Документ 703_087, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 03.09.2013, підстава - 703_094

               Угода 
про співробітництво між Державним
комітетом України з питань технічного
регулювання та споживчої політики та Управлінням
зі стандартизації, метрології та випробувань
Словацької Республіки у сфері стандартизації,
метрології та оцінки відповідності
{ Про припинення дії Угоди див. Угоду ( 703_094 )
від 03.09.2013 }

Дата підписання: 28.10.2010 Дата набрання чинності для України: 28.10.2010
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики та Управління зі стандартизації, метрології та
випробувань Словацької Республіки (далі - "Сторони"),
з метою активізації співробітництва у сфері технічного
регулювання між Сторонами,
враховуючи, що Словацька Республіка є членом Європейського
Союзу,
розуміючи важливість захисту довкілля, людського життя і
здоров'я,
беручи до уваги взаємні переваги від розвитку співробітництва
у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності,
домовилися про наступне:
Стаття 1
Сторони, беручи до уваги взаємні інтереси та згідно із
законодавством своїх держав, будуть розвивати та сприяти
співробітництву в таких сферах:
1. Обмін інформацією з питань підготовки та застосування
законодавства, технічних регламентів та інших нормативних
документів у сфері стандартизації, метрології та оцінки
відповідності у державах Сторін;
2. Обмін інформацією щодо органів з сертифікації та
випробувальних лабораторій Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики та уповноважених
органів з оцінки відповідності Словацької Республіки з метою
створення умов для встановлення співробітництва та взаємного
визнання результатів випробувань та документів, які підтверджують
відповідність згідно з чинним законодавством Сторін;
3. Реалізація спільних проектів з розробки, вдосконалення та
співставлення національних та використовуваних еталонів одиниць
фізичних величин та обмін результатами досліджень з метою
збереження національних еталонів;
4. Організація співробітництва між уповноваженими органами з
оцінки відповідності України та компетентними органами з оцінки
відповідності Словацької Республіки на основі додаткових угод,
укладених між ними, з метою просування українських товарів на
єдиний внутрішній ринок Європейського Союзу та європейських
товарів на ринок України;
5. Взаємне інформування щодо тренінгів, семінарів та інших
професійних освітніх заходів, що організовуються Сторонами у сфері
стандартизації, метрології та оцінки відповідності;
6. Взаємодопомога у обміні досвідом та професійними
матеріалами на взаємовигідній основі у сфері стандартизації,
метрології та оцінки відповідності.
Стаття 2
Сторони забезпечуватимуть конфіденційність документів та
інформації, отриманих у рамках цієї Угоди. Така інформація може
бути передана третій стороні винятково за згоди Сторони, що надає
цю інформацію, якщо інше не передбачено законодавством Сторони.
Стаття 3
Фінансування співробітництва в рамках цієї Угоди буде
здійснюватися за рахунок Сторін.
У разі необхідності Сторони залучатимуть по можливості
ресурси в рамках проектів технічної допомоги, у тому числі таких,
що фінансуються ЄС.
Стаття 4
Ця Угода не буде впливати на права та обов'язки Сторін, що
реалізуються у рамках інших міжнародних договорів та організацій,
учасницями яких є Сторони.
Стаття 5
Спірні питання, пов'язані з тлумаченням та застосуванням цієї
Угоди будуть вирішуватися шляхом взаємних консультацій та
переговорів.
Стаття 6
За попередньою домовленістю Сторін до цієї Угоди можуть бути
внесені зміни або доповнення.
Зміни та доповнення можуть бути внесені шляхом підписання
протоколів, що будуть невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 7
1. Ця Угода укладається терміном на 5 років та набирає
чинності з дати її підписання Сторонами;
2. Дію цієї Угоди буде автоматично продовжено на 5 років,
якщо жодна зі Сторін не припинить її дію, письмово повідомивши
іншу Сторону не менше, ніж за 6 місяців, про свій намір припинити
дію цієї Угоди;
3. Після набрання чинності цієї Угоди Угода між Державним
комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої
політики та Управлінням зі стандартизації, метрології та
випробувань Словацької Республіки про співробітництво в галузі
стандартизації, оцінки відповідності, метрології та якості
( 703_049 ), підписана 25 січня 2006 року в м. Києві, Україна,
припинить дію;
4. Припинення дії цієї Угоди не вплине на чинність та
тривалість проектів у рамках Угоди, що були ініційовані до моменту
припинення цієї Угоди.
5. Ця Угода не скасовує права та обов'язки Сторін, що
випливають з інших угод та договорів, укладених між ними, а також
між ними та третіми сторонами.
Вчинено в м. Братислава 28 жовтня 2010 року у двох
примірниках, кожний українською, словацькою та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу
матиме текст англійською мовою.
За Державний комітет України За Управління
з питань технічного регулювання зі стандартизації,
та споживчої політики метрології та випробувань
Словацької Республіки
(підпис) (підпис)вгору