Про створення Української державної будівельної корпорації
Кабінет Міністрів УРСР; Постанова від 01.07.199165
Документ 65-91-п, поточна редакція — Редакція від 01.07.1991

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 1 липня 1991 р. N 65
Київ
Про створення Української державної
будівельної корпорації

З метою забезпечення переходу на економічні методи управління
організаціями та підприємствами будівельного комплексу республіки
в ринкових умовах, розвитку їх ініціативи і підприємливості
Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію об'єднань, організацій та підприємств
колишнього Міністерства будівництва УРСР про створення Української
державної будівельної корпорації (Укрбуд).
Корпорація "Укрбуд" є самостійним виробничо-господарським
комплексом, який здійснює свою діяльність на принципах
господарського розрахунку і самоврядування. Корпорація має
самостійний баланс, є юридичною особою і діє на підставі свого
статуту та повноважень, які передаються їй Кабінетом Міністрів
УРСР.
Об'єднання, організації та підприємства, що входять до складу
корпорації, зберігають господарську самостійність і права
юридичної особи. Взаємовідносини між ними, а також між ними та
корпорацією визначаються договорами і статутом.
До корпорації на добровільних засадах можуть входити й інші
об'єднання, організації та підприємства, незалежно від форм
власності, на основі спільності їх економічних і соціальних
інтересів.
2. Установити, що:
корпорація "Укрбуд" є правонаступником колишнього
Міністерства будівництва УРСР, здійснює управління державним
майном об'єднань, організацій та підприємств і виступає його
орендодавцем. Корпорація виходячи з потреб народного господарства
в будівельній продукції має право створювати, реорганізовувати й
ліквідовувати в установленому порядку будівельні, виробничі,
проектні, наукові та інші організації й підприємства;
при плануванні розвитку народного господарства республіки
виділення корпорації "Укрбуд" матеріально-технічних і фінансових
ресурсів для виконання державного замовлення провадиться окремим
рядком.
3. Корпорація "Укрбуд" забезпечує:
виконання завдань по будівництву та введенню в дію об'єктів
житлово-цивільного і промислового призначення за державним
замовленням;
вирішення питань соціально-економічного розвитку об'єднань,
організацій та підприємств, що входять до її складу;
здійснення цілеспрямованої науково-технічної політики в
справі поліпшення якості будівництва і промислової продукції,
нарощування та підвищення технічного рівня виробництва,
ефективного використання потужностей, впровадження у виробництво
досягнень науки і техніки та визначення напрямів
зовнішньоекономічної діяльності;
удосконалення господарського механізму, широку взаємодію
колективів у розвиткові прогресивних форм організації праці,
госпрозрахунку, орендних відносин, кооперації та самофінансування.
4. Управління об'єднаннями, організаціями та підприємствами,
що входять до Укрбуду, здійснюється на демократичній основі. Вищим
органом управління корпорацією є рада, а в період між засіданнями
ради - правління, яке організує діяльність корпорації, представляє
інтереси її членів у відносинах з міністерствами, відомствами,
установами й організаціями.
Питання, що належать до компетенції ради та правління
корпорації, визначаються її статутом.
Президент і віце-президенти Укрбуду призначаються Кабінетом
Міністрів УРСР з урахуванням пропозицій ради корпорації.
5. Рекомендувати корпорації "Укрбуд" установити посадові
оклади президента, віце-президентів і працівників її робочого
апарату стосовно до умов оплати праці працівників центрального
апарату міністерств УРСР, з урахуванням компенсанційних виплат,
пов'язаних з реформою цін.
6. Корпорації "Укрбуд" у двомісячний строк зареєструватися
відповідно до чинного законодавства і подати до Кабінету Міністрів
УРСР матеріали щодо її структури.
7. Для розміщення робочого апарату, а також об'єднань,
організацій та підприємств корпорації "Укрбуд" взяти на свій
баланс будинки й споруди у м. Києві по бульвару Т. Шевченка, 32, і
вулицях М. Коцюбинського, 7, 7б, 4б, М. Раскової, 23 (разом зі
складом інвентаря і обладнання), Ярославській, 19, та
Богданівській, 10.

Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 24вгору