Про Положення про Управління Державного Протоколу та Церемоніалу Президента України
Глава Адміністрації Президента; Розпорядження, Положення від 07.10.200261
Документ 61/2002-ра, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2002

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГЛАВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Управління Державного Протоколу
та Церемоніалу Президента України

1. Затвердити Положення про Управління Державного Протоколу
та Церемоніалу Президента України (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Глави
Адміністрації Президента України від 4 квітня 2000 року N 22
( 22/2000-ра ) "Про Положення про Управління Протоколу Президента
України".

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК
м. Київ, 7 жовтня 2002 року
N 61

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Глави
Адміністрації Президента України
від 7 жовтня 2002 року N 61
ПОЛОЖЕННЯ
про Управління Державного Протоколу
та Церемоніалу Президента України

1. Управління Державного Протоколу та Церемоніалу Президента
України (далі - Управління) є структурним підрозділом
Адміністрації Президента України.
2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Глави Адміністрації
Президента України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Управління є:
протокольне та організаційне забезпечення:
- візитів в Україну глав іноземних держав, спеціальних
представників глав іноземних держав, а також керівників
міжнародних організацій, інших високих посадових осіб,
представників іноземних держав у частині організації та проведення
офіційних заходів міжнародного характеру за участю Президента
України, візитів в Україну особистих гостей Президента України;
- зарубіжних візитів Президента України;
- заходів за участю дипломатичного корпусу, акредитованого в
Україні;
- робочих поїздок Президента України по Україні;
- інших протокольних заходів за участю Президента України;
- міжнародного листування Президента України, дружини
Президента України;
- міжнародних контактів і робочих зустрічей дружини
Президента України, Глави Адміністрації Президента України, а за
окремим дорученням Глави Адміністрації Президента України -
контактів і робочих зустрічей заступників Глави Адміністрації
Президента України з керівниками міжнародних організацій, іншими
високими посадовими особами, представниками іноземних держав;
забезпечення контролю за виконанням Положення про Державний
Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом Президента
України від 22 серпня 2002 року N 746 ( 746/2002 ).
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) готує та подає Главі Адміністрації Президента України
рекомендації щодо часу проведення зарубіжного візиту Президента
України, а також візиту в Україну глави іноземної держави,
спеціального представника, іноземної держави, керівника
міжнародної організації, інших високих посадових осіб,
представників іноземних держав (далі - іноземні делегації),
тривалості візиту, органів та осіб, відповідальних за його
підготовку, а також щодо направлення Президентом України
відповідного запрошення;
2) здійснює прийом робочих груп, спеціальних представників з
підготовки візитів в Україну іноземних делегацій, погодження з
ними питань протокольного та організаційного забезпечення візитів;
3) розробляє та подає Главі Адміністрації Президента України
проекти програм візитів іноземних делегацій в Україну, проведення
в Україні інших протокольних заходів міжнародного та
внутрішньодержавного характеру за участю Президента України, готує
в установленому порядку плани протокольного та організаційного
забезпечення таких візитів і заходів, погоджує пропозиції щодо
протокольного рівня, складу учасників, а також щодо інших осіб,
які беруть участь у заходах за програмою візиту з української
сторони;
4) забезпечує розроблення та подає Главі Адміністрації
Президента України проекти програм зарубіжних візитів Президента
України та робочих поїздок Президента України по Україні,
узагальнені пропозиції щодо складу учасників таких візитів та
поїздок, а також пропозиції щодо відрядження передових груп для
підготовки зарубіжних візитів Президента України, робочих поїздок
Президента України по Україні, складу таких груп;
5) повідомляє учасників бесід та робочих зустрічей Президента
України з іноземними делегаціями про їх місце, час і характер, а в
разі потреби інформує Апарат Верховної Ради України, Секретаріат
Кабінету Міністрів України, а також Міністерство закордонних справ
України, інші органи державної влади про параметри таких бесід та
зустрічей;
6) забезпечує переклад переговорів, бесід та робочих
зустрічей Президента України з іноземними делегаціями, зустрічей
дружини Президента України з представниками іноземних держав, а
також міжнародної кореспонденції, що надходить на адресу
Президента України та дружини Президента України;
7) координує заходи, здійснювані структурними підрозділами з
питань протоколу Апарату Верховної Ради України, Секретаріату
Кабінету Міністрів України, а також Міністерства закордонних справ
України та інших органів виконавчої влади України, щодо
забезпечення додержання вимог Положення про Державний Протокол та
Церемоніал України, затвердженого Указом Президента України від
22 серпня 2002 року N 746 ( 746/2002 ), надає їм у разі потреби
відповідну методичну допомогу з цих питань;
8) бере участь у здійсненні документального забезпечення
зарубіжних візитів Президента України, підготовці відповідних
проектів актів Президента України, Глави Адміністрації Президента
України, забезпечує оформлення учасникам таких візитів необхідних
документів, у тому числі дипломатичних, службових паспортів
України, віз;
9) організовує в установленому порядку виконання планів
протокольного та організаційного забезпечення візитів іноземних
делегацій в Україну, проведення в Україні інших протокольних
заходів міжнародного та внутрішньодержавного характеру за участю
Президента України, а також зарубіжних візитів Президента України;
10) готує та подає Главі Адміністрації Президента пропозиції
щодо міжнародних контактів і робочих зустрічей Глави Адміністрації
Президента України з керівниками міжнародних організацій, іншими
високими посадовими особами, представниками іноземних держав,
організовує проведення таких міжнародних контактів і робочих
зустрічей, забезпечує в разі потреби переклад бесід та міжнародної
кореспонденції, що надходить на адресу Глави Адміністрації
Президента України;
11) вносить на розгляд Глави Адміністрації Президента України
пропозиції щодо придбання, виготовлення необхідної протокольної
атрибутики, пам'ятних подарунків, сувенірів, що вручаються від
імені Президента України;
12) підтримує безпосередні робочі контакти з протокольними
службами глав іноземних держав, дипломатичними представництвами
України в іноземних державах, дипломатичними представництвами
іноземних держав в Україні, отримує в разі потреби від них у
встановленому порядку необхідну інформацію;
13) вивчає, узагальнює та запроваджує в установленому порядку
міжнародну практику щодо вдосконалення організації та проведення
протокольних заходів;
14) вирішує в установленому порядку питання організаційного
та документального забезпечення закордонних відряджень працівників
Адміністрації Президента України, забезпечує оформлення їм
дипломатичних, службових паспортів України, а також дипломатичних
паспортів України - особам, яким такі паспорти видаються на
підставі відповідного дозволу Президента України;
15) опрацьовує та подає на підпис у встановленому порядку
проекти вітальних послань, телеграм, поздоровлень та листів
Президента України, його дружини з нагоди пам'ятних, особливих дат
і подій у житті іноземних держав, їх глав, інших високих посадових
осіб, у двосторонніх відносинах України з відповідною іноземною
державою, а також новорічних і різдвяних вітань, відповідей на
поздоровлення, що направляються за підписом Президента України,
його дружини;
16) організовує виготовлення Вірчих та Відкличних грамот
Надзвичайних і Повноважних Послів України в іноземних державах;
17) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на Управління завдань.
5. Для виконання покладених на нього завдань Управління має
право:
1) одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів Адміністрації Президента України, структурних
підрозділів з питань протоколу Апарату Верховної Ради України,
Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
необхідну інформацію, документи і матеріали;
2) користуватися інформаційними банками даних Адміністрації
Президента України, органів виконавчої влади;
3) використовувати державні, в тому числі урядові, системи та
засоби зв'язку і комунікації;
4) залучати в установленому порядку вчених, експертів,
перекладачів, фахівців міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади.
6. Управління організовує свою роботу у взаємодії з іншими
структурними підрозділами Адміністрації Президента України,
консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і
службами Президента України, структурними підрозділами з питань
протоколу Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету
Міністрів України, відповідними структурними підрозділами
Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду
України, Міністерством закордонних справ України, іншими
центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування.
7. До складу Управління входять протокольно-організаційний
відділ, відділ офіційного листування та перекладів, відділ
забезпечення заходів внутрішньодержавного характеру, відділ
забезпечення заходів за участю дружини Президента України.
Структуру і штатний розпис Управління затверджує Глава
Адміністрації Президента України за поданням Керівника Управління.
8. Управління очолює Керівник, якого призначає на посаду і
звільняє з посади Президент України за поданням Глави
Адміністрації Президента України. Керівник Управління має першого
заступника і заступника.
Відділи Управління очолюють їх завідувачі.
Першого заступника та заступника Керівника Управління,
завідувачів відділів та інших працівників Управління призначає на
посади та звільняє з посад Глава Адміністрації Президента України
за поданням Керівника Управління.
9. Керівник Управління організовує роботу Управління,
розподіляє обов'язки між його працівниками, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Управління завдань.
10. Працівники Управління, які працюють на відповідальних
посадах і на момент призначення на такі посади мали дипломатичний
ранг, є дипломатичними працівниками.
11. Управління має печатку "Управління Державного Протоколу
та Церемоніалу Президента України" і використовує в роботі бланки
зі своїм найменуванням.вгору