правових актів щодо переходом на Мін'юст врегулювання питань 2001 рік
господарської діяльності
Збройних Сил та інших
військових формувань
Боротьба з корупцією Розроблення проектів Грудень Мін'юст та організованою нормативно-правових актів щодо
злочинністю, врегулювання взаємовідносин
впровадження державних службовців і
цілісної системи суб'єктів господарювання,
дій, спрямованих на посилення контролю та
викорінення причин відповідальності за виконання
виникнення корупції державними службовцями своїх
та "тінізації" обов'язків
економіки
Створення нормативно-правової Після Мін'юст бази щодо посилення боротьби з прийняття МВС корупцією та протидії Цивільного СБУ "тінізації" економіки кодексу за участю Верховного Суду Розроблення проекту України України та Генеральної Цивільно-процесуального та Закону прокуратури України кодексу України (нова України "Про
редакція) та інших актів судоустрій"
законодавства, що передбачені
Комплексною цільовою програмою
боротьби зі злочинністю на
1996 - 2000 роки та випливають
з Концепції боротьби з
корупцією на 1998 - 2005 роки
Розроблення проекту Закону Червень Мін'юст України "Про запобігання Мінфін відмиванню коштів, здобутих МВС незаконним шляхом" СБУ за участю Верховного Суду України та Генеральної прокуратури України
Розроблення проекту Після Мін'юст Кримінально-процесуального прийняття МВС кодексу України (нова Кримінального СБУ редакція) кодексу за участю Верховного Суду України України та Генеральної та Закону прокуратури України України "Про
судоустрій"
Вжиття заходів щодо зменшення Грудень з Мінекономіки незаконного відпливу валюти за переходом на Мінфін межі України 2001 рік Мін'юст Державна податкова адміністрація Держмитслужба разом з Національним банком
Створення ефективної Грудень з Мінекономіки функціональної системи переходом на Мінфін страхування експорту 2001 рік Мін'юст відповідно до міжнародної Державна податкова практики адміністрація Держмитслужба разом з Національним банком
Розроблення проекту Закону Грудень з Мінекономіки України "Про внесення змін до переходом на Мінфін Закону України "Про 2001 рік Мін'юст зовнішньоекономічну Державна податкова діяльність" адміністрація Держмитслужба разом з Національним банком
Врегулювання питань щодо Грудень Державна податкова прирівняння операцій з адміністрація перерахування коштів у Мінекономіки національній валюті Мінфін нерезидентам через Мін'юст разом з ЛОРО-рахунки до операцій Національним банком придбання валюти на
міжбанківському валютному
ринку і поширення на них дії
порядку оформлення заявок та
надання відповідних довідок
органами податкової служби
Розроблення проекту Програми Травень Мінекономіки протидії контрабанді та МВС реалізації на внутрішньому Мінфін ринку незаконно ввезених Міністерство екології та товарів на 2000 рік природних ресурсів МОЗ Мін'юст Держстандарт Держмитслужба Держкомкордон СБУ
Підвищення ефективності Мінфін державного фінансового Мінекономіки контролю Мін'юст Держмитслужба
Розроблення проекту Закону Червень
України "Про державний
фінансовий контроль"
Запровадження порядку відпуску Червень Мінекономіки підприємствами та Мінфін організаціями Мін'юст товарно-матеріальних
цінностей, що перебувають у
державній власності, за умови
гарантованої оплати
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
визначення засад координації
діяльності підприємств, що
перебувають у державній
власності, та підприємств, у
статутному фонді яких держава
має частку, з питань
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Збільшення розмірів штрафних У двомісячний Мінфін санкцій за порушення умов термін після Мінекономіки видачі векселів набрання Державна комісія з цінних Розроблення проекту постанови чинності паперів та фондового ринку Кабінету Міністрів України Законом Державна податкова "Про внесення змін і доповнень України "Про адміністрація до Правил виготовлення і обіг векселів Мін'юст разом з використання вексельних в Україні" Національним банком бланків, затверджених
постановою Кабінету Міністрів
України і Національного банку
України від 10 вересня 1992 р.
N 528"
Вивчення досвіду розвинутих Грудень з Мінекономіки країн з проведення аналізу переходом на Держкомстат "тіньового" сектору економіки 2001 рік інші центральні органи (із залученням міжнародної виконавчої влади технічної допомоги)
Врегулювання питання Розроблення проекту Закону Червень Державна податкова легалізації України "Про легалізацію адміністрація "тіньових" капіталів доходів фізичних осіб, з яких Мін'юст та їх інвестування в не сплачено податків"
економіку України
Розв'язання проблеми
амністії капіталів
некримінального
походження
Створення умов для
добровільного
повернення в Україну
валютних цінностей,
що незаконно
перебувають за її
межами
Врегулювання Розроблення проекту постанови Грудень Державна податкова діяльності Кабінету Міністрів України адміністрація небанківських щодо методичних рекомендацій з Мінфін фінансових установ питань виявлення та припинення МВС діяльності організацій, які СБУ працюють за принципом Мін'юст фінансової "піраміди" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним банком
Посилення роз'яснювальної Постійно Державний комітет роботи серед населення щодо інформаційної політики, убезпечення від шахрайських телебачення і дій фінансових структур, радіомовлення організація теле- і Державна податкова радіопередач, публікації адміністрація добірки матеріалів у Мінфін періодичних виданнях з цих МВС питань СБУ Мін'юст Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним банком
Опрацювання комплексу заходів, Серпень Мін'юст спрямованих на запобігання СБУ створенню та діяльності МВС фіктивних фірм Державна податкова адміністрація Мінекономіки
Створення ефективної Розроблення проектів постанови Жовтень Мінекономіки системи закупівель Кабінету Міністрів України Мінфін за рахунок державних щодо удосконалення системи Держбуд коштів державних закупівель (на Мін'юст Забезпечення виконання Закону України "Про
дотримання порядку, закупівлю товарів, робіт і
згідно з яким послуг за державні кошти") та
закупівля товарів проекту Закону України "Про
(робіт, послуг) за внесення змін до деяких
рахунок державних законів України у зв'язку з
коштів здійснюється прийняттям Закону України "Про
виключно на закупівлю товарів, робіт і
конкурсній основі послуг за державні кошти"
Підвищення якості Створення Єдиного державного Грудень з Мін'юст судової експертизи реєстру сертифікованих переходом на МВС криміналістичних методик 2001 рік
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про запровадження Єдиного
реєстру сертифікованих
криміналістичних методик"
Забезпечення Сприяння прийняттю Законів Державна податкова надійного контролю України "Про декларування адміністрація за набуттям права майнового стану" та "Про Мінфін власності та рухом декларування доходів" Мінекономіки капіталу Мін'юст
( Підрозділ 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1025 ( 1025-2000-п ) від 27.06.2000 )
1.3. Посилення дієздатності Уряду
Впровадження нової Законодавче визначення Мін'юст системи організації повноважень і порядку
роботи Кабінету діяльності Кабінету Міністрів
Міністрів України та України
процедур прийняття Сприяння прийняттю Закону
рішень України "Про Кабінет Міністрів
України"
Законодавче визначення
повноважень і порядку
діяльності центральних органів
виконавчої влади
Розроблення проекту Закону У двомісячний Мінекономіки України "Про міністерства та термін після Мін'юст інші центральні органи набрання Мінфін виконавчої влади" чинності Мінпраці Законом Головдержслужба України "Про
Кабінет
Міністрів
України"
Розроблення проекту Закону Після Мін'юст України "Про державний прийняття Мінекономіки контроль у сфері діяльності Законів Мінфін органів виконавчої влади та їх України "Про Мінпраці посадових осіб" судоустрій" Головдержслужба та "Про
міністерства та інші центральні органи
виконавчої
влади"
Визначення нових процедур та Секретаріат Кабінету організації роботи Кабінету Міністрів України Міністрів України
Розроблення проекту постанови Травень
Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Тимчасового
регламенту Кабінету Міністрів
України"
Визначення повноважень і Секретаріат Кабінету порядку діяльності Міністрів України Секретаріату Кабінету
Міністрів України
Розроблення проекту постанови Травень
Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Тимчасового
положення про Секретаріат
Кабінету Міністрів України і
Тимчасового положення про
Службу Прем'єр-міністра та
віце-прем'єр-міністрів
України"
Розмежування функцій Нормативно-правове визначення Мін'юст центральних органів питань спрямування і Мінекономіки виконавчої влади з координації роботи окремих Мінпраці розроблення центральних органів виконавчої Мінфін державної політики, влади через міністрів
розпорядчо-виконавчих Розроблення проекту постанови Червень
та з надання Кабінету Міністрів України про
державних послуг порядок спрямування і
координації міністрами
діяльності центральних органів
виконавчої влади
Розроблення проектів постанов
Кабінету Міністрів України:
про утворення відповідних Травень - Центральні органи урядових органів державного червень виконавчої влади управління, затвердження
положень про ці органи та
призначення їх керівників
про утворення Державної Травень Мінфін пробірної служби та казенних Мінекономіки підприємств пробірного Мін'юст контролю
Удосконалення Уточнення функцій центральних Центральні та місцеві структури органів та місцевих органів виконавчої органи виконавчої влади виконавчої влади влади
всіх рівнів Проведення функціонального 2000 р. з
обстеження апарату центральних переходом на
та місцевих органів виконавчої 2001 р.
влади згідно з Указом
Президента України від 11
лютого 2000 р. N 208 "Про
підвищення ефективності
системи державної служби" та
уточнення відповідно до
результатів обстеження
організаційних структур
апарату цих органів
Розроблення проектів Указів Грудень з Центральні органи Президента України про переходом на виконавчої влади внесення змін до положень про 2001 р.
відповідні центральні органи
виконавчої влади (за
результатами функціонального
обстеження)
Реформування системи Підвищення ефективності У Головдержслужба державної служби діяльності системи державної півторамісячний Мінекономіки служби термін після Мінпраці Розроблення проекту Указу затвердження Мінфін Президента України про план Стратегії
заходів щодо реалізації реформування
Стратегії реформування системи системи
державної служби державної
служби
Розроблення проекту Закону Червень Головдержслужба України "Про державну службу" Мінекономіки (нова редакція) Мінфін Мінпраці Мін'юст
Сприяння прийняттю Закону Головдержслужба України "Про службу в органах Мін'юст місцевого самоврядування"
Підготовка проекту Кодексу Червень Мін'юст загальних правил поведінки Головдержслужба державного службовця Мінпраці Мінекономіки Мінфін МВС СБУ
Удосконалення Грудень Головдержслужба нормативно-методичної бази з
організації та проведення
атестації державних
службовців
Підготовка проекту постанови Червень Головдержслужба Кабінету Міністрів України про Мінекономіки розвиток єдиної державної Мінфін комп'ютерної інформаційної Мін'юст системи "Кадри"
Розроблення проектів Червень Мінпраці нормативно-правових актів щодо Головдержслужба упорядкування системи оплати Мінфін праці державних службовців, Мін'юст підвищення стимулюючої ролі
посадових окладів працівників
державних органів та органів
місцевого самоврядування
Удосконалення Проведення акредитації Грудень Державна акредитаційна системи підготовки, закладів освіти і ліцензування комісія перепідготовки та навчальних програм Міністерство освіти і підвищення науки кваліфікації Головдержслужба державних службовців Українська Академія державного управління
Розширення системи підготовки Вересень Головдержслужба державних службовців за
спеціальністю "державна
служба" освітнього напряму
"державне управління"
Розроблення проекту Червень Головдержслужба Національної програми інші центральні органи підготовки державних виконавчої влади службовців Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
1.4. Нові умови розвитку регіонів
Децентралізація Передача частини повноважень Комісія з розробки функцій виконавчої центральних органів виконавчої Концепції державної влади з делегуванням влади місцевим органам регіональної політики регіонам їх значної виконавчої влади та органам Мінекономіки частини, місцевого самоврядування Мін'юст розмежування та Розроблення проекту Концепції Червень Головдержслужба збалансування державної регіональної Мінпраці повноважень між політики Мінфін центральними і
місцевими органами Приведення структури місцевих Комісія з розробки виконавчої влади та органів виконавчої влади у Концепції державної органами місцевого відповідність із системою регіональної політики самоврядування центральних органів виконавчої Мінекономіки влади Мін'юст Розроблення проектів постанов Головдержслужба Кабінету Міністрів України: Мінпраці Мінфін
про впорядкування структури Травень Мінекономіки місцевих держадміністрацій Мін'юст Мінфін Мінпраці Головдержслужба
про граничну чисельність, фонд Травень Мінфін оплати праці працівників та Мінекономіки видатки на утримання місцевих Головдержслужба держадміністрацій Мінпраці Мін'юст
про примірний перелік Травень Мінекономіки управлінь, відділів, інших Мін'юст структурних підрозділів Головдержслужба Київської міської та районних Мінпраці у м. Києві держадміністрацій Мінфін Київська міськдержадміністрація
про порядок утворення Травень Мінекономіки додаткових структурних Мін'юст підрозділів місцевих Головдержслужба держадміністрацій та введення Мінпраці додаткової посади заступника Мінфін голови місцевої
держадміністрації
Здійснення Сприяння прийняттю Закону Мінекономіки адміністративно- України "Про Мін'юст територіальної адміністративно-територіальний Мінфін реформи устрій України"
Розроблення Розроблення проектів Законів Вересень Мін'юст ефективного України "Про внесення змін до Мінекономіки механізму контролю Закону "Про місцеві державні Мінфін за виконанням адміністрації", "Про внесення Головдержслужба місцевими органами змін до Закону України "Про Мінпраці виконавчої влади та місцеве самоврядування в Держбуд органами місцевого Україні"
самоврядування
делегованих їм
повноважень
Забезпечення Зміцнення фінансової бази Мінекономіки фінансової місцевих бюджетів Мінфін самодостатності Сприяння прийняттю Програми Мінпраці регіонів шляхом державної підтримки розвитку Державна податкова закріплення за ними місцевого самоврядування адміністрація достатніх джерел Мін'юст доходів місцевих Головдержслужба бюджетів і Фонд сприяння місцевому оптимізації самоврядуванню міжбюджетних
трансфертів Сприяння прийняттю Бюджетного Мінфін кодексу України Мін'юст
Прискорення доопрацювання та Протягом Мінфін сприяння прийняттю Закону року Державна податкова України "Про місцеві податки і адміністрація збори" Мін'юст
Завершення процесу Передача об'єктів соціальної Мін'юст формування власності сфери у власність Мінекономіки територіальних територіальних громад Фонд державного майна громад Сприяння прийняттю Закону
України "Про державно-правовий
експеримент з розвитку
місцевого самоврядування в
місті Ірпені Київської
області"
Сприяння прийняттю Закону Мінекономіки України "Про внесення змін до Фонд державного майна Закону України "Про передачу Державна комісія з цінних об'єктів права державної та паперів та фондового комунальної власності" ринку
Затвердження на Визначення критеріїв Мінекономіки законодавчому рівні депресивності, класифікація Мінфін критеріїв, за якими депресивних (слаборозвинутих) Мінпраці регіони можуть бути територій Мін'юст віднесені до Держбуд депресивних Розроблення проекту Закону Червень обласні, Київська і (слаборозвинутих), України "Про прискорення Севастопольська міські впровадження соціального та економічного
ефективних розвитку депресивних
механізмів надання (слаборозвинутих) територій"
їм державної
підтримки та Розроблення Генеральної схеми Листопад Держбуд стимулювання планування території України Мінекономіки соціально- Мінфін економічного Держкомстат розвитку Держкомзем Міністерство екології та природних ресурсів Національна академія наук Місцеві держадміністрації
Розроблення проекту постанови У тримісячний Держбуд Кабінету Міністрів України про термін після МВС порядок проведення експертизи набрання МОЗ містобудівної документації чинності Міністерство екології та Законом природних ресурсів України "Про Держкомзем планування і Мінтранс забудову
територій"
Удосконалення Підготовка проекту постанови Червень Мінекономіки законодавства з Кабінету Міністрів України інші центральні та місцеві питань діяльності щодо впорядкування визначення органи виконавчої влади спеціальних пріоритетних видів діяльності адміністрації спеціальних економічних зон та на територіях спеціальних (вільних) зон територій із (вільних) економічних зон та
спеціальним територіях пріоритетного
інвестиційним розвитку
режимом та механізму
контролю за їх
функціонуванням
2. Якість життя людини, соціальна справедливість і гуманітарний розвиток 2.1. Відстеження процесів людського розвитку
Відстеження процесів Розроблення проекту постанови Грудень Держкомстат людського розвитку Кабінету Міністрів України про інші центральні органи методологічно-організаційні виконавчої влади засади проведення
Всеукраїнського перепису
населення 2001 року
Розроблення Національної Грудень Держкомстат системи показників, що Мінекономіки характеризують людський Мінпраці розвиток, для країни та її Національна академія наук регіонів
2.2. Створення умов для тривалого, здорового та духовно насиченого життя
Ефективне Визначення основних напрямів Мінпраці регулювання ринку соціальної політики Мінекономіки праці, забезпечення Розроблення проекту Указу Червень Мінфін продуктивної Президента України "Про МОЗ зайнятості, основні напрями соціальної Міністерство освіти і перекваліфікація політики на період до 2004 науки працівників, які року" інші центральні органи вивільнюються у виконавчої влади зв'язку з Розширення сфери застосування Мінпраці реструктуризацією нормування праці Мінфін економіки, Розроблення проекту Методики Вересень Мін'юст запровадження розрахунку нормативної
дієвого механізму чисельності окремих категорій
надання молоді працівників на основі
першого робочого нормативів часу і
місця після навантаження
закінчення або
припинення навчання, Розроблення проекту постанови Грудень Мінпраці посилення державного Кабінету Міністрів України Міністерство освіти і регулювання щодо сприяння підприємствам у науки міждержавної підготовці, перепідготовці та Мінекономіки трудової міграції, підвищенні кваліфікації кадрів Мінфін звільнення із на виробництві Мін'юст строкової військової Державна комісія з цінних або альтернативної паперів та фондового ринку невійськової служби
Розроблення проектів Протягом Мінпраці нормативно-правових актів щодо року Мінекономіки обмеження прихованого Мінфін безробіття та надання Мін'юст разом з Федерацією вимушених довгострокових професійних спілок відпусток працівникам з
ініціативи адміністрації,
зменшення фінансового
навантаження на підприємства у
разі звільнення надлишкової
чисельності працюючих
Збереження та створення У тримісячний Мінекономіки робочих місць термін після Мінпраці Розроблення проекту постанови затвердження Мінфін Кабінету Міністрів України про Програми Мін'юст Генеральну схему створення структурної Державний комітет нових робочих місць перебудови молодіжної політики, економіки спорту і туризму України на
2001 - 2004
роки
Розроблення Державної програми Грудень Мінпраці зайнятості населення на 2001 - Мінекономіки 2004 роки Мінфін Мін'юст Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму Національна академія наук
Вивчення питання щодо Серпень МЗС можливого запровадження Мінпраці механізму збору в консульських МВС установах України інформації СБУ про українських громадян - Мінекономіки трудових мігрантів і внесення Держкомстат відповідних пропозицій
Вжиття заходів щодо розширення Серпень Мінпраці кола країн, з якими можливе МЗС укладення міждержавних і МВС міжурядових угод з питань Мін'юст трудової міграції, насамперед
з тими, де працюють українські
громадяни
Проведення експертизи Грудень Мінпраці міждержавних і міжурядових МЗС угод про взаємне Мін'юст працевлаштування та соціальний
захист громадян щодо наявності
положень про захист
українських громадян -
трудових мігрантів та внесення
у разі потреби відповідних
доповнень до цих угод
Опрацювання питання щодо Серпень Мін'юст доцільності утворення МВС Державної міграційної служби Держкомкордон та внесення відповідних МЗС пропозицій Мінпраці
Проведення політики Удосконалення механізмів Мінпраці щодо поступового визначення мінімальної Мінекономіки переходу від заробітної плати та Мінфін визначення мінімальної погодинної Держкомстат разом з заробітної плати як заробітної плати Федерацією професійних частки у витратах спілок підприємства до Розроблення проекту Закону Серпень Мін'юст заробітної плати як України "Про внесення змін і
ціни робочої сили доповнень до Закону України
Проведення виваженої "Про оплату праці"
політики доходів та
реформування системи Сприяння прийняттю Закону Грудень Мінекономіки оплати праці, України "Про державні Мінпраці створення механізму соціальні стандарти та Мінфін формування ціни державні соціальні гарантії" Мін'юст робочої сили,
подолання її Опрацювання питання щодо Вересень Мінпраці штучного заниження, можливості підвищення розмірів Мінекономіки відновлення державної соціальної допомоги Мінфін стимулюючої функції сім'ям з дітьми та внесення Держкомстат заробітної плати відповідних пропозицій Мін'юст
Впровадження Погашення заборгованості з Протягом Пенсійний фонд механізмів погашення виплати пенсій та державної року Мінфін та недопущення у соціальної допомоги сім'ям з Мінекономіки майбутньому дітьми Мінпраці заборгованості із
заробітної плати,
пенсій та інших Здійснення контролю за Протягом Мінпраці соціальних виплат неухильним додержанням року Мінекономіки керівниками підприємств, Мінфін установ та організацій усіх Мін'юст разом з Верховним форм власності вимог Судом України та законодавства в частині оплати Генеральною прокуратурою праці, посилення взаємодії з України вирішення цього питання із
судовими органами і
прокуратурою, сприяння
підвищенню ролі державних
інспекторів праці у
забезпеченні погашення
заборгованості та поліпшення
оплати праці
Посилення кримінальної,
адміністративної та
дисциплінарної
відповідальності керівників
підприємств, установ та
організацій за несвоєчасну
виплату заробітної плати
Сприяння прийняттю Закону Мін'юст України "Про внесення змін до Мінпраці Кримінального кодексу України Мінфін та Кодексу України про
адміністративні
правопорушення"
Створення умов для заохочення Мінпраці відстрочення виходу на пенсію Пенсійний фонд Сприяння прийняттю Закону Мінекономіки України "Про внесення змін до Мінфін статті 21 Закону України "Про Мін'юст пенсійне забезпечення"
Розроблення проекту постанови Травень Пенсійний фонд Кабінету Міністрів України Мінфін "Про внесення змін до графіка Мінпраці розмежування джерел Мін'юст фінансування виплат з
Пенсійного фонду,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
29 січня 1999 р. N 111"
Більш раціональне Розроблення проекту Програми Вересень Мінпраці використання коштів запобігання бідності Мінекономіки державного та Мінфін місцевих бюджетів, Мін'юст зокрема перехід від Держкомстат системи діючих пільг Національна академія наук до адресної допомоги
малозабезпеченим Опрацювання разом з Верховною Липень Мінпраці категоріям Радою України пропозицій щодо Мінфін населення. Створення механізму реалізації Закону Мінекономіки умов для підвищення України "Про прожитковий МОЗ сукупних доходів мінімум" Держкомстат громадян, подолання
тенденції зубожіння Вивчення питання щодо Травень Мінпраці нації та запровадження індексації Мінекономіки демографічної кризи сукупного грошового доходу, Мінфін розмір якого дає право на Мін'юст отримання державної грошової
допомоги одинокими
непрацездатними громадянами та
внесення відповідних
пропозицій
Розроблення проекту постанови Липень Мінфін Кабінету Міністрів України про Мінекономіки виплату у 2000 році установами Фонд державного майна Ощадбанку грошових заощаджень Мін'юст разом з громадян Національним банком
Підготовка пропозицій щодо Червень Мінпраці запровадження для окремих Мінекономіки категорій непрацездатних Мінфін громадян залежно від рівня Мін'юст доходів субсидій на оплату Держбуд послуг, пов'язаних із
забезпеченням їх
життєдіяльності (користування
телефоном, транспортом тощо)
Реформування системи Розроблення проектів законів Жовтень Мінпраці соціального України щодо страхових тарифів МОЗ страхування на державне соціальне Мінекономіки страхування та проектів Мінфін постанов Кабінету Міністрів Мін'юст України з реалізації положень разом з фондами законів з окремих видів соціального страхування та страхування об'єднаннями профспілок і роботодавців
Удосконалення Завершення реорганізації 60 Грудень Рада міністрів Автономної механізмів відділень соціальної допомоги Республіки Крим соціальної підтримки в територіальні центри Місцеві органи виконавчої людей похилого віку, соціального обслуговування влади ветеранів війни та пенсіонерів та самотніх
інвалідів, непрацездатних громадян
багатодітних сімей,
одиноких матерів,
дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, Забезпечення організації Протягом Рада міністрів Автономної поліпшення становища соціального обслуговування року Республіки Крим дітей та підвищення вдома додатково 50 тис. Місцеві органи виконавчої ролі жінок у громадян похилого віку та влади суспільстві інвалідів
Здійснення заходів щодо Постійно Державний комітет підтримки дітей-сиріт, молодіжної політики, дітей-інвалідів, бездоглядних спорту і туризму дітей
Розроблення проекту Державної Червень МОЗ програми поліпшення становища МНС дітей на 2001 - 2005 роки МЗС Міністерство освіти і науки Мінкультури Мінпраці Мінфін Мінекономіки Мін'юст МВС Національна академія наук Академія педагогічних наук Академія медичних наук
Підготовка проектів: Грудень Державний комітет Національної програми дій щодо молодіжної політики, поліпшення становища жінок та спорту і туризму створення умов для реалізації МОЗ рівних можливостей чоловіків і Міністерство освіти і жінок у суспільстві науки МЗС Національної програми Мінкультури "Українська родина" Мінпраці МВС Мін'юст Мінекономіки Мінфін Держкомстат Національна академія наук Академія медичних наук
Підготовка типових положень Червень Державний комітет про спеціалізовані заклади молодіжної політики, соціального спрямування спорту і туризму МВС Мін'юст Міністерство освіти і науки
Сприяння збереженню та Постійно
розвитку мережі державних і
громадських закладів
соціального призначення
(центрів соціальних служб для
молоді, центрів
соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді,
які постраждали від
насильства, центрів
ресоціалізації наркозалежної
молоді)
Розроблення проекту положення Листопад Державний комітет та проведення експерименту молодіжної політики, щодо створення соціального спорту і туризму житлового комплексу для МВС випускників шкіл-інтернатів, Мін'юст професійно-технічних училищ,
дитячих будинків сімейного
типу тощо з числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Забезпечення рівних Створення умов для Мінпраці можливостей доступу реабілітації інвалідів МОЗ інвалідів до Мінекономіки соціальної Мінфін інфраструктури, Мін'юст здійснення Держбуд реабілітації
інвалідів, у тому
числі з
використанням
засобів фізичної Розроблення проекту Грудень
культури і спорту, Національної програми
для забезпечення їх професійної реабілітації та
зайнятості та зайнятості інвалідів
залучення до
активного життя
Своєчасне виявлення Розроблення пропозицій щодо Жовтень Мінпраці функціонально внесення змін до Методики Мінекономіки неспроможних сімей обчислення сукупного доходу Мінфін та надання їм сім'ї для всіх видів Мін'юст адресної допомоги соціальної допомоги в частині
врахування доходів від
земельної ділянки (паю)
Запровадження Розроблення проектів Законів Травень Мінпраці трирівневої України "Про Пенсійний фонд пенсійної системи, загальнообов'язкове державне Мінфін вдосконалення пенсійне страхування" і "Про Мінекономіки чинного пенсійного додаткове добровільне пенсійне Державна комісія з цінних законодавства забезпечення" паперів та фондового ринку Мін'юст
Запровадження Протягом Пенсійний фонд персоніфікованого обліку року Рада міністрів Автономної зборів на обов'язкове державне Республіки Крим пенсійне страхування обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечення Забезпечення поступового Протягом Міністерство освіти і переходу на переходу до нового змісту і року з науки дванадцятирічну структури загальної середньої переходом МОЗ загальну середню освіти з дванадцятирічним на 2001 Мінпраці освіту, розроблення терміном навчання рік Мінкультури і впровадження Мінфін нового змісту Мінекономіки дошкільної, Мін'юст загальної середньої Державний комітет та позашкільної молодіжної політики, освіти спорту і туризму
Сприяння прийняттю Законів Міністерство освіти і України "Про дошкільну освіту науки і виховання", "Про вищу МОЗ освіту", "Про позашкільну Мінпраці освіту" Мінкультури Мінфін Мінекономіки Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Розроблення проекту постанови Грудень Міністерство освіти і Кабінету Міністрів України про науки затвердження Положення про МОЗ загальноосвітні навчальні Мінпраці заклади Мінкультури Мінфін Мінекономіки Мін'юст Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Упорядкування мережі сільських Протягом Міністерство освіти і шкіл, реалізація Комплексного року науки плану заходів щодо розвитку Міністерство аграрної загальноосвітніх навчальних політики закладів у сільській МОЗ місцевості Мінпраці Мінкультури Мінфін Мінекономіки Держбуд інші центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Комп'ютеризація Розроблення проекту цільової Грудень Міністерство освіти і навчального процесу Комплексної програми науки комп'ютеризації навчального МОЗ процесу в навчальних закладах Мінфін Мінекономіки Мін'юст інші центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Розроблення та Розроблення проекту постанови Червень Міністерство освіти і впровадження нового Кабінету Міністрів України науки покоління щодо забезпечення підручниками Мінфін вітчизняних бібліотечних фондів Мінекономіки підручників, загальноосвітніх і Національна академія наук навчальних професійно-технічних разом з Національним посібників і засобів навчальних закладів до початку банком навчання нового навчального року
Оптимізація мережі Розроблення проекту постанови Грудень Міністерство освіти і навчальних закладів, Кабінету Міністрів України про науки зміна структури передачу державних вищих Мінекономіки підготовки кадрів навчальних закладів до сфери Мінфін управління Міністерства освіти Мін'юст і науки інші центральні органи виконавчої влади
Розроблення проекту постанови Листопад Міністерство освіти і Кабінету Міністрів України про науки затвердження Положення про Мінпраці ліцензування та атестацію Мінекономіки навчальних закладів Мінфін Мін'юст Академія педагогічних наук
Надання пільгових Розроблення проекту постанови Травень Міністерство освіти і кредитів для Кабінету Міністрів України про науки здобуття вищої порядок надання пільгових Мінекономіки освіти довгострокових кредитів для Мін'юст здобуття освіти у вищих Мінфін навчальних закладах
Пропаганда здорового Розвиток центрів фізичного Державний комітет способу життя, здоров'я населення молодіжної політики, створення умов для Розроблення проекту постанови Вересень спорту і туризму належного фізичного Кабінету Міністрів України про Мінекономіки виховання людини центри фізичного здоров'я МОЗ населення "Спорт для всіх" Міністерство аграрної політики Мін'юст Міністерство освіти і науки Держстандарт Міністерство екології та природних ресурсів Академія медичних наук
Реалізація Цільової Постійно Державний комітет комплексної програми "Фізичне молодіжної політики, виховання - здоров'я нації" спорту і туризму облдержадміністрації
Реформування системи Забезпечення державних МОЗ охорони здоров'я гарантій безоплатної медичної Мінфін шляхом пріоритетного допомоги за територіальним Мінекономіки розвитку первинної принципом (єдиний медичний Мін'юст медико-санітарної простір) Державна податкова допомоги, створення Підвищення якості й адміністрація єдиного медичного доступності медичної допомоги Державний комітет простору медичних населенню молодіжної політики, послуг, формування Поетапне запровадження спорту і туризму механізмів багатоканального фінансування інші центральні органи керованого розвитку системи охорони здоров'я та виконавчої влади платних медичних зменшення навантаження на Академія медичних наук послуг і державний бюджет Рада міністрів Автономної запровадження Впровадження механізму Республіки Крим загальнообов'язкового сімейної медицини обласні, Київська і державного Проведення конкурсів на Севастопольська міські соціального залучення іноземних інвестицій держадміністрації медичного у сферу охорони здоров'я
страхування, Розроблення проекту Програми Грудень з
поліпшення розвитку охорони здоров'я до переходом
фінансування охорони 2004 року, проектів Законів на 2001 рік
здоров'я України "Про внесення змін до та наступні
Основ законодавства України роки
про охорону здоров'я", "Про
загальнообов'язкове державне
соціальне медичне
страхування", "Про внесення
змін до Закону України "Про
благодійництво та благодійні
організації", проектів
постанов Кабінету Міністрів
України про Програму державних
гарантій забезпечення громадян
України безоплатною медичною
допомогою та про комплексні
заходи щодо впровадження
сімейної медицини в Україні
Заснування центрального
закладу "Асістанс-Україна"
Зниження смертності Поліпшення надання медичної МОЗ в усіх вікових допомоги дітям, жінкам, Мінфін групах населення, інвалідам, особам, які Мінекономіки особливо населення постраждали внаслідок Мін'юст працездатного віку, Чорнобильської катастрофи МНС збільшення Розроблення проектів постанов Грудень з Мінпраці тривалості життя, Кабінету Міністрів України про переходом Держкомстат соціальний захист і затвердження Державної на 2001 Державний комітет заохочення програми збереження рік молодіжної політики, материнства репродуктивного здоров'я спорту і туризму населення України, про Академія медичних наук комплексні заходи розвитку Рада міністрів Автономної дитячої кардіохірургічної Республіки Крим, служби, про галузеву Програму обласні, Київська і медичного забезпечення Севастопольська міські громадян, які постраждали держадміністрації внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на 2000 рік
Виконання Комплексної програми Постійно
профілактики інвалідності
серед населення працездатного
віку на 2000 - 2005 роки
Збереження здоров'я Недопущення неконтрольованого Постійно МОЗ населення, виховання ввезення та використання Міністерство екології та бережливого харчових домішок і продукції з природних ресурсів ставлення до свого їх вмістом, посилення контролю Мінекономіки здоров'я та здоров'я за якістю гуманітарної Мін'юст оточення, пропаганда допомоги, недопущення ввезення Міністерство освіти і здорового способу на територію країни науки життя, посилення небезпечної для здоров'я Міністерство аграрної боротьби з пияцтвом, продукції та товарів політики тютюнопалінням, Держстандарт наркоманією та Державний комітет іншими шкідливими молодіжної політики, звичками, сприяння спорту і туризму розвитку фізкультури Держмитслужба та спорту, служб Академія медичних наук гігієни
Розроблення проектів постанов Грудень з
Кабінету Міністрів України про переходом
затвердження Порядку на 2001
проведення санітарного, рік
ветеринарного,
фітосанітарного,
радіологічного та екологічного
контролю товарів, про внесення
змін і доповнень до переліку
харчових домішок, дозволених
до використання у харчових
продуктах
Розроблення проекту
Комплексної програми
пропаганди здорового способу
життя
Розвиток Зменшення на 3 - 4 відсотки Протягом МОЗ вітчизняного імпортозалежності України від року з Мінекономіки виробництва зарубіжних виробників, переходом Національна академія наук лікарських засобів збільшення обсягів виробництва на 2001 Академія медичних наук та виробів медичного медикаментів та виробів рік та
призначення, медичного призначення, наступні
поліпшення поліпшення забезпечення роки
забезпечення населення лікарськими засобами
медичних закладів та вакциною
необхідними ліками Розширення та оптимізація
вітчизняного асортименту лікарських засобів
виробництва вітчизняного виробництва
Організація виробництва
субстанцій та напівфабрикатів
вітчизняного виробництва для
випуску медичних та
ветеринарних препаратів
Організація виробництва
вакцини на ДП
"Львівлікпрепарати",
антибіотиків на ДП "Ензим"
(м. Ладижин, Вінницька область)
Збереження Забезпечення
історико-культурної нормативно-правового
спадщини народу регулювання діяльності музеїв,
заповідників, запобігання
розкраданню, незаконному
вивезенню за кордон історичних
і культурних цінностей
Розроблення проектів постанов Грудень Мінкультури Кабінету Міністрів України Мінфін "Про затвердження Положення Мінекономіки про Музейний фонд країни", Держбуд "Про правила торгівлі
антикваріатом", "Про
затвердження Інструкції про
порядок обліку, охорони та
зберігання державної частини
Музейного фонду України", "Про
заходи щодо розвитку
Національного заповідника
"Хортиця"
Розроблення проектів рішень Після Держбуд Кабінету Міністрів України, прийняття Мінкультури спрямованих на реалізацію Закону Мінфін Закону України "Про охорону України Мінекономіки культурної спадщини" "Про охорону Фонд державного майна інші культурної центральні органи спадщини" виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим облдержадміністрації
Розвиток і Розроблення додаткових заходів Листопад Міністерство освіти і функціонування щодо розширення сфери науки української мови як функціонування української Мінкультури державної мови як державної та проекту Мін'юст відповідної постанови Кабінету Державний комітет Міністрів України інформаційної політики, Забезпечення виконання Постійно телебачення і Комплексних заходів щодо радіомовлення всебічного розвитку і Національна академія наук функціонування української Головдержслужба мови, затверджених постановою Мінекономіки Кабінету Міністрів України від Мінфін 8 вересня 1997 р. N 998
Зростання авторитету Забезпечення участі в Протягом Державний комітет держави у світовому Олімпійських та року з молодіжної політики, співтоваристві Параолімпійських іграх 2000 - переходом спорту і туризму шляхом здобуття 2004 років, інших міжнародних на 2001 Мінфін найвищих досягнень у спортивних змаганнях рік Рада міністрів Автономної спорті Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Розвиток науки, Підготовка проектів Законів Грудень Мінкультури освіти, культури і України: Мінфін мистецтв, театру і Про культуру Мінекономіки кінематографії, Фонд державного майна музейної справи, Мін'юст образотворчого
мистецтва, Про гастрольну діяльність Листопад Мінкультури книговидання Державна податкова адміністрація Мінекономіки
Про неприбуткові підприємства Червень Мінкультури Мінекономіки Мінфін Державна податкова адміністрація
Підготовка проекту постанови Травень Мінекономіки Кабінету Міністрів України Мінфін "Про державне замовлення на Міністерство освіти і закупівлю товарів, виконання науки робіт, надання послуг для Мінкультури державних потреб на 2000 рік" Держбуд з визначенням державного Державний комітет замовлення на підготовку інформаційної політики, фахівців, наукових та телебачення і науково-педагогічних кадрів, радіомовлення кваліфікованих робітників, інші центральні органи створення вистав, концертних виконавчої влади програм; придбання творів
образотворчого, драматичного,
музичного мистецтва; створення
фільмів та аудіовізуальних
програм; проведення
реставраційно-ремонтних робіт
на пам'ятках історії та
культури; випуск друкованої
продукції (підручників,
літератури для дітей та
юнацтва, літературно-художніх
творів українською мовою,
наукових, виробничих,
довідкових, інформаційних,
енциклопедичних видань,
літератури мовами національних
меншин тощо)
Створення умов для Розроблення проекту державної Жовтень Мінкультури розвитку програми "Основні напрями Мінекономіки українського розвитку кінематографії Мінфін кіномистецтва України до 2005 року" та Державна податкова проектів актів законодавства адміністрація щодо її реалізації
Розроблення проектів постанов Вересень Мінкультури Кабінету Міністрів України про
внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 р.
N 1315 "Про затвердження
Положення про державне
посвідчення на право
розповсюдження і
демонстрування фільмів", про
розміри авторської винагороди
за написання літературних
сценаріїв, музики та
постановочної винагороди за
створення фільмів на умовах
державного замовлення
Внесення пропозицій щодо Червень Мінкультури утворення інституту екранних Державний комітет мистецтв (м. Київ) та інформаційної політики, інституту підготовки технічних телебачення і кадрів для кіно (м. Львів) радіомовлення Мінекономіки Мінфін Міністерство освіти і науки
Підтримка Сприяння створенню Квітень Мінкультури професійних творчих благодійного фонду допомоги Мінфін спілок і народної діячам культури і мистецтв Мінекономіки творчості
Розроблення проекту Державної Жовтень Мінкультури цільової програми "Про Міністерство освіти і підтримку професійної музичної науки творчості"
Упорядкування та Підготовка проекту Державної Листопад Мінкультури якісний розвиток програми розвитку музейної Мінфін мережі справи Мінекономіки культурно-освітніх Міністерство освіти і закладів науки Мін'юст Національна академія наук
Розвиток Удосконалення механізму Державний комітет інформаційного фінансового забезпечення інформаційної політики, простору діяльності державних телебачення і телерадіокомпаній радіомовлення Сприяння прийняттю Закону Мінфін України "Про внесення змін до Мінекономіки Закону України "Про Мін'юст разом з телебачення і радіомовлення" Національною радою з питань телебачення та радіомовлення
Упорядкування Розроблення проекту Концепції Грудень Державний комітет правових засад державної інформаційної інформаційної політики, діяльності політики на засадах Пакту про телебачення і державного, громадянські права та радіомовлення суспільного, Європейської конвенції з прав
комунального і людини
приватного
телерадіомовлення,
забезпечення
ефективного Підготовка пропозицій щодо Жовтень Державний комітет використання вдосконалення порядку видачі інформаційної політики, радіочастотного ліцензій на використання ефіру телебачення і ресурсу, розвиток і радіочастотних ресурсів радіомовлення технічних засобів
мовлення Створення телеканала Грудень Державний комітет "Культура" та молодіжного інформаційної політики, спортивного телеканала телебачення і радіомовлення Мінкультури Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму разом з Національною радою з питань телебачення та радіомовлення
Забезпечення виконання завдань Протягом Держкомзв'язку Національної програми року Мінкультури інформатизації на 2000 рік
щодо створення національної
системи електронного
інформаційно-бібліотечного
ресурсу
Сприяння розвитку Розроблення проектів: Державний комітет внутрішнього та молодіжної політики, іноземного спорту і туризму (в'їзного) туризму Мінекономіки
Державної програми розвитку Грудень Міністерство освіти і туризму в Україні до 2010 науки року Мінтранс МЗС МНС Мінкультури Мінпраці
Програми захисту і безпеки Червень Держкомкордон туристів на 2001 - 2005 роки обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Туристичного кодексу Червень
Підготовка проекту Закону Травень Державний комітет України "Про внесення змін до молодіжної політики, Закону України "Про податок на спорту і туризму додану вартість" (щодо Мінекономіки звільнення від цього податку Мінфін операцій з реалізації Державна податкова санаторно-курортних путівок) адміністрація Мін'юст
2.3. Безпека життєдіяльності людини
Забезпечення Розроблення проекту Закону Жовтень Мінпраці функціонування України "Про охорону праці" МОЗ дієвої державної (нова редакція) МВС системи охорони Міністерство екології та праці на природних ресурсів підприємствах усіх Мінекономіки форм власності і Мінфін запровадження Мін'юст жорсткої
відповідальності
власників і Підвищення ролі органів Мінпраці керівників місцевого самоврядування у
підприємств за вирішенні питань охорони праці
збереження життя та Сприяння прийняттю Закону
здоров'я людей на України "Про внесення змін до
виробництві Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" щодо
повноважень з питань охорони
праці
Посилення вимог щодо безпеки Мінпраці об'єктів підвищеної небезпеки
Сприяння прийняттю Закону
України "Про об'єкти
підвищеної небезпеки"
Підвищення відповідальності Мінпраці суб'єктів підприємницької Державний комітет діяльності за безпечність промислової політики продукції, що виробляється МОЗ ними Мін'юст Розроблення проекту Закону Грудень МНС України "Про безпечність Міністерство екології та промислової продукції" природних ресурсів Мінекономіки
Розроблення проекту Жовтень Мінпраці Національної програми Державний комітет поліпшення стану безпеки, промислової політики гігієни праці та виробничого МОЗ середовища МВС МНС Міністерство екології та природних ресурсів Мінекономіки Мін'юст
Розроблення проекту Програми Грудень Мінпраці розвитку виробництва засобів Держпромполітики індивідуального захисту МОЗ працівників на 2001 - 2004 МВС роки Міністерство палива та енергетики Мінекономіки Мінфін Мін'юст
Створення Розроблення проекту Закону Грудень Міністерство екології та Національного України "Про Національний природних ресурсів екологічного фонду з екологічний фонд" Мінекономіки метою концентрації в Мінфін ньому всіх видів Мін'юст екологічних зборів Національна академія наук та інших надходжень
для цільового
використання їх на
фінансування
невідкладних
екологічних заходів
загальнодержавного
та регіонального
значення
Створення державної Створення і ведення кадастрів Міністерство екології та системи моніторингу використання природних природних ресурсів довкілля та ресурсів Мінекономіки управління Розроблення проекту постанови Грудень Мін'юст використанням Кабінету Міністрів України Мінфін природних ресурсів "Про затвердження Положення Держбуд про порядок ведення Держводгосп регіональних кадастрів Держкомлісгосп природних ресурсів" Держкомзем
Формування умов для Розроблення проекту Концепції Грудень Міністерство екології та впровадження сталого розвитку природних ресурсів механізмів сталого Мінекономіки розвитку Мін'юст Мінфін Міністерство аграрної політики Мінпраці Міністерство освіти і науки Національна академія наук
Створення державної Розроблення проектів Законів Грудень Міністерство екології та системи управління, України: природних ресурсів охорони, Про програму формування Національна академія наук раціонального національної екологічної Мінфін використання і мережі України на 2000 - 2015 Мінекономіки відтворення роки Міністерство аграрної біологічного і Про Національну програму політики ландшафтного збереження біологічного Мін'юст різноманіття різноманіття на 2000 - 2015 Рада міністрів Автономної роки Республіки Крим обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Створення державної Нормативно-правове Міністерство екології та системи регулювання забезпечення функціонування природних ресурсів екологічної безпеки державної системи регулювання Мінекономіки екологічної безпеки Мін'юст Розроблення проекту Закону Грудень МОЗ України "Про екологічну МНС (природно-техногенну) Міністерство екології та безпеку"
Сприяння прийняттю Закону
України "Про зону надзвичайної
екологічної ситуації"
Впровадження нових Розроблення проекту Закону Грудень Міністерство екології та правових України "Про внесення змін до природних ресурсів інструментів щодо деяких законодавчих актів у Мін'юст розширення зв'язку з ратифікацією Держкомстат можливостей участі Україною Конвенції про доступ
громадськості у до інформації, участь
розв'язанні громадськості в процесі
природоохоронних прийняття рішень та доступ до
проблем правосуддя з питань, що
стосуються довкілля"
Реалізація Розроблення проекту Державної Грудень Держводгосп екологічних програм, програми розвитку водного Міністерство екології та спрямованих на господарства природних ресурсів поліпшення якості Мінекономіки повітря, води, Мінфін розвиток заповідної Міністерство аграрної справи та створення політики цілісної екомережі, Держбуд запровадження і МНС додержання принципів МОЗ екологічно Міністерство палива та збалансованого енергетики розвитку Мінтранс МЗС Мін'юст Держкомзем Держкомлісгосп Держпромполітики
Забезпечення централізованим Держводгосп водопостачанням сільських Міністерство екології та населених пунктів, що природних ресурсів користуються привізною водою Мінекономіки Розроблення проекту Грудень Мінфін Комплексної державної програми Міністерство аграрної першочергового забезпечення політики централізованим Мін'юст водопостачанням сільських Держбуд населених пунктів, що
користуються привізною водою
Забезпечення захисту земель Держводгосп населених пунктів і Міністерство екології та сільськогосподарських угідь природних ресурсів від шкідливої дії вод Мінекономіки Розроблення проекту Грудень Мінфін Комплексної державної програми Міністерство аграрної захисту земель населених Мін'юст пунктів і Держбуд сільськогосподарських угідь
від шкідливої дії вод
Розвиток меліорації земель і Держводгосп поліпшення екологічного стану Міністерство екології та зрошуваних та осушених угідь природних ресурсів Розроблення проекту Грудень Мінекономіки Комплексної державної програми Мінфін розвитку меліорації земель і Міністерство аграрної поліпшення екологічного стану політики зрошуваних та осушених угідь Мін'юст Держбуд
Запровадження системи заходів Держкомзем щодо охорони та оптимізації Міністерство аграрної використання земель політики Урегулювання загальних засад Міністерство екології та раціонального використання, природних ресурсів охорони та відтворення земель Мінекономіки Розроблення проекту Закону Грудень Держбуд України "Про охорону земель і Мінфін родючості грунтів" Мін'юст Українська академія аграрних наук
Упорядкування користування Держкомлісгосп землями лісового фонду Міністерство екології та Впровадження механізму Грудень природних ресурсів позбавлення права користування Мінекономіки землями лісового фонду Міністерство аграрної користувачів, які не мають Держкомзем спеціальних підрозділів для Мін'юст ведення лісового господарства,
та передачі цих земель у
користування державним
лісогосподарським
підприємствам
Наближення національного
природоохоронного
законодавства до законодавства
Європейського Союзу
Розроблення проектів: Грудень Міністерство екології та постанови Кабінету Міністрів природних ресурсів України щодо виконання Мінекономіки рекомендацій 6-ї сесії Мінфін Комітету екологічної політики Мін'юст Європейського екологічного
комітету ООН щодо огляду
результативності
природоохоронної діяльності в
Україні
Законів України: Липень Міністерство екології та Про внесення змін до Закону природних ресурсів України "Про охорону Мінекономіки навколишнього природного МЗС середовища" Мін'юст Мінфін Державна податкова адміністрація
Про екологічний аудит Грудень Міністерство екології та природних ресурсів МОЗ МНС Мінекономіки Мінфін Мін'юст
Про внесення змін до Закону Травень Міністерство екології та України "Про охорону природних ресурсів атмосферного повітря" Мінекономіки Мінфін Мін'юст МОЗ Мінтранс МНС Держпромполітики
Забезпечення участі офіційної Вересень Міністерство екології та делегації України у природних ресурсів конференції міністрів охорони МЗС довкілля в м. Алмати у 2000 Мінекономіки році
Запобігання Урегулювання загальних засад МНС виникненню захисту населення і територій
надзвичайних від надзвичайних ситуацій
ситуацій техногенного та природного
характеру
Сприяння прийняттю Верховною МНС Радою України Закону України Міністерство екології та "Про захист населення і природних ресурсів територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та
природного характеру"
Розроблення проекту Основ Серпень МНС законодавства України з питань Міністерство екології та надзвичайних ситуацій природних ресурсів МОЗ Мінекономіки Держбуд Мін'юст
Розроблення проекту Програми Червень МНС запобігання і реагування на Мінфін надзвичайні ситуації Мінекономіки техногенного та природного Держбуд характеру на 2001 - 2005 роки Міністерство екології та природних ресурсів МОЗ Мін'юст Мінтранс
Проведення суцільної Грудень МНС паспортизації об'єктів і Міністерство палива та територій підвищеної небезпеки енергетики та визначення переліку Держпромполітики населених пунктів, віднесених Держбуд до груп щодо реалізації Рада міністрів Автономної заходів з цивільної оборони Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації Мін'юст
Радикальне Проведення першого етапу Протягом МНС реформування сил реформи системи цивільного року Мінекономіки реагування на захисту населення Мінфін надзвичайні ситуації Розроблення проектів Міністерство палива та нормативно-правових актів з енергетики питань реалізації Законів Мінпраці України "Про Мін'юст аварійно-рятувальні служби" та Держпромполітики "Про Цивільну оборону Мінтранс України"
Створення нових Реалізація комплексних МНС механізмів впливу на цільових програм захисту Держбуд зниження населення і територій від Львівська, Одеська техногенного небезпечних природних явищ облдержадміністрації навантаження Розроблення проекту постанови Червень Мінекономіки об'єктів підвищеної Кабінету Міністрів України Мінфін небезпеки. щодо програм інженерних робіт Мін'юст Підвищення безпеки у містах Львові та Одесі
проживання населення
у сейсмічно Відселення громадян із Протягом МНС небезпечних районах зсувонебезпечних районів та року Мінекономіки забезпечення їх житлом Мінфін
Розроблення проектів:
Комплексної цільової програми Грудень Міністерство екології та
протизсувних заходів природних ресурсів Програми відселення громадян з Держбуд будинків, які знаходяться в Мін'юст зонах активних зсувних Мінтранс процесів у Закарпатській Держводгосп області Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Закону України "Про Серпень НКАУ національну систему сейсмічних МНС спостережень та підвищення Міністерство екології та безпеки проживання населення у природних ресурсів сейсмонебезпечних регіонах" Держбуд Національна академія наук
Підтримка та Розроблення проектів спільних Грудень МНС сприяння реалізації рішень щодо запобігання та МЗС спільних міжнародних реагування на повені в Волинська, проектів з питань Карпатському регіоні Закарпатська, цивільного захисту Івано-Франківська, населення і Львівська, територій Чернівецька облдержадміністрації
Забезпечення безпеки Розроблення та здійснення Міністерство екології та функціонування заходів щодо стратегії природних ресурсів атомних підвищення безпеки Мінекономіки електростанцій енергоблоків на атомних Міністерство палива та електростанціях енергетики Розроблення проекту Концепції Грудень МНС Державної науково-технічної Мін'юст програми підвищення ядерної та
радіаційної безпеки на період
до 2010 року
Запровадження цивільної Міністерство палива та відповідальності за ядерну енергетики шкоду Міністерство екології та Розроблення проекту Закону Червень природних ресурсів України "Про цивільну Мінекономіки відповідальність за ядерну Мін'юст шкоду"
Запровадження платежів за Міністерство екології та здійснення заходів державного природних ресурсів регулювання ядерної та Мінфін радіаційної безпеки Міністерство палива та Сприяння прийняттю Закону енергетики України "Про збір за Державна податкова здійснення заходів державного адміністрація регулювання ядерної та МНС радіаційної безпеки" МОЗ Мін'юст
Впровадження механізму надання МНС дозволів на використання Міністерство екології та наукової інформації та природних ресурсів результатів досліджень, Міністерство палива та одержаних у зонах енергетики радіоактивного забруднення Мінфін Розроблення проекту постанови Червень Мін'юст Кабінету Міністрів України
"Про державну реєстрацію
національних і міжнародних
проектів у сфері ядерної та
радіаційної безпеки і
радіоекології"
Запровадження дозвільної Міністерство екології та діяльності у сфері природних ресурсів використання ядерної енергії Міністерство палива та Розроблення проектів Грудень енергетики нормативно-правових актів щодо Мінекономіки реалізації положень Закону МНС України "Про дозвільну МВС діяльність у сфері СБУ використання ядерної енергії" МОЗ Мінтранс Державна податкова адміністрація Мін'юст
Удосконалення Розроблення проекту Після МНС законодавчої та Національної програми прийняття МОЗ нормативної бази з мінімізації наслідків Верховною Мінфін питань подолання Чорнобильської катастрофи на Радою Мінекономіки наслідків період до 2010 року України Мін'юст Чорнобильської відповідної
катастрофи концепції
Забезпечення Розроблення проектів Концепції Червень МНС адресності пільг та захисту населення України у МОЗ компенсацій особам, зв'язку з Чорнобильською Мінфін які постраждали в катастрофою та постанови Мін'юст наслідок Кабінету Міністрів України Національна академія наук Чорнобильської "Про організацію оздоровлення Національна комісія катастрофи громадян, які постраждали радіаційного захисту внаслідок Чорнобильської населення катастрофи"
Розроблення плану заходів щодо Грудень МНС організації комплексного МОЗ медико-санітарного Академія медичних наук забезпечення осіб, які Рада міністрів Автономної постраждали внаслідок Республіки Крим, Чорнобильської катастрофи обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Затвердження переліку Червень МНС об'єктів, що будуються за Рада міністрів Автономної Чорнобильською будівельною Республіки Крим, програмою обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Спорудження у 2000 році 196 Грудень МНС квартир на території Київської Житомирська і та Житомирської областей для Київська переселення сімей (за їх облдержадміністрації бажанням) із зони безумовного
(обов'язкового) відселення
Спорудження (придбання) 91 Грудень МНС квартири в Київській області Київська для переселення сімей, які облдержадміністрація проживають на території зони
відчуження Чорнобильської АЕС
Продовження робіт, Продовження робіт, пов'язаних Протягом МНС пов'язаних з з будівництвом першої черги року з інші центральні органи будівництвом першої комплексу переробки, переходом виконавчої влади черги комплексу зберігання та захоронення на 2001
переробки, радіоактивних відходів рік
зберігання та "Вектор"
захоронення
радіоактивних
відходів
Продовження разом з Виведення з експлуатації Протягом Міністерство палива та країнами "великої Чорнобильської АЕС і року з енергетики сімки" та перетворення об'єкта "Укриття" переходом МНС Європейського Союзу в екологічно безпечну систему на 2001 Мінфін реалізації проекту Прискорення будівництва рік Мінекономіки перетворення об'єкта об'єктів на Чорнобильській
"Укриття" в АЕС, необхідних для її
екологічно безпечну закриття
систему Забезпечення у повному обсязі
фінансування частки України у
міжнародних проектах закриття
Чорнобильської АЕС та SIP
Реалізація відповідних
положень Закону України "Про
Державний бюджет України на
2000 рік"
Урахування частки витрат
України у процесі розроблення
проектів Державного бюджету
України на 2001 і 2002 роки
Виконання комплексної програми
робіт на об'єкті "Укриття"
3. Економічне зростання
3.1. Створення макроекономічних умов зростання
Застосування Розроблення трирічних Вересень Мінфін принципів податково-бюджетних прогнозів Мінекономіки середньострокового інші центральні органи планування при виконавчої влади формуванні
державного бюджету
та створення
передумов для Розроблення проекту Вересень Мінекономіки програмно-цільового Економічного меморандуму Мінфін планування Кабінету Міністрів України інші центральні органи виконавчої влади
Розроблення структури Грудень Мінфін програмної класифікації Мінекономіки видатків державного бюджету
Розроблення основних Травень Мінекономіки прогнозних макропоказників Мінфін економічного і соціального Держкомстат разом з розвитку України на 2001 рік Національним банком
Розроблення прогнозу Серпень Мінекономіки економічного і соціального Мінфін розвитку України на 2001 рік Мінпраці Міністерство аграрної політики Фонд державного майна Держкомстат разом з Національним банком
Розроблення проекту Державної Серпень Мінекономіки програми економічного і Мінфін соціального розвитку України Мінпраці на 2001 рік Міністерство аграрної політики Фонд державного майна Держкомстат разом з Національним банком
Розроблення проектів Протягом Мінекономіки нормативно-правових актів, року Мінфін спрямованих на забезпечення Мінпраці реалізації Закону України "Про Міністерство аграрної державне прогнозування та політики розроблення програм Фонд державного майна економічного і соціального Держкомстат разом з розвитку України" Національним банком
Зниження податкового Скорочення кількості податків, Мінфін тиску зборів та інших обов'язкових Державна податкова платежів, зокрема скасування адміністрація збору до інноваційного фонду, Мінекономіки зменшення розміру нарахувань Мін'юст на фонд оплати праці, центральні органи розширення бази оподаткування виконавчої влади шляхом скасування податкових Державна податкова пільг адміністрація Розроблення проекту Закону Липень
України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України з питань
оподаткування" щодо скасування
вексельного механізму
справляння податку на додану
вартість
Утворення узгоджувальної Мінфін комісії з розроблення проекту Мінекономіки Податкового кодексу України Мін'юст Розроблення проекту Червень
Податкового кодексу України
Визначення адекватних заходів Мін'юст покарання за правопорушення у Державна податкова сфері оподаткування адміністрація Розроблення проекту Закону Вересень Мінфін України "Про внесення змін до
Кримінального кодексу
України"
Запровадження публічної Червень Рада міністрів Автономної звітності органів місцевого Республіки Крим самоврядування перед Місцеві органи виконавчої платниками податків щодо влади використання податкових
надходжень
Запровадження бюджетних
звітів
Вжиття невідкладних заходів Постійно Державна податкова щодо посилення податкової і адміністрація платіжної дисципліни, Держмитслужба забезпечення виконання доходів Фонд державного майна бюджетів усіх рівнів інші центральні органи виконавчої влади
Забезпечення надходження Постійно Державна податкова коштів до загального фонду адміністрація державного бюджету згідно з Держмитслужба розписом доходів і видатків, Фонд державного майна затвердженим Мінфіном, та НАК "Нафтогаз України" інформування не пізніше ніж 5
числа кожного місяця Мінфіну
про виконання завдань за
попередній місяць
Консолідація усіх Забезпечення виконання Протягом Державне казначейство рахунків Державного постанови Кабінету Міністрів року
казначейства за України та Національного банку
коштами державного України від 15 вересня 1999 р.
бюджету в N 1721 "Про створення
Національному банку внутрішньої платіжної системи
Державного казначейства"
Виконання плану заходів щодо
запровадження єдиного
казначейського рахунка
Розроблення проекту постанови Червень Держкоменергозбереження Кабінету Міністрів України Мінфін щодо внесення змін до Мінекономіки Положення про Державну
інспекцію з енергозбереження,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
29 травня 1996 р. N 575
"Питання Державної інспекції з
енергозбереження"
Розроблення проекту Указу Травень Державна податкова Президента України щодо адміністрація внесення змін до Указу Мінфін Президента України від 4
березня 1998 р. N 167 у
частині вилучення готівки на
спеціальні розподільчі рахунки
Державного казначейства для
погашення податкової
заборгованості платників
податків
Створення та впровадження у Грудень Держпромполітики системі товарного і грошового Державна податкова обліку комп'ютеризованих та адміністрація малогабаритних грошово-касових
апаратів з автономним джерелом
живлення, розрахункових
комплексів на базі
перспективних моделей
вітчизняних електронних
контрольно-касових апаратів і
засобів обчислювальної
техніки
Підвищення Удосконалення звітності Листопад Мінфін ефективності розпорядників бюджетних Державне казначейство використання коштів
бюджетних коштів
Запровадження Упорядкування надання пільг з Держкомзв'язку жорстких бюджетних метою досягнення соціальної Мінтранс обмежень справедливості Держбуд Розроблення проектів Законів Червень Мінфін України "Про призупинення дії Мінекономіки деяких законів України щодо Мін'юст пільг в оплаті послуг зв'язку
окремим категоріям громадян",
"Про внесення змін до деяких
законів України щодо
скасування пільг окремим
категоріям громадян на проїзд
громадським транспортом", "Про
впорядкування надання пільг
громадянам в оплаті
житлово-комунальних послуг",
"Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких
законодавчих актів України
щодо надання пільг окремим
категоріям працюючих громадян
з оплати житлово-комунальних
послуг"
Проведення інвентаризації Червень Мінекономіки державних і галузевих програм, Мінфін які не забезпечені джерелами Мін'юст фінансування або які не інші центральні органи фінансуються виконавчої влади Підготовка пропозицій щодо
внесення змін до відповідних
актів законодавства
Удосконалення процедури Вересень Державне казначейство виділення бюджетних коштів інші центральні органи шляхом розроблення порядку виконавчої влади ведення обліку зобов'язань
розпорядників коштів
державного бюджету з метою
забезпечення контролю за їх
взяттям
Розроблення проектів Законів Червень Мінекономіки України: Мінфін Про реструктуризацію Державна податкова зобов'язань щодо відшкодування адміністрація з бюджету сум податку на Мін'юст додану вартість станом на 1 Держмитслужба січня 2000 року
Про внесення змін до Закону
України "Про податок на додану
вартість" щодо заборони
використання коштів податку на
додану вартість на
фінансування бюджетних
видатків за наявності
невідшкодованих сум цього
податку та про встановлення
кримінальної відповідальності
за порушення такого порядку
Про внесення змін до Закону
України "Про ставки акцизного
збору та ввізного мита на
деякі товари (продукцію)" щодо
встановлення з 1 січня 2001
року ставки акцизного збору на
бензини моторні у розмірі 100
євро за 1000 кілограм
Про скасування з 1 січня 2001 Червень Державна податкова р. збору до інноваційного адміністрація фонду Мін'юст
Про внесення змін до Червень Державна податкова Кримінального кодексу України адміністрація в частині запровадження Мін'юст відповідальності за умисну
несплату податків, зборів
(обов'язкових платежів)
Про запровадження мораторію на Червень Державна податкова надання пільг із сплати адміністрація податків, зборів (інших Мін'юст обов'язкових платежів), що Мінекономіки справляються під час Мінфін провадження Держмитслужба зовнішньоекономічної
діяльності в окремих галузях
економіки, на територіях
пріоритетного розвитку, у
спеціальних економічних зонах
юридичними та фізичними
особами, і призупинення дії
положень законів, якими такі
пільги уже надані
Фінансове Розблокування рахунків Мінфін оздоровлення підприємств шляхом скасування Державна податкова підприємств картотеки, примусового адміністрація стягнення коштів з їх рахунків Мінекономіки (крім випадків такого Мін'юст разом з стягнення за рішеннями судів Національним банком та виконавчими написами
нотаріусів), забезпечення
права вільного розпорядження
коштами на рахунках
Сприяння прийняттю Закону
України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними
цільовими фондами"
Посилення контролю за Постійно Державна податкова погашенням недоїмки і поточною адміністрація сплатою за спожиту Рада міністрів Автономної підприємствами, установами та Республіки Крим організаціями воду обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації разом з органами Міністерства екології та природних ресурсів Держводгосп
Опрацювання питання про Жовтень Мінфін доцільність відновлення дії
механізму перерахування до
державного бюджету
підприємствами та установами
сум кредиторської та
депонентської заборгованості,
щодо яких минув термін
позовної давності, визначеного
постановою Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1993 р.
N 250
Подолання платіжної кризи Мінекономіки Розроблення проекту постанови Червень Мінфін Кабінету Міністрів України Державна податкова "Про додаткові заходи щодо Мін'юст подолання платіжної кризи"

Проведення аналізу Протягом року Центральні органи застосування бартерних схем виконавчої влади розрахунків та вжиття заходів
щодо їх значного скорочення.
Розроблення комплексу заходів
з метою запобігання
застосуванню бартерних
операцій в поточному році
Доопрацювання проекту Закону Травень Держпромполітики України "Про реструктуризацію
податкової заборгованості
платників податків -
підприємств тракторобудування"
з метою поширення дії Закону
на всі підприємства галузі
сільськогосподарського
машинобудування
Визначення механізму погашення Квітень Міноборони фактичної заборгованості Мінфін Збройних Сил та інших Мінекономіки військових формувань за
отримане військове майно,
виконані роботи та надані
послуги, яка склалася на 1
січня 2000 року
Забезпечення погашення Червень Міноборони зазначеної заборгованості Мінфін Мінекономіки
Активізація Продовження співробітництва з Протягом Мінекономіки співпраці з міжнародними фінансовими року Мінфін міжнародними інституціями інші центральні органи фінансовими Продовження співробітництва з виконавчої влади разом з організаціями Міжнародним валютним фондом за Національним банком Концентрація зусиль програмою "Механізм
на відновленні розширеного фінансування",
програми розширеного Світовим банком і Європейським
фінансування, що банком реконструкції та
підтримується розвитку
Міжнародним валютним
фондом, як Проведення переговорів із Червень Мінекономіки необхідного фактора Світовим банком стосовно нової Мінфін разом з реструктуризації стратегії співробітництва Національним банком значної частини
державного боргу Забезпечення виконання умов Червень Національний банк третього траншу проекту Мінфін реструктуризації фінансового Ощадбанк сектору з метою отримання від
Світового банку 100 млн.
доларів США
Підготовка проекту Закону Травень Мінтранс України "Про ратифікацію Мінекономіки Кредитної угоди між Україною і Мінфін Міжнародним банком Мін'юст реконструкції та розвитку"
(Проект розвитку залізничних
шляхів України)
Підготовка проекту Закону Червень Мінекономіки України "Про ратифікацію Київська Кредитної угоди між Україною і міськдержадміністрація Міжнародним банком МЗС реконструкції та розвитку" Мінфін (Проект енергозбереження в Мін'юст адміністративних і громадських
будівлях міста Києва)
Зменшення державного Визначення стратегії зовнішніх Грудень Мінфін боргу та обсягів запозичень Мінекономіки залучення кредитів Мін'юст під державні Укрексімбанк разом з гарантії, Національним банком удосконалення
структури
торговельного і З метою удосконалення Травень Мінфін платіжного балансу процедури надання державних Укрексімбанк гарантій за іноземними Державна податкова кредитами розроблення проектів адміністрація нормативно-правових актів щодо Міністерство аграрної врегулювання порядку залучення політики зовнішніх державних запозичень МОЗ відповідно до Закону України Держпромполітики "Про Державний бюджет України Фонд державного майна на 2000 рік": Мін'юст постанови Кабінету Міністрів
України про заходи щодо
забезпечення погашення і
обслуговування іноземних
кредитів, залучених державою
або під державні гарантії
постанови Кабінету Міністрів Липень Мінфін України про порядок проведення Мінекономіки відкритих аукціонів з продажу Мін'юст права вимоги за простроченою
понад два роки заборгованістю
юридичних осіб-резидентів з
відшкодуванням витрат
державного бюджету на
виконання гарантійних та
кредитних зобов'язань Уряду
Розроблення проекту постанови Грудень Мінфін Кабінету Міністрів України про Мін'юст Фонд управління державним
боргом
Визначення доцільності
переходу на внутрішнє
запозичення в іноземній валюті
у населення (на пред'явника)
та у юридичних осіб через їх
оформлення цінними паперами
Розроблення проекту Закону Грудень Мінфін України "Про внесення змін до Державна комісія з цінних деяких законів України" паперів та фондового ринку Мін'юст
Законодавче врегулювання Мінфін питання управління державним
боргом
Сприяння прийняттю Закону
України "Про державний борг"
Сприяння Реструктуризація на Мінфін Національному банку довгостроковій основі Мін'юст разом з в проведенні ним заборгованості за облігаціями Національним банком політики внутрішньої державної позики,
забезпечення які перебувають у власності
стабільності Національного банку, вжиття
національної валюти спільних заходів щодо
збільшення золотовалютних
резервів
Розроблення проекту постанови Червень
Кабінету Міністрів України
"Про випуск процентних
конверсійних облігацій
внутрішньої державної позики
2000 року"
Сприяння прийняттю Закону Національний банк України "Про внесення змін до
Закону України "Про
Національний банк України"
Підвищення Сприяння прийняттю Закону Мінфін ефективності України "Про валютне Мінекономіки валютного регулювання" Державна податкова регулювання адміністрація разом з Національним банком
Удосконалення Сприяння у виконанні Протягом Центральні органи законодавства, що Національним банком комплексу року виконавчої влади регулює заходів щодо оздоровлення та
взаємовідносини зміцнення банківської системи,
банків з посилення її надійності,
позичальниками, з підвищення рівня капіталізації
метою посилення банків, всебічного розвитку
відповідальності за спеціалізованих банківських (у
неповернення тому числі іпотечних) установ,
кредитів фінансово-інвестиційних
інституцій
Вжиття додаткових заходів для
реалізації Указу Президента
України від 23 січня 1999 р.
N 44 "Про Комплексні заходи
щодо оздоровлення банківської
системи на 1999 - 2000 роки"
Сприяння прийняттю Закону Національний банк України "Про банки і
банківську діяльність" (нова
редакція)
Сприяння Національному банку
у:
створенні умов для Протягом Центральні органи гарантування вкладів фізичних року виконавчої влади осіб у комерційних банках
створенні нормативно-правової
бази з питань страхування
депозитів
прийнятті Закону України "Про
Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб"
запровадженні Національної Грудень
системи масових електронних
платежів
розробленні проекту Закону Жовтень
України "Про кредит"
Розроблення та здійснення Укрексімбанк заходів щодо фінансового Мінфін оздоровлення та підвищення Мінекономіки ролі Державного Мін'юст разом з експортно-імпортного банку у Національним банком виконанні основних завдань
зовнішньоекономічної політики
держави
Розроблення проекту постанови Червень
Кабінету Міністрів України
"Про заходи щодо акціонування
Укрексімбанку"
Розроблення та реалізація Вересень Ощадбанк програми фінансового Мінфін оздоровлення Ощадбанку Мінекономіки разом з Національним банком
Сприяння Національному банку у Постійно Кабінет Міністрів України досягненні оптимальної
структури його кредитної
емісії шляхом збільшення
питомої ваги коштів на
рефінансування комерційних
банків та у створенні умов для
активнішого залучення коштів
населення у банківську систему
Створення Розроблення проекту Закону Травень Мінекономіки сприятливих умов для України "Про Український банк Мінфін припливу капіталів в реконструкції та розвитку" Фонд державного майна економіку України Міністерство освіти і науки Мін'юст разом з Національним банком
3.2. Розкриття підприємницького потенціалу нації
Законодавче Забезпечення надійної гарантії Протягом Мін'юст забезпечення захисту реалізації прав приватної року Державна комісія з цінних прав власності власності громадян, державного паперів та фондового ринку захисту приватних власників,
підприємців, інвесторів та
кредиторів, запровадження
механізмів переведення
фінансової відповідальності
суб'єктів господарювання у
майнову, спрощення процедури
переходу майна, що перебуває
під заставою, до кредитора
Сприяння прийняттю:
Цивільного кодексу України Мін'юст (нова редакція)
Законів України:
Про державну реєстрацію прав Мін'юст
на нерухоме майно Мінекономіки Держбуд
Про власність (нова редакція) Мін'юст Мінекономіки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Держкомстат
Про здійснення операцій з Мін'юст нерухомим майном Мінекономіки
Створення умов, Удосконалення процедур Травень Мінекономіки необхідних для відновлення платоспроможності Мін'юст реалізації процедур підприємств-боржників або їх Мінфін відновлення банкрутства Державна податкова платоспроможності адміністрація боржника або
визнання його
банкрутом
Забезпечення Сприяння прийняттю законів Мінекономіки відкритості та України: Фонд державного майна прозорості Про внесення змін до Закону Антимонопольний комітет приватизації, України "Про перелік об'єктів Мін'юст надання інвесторам права державної власності, що
інформації про не підлягають приватизації"
об'єкти та умови
приватизації, Про внесення змін до статті 5 Фонд державного майна залучення до її Закону України "Про Мінекономіки проведення радників приватизацію державного майна" Мін'юст Підвищення (щодо груп та об'єктів, що не
ефективності підлягають приватизації)
передприватизаційної
підготовки Про Державну програму Фонд державного майна підприємств, приватизації Мінекономіки розширення бази Антимонопольний коміте приватизації, продаж Розширення повноважень Фонду Фонд державного майна промисловим державного майна Мінекономіки інвесторам Мін'юст контрольних пакетів
акцій ліквідних Розроблення проекту Закону Червень
підприємств України "Про Фонд державного
майна України" (нова редакція) т
Підвищення ефективності Фонд державного майна системи державного контролю за Мінекономіки виконанням умов договорів Мінфін купівлі-продажу об'єктів Мін'юст приватизації
Визначення порядку повернення У двомісячний
у власність держави об'єктів термін після
приватизації у разі розірвання набрання
договорів купівлі-продажу за чинності
невиконання їх умов або Законом
визнання їх недійсними України "Про
внесення змін
до Закону
України "Про
приватизацію
державного
майна"
Запровадження: У місячний Фонд державного майна нової методики оцінки вартості термін після Мінфін Мінекономіки державного майна у процесі затвердження Державна податкова приватизації стандартів адміністрація Мін'юст бухгалтерсь- Державна комісія з цінних кого обліку паперів та фондового ринку основних
засобів
національних стандартів з Протягом Фонд державного майна експертної оцінки рухомого та шести Мінекономіки нерухомого майна, місяців після Мінфін нематеріальних активів затвердження Мін'юст нової Державна комісія з цінних методики паперів та фондового оцінки ринку вартості
майна у
процесі
приватизації
Розроблення проекту Закону Червень Фонд державного майна України "Про приватизацію Мінекономіки державного майна" Мінфін Антимонопольний комітет Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мін'юст Держбуд
Запровадження індивідуального Протягом Фонд державного майна підходу до приватизації року Держкомзв'язку стратегічно важливих Мінекономіки підприємств, зокрема Мінфін енергетичних підприємств та Антимонопольний комітет ВАТ "Укртелеком" Міноборони Сприяння прийняттю Закону Мін'юст України "Про особливості
приватизації ВАТ "Укртелеком"
Складення на основі Червень Рада міністрів Автономної регіональних програм щодо Республіки Крим, обласні, завершення недобудов переліків Київська і Севастопольська об'єктів незавершеного міські держадміністрації будівництва і здійснення їх Центральні органи передачі Фонду державного виконавчої влади майна для організації
аукціонів з продажу таких
об'єктів
Реформування системи Розроблення проекту Закону Жовтень Держпідприємництва державного України "Про засади державної Мінекономіки регулювання з метою регуляторної політики у сфері Мін'юст забезпечення підприємницької діяльності" НКРЕ невтручання органів Антимонопольний комітет виконавчої влади та Державна комісія з цінних органів місцевого паперів та фондового ринку самоврядування в інші центральні органи діяльність суб'єктів виконавчої влади господарювання,
усунення правових та Забезпечення конфіденційності Постійно Держкомстат організаційних статистичної інформації щодо Мін'юст перешкод у юридичних та фізичних осіб - Держпідприємництва провадженні суб'єктів підприємницької Мінекономіки підприємницької діяльності
діяльності
Розроблення проекту постанови Червень Держпідприємництва Кабінету Міністрів України Мін'юст "Про затвердження Положення Мінекономіки про порядок підготовки Мінфін проектів регуляторних актів" Державна комісія з паперів та фондовог ринку цінних
Сприяння прийняттю Законів Держпідприємництва України "Про внесення змін до Держкомстат Закону України "Про Мінекономіки підприємства в Україні" та
"Про внесення змін до Закону
України "Про підприємництво" в
частині визначення критеріїв
суб'єктів малого
підприємництва
Створення рівних Розроблення та забезпечення Червень Мінекономіки умов діяльності для реалізації Комплексної Держпромполітики суб'єктів програми реструктуризації інші центральні органи підприємництва державних підприємств виконавчої влади незалежно від їх Розроблення проекту постанови Держкомзв'язку організаційно- Кабінету Міністрів України Мін'юст правової форми, щодо внесення відповідних змін Державна комісія з цінних форми власності та до постанови Кабінету паперів та фондового країни походження Міністрів України від 4 січня ринку капіталу 1998 р. N 1 "Про програми Мінекономіки реструктуризації об'єднань Держпідприємництва "Укртелеком" і "Укрпошта" Мін'юст Удосконалення законодавства з
питань діяльності акціонерних
товариств
Розроблення проекту Закону Грудень
України "Про акціонерні
товариства"
Посилення ролі та значення Грудень Держпідприємництва об'єднань підприємців Мінфін Розроблення проекту Указу Мін'юст Президента України про
уповноважених з питань
підприємництва при
Президентові України
Розроблення проектів постанов
Кабінету Міністрів України:
про Положення про контроль за Грудень Держбуд дотриманням сторонами Мінекономіки зобов'язань, передбачених Мінфін договором підряду (контракту) Мін'юст про виконання робіт на
будівництві об'єктів, що
здійснюється із залученням
державних капітальних
вкладень
про порядок відшкодування Грудень Держбуд додаткових витрат на Мінфін будівництво, зумовлених Мінекономіки порушенням плану його Мін'юст фінансування
про порядок відшкодування Грудень Мінекономіки витрат, пов'язаних з Держбуд припиненням будівництва Мінфін Мін'юст
про встановлення граничних У місячний Держбуд розмірів пайової участі термін після Мінекономіки (внесків) інвесторів прийняття Мін'юст (забудовників) у створенні змін до
соціальної та Закону
інженерно-транспортної України
інфраструктури населених "Про місцеве
пунктів самоврядування"
про спрощений механізм Грудень Держбуд ціноутворення у будівництві Мінфін Мінекономіки
Оптимізація системи збирання Грудень Держкомстат інформації від суб'єктів Мінекономіки підприємництва Державна податкова Розроблення порядку та адміністрація механізму використання в інші центральні органи статистичній практиці виконавчої влади адміністративних джерел
інформації
Розроблення проекту постанови Травень Держкомстат Кабінету Міністрів України Мінекономіки "Про затвердження плану Мінфін статистичних робіт на 2000
рік"
Підвищення Законодавче і Мінекономіки ефективності нормативно-правове Фонд державного майна використання врегулювання питань щодо Антимонопольний комітет державного майна управління державними Мін'юст підприємствами та державними Державна комісія з цінних корпоративними правами паперів та фондового Доопрацювання проекту Закону Грудень ринку України "Про управління
об'єктами права державної
власності" та сприяння його
прийняттю
Розроблення У двомісячний Мінекономіки нормативно-правових актів на термін після Фонд державного майна виконання Закону України "Про набрання Мін'юст управління об'єктами права чинності
державної власності" Законом
України "Про
управління
об'єктами
права
державної
власності"
Забезпечення ефективності Постійно Керівники органів використання державного майна, виконавчої влади дотримання фінансово-бюджетної
дисципліни на підприємствах,
установах і в організаціях, що
належать до сфери управління
органів виконавчої влади
Забезпечення обов'язкової
періодичності проведення
ревізій
фінансово-господарської
діяльності підпорядкованих
об'єктів не рідше одного разу
на два роки. Підвищення
дієвості роботи відомчих
контрольно-ревізійних
підрозділів
Забезпечення щоквартального Постійно ГоловКРУ інформування Кабінету
Міністрів України про
результати проведених ревізій
і перевірок
фінансово-господарської
діяльності підприємств,
установ і організацій, що
належать до сфери управління
міністерств та інших
центральних органів виконавчої
влади, та про результати
внутрівідомчого контролю
Активізація роботи щодо Червень Фонд державного майна забезпечення нарахування
дивідендів на частку
державного майна та
забезпечення проведення
загальних зборів з метою
прийняття рішення про
нарахування дивідендів на
частку державного майна
кожного підприємства,
занесеного до Реєстру
державних корпоративних прав
Розроблення проекту постанови Червень Фонд державного майна Кабінету Міністрів України про Мінекономіки управління державними Антимонопольний комітет корпоративними правами Мінфін Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мін'юст
Проведення інвентаризації Грудень Фонд державного майна договорів оренди державного інші центральні органи майна виконавчої влади Приведення договорів оренди
державного майна у
відповідність з вимогами
законодавства
Перетворення державних У двомісячний Міністерства підприємств, які не підлягають термін після інші центральні органи приватизації, але можуть бути набрання виконавчої влади корпоратизовані, у відкриті чинності
акціонерні товариства Законом
України "Про
корпоратизацію підприємств"
Розроблення проекту Закону Червень Мінекономіки України "Про корпоратизацію Міністерство палива та підприємств" енергетики Антимонопольний комітет Фонд державного майна Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Держпромполітики Мін'юст
Розвиток Розроблення проекту постанови Грудень Держпідприємництва інфраструктури Кабінету Міністрів України про Мінпраці підтримки розвиток мережі Державний комітет підприємництва навчально-ділових центрів, молодіжної політики, молодіжних бізнес-центрів, спорту і туризму молодіжних бізнес-інкубаторів Міністерство освіти і науки Мінфін Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві органи виконавчої влади
Стимулювання Сприяння прийняттю Закону Держпідприємництва приватної ініціативи України "Про державну Мінекономіки та розвитку підтримку малого Мінфін підприємництва підприємництва" Мін'юст Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Розроблення проекту Червень Держпідприємництва Національної програми сприяння Мінекономіки розвитку малого підприємництва Мінфін на 2000 - 2001 роки Мін'юст
Впровадження нових механізмів Постійно Держпідприємництва фінансової підтримки Мінекономіки підприємництва Мінфін Забезпечення функціонування
Кредитно-гарантійної установи
з підтримки малого і
середнього підприємництва
Впровадження механізму Постійно Рада міністрів Автономної пільгової оренди малими Республіки Крим підприємствами об'єктів Місцеві органи виконавчої виробничої сфери, незадіяних влади та виробничих потужностей та органи місцевого обладнання, що належать самоврядування державним підприємствам
Розширення можливостей для Рада міністрів Автономної надання гарантій, кредитів та Республіки Крим мікрокредитів суб'єктам малого Місцеві органи виконавчої підприємництва влади та органи місцевого Створення мережі регіональних Протягом самоврядування фондів підтримки року Український фонд підтримки підприємництва підприємництва
Розроблення Програми Червень Мінекономіки підготовки господарських Держпідприємництва фахівців Мінфін Мінпраці Головдержслужба
Підготовка кадрів для малого Протягом Держпідприємництва бізнесу року Міністерство освіта з Розроблення освітньої програми науки з питань підприємництва на
2000 - 2001 роки
Розроблення Методичних Червень Держпідприємництва рекомендацій щодо формування і Мінекономіки реалізації регіональних
програм розвитку малого
підприємництва
Розроблення регіональних Грудень Рада міністрів Автономної комплексних програм розвитку Республіки Крим малого підприємництва на 2001 Місцеві органи виконавчої - 2002 роки влади
Забезпечення розвитку та Протягом Мінекономіки підвищення ефективності року Мінфін функціонування товарних бірж Державна комісія з цінних металів, енергоносіїв та паперів та фондового ринку сільськогосподарських Мін'юст продуктів
Сприяння прийняттю Закону
України "Про товарні біржі"
Упорядкування Створення системи державної Держпідприємництва організаційної реєстрації суб'єктів Держкомстат структури органів господарювання та державного Мінекономіки державної реєстрації інформаційного банку даних про Мін'юст суб'єктів суб'єктів господарювання Рада міністрів Автономної господарювання Розроблення проекту Закону Протягом Республіки Крим України "Про систему державної року Місцеві органи реєстрації суб'єктів виконавчої влади та органи господарювання" місцевого самоврядування
Забезпечення умов для Протягом Мінекономіки утворення року
промислово-фінансових груп, у
тому числі транснаціональних
Сприяння прийняттю Закону
України "Про внесення змін до
Закону України "Про
промислово-фінансові групи"
Запровадження Проведення скоординованої Протягом Міністерство освіти і міжнародних роботи з підготовки фахівців з року науки стандартів питань національних стандартів Мінфін бухгалтерського бухгалтерського обліку
обліку
Впровадження методології Грудень Мінфін переходу бухгалтерського
обліку на міжнародні стандарти
Внесення змін до системи Грудень Держкомстат статистичних спостережень у Мінфін зв'язку з переходом
бухгалтерського обліку на
міжнародні стандарти
Сприяння прийняттю Законів Держкомстат України "Про внесення змін до
Закону України "Про державну
статистику", "Про
Всеукраїнський перепис
населення", "Про внесення змін
до Кодексу України про
адміністративні
правопорушення"
Розроблення проекту постанови Вересень Держкомстат Кабінету Міністрів України про Мінфін розроблення системи інші центральні органи національних рахунків виконавчої влади разом з Національним банком
Розроблення проекту постанови Червень Держкомстат Кабінету Міністрів України Мінфін "Про внесення змін і доповнень Мінекономіки до постанови Кабінету Мін'юст Міністрів України від 3 серпня Мінфін 1998 р. N 1214 "Про Мінекономіки затвердження Положення про Мін'юст разом з виконання статистичних робіт Національним банком та надання органами державної
статистики послуг на платній
основі"
Реформування та розширення Мінфін аудиторської діяльності Мінекономіки відповідно до міжнародних норм Мін'юст разом з проведення обліку та аудиту Національним банком Розроблення проектів Законів Аудиторська палата України: Державна комісія з цінних Про внесення змін до Закону Грудень паперів та фондового ринку України "Про аудиторську
діяльність" (щодо проведення
аудиторських перевірок згідно
з національними стандартами
бухгалтерського обліку)
Про внесення змін до статті Грудень Державна комісія з цінних 24 Закону України "Про цінні паперів та фондового ринку папери і фондову біржу" (щодо Мін'юст скорочення терміну подання
річного звіту)
Усунення бар'єрів на Удосконалення інституційних і Протягом року Антимонопольний комітет шляху входження правових засад реалізації
суб'єктів конкурентної політики Сприяння
господарської прийняттю Закону України "Про
діяльності на захист економічної
існуючі ринки, конкуренції"
зокрема на
монополізовані
Удосконалення Розроблення проектів Указів Травень Мінекономіки законодавства, що Президента України про Антимонопольний комітет регулює конкуренцію національні комісії Мінтранс та сприяє підвищенню регулювання транспорту та Мінфін ефективності зв'язку Держкомзв'язку державного Держпідприємництва регулювання Мін'юст діяльності суб'єктів
природних монополій Розроблення інших У двомісячний Антимонопольний комітет нормативно-правових актів з термін після Мінекономіки питань реалізації Закону набрання Мінфін України "Про природні чинності Держпідприємництва монополії" Законом НКРЕ України "Про Мін'юст природні
монополії"
Підвищення Започаткування роботи із Червень Мінекономіки конкурентоспроможно- впровадження принципу Держстандарт сті української добровільності стандартів, Держбуд продукції запровадження міжнародних і Мін'юст європейських стандартів
Розроблення проекту Закону
України "Про стандартизацію"
Забезпечення гармонізації Протягом Держстандарт національної року Мінекономіки нормативно-правової бази з Держпідприємництва європейським законодавством. Мін'юст Створення умов для прямого
впровадження міжнародних та
європейських стандартів.
Започаткування роботи із
впровадження принципу
добровільності акредитації.
Розмежування функцій
сертифікації та акредитації
Розроблення проектів Законів Червень
України:
Про акредитацію органів з
оцінки відповідності
Про підтвердження
відповідності
Про стандартизацію
3.3. Розвиток внутрішнього ринку
Сприяння підвищенню Розроблення проекту Концепції Грудень Мінекономіки продуктивності та державної промислової політики Держпромполітики збільшенню обсягів в умовах ринкової економіки з Держбуд виробництва, метою адаптації підприємств Антимонопольний комітет розширенню всіх форм власності до Мінфін внутрішнього ринку ринкової кон'юнктури, Держкомстат високотехнологічної вдосконалення менеджменту та Державна комісія з цінних продукції управління державними паперів та фондового корпоративними правами, ринку раціонального завантаження
виробничих потужностей і
виведення з експлуатації тих,
що не мають перспективи в
налагодженні
конкурентоспроможного
виробництва, передачі в
комунальну власність об'єктів
житлово-комунальної сфери
підприємств, завершення
переходу до міжнародних
стандартів бухгалтерського
обліку, проведення оцінки
основних виробничих фондів
відповідно до реальної
ринкової вартості
Забезпечення виконання Протягом Держпромполітики пріоритетних завдань в галузі року
тракторного,
сільськогосподарського та
продовольчого машинобудування
шляхом виконання Програми
виробництва технологічних
комплексів машин і обладнання
для агропромислового комплексу
на 1998 - 2005 роки
Забезпечення розвитку Протягом Держпромполітики приладобудування та року з Міністерство палива та електронної промисловості на переходом енергетики основі реалізації Концепції на 2001 рік
розвитку вітчизняного
приладобудування і засобів
автоматики для потреб атомної
енергетики і Концепції
відродження та розвитку
електронної промисловості
Розроблення проектів Програми
приладобудування для атомної
промисловості і Програми
відродження та розвитку
електронної промисловості на
період до 2005 року
Забезпечення Реалізація стратегії Протягом Мінекономіки розвитку проектування та виробництва року Держпромполітики літакобудування літаків нових зразків Мінфін Мін'юст
Розроблення проекту Закону Грудень
України "Про державну
підтримку літакобудування"
Забезпечення розвитку системи Протягом Мінекономіки лізингу машин і обладнання року Держпідприємництва Мін'юст
Розроблення проекту Закону Грудень
України "Про внесення змін до
Закону України "Про лізинг"
(нова редакція)
Удосконалення Сприяння прийняттю Законів Державна комісія з цінних відносин на ринку України: паперів та фондового ринку цінних паперів Про цінні папери і фондову Мін'юст біржу (нова редакція)
Про похідні цінні папери Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мін'юст
Про інститути спільного Державна комісія з цінних інвестування (пайові та паперів та фондового ринку корпоративні інвестиційні Мін'юст фонди)
Про обіг векселів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мінфін Мінекономіки Мін'юст разом з Національним банком
Запровадження національного Державна комісія з цінних фондового індексу паперів та фондового ринку Визначення методології Грудень Мінфін розрахунку національного Мінекономіки фондового індексу
Удосконалення Грудень Державна комісія з цінних нормативно-правової бази з паперів та фондового ринку питань підвищення вимог до Мін'юст діяльності реєстраторів і
сприяння відокремленню
реєстраторів від емітентів
Запровадження депозитарних Грудень Державна комісія з цінних розписок на акції українських паперів та фондового ринку емітентів для збільшення Фонд державного майна попиту іноземних інвесторів Мін'юст
Збільшення обсягів Зняття обмежень на участь Грудень Мінфін та підвищення якості іноземного капіталу в Мінекономіки страхових послуг статутних фондах Мін'юст разом з страховиків-резидентів Національним банком Сприяння прийняттю Закону
України "Про внесення змін до
Закону України "Про
страхування"
Збільшення обсягів Розроблення проекту постанови Жовтень Держбуд житлового Кабінету Міністрів України про Мінекономіки будівництва прогнозні показники розвитку Мінфін житлового будівництва на Державний комітет період до 2005 року (в розрізі молодіжної політики, регіонів і джерел спорту і туризму фінансування) Місцеві органи виконавчої влади
Забезпечення виконання Постійно Рада міністрів Автономної Державної та регіональних Республіки Крим, програм реконструкції житлових обласні, Київська і будинків перших масових серій Севастопольська міські держадміністрації Держбуд Мінекономіки Мінфін Мін'юст
Підготовка проекту Закону Травень Мінекономіки України "Про внесення зміни до Держбуд статті 5 Закону України "Про Мінфін податок на додану вартість" у Державна податкова частині звільнення від адміністрація зазначеного податку вартості Мін'юст робіт з будівництва житла
незалежно від джерел
фінансування
Розвиток системи Розроблення проектів постанов
кредитування для Кабінету Міністрів України:
придбання і про розвиток іпотечного Протягом трьох Держбуд спорудження житла кредитування житлового місяців після Мінекономіки громадянами України, будівництва набрання Мінфін які потребують чинності Держкомзем поліпшення житлових Законом Національний банк умов, зокрема України "Про Державна комісія з цінних молодими сім'ями, іпотеку" паперів та фондового ринку сільськими жителями, Мін'юст військовослужбовцями
про затвердження Положення про Протягом двох Мінекономіки порядок накопичення та місяців після Мінфін використання житлових набрання Держбуд заощаджень чинності Державна податкова Законом адміністрація України "Про Державна комісія з цінних житлові паперів та фондового ринку заощадження Мін'юст разом з громадян" Національним банком
Розроблення проектів Законів
України:
Про житлові заощадження Протягом двох Мінфін громадян місяців після Держбуд набрання Мінекономіки чинності Ощадбанк Житловим Фонд державного майна кодексом Мін'юст разом з України, Національним банком Законом
України "Про
гарантування
вкладів
населення" та
за результатами експерименту
на базі
холдингової
компанії
"Київміськбуд" і банку
"Аркада"
Про довгострокове пільгове Протягом двох Мінфін кредитування громадян для місяців після Держбуд будівництва (реконструкції) набрання Мінекономіки житла чинності Держкомзем Законом Мін'юст України "Про Державний комітет іпотеку" молодіжної політики, спорту і туризму
Розроблення проекту Програми Грудень Державний комітет забезпечення житлом молодих молодіжної політики, сімей на період до 2010 року спорту і туризму Держбуд Мінфін Мінекономіки Держкомзем Мін'юст
Надання за рахунок Розроблення проекту постанови У двомісячний Мінпраці державного житлового Кабінету Міністрів України про термін після Мінекономіки фонду на умовах порядок визначення категорій набрання Міністерство аграрної оренди соціального громадян, яким надається чинності політики житла громадянам, соціальне житло Житловим Мінфін які потребують кодексом Держбуд соціального захисту України Мін'юст
4. Конкурентоспроможність національної економіки
4.1. Структурні зрушення
Створення прозорих, Розроблення проекту постанови Квітень Мінекономіки конкурентних і Кабінету Міністрів України про Міністерство палива та ефективних ринків продаж нафти, газового енергетики енергоносіїв конденсату, скрапленого газу Мінфін та вугілля власного видобутку
через аукціони
Розроблення проекту Закону Серпень Міністерство палива та України "Про основи енергетики функціонування оптового ринку НКРЕ електричної енергії" Мінекономіки
Розроблення проектів постанов Травень Міністерство палива та Кабінету Міністрів України: енергетики про вдосконалення відносин між НКРЕ суб'єктами ринку Мінекономіки електроенергії Антимонопольний комітет про реформування газового Фонд державного майна ринку Державна податкова про забезпечення адміністрація збалансованого використання Мін'юст енергоресурсів бюджетними Мінфін організаціями та установами і НАК "Нафтогаз України" коштів, передбачених на ці
цілі в бюджетах усіх рівнів
Підготовка проекту Закону Червень Міністерство палива та України "Про відповідальність енергетики за порушення законодавства про Мінекономіки електроенергетику" Мінфін Державна податкова адміністрація Мін'юст
Розроблення проекту Закону Червень Мінекономіки України "Про реструктуризацію Мінфін або списання заборгованості Державна податкова підприємств адміністрація паливно-енергетичного Мін'юст комплексу перед бюджетами усіх Міністерство палива та рівнів, що утворилася станом енергетики на 1 січня 2000 року"
Опрацювання питання щодо Травень Державна податкова заборони оформлених під адміністрація податкову заставу у Міністерство палива та підприємств енергетики паливно-енергетичного
комплексу енергоносіїв для
наступної реалізації їх з
дисконтом
Створення умов для Розроблення проекту Квітень Мінекономіки забезпечення нормативно-правового акта щодо Мінфін самофінансування порядку зарахування до Міністерство палива та нафтогазодобувної Державного бюджету України енергетики галузі частини виручки від реалізації НАК "Нафтогаз України" природного газу, отриманого як Державна податкова плата за його транзит адміністрація територією України Мін'юст
Дотримання ринкових Удосконалення тарифної та Грудень НКРЕ умов формування цін цінової політики в Міністерство палива та на енергоресурси електроенергетиці, ліквідація енергетики перехресного субсидування Мін'юст населення за рахунок
віднесення витрат на тарифи
для промислових споживачів
шляхом переходу до ринкового
формування тарифів та
розроблення проектів
відповідних
нормативно-правових актів
Запобігання Завершення переходу до Червень НКРЕ перехресному ринкового формування тарифів
субсидуванню та на електроенергію (крім
перехресному тарифів на електроенергію для
інвестуванню у побутових потреб населення)
паливно-
енергетичному Внесення пропозиції щодо Квітень НКРЕ секторі можливого запровадження для Міністерство палива та населення, бюджетних установ і енергетики організацій та підприємств НАК "Нафтогаз України" комунальної теплоенергетики Мінекономіки єдиної ціни на природний газ Держбуд власного видобутку та газ,
отриманий в оплату транзитних
послуг
Надання вугільній Проведення реструктуризації Протягом Міністерство палива та галузі державної вугільної промисловості, року енергетики підтримки, в тому організація роботи із закриття
числі на нерентабельних і будівництва
реструктуризацію нових шахт для створення
вугледобувних і додаткових робочих місць
вуглепереробних
підприємств, Розроблення проектів рішень
підвищення Кабінету Міністрів України:
ефективності її
використання про напрями використання Квітень Міністерство палива та коштів, передбачених у енергетики державному бюджеті, на Мінфін витрати, пов'язані з Мінекономіки реструктуризацією вугільної Мін'юст промисловості
про розвиток вугільної Травень Міністерство палива та промисловості, енергетики реструктуризацію Мінекономіки шахтобудівного комплексу, Мінпраці забезпечення зайнятості Мінфін шахтобудівників облдержадміністрації
про внесення змін, пов'язаних Червень Міністерство палива та з прийняттям Гірничого закону енергетики України, до постанов Кабінету Мінфін Міністрів України від 28 Мінекономіки червня 1997 р. N 623 "Про Мінпраці заходи соціального захисту Мінекобезпеки працівників, вивільнюваних у Мін'юст зв'язку із закриттям облдержадміністрації (ліквідацією) неперспективних
підприємств Міністерства
вугледобувної промисловості",
від 16 червня 1998 р. N 910
"Про затвердження норм
безкоштовного забезпечення
побутовим вугіллям окремих
категорій населення" та від
29 червня 1999 р. N 1164 "Про
внесення змін до Порядку
ліквідації збиткових
вугледобувних та
вуглепереробних підприємств
Міністерства вугільної
промисловості"
Скасування пільг з Сприяння прийняттю Закону Червень Мінекономіки оплати енергоносіїв, України "Про внесення змін до Міністерство палива та передбачених для деяких законодавчих актів енергетики окремих категорій України щодо пільг з оплати НКРЕ споживачів спожитої електричної енергії" Мінфін Мінпраці Мін'юст
Розвиток Прискорення будівництва Міністерство палива та енергетичного пріоритетних об'єктів енергетики потенціалу України електроенергетики, в тому Мінекономіки числі на Хмельницькій і Мінфін Рівненській атомних
електростанціях та
Дністровській ГАЕС
Підготовка пропозицій щодо Червень Державна податкова укладання міжнародних угод з адміністрація питань фінансування зазначених Мін'юст об'єктів
Підготовка проекту Червень Міністерство палива та нормативно-правового акта щодо енергетики використання цільової надбавки НАЕК "Енергоатом" до тарифу на електроенергію НКРЕ НАЕК "Енергоатом", що Мінекономіки використовується для Мін'юст завершення будівництва і
введення в експлуатацію
об'єктів Запорізької АЕС,
Ташлицької ГАЕС, енергоблоків
N 2 Хмельницької АЕС та N 4
Рівненської АЕС, завершення
будівнитцва житла та об'єктів
соціальної сфери у м.
Славутичі, утримання
Чорнобильської АЕС після
припинення її експлуатації,
фінансування програм
припинення експлуатації
енергоблоків Чорнобильської
АЕС, фінансування українського
внеску в реалізацію
міжнародних проектів,
пов'язаних із виведенням цієї
електростанції з експлуатації
Забезпечення Підготовка до укладення:
диверсифікації Угоди між Урядом України і Червень Міністерство палива та джерел постачання Урядом Російської Федерації енергетики нафти та газу в про співробітництво у розвитку МЗС Україну паливно-енергетичних Мінекономіки комплексів на 2000 рік Мін'юст відповідно до протоколу від 7
вересня 1994 року
Угоди між Урядом України і 2000 - МЗС урядами Казахстану, 2001 роки Міністерство палива та Туркменістану, Азербайджану та енергетики Ірану про співпрацю в Мінекономіки енергетичному секторі Мін'юст
Забезпечення реалізації 2000 - Міністерство палива та проекту постачання 2001 роки енергетики казахстанської нафти в Україну МЗС через нафтопроводи "Тенгіз - Мінекономіки Новоросійськ", "Армавір - Мінфін Трудова" і "Микитівська -
Лисичанськ" шляхом їх
з'єднання
Підвищення Розроблення проекту Концепції Вересень Міністерство палива та енергетичної стратегічного розвитку енергетики незалежності України паливно-енергетичного НКРЕ комплексу на період до 2030 Мінекономіки року Мінфін
Уточнення показників Вересень Мінекономіки Національної енергетичної Міністерство палива та програми України на період до енергетики 2010 року НКРЕ Держкоменергозбереження НАК "Нафтогаз України" Мінфін Мін'юст
Визначення джерел фінансування Червень Мінекономіки для створення державного Мінфін резерву ядерного палива у 2001 Міністерство палива та році в обсязі піврічної енергетики потреби атомних електростанцій НКРЕ України
Забезпечення Розроблення проекту Програми Грудень Міністерство палива та модернізації реконструкції теплових та енергетики об'єктів гідроелектростанцій, ліній Мінекономіки електроенергетики та електропередачі Мінфін міждержавних Міністерство екології та магістральних природних ресурсів інженерних споруд Мін'юст
Створення Розроблення проекту Концепції Грудень Міністерство палива та ядерно-паливного розвитку атомно-промислового енергетики циклу та розв'язання комплексу на період до 2010 Мінекономіки проблем закриття року Мінфін Чорнобильської АЕС Розроблення проекту Міністерство екології та Комплексної програми створення природних ресурсів ядерно-паливного циклу в
Україні (нова редакція)
Розширення Розроблення проекту Закону Грудень Держкоменергозбереження використання України "Про альтернативні НКРЕ нетрадиційних джерел джерела енергії" Мінфін енергії (метан Сприяння прийняттю Закону Мінекономіки вугільних пластів, України "Про внесення змін до Державний комітет вітро- та мала деяких законодавчих актів промислової політики гідроенергетика України щодо стимулювання Міністерство палива та тощо) розвитку вітроенергетики" енергетики Мін'юст
Реалізація положень Закону 2000 - 2001 Держкоменергозбереження України "Про альтернативні роки інші центральні органи види рідкого та газового виконавчої влади палива"
Створення
інформаційно-аналітичної
системи оцінки потенціалу
відновлюваних та вторинних
джерел енергії
Розширення застосування та 2000 - 2001 Міністерство аграрної виробництва високооктанових роки політики кисневмісних домішок до Держкоменергозбереження бензинів
Реалізація першочергових Протягом Міністерство палива та заходів щодо розвитку року енергетики промислового добування метану Мінекономіки з вугільних родовищ Донбасу на Мінекобезпеки 1999 - 2000 роки, затверджених
постановою Кабінету Міністрів
України від 6 вересня 1999 р.
N 1634 "Про розвиток
промислового добування метану
вугільних родовищ Донбасу"
Стимулювання Розроблення додаткових Червень Держкоменергозбереження застосування заходів, спрямованих на Мінфін пристроїв обліку виконання Комплексної Міністерство палива та енергії та державної програми енергетики впровадження енергозбереження України Мінекономіки ефективних Держбуд механізмів
самофінансування Розроблення проекту Закону Червень Держкоменергозбереження енергозберігаючих України "Про внесення змін до Мінекономіки заходів Закону України "Про Мінфін енергозбереження" в частині Мін'юст удосконалення механізмів
фінансування заходів з
енергозбереження
Розроблення проекту Закону Червень Держкоменергозбереження України "Про внесення змін до Мінекономіки Кодексу України про Мін'юст адміністративні
правопорушення" щодо посилення
відповідальності за порушення
у сфері використання
паливно-енергетичних ресурсів
Розроблення міжгалузевих норм Липень Держкоменергозбереження використання палива для Мінекономіки опалювальних котлів та
механізму дотримання цих норм
теплопостачальними
організаціями
Підготовка та реалізація Грудень Держкоменергозбереження енергозберігаючих проектів за
рахунок використання кредитних
коштів Європейського банку
реконструкції та розвитку
Визначення регіонів для Травень Держкоменергозбереження створення демонстраційних зон Рада міністрів Автономної високої енергоефективності за Республіки Крим підтримки Європейської обласні, Київська і економічної комісії ООН Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалення систем обліку і Протягом Міністерство палива та контролю за споживанням року енергетики енергоносіїв НКРЕ
Розроблення проекту Концепції Травень Міністерство палива та створення автоматизованої енергетики системи обліку електроенергії Державний комітет та заходів щодо її реалізації промислової політики Держкомнергозбереження НКРЕ Держбуд Держстандарт
Визначення науково Червень Держкоменергозбереження обгрунтованих показників Мінфін споживання Мінекономіки паливно-енергетичних ресурсів
бюджетними установами та
організаціями
Завершення розроблення Вересень Центральні органи галузевих та регіональних виконавчої влади методик нормування витрат Рада міністрів Автономної паливно-енергетичних ресурсів Республіки Крим та питомих витрат на обласні, Київська і виробництво енергоємної Севастопольська міські продукції на 2001 рік держадміністрації
Завершення Розроблення проекту Програми Грудень Міністерство аграрної реформування перетворення реформованих політики колективних сільськогосподарських Мінекономіки сільськогосподарських підприємств - правонаступників Мінфін підприємств на КСП у прибуткові господарства Держкомзем засадах приватної Українська академія власності аграрних наук Держпідприємництва
Забезпечення виконання Указу Протягом Міністерство аграрної Президента України від 3 року політики грудня 1999 р. N 1529 "Про Держкомзем невідкладні заходи щодо МВС разом з іншими прискорення реформування центральними органами аграрного сектора економіки". виконавчої влади Зосередження особливої уваги
на збереженні колективного
майна, запобіганні
зловживанням з боку посадових
осіб при розподілі землі та
майнових паїв, правопорушенням
при забезпеченні
матеріально-технічними
ресурсами, насамперед
пально-мастильними
матеріалами,
сільськогосподарських
підприємств на період
весняно-польових робіт
Завершення укладання договорів Травень Міністерство аграрної оренди землі та майнових політики часток (паїв) з їх власниками Держкомзем Рада міністрів Автономної Республіки Крим облдержадміністрації
Підтримка розвитку Розроблення проекту Закону Травень Міністерство аграрної особистих підсобних України "Про особисте політики господарств селянське господарство" Держкомзем Мінфін Мінекономіки Мін'юст Мінпраці Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Проведення земельної Розроблення проекту Земельного Травень Держкомзем реформи кодексу України (нова Міністерство екології та редакція) природних ресурсів Міністерство аграрної політики Держкомлісгосп Держводгосп Держбуд Мін'юст
Розроблення проекту Закону Протягом трьох Держкомзем України "Про Державний місяців після Міністерство екології та земельний кадастр" набрання природних ресурсів чинності Міністерство аграрної Земельним політики кодексом Мінфін України Мінекономіки (нова Держкомлісгосп редакція) Держводгосп Держбуд Українська академія аграрних наук Мін'юст
Розроблення проекту Закону Протягом трьох Міністерство аграрної України "Про купівлю та продаж місяців після політики земельних ділянок" набрання Держкомзем чинності Мінфін Земельним Мінекономіки кодексом Держбуд України Мін'юст (нова Міністерство екології та редакція) природних ресурсів Держкомлісгосп Держводгосп
Прискорення Впровадження механізму Протягом Міністерство аграрної формування реалізації продовольства і року політики необхідної матеріально-технічних ресурсів Мінекономіки інфраструктури для потреб агропромислового Мінфін аграрного ринку комплексу через товарні біржі Рада міністрів Автономної із скасуванням обмежень на Республіки Крим вільний рух продукції обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Розроблення проекту Указу Липень Міністерство аграрної Президента України щодо політики основних засад формування і Мінекономіки функціонування аграрного ринку Мінфін в 2000 - 2004 роках Державна податкова адміністрація Мін'юст Держпідприємництва Антимонопольний комітет Держмитслужба Укоопспілка Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Розроблення проекту Положення Червень Міністерство аграрної про порядок укладання політики зустрічних контрактів на Мінекономіки біржовому ринку на поставку Мінфін сільськогосподарської Мін'юст продукції та
матеріально-технічних
ресурсів
Організація Розроблення проекту програми Серпень Міністерство аграрної сільськогосподарських становлення і розвитку політики обслуговуючих сільськогосподарських Мінекономіки кооперативів та обслуговуючих кооперативів як Мінфін розширення мережі неприбуткових організацій Держпідприємництва машинно-технологічних Держкомзем станцій Українська академія аграрних наук
Підготовка проекту постанови Серпень Міністерство аграрної Кабінету Міністрів України політики "Про внесення змін до Мінекономіки постанови Кабінету Міністрів Мінфін України від 26 липня 1999 р. Украгролізинг N 1325 "Про заходи щодо Мін'юст забезпечення діяльності
державного лізингового
підприємства "Украгролізинг"
щодо удосконалення механізму
лізингу сільськогосподарської
техніки з метою максимального
використання можливостей
вітчизняного
сільськогосподарського
машинобудування для
відновлення
машинно-тракторного парку
сільськогосподарських
підприємств
Створення 75 фірмових Квітень - Держпромполітики регіональних технічних центрів вересень Міністерство аграрної для забезпечення своєчасного і політики якісного технічного
обслуговування складної
сільськогосподарської техніки
Опрацювання і впровадження Листопад Держпромполітики нової моделі ринку Міністерство аграрної сільськогосподарської техніки політики для забезпечення її Мінекономіки виробництва, вільного вибору і
придбання, впровадження нових
форм фірмового обслуговування
цієї техніки та надання послуг
сільськогосподарським
товаровиробникам
Удосконалення Сприяння прийняттю Закону Червень Мін'юст економічних і України "Про іпотеку"
фінансово-кредитних
відносин в аграрному Розроблення проекту постанови Протягом трьох Міністерство аграрної секторі Кабінету Міністрів України місяців після політики "Про запровадження механізму набрання Держкомзем іпотечного кредитування під чинності Мінфін заставу землі" Законом Мінекономіки України "Про Мін'юст іпотеку"
Розроблення проекту Закону Вересень Мінпраці України "Про внесення змін до Міністерство аграрної деяких законів України щодо політики соціального страхування селян Мінекономіки в умовах запровадження Мінфін приватної власності на землю Пенсійний фонд та різних форм Мін'юст господарювання" Українська академія аграрних наук разом з Національним банком
Прискорення передачі Розроблення проекту Указу Грудень Міністерство аграрної об'єктів соціальної Президента України "Про політики сфери, що основні засади розвитку Мінекономіки перебувають на соціальної сфери села" Мінпраці балансі підприємств Держбуд агропромислового МОЗ комплексу, у Міністерство освіти і комунальну власність науки Мінкультури Мін'юст Національна академія наук Українська академія аграрних наук
Розроблення і Розроблення проекту постанови Травень Міністерство аграрної впровадження Кабінету Міністрів України з політики економічних питань державного регулювання Мінекономіки інструментів виробництва і реалізації Мінфін державного впливу, продукції з метою забезпечення Держмитслужба що відповідають виконання вимог Закону України
вимогам "Про державне регулювання
функціонування виробництва і реалізації
аграрного цукру"
виробництва в
ринковому середовищі
Підвищення Проведення аналізу Вересень Мінекономіки конкурентоспромож- ефективності реалізації Закону Держпромполітики ності продукції України "Про економічний Мінфін шляхом зменшення експеримент щодо стабілізації Міністерство освіти і витрат на її роботи підприємств легкої та науки виробництво, захисту деревообробної промисловості Державна податкова українських Чернівецької області" та адміністрація товаровиробників на підготовка пропозицій щодо Мін'юст зовнішньому та доцільності поширення цього Держмитслужба внутрішньому ринках експерименту в інших регіонах Чернівецька облдержадміністрація
Сприяння прийняттю Закону Держпромполітики України "Про державну Міноборони підтримку підприємств,
науково-дослідних інститутів і
організацій, які розробляють
та виготовляють боєприпаси, їх
елементи та вироби спецхімії"
Реформування Забезпечення реалізації Держпромполітики суднобудівної галузі положень Закону України "Про Мінекономіки на основі визначення заходи щодо державної Мінфін оптимальних обсягів підтримки суднобудівної Держмитслужба її виробничих промисловості в Україні" Мін'юст потужностей для Розроблення проектів Червень Міноборони виконання замовлень розпоряджень Кабінету
на будівництво Міністрів України щодо
сучасних суден, визначення переліку
військових кораблів, підприємств суднобудівної
надання комплексу промисловості, на які
послуг з їх ремонту поширюється дія зазначеного
Закону, і переліку та обсягів
матеріалів, устаткування і
комплектуючого обладнання, що
використовуються для
будівництва суден
Створення умов для Підготовка спільного з Грудень НКАУ подальшої Міжнародним банком
комерціалізації реконструкції та розвитку
космічної проекту "Гарантії від
діяльності, некомерційних ризиків у галузі
продовження високих технологій та
реалізації промислової конверсії"
міжнародних програм
ракетно-космічного
комплексу морського
базування "Морський
старт", ряду інших
міжнародних проектів
Реструктуризація Розроблення проекту Закону Грудень Мінекономіки військово-промисло- України "Про розвиток Держпромполітики вого комплексу з експортного потенціалу Міноборони урахуванням вимог підприємств концерну
щодо забезпечення "Бронетехніка України" в
Збройних Сил та галузі розроблення,
інших військових виробництва та модернізації
формувань основними броньованих бойових машин"
видами озброєння і
військової техніки в Розроблення технологій Грудень Держпромполітики обсягах і на утилізації морських та Міноборони технічному рівні, авіаційних боєприпасів,
необхідних для проведення утилізації 20 тис.
гарантованої оборони тонн звичайних видів
і безпеки держави, а боєприпасів
також збільшення
експортних поставок Визначення потреби Грудень Міноборони продукції та послуг Військово-Морських Сил і Держкомкордон морських сил Прикордонних Держпромполітики військ у бойових кораблях та
допоміжних суднах
Удосконалення Створення системи балансового Червень Держпромполітики структури експорту забезпечення металургійного Міністерство палива та металургійної комплексу сировиною, енергетики продукції шляхом металобрухтом, феросплавами,
переорієнтації на коксівним вугіллям тощо,
експорт кінцевої подальший розвиток
продукції (труби, внутрігалузевої виробничої
металовироби, кооперації з метою
листовий та сортовий забезпечення заготовкою
прокат) трубних та металовиробних
підприємств
Упорядкування діяльності, Травень Мінекономіки пов'язаної із заготівлею Держпромполітики брухту чорних та кольорових МВС металів. Підготовка пропозицій Мін'юст щодо внесення змін і доповнень Держпідприємництва до Законів України "Про СБУ металобрухт", "Про
давальницьку сировину", до
Кодексу України "Про
адміністративні правопорушення",
до Кримінального кодексу
України
Розроблення проекту Вересень Мінекономіки Національної програми розвитку Держпромполітики гірничо-металургійного Мінфін комплексу на період до 2010
року
Проведення моніторингу Травень Мінекономіки ефективності реалізації Закону Держпромполітики України "Про проведення Мінфін економічного експерименту на Міністерство екології та підприємствах природних ресурсів гірничо-металургійного Державна податкова комплексу України" з метою адміністрація поширення його дії на
підприємства інших галузей
промисловості
Підготовка проекту постанови
Кабінету Міністрів України
щодо внесення змін до складу
підприємств - учасників
експерименту
Розроблення проекту Закону грудень Держпромполітики України "Про завершення Мінекономіки будівництва Криворізького МЗС гірничо-збагачувального Мінфін комбінату окислених руд" Мінекоресурсів Державна податкова адміністрація
Розвиток виробництва Розроблення Концепції розвитку Вересень Держпромполітики мінеральних добрив і хімічної промисловості Мінекономіки хімічних засобів Мінфін захисту рослин, Міністерство аграрної полімерів та виробів політики з них МОЗ Міністерство екології та природних ресурсів Національна академія наук
Розроблення проекту галузевої Протягом року Держпромполітики програми реконструкції з переходом на агрегатів синтезу аміаку на 2001 рік
базі науково-технічних
розробок вітчизняних
науково-дослідних інститутів
Формування Проведення роботи щодо Травень Рада міністрів Автономної законодавчої основи запровадження нових Республіки Крим розвитку житлово-комунальних тарифів обласні, Київська і житлово-комунального Впровадження нових тарифів на Севастопольська міські господарства, комунальні послуги для держадміністрації нормативної бази промислових споживачів
встановлення
економічно Розроблення проекту Житлового Вересень Держбуд обгрунтованих кодексу України (нова Мінекономіки тарифів на редакція) Мінфін житлово-комунальні Мін'юст послуги та Підготовка проектів Законів
забезпечення їх України:
запровадження
Про питну воду Вересень Держбуд Мінекономіки Мінфін МОЗ Мін'юст Міністерство екології та природних ресурсів Держпромполітики Держводгосп
Про визнання таким, що втратив Червень Держбуд чинність, Закону України "Про Мінекономіки тимчасову заборону стягнення з Мінфін громадян України пені за Мін'юст несвоєчасне внесення плати за
житлово-комунальні послуги"
Започаткування Сприяння прийняттю Закону Держбуд процесу приватизації України "Про об'єднання Мінекономіки об'єктів співвласників багатоквартирних Мінфін інфраструктури будинків, товариства власників Державна податкова житлово-комунальної житла" адміністрація сфери Мін'юст
Розроблення проекту Закону Липень Держкомзем України щодо внесення змін до Держбуд Земельного кодексу України в Фонд державного майна частині визнання суб'єктом
земельних правовідносин
об'єднань (товариств)
співвласників багатоквартирних
будинків щодо володіння,
користування і розпорядження
прибудинковими територіями
Запровадження Розроблення проектів постанов
конкурсного порядку Кабінету Міністрів України:
відбору суб'єктів з
числа підприємств про затвердження Положення про Грудень Держбуд різних форм Державну житлову інспекцію Рада міністрів Автономної власності для України з нагляду і контролю Республіки Крим надання за використанням та утриманням обласні, Київська і житлово-комунальних житлового фонду і об'єктів Севастопольська міські послуг соціально-культурного держадміністрації призначення
про Правила утримання житлових Вересень Держбуд будинків та прибудинкових Мінекономіки територій Антимонопольний комітет Мін'юст ( Підрозділ 4.1 із змінами, внесеними згідно з N 1649
( 1649-2000-п ) від 03.11.2000 )
4.2. Інвестиційна та інноваційна політика
Концентрація Розроблення проекту Концепції Травень Мінекономіки ресурсів на амортизаційної політики Мінфін проведенні Мін'юст фундаментальних і
прикладних
досліджень за
напрямами, в яких Оптимізація напрямів вкладення Мінекономіки Україна має значний державних інвестицій та Мінфін науковий, забезпечення їх ефективного інші центральні органи технологічний та використання виконавчої влади виробничий потенціал
і які можуть Розроблення проекту постанови Травень
забезпечити вихід Кабінету Міністрів України про
вітчизняної розподіл державних
продукції на централізованих капітальних
світовий ринок вкладень та переліки об'єктів,
що фінансуються за їх рахунок
у 2000 році
Ефективне використання коштів Мінекономіки державного бюджету на Мінфін фінансування капітального Держбуд будівництва Державне казначейство Міністерство палива та енергетики Фонд державного майна МНС Держпідприємництва Держпромполітики
Розроблення проекту Положення Травень політики про державне фінансування Державна комісія з цінних капітального будівництва паперів та фондового ринку Мін'юст разом з Національним банком
Впровадження Створення системи регіональних Грудень з Міністерство освіти і ринкових механізмів центрів науково-технологічного переходом на науки підтримки прикладних та інноваційного розвитку, 2001 рік Мінекономіки досліджень і регіональних центрів трансферу Мін'юст розробок високих технологій Державна податкова Розроблення проектів адміністрація нормативно-правових актів з Мінфін питань підтримки інноваційної Міноборони діяльності обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Запровадження Впровадження Мінекономіки програмно-цільового програмно-цільових методів у Міністерство освіти і підходу до науково-технологічну та науки фінансування інноваційну сфери діяльності Мін'юст розвитку Розроблення проекту Закону Грудень МОЗ академічного, України "Про державні цільові Держкомстат освітянського та програми"
виробничого секторів
наукової сфери
Приведення системи Розроблення законопроектів та Грудень Міністерство освіти і правового захисту інших нормативних актів щодо науки об'єктів приведення національного Мін'юст інтелектуальної законодавства у сфері Державна податкова власності у інтелектуальної власності у адміністрація відповідність з відповідність з основними Держмитслужба міжнародними нормами міжнародними нормами, зокрема Мінекономіки з положеннями Угоди з Мінфін торговельних аспектів прав НКАУ інтелектуальної власності Національна академія наук державні галузеві академії наук Міноборони
Поетапне введення в Міністерство освіти і господарський обіг об'єктів науки Національна академія інтелектуальної власності та наук інтелектуального продукту державні галузеві академії Розроблення проекту постанови Грудень наук Кабінету Міністрів України про Мін'юст заходи, спрямовані на Фонд державного майна удосконалення системи захисту НКАУ інтелектуальної власності
Розвиток та Створення умов для
впровадження в забезпечення реалізації
Україні новітніх Національної програми
інформаційних інформатизації, розроблення
технологій проектів постанов Кабінету
Міністрів України: Червень Держкомзв'язку про перелік державних Мінекономіки замовників завдань (проектів) Мінфін Національної програми Мін'юст інформатизації на 2000 рік
про порядок формування та
виконання галузевих програм і
проектів інформатизації
про порядок формування та
виконання регіональних програм
і проектів інформатизації
Забезпечення розвитку та Держкомзв'язку впровадження в практику Мінекономіки новітніх інформаційних Міністерство освіти і технологій, передусім мережі науки Інтернет Мін'юст Розроблення проекту Концепції Вересень Національна академія наук розвитку державної
інформаційної інфраструктури
Розроблення концептуальних Грудень Держкомзв'язку положень легалізації Мінекономіки програмних продуктів для ЕОМ, МВС зокрема іноземного Мінкультури виробництва, та організації Міністерство освіти і боротьби з нелегальним їх науки використанням в Україні Мінфін Мін'юст
Реформування Підготовка проектів Законів Червень Держкомзв'язку правової бази галузі України: Мінекономіки зв'язку Про телекомунікації Мінфін Про поштовий зв'язок Мін'юст
4.3. Розвиток експорту
Забезпечення Розроблення проекту Програми Червень Мінекономіки входження України у інтеграції України до МЗС світовий економічний Європейського Союзу Мін'юст разом з іншими простір центральними органами виконавчої влади
Підготовка та участь у Червень Мінекономіки засіданні Ради з питань МЗС співробітництва між Україною Мін'юст та Європейським Союзом інші центральні органи виконавчої влади
Забезпечення обміну Грудень з Держкомстат статистичними даними між переходом на
Держкомстатом і Євростатом 2001 рік
відповідно до Меморандуму про
взаєморозуміння між
Держкомстатом і Євростатом
Розширення доступу Нарощування обсягів експорту Мінекономіки українських товарів текстильної продукції МЗС на ринки країн Підготовка до укладення угоди Грудень Мін'юст Європейського Союзу з Європейським Союзом про Держпромполітики шляхом збільшення торгівлю текстильною
квот та усунення продукцією без кількісних
торговельних обмежень
обмежень
Проведення переговорів з Грудень Держпромполітики Європейською комісією щодо Мінекономіки збільшення обсягів експорту МЗС прокату чорних металів до Мін'юст держав Європейського Союзу
Підготовка до укладення угоди
про збільшення квот на експорт
продукції чорних металів до
держав Європейського Союзу
Вступ України до Забезпечення проведення Протягом Мінекономіки Світової організації двосторонніх консультацій та року МЗС торгівлі переговорів на експертному Міністерство аграрної рівні стосовно доступу до політики ринку товарів з країнами - Держпромполітики членами Світової організації інші центральні органи торгівлі (СОТ). Підготовка і виконавчої влади підписання відповідних
документів за результатами
консультацій та переговорів
Підготовка та участь у Протягом Мінекономіки проведенні засідань робочої року МЗС групи з питань вступу України
до СОТ
Проведення роботи щодо Протягом Мінекономіки впорядкування митно-тарифної року Мінфін політики Держмитслужба Міністерство аграрної політики Мін'юст Держпромполітики
Забезпечення Здійснення заходів щодо Протягом Мінекономіки визнання за Україною забезпечення реалізації Угоди року МЗС статусу країни з про партнерство і інші центральні органи ринковою економікою співробітництво між Україною виконавчої влади та Європейським Союзом і
врегулювання проблемних питань
торгівлі з Європейським
Союзом
Укладення з Продовження спільних з Протягом Мінекономіки Європейським Союзом Європейським Союзом досліджень року МЗС угоди про вільну щодо створення зони вільної
торгівлю торгівлі
Проведення переговорів з
Європейською комісією стосовно
утворення спільної робочої
групи з питання створення зони
вільної торгівлі
Запобігання Підтримка українських Постійно Мінекономіки антидемпінговим товаровиробників на зовнішніх МЗС розслідуванням щодо ринках інші центральні органи експорту української Забезпечення проведення виконавчої влади продукції комплексу заходів, пов'язаних
з антидемпінговими
розслідуваннями, що
проводяться зарубіжними
країнами стосовно українських
товарів
Удосконалення механізму Мінекономіки функціонування міжурядових МЗС комісій Мін'юст Розроблення проекту Положення Липень
про Українську частину
Міжурядової комісії з
торговельно-економічного
співробітництва (нова
редакція)
Укладення та Розроблення і запровадження Грудень з Мінекономіки реалізація українського варіанта переходом на Держпромполітики двосторонніх угод з європейської системи 2001 рік Держстандарт країнами - класифікаторів CPV та НКАУ торговельними прийняття відповідних рішень
партнерами в галузі
взаємного визнання
оцінки
відповідності,
розширення участі
України в роботі
міжнародних і
європейських
організацій із
стандартизації та
сертифікації
Гармонізація національного Протягом року Держстандарт законодавства з міжнародними з переходом на Мінекономіки та європейськими нормами, 2001 рік МЗС проведення переговорів з Мін'юст представниками Європейської
комісії з питань підписання
Протоколу до угоди стосовно
європейської оцінки
відповідності
Продовження практики укладення
та реалізації двосторонніх
угод з країнами -
торговельними партнерами
України про взаємне визнання
оцінки відповідності
Сприяння розвиткові експорту Протягом року Міністерство освіти і наукоємної продукції, з переходом на науки забезпечення випереджувального 2001 рік МЗС зростання її виробництва, Мін'юст поглиблення інтеграції в Державна податкова загальноєвропейський адміністрація науково-технологічний простір Держмитслужба Підготовка та підписання угоди Мінекономіки між Україною та Європейським Мінфін Союзом щодо науково-технічного Національна академія наук співробітництва державні галузеві академії наук
Поліпшення Виконання Державного плану Протягом Мінекономіки торговельно-еконо- розвитку українсько-російських року МЗС мічних відносин з відносин на 2000 рік у частині інші центральні органи країнами СНД та торговельно-економічного виконавчої влади Балтії співробітництва
Підготовка двосторонніх Протягом Мінекономіки програм довгострокового року МЗС економічного співробітництва з інші центральні органи країнами Центральної Азії та виконавчої влади Закавказзя
Реалізація двосторонніх У визначені Мінекономіки програм довгострокового програмами МЗС економічного співробітництва з терміни інші центральні органи Республікою Казахстан, виконавчої влади Республікою Узбекистан та
Грузією, Республікою Молдова,
Республікою Білорусь
Розширення присутності Протягом року Мінекономіки українських товаровиробників з переходом на інші центральні органи на ринках Узбекистану, 2001 рік виконавчої влади Казахстану та Азербайджану з
метою збільшення обсягів
поставок енергоносіїв та інших
товарів критичного імпорту
Підготовка та укладення
двосторонніх угод у сфері
економічного співробітництва з
країнами Центральної Азії
Вдосконалення Формування розгалуженої Протягом Мінекономіки державного системи збуту товарів і послуг року МЗС регулювання у сфері за кордоном Мінфін зовнішньоекономіч- Підвищення ефективності Мін'юст ної діяльності діяльності
торговельно-економічних місій
у складі дипломатичних
представництв України за
кордоном шляхом перегляду
структури їх розміщення в
окремих регіонах
Розроблення проекту постанови Грудень
Кабінету Міністрів України про
торговельно-економічні місії у
країнах, ринки яких є
перспективними для
українського експорту
(Латинська Америка, Азія,
Африка, Південно-Східна
Європа)
Розроблення системи спрощених Грудень Мінекономіки процедур у господарському Держкомзв'язку обороті шляхом запровадження Державна податкова електронного документообігу адміністрація Розроблення проектів Законів Мінфін України "Про електронні Держмитслужба документи та електронний Мін'юст документообіг", "Про Державна комісій з цінних електронний цифровий підпис" паперів та фондового ринку
Удосконалення механізмів і Червень Мінекономіки спрощення процедури отримання Мінфін документів дозвільного Мін'юст характеру в сфері НКАУ зовнішньоекономічної Міністерство аграрної діяльності, внесення політики пропозицій щодо делегування Держпромполітики частини повноважень Держмитслужба Мінекономіки з оформлення
документів дозвільного
характеру місцевим
держадміністраціям
Удосконалення системи обміну Мінекономіки інформацією між державними Державна податкова органами, що здійснюють адміністрація контроль у сфері Мінфін зовнішньоекономічної Держмитслужба діяльності Держкомстат Розроблення проекту постанови Грудень МВС Кабінету Міністрів України СБУ щодо прискорення створення Мін'юст разом з прозорої уніфікованої системи Національним банком обміну інформацією між
органами державного
управління, що здійснюють
контроль за
зовнішньоекономічною
діяльністю вітчизняних та
іноземних суб'єктів
господарської діяльності
Розроблення проекту Закону Червень Державна податкова України про внесення змін до адміністрація Закону України "Про податок на Мінфін додану вартість" (щодо Держмитслужба виключення абзацу другого Мінекономіки пункту 9 статті 11 з метою
недопущення продовження
терміну дії договорів з
переробки сировини, за якими
були проведені фактичні
витрати до 1 жовтня 1997 р.,
або якщо до цього терміну така
давальницька сировина повністю
чи частково була вивезена за
межі митної території
України)
Проведення регулярних Постійно Мінекономіки двосторонніх консультацій та МЗС переговорів з урядами США та
Канади (у тому числі в рамках
спільних міжурядових комісій)
з метою виявлення та
подальшого усунення перешкод у
двосторонньому
торговельно-економічному
співробітництві
Розроблення плану заходів щодо
усунення існуючих перешкод у
торгівлі за результатами
переговорів
Утвердження України Розвиток транспортної системи Мінекономіки як транзитної України, інтеграція Мінтранс держави транспортної системи України в Мінфін Створення та європейську та світову системи Держмитслужба функціонування Розроблення проекту Жовтень Держкомкордон національної мережі комплексної державної програми Мін'юст міжнародних "Україна як транзитна
транспортних держава"
коридорів
Удосконалення Підвищення рівня безпеки та Мінтранс нормативно-правової якості авіаперевезень і Мінекономіки бази у сфері збільшення обсягів перевезень Держпідприємництва міжнародних на ринку послуг Мінфін перевезень Приведення законодавства у Мін'юст відповідність з вимогами
Міжнародної організації
цивільної авіації (ІКАО) та
проведення єдиної регуляторної
транспортної політики;
регламентація діяльності
підприємств авіаційного
транспорту щодо впливу на
безпеку та якість
авіаперевезень
Розроблення проекту Закону Грудень з
України "Про внесення змін до переходом на
Повітряного кодексу України" 2001 рік
Поетапне зменшення Протягом року Мінекономіки перехресного субсидування з переходом на Мінтранс населення за рахунок 2001 рік Держкомзв'язку віднесення витрат на тарифи на Мінфін транспортні перевезення і Мін'юст послуги зв'язку для
промислових споживачів
Усунення диспропорцій у
механізмах ціноутворення в
галузях транспорту
Залучення іноземних та Постійно Мінтранс вітчизняних інвесторів до Мінекономіки будівництва автомобільних Мінфін доріг на концесійних засадах Мін'юст Будівництво платних
автомобільних доріг на основі
запровадження концесійних
засад
Зменшення обсягів вантажів, що
знаходяться у морських
торговельних портах і на
припортових залізничних
станціях понад установлені
терміни, шляхом їх вилучення
та реалізації
Вдосконалення механізму
реалізації залежалих вантажів
Розроблення проекту Закону Грудень Мінекономіки України "Про внесення змін до Мінтранс Декрету Кабінету Міністрів Мінфін України від 8 квітня 1993 р. Мін'юст N 33 "Про порядок вилучення
та реалізації вантажів, що
знаходяться у морських
торговельних портах і на
припортових залізничних
станціях понад установлені
терміни"
Розроблення проекту постанови Грудень Держмитслужба Кабінету Міністрів України про Держкомкордон внесення змін і доповнень до МЗС постанови Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1997 р.
N 748 "Про перелік відомостей,
що оголошуються громадянами за
встановленою формою в разі
переміщення ними через митний
кордон України товарів та
інших предметів"
Підготовка пропозицій про Грудень Держкомкордон внесення змін до Законів Мінтранс України "Про державний кордон Міністерство екології та України", "Про Прикордонні природних ресурсів війська України", "Про охорону Міністерство аграрної навколишнього політики природного середовища", "Про Держмитслужба карантин рослин", "Про МЗС ветеринарну медицину", "Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя
населення", а також до
постанов Кабінету Міністрів
України, які регламентують
здійснення контролю в пунктах
пропускувгору