Документ 609-V, перша редакція — Прийняття від 07.02.2007
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо органів і служб у справах
неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 15, ст.194 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України
( 1001-05, 1002-05 ):
у частинах третій і четвертій статті 7-3 слово
"неповнолітніх" замінити словом "дітей";
у частині другій статті 99 і частині першій статті 159 слова
"в справах неповнолітніх" замінити словами "у справах дітей".
2. У першому реченні статті 198 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст. 375) слова "комісії в справах неповнолітніх"
замінити словами "служби у справах дітей".
3. В абзаці першому частини першої статті 188-1 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51,
ст. 1122) слова "у справах неповнолітніх" замінити словами "у
справах дітей".
4. У частині другій статей 147, 148, частині третій
статті 156, частині другій статті 161 Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 3-4, ст. 21) слова "у справах неповнолітніх" замінити
словами "у справах дітей".
5. У Законі України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2003 р., N 29, ст. 233,
N 30, ст. 247; 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
N 10, ст. 187, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96;
2007 р., N 7-8, ст. 66):
у частині третій статті 7-1 слово "неповнолітніх" замінити
словом "дітей";
абзац п'ятий пункту 5 частини першої статті 11 після слів "у
приймальники-розподільники" доповнити словами "для дітей".
6. У Законі України "Про органи і служби у справах
неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6,
ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 35, N 36, ст. 318; 2003 р., N 28,
ст. 211; 2004 р., N 19, ст. 251; 2005 р., N 11, ст. 198; 2006 р.,
N 12, ст. 104):
1) у назві та тексті Закону (крім статей 6 і 10) слово
"неповнолітні" в усіх відмінках замінити словом "діти" у
відповідному відмінку;
2) назву та частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Органи і служби у справах дітей, спеціальні
установи та заклади, які здійснюють їх соціальний
захист і профілактику правопорушень
Здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них
правопорушень покладається в межах визначеної компетенції на:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у
справах сім'ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади
Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді,
служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської
міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів
міських і районних у містах рад;
кримінальну міліцію у справах дітей органів внутрішніх справ;
приймальники-розподільники для дітей органів внутрішніх
справ;
школи соціальної реабілітації та професійні училища
соціальної реабілітації органів освіти;
центри медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони
здоров'я;
спеціальні виховні установи Державного департаменту України з
питань виконання покарань;
притулки для дітей;
центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка)";
3) у статті 2:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Основні принципи діяльності органів і служб у
справах дітей, спеціальних установ та закладів
соціального захисту для дітей";
абзац перший після слів "спеціальних установ" доповнити
словами "і закладів соціального захисту";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"гласності, тобто систематичного інформування про стан справ
щодо захисту прав дітей, правопорушень серед дітей, роботу
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
справах сім'ї, дітей та молоді, уповноваженого органу влади
Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служб
у справах дітей, спеціальних установ і закладів соціального
захисту для дітей у відкритій державній статистиці, засобах
масової інформації";
4) статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та
молоді, уповноважений орган влади Автономної
Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та
молоді, служби у справах дітей
Основними завданнями спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді,
уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах
сім'ї, дітей та молоді, служб у справах дітей є:
розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав,
свобод і законних інтересів дітей;
координація зусиль центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань
соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання
дитячій бездоглядності;
забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення
опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;
здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у
закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту
для дітей незалежно від форми власності;
ведення державної статистики щодо дітей відповідно до
законодавства України та міжнародних стандартів;
ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів
(дитячих містечок);
надання органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно
від форми власності, громадським організаціям, громадянам
практичної та методичної допомоги, консультацій з питань
соціального захисту дітей.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у
справах сім'ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади
Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді,
служби у справах дітей мають право:
приймати з питань, що належать до їх компетенції, рішення,
які є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами та
громадянами;
звертатися у разі порушення прав та законних інтересів дітей,
а також з питань надання їм допомоги до відповідних органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності;
проводити роботу серед дітей з метою запобігання
правопорушенням;
порушувати перед органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних
установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми
власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах,
неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;
забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу,
прийомні сім'ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення;
вести справи з опіки та піклування над дітьми та усиновлення
дітей;
перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у
закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту
для дітей незалежно від форми власності, стан виховної роботи з
дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі
необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми
власності;
представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх
відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно
від форми власності;
запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників,
посадових осіб до служби у справах дітей з метою з'ясування причин
та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності,
вчинення правопорушень, вживати заходів щодо їх усунення;
давати згоду на звільнення працівників молодше 18 років за
ініціативою власника підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності або уповноваженого ним органу;
порушувати перед органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних
стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень,
прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноваженим органом
влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді,
службами у справах дітей;
визначати потребу регіонів в утворенні спеціальних установ і
закладів соціального захисту для дітей;
розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські
програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту
прав, свобод і законних інтересів дітей;
порушувати перед органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування питання про притягнення до
відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які
допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;
відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за
місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для
соціального захисту дітей.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у
справах сім'ї, дітей та молоді контролює і координує діяльність
уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах
сім'ї, дітей та молоді, служб у справах дітей обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у
справах сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
міські та районні у містах ради контролюють і координують
діяльність служб у справах дітей відповідно районних, районних у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих
органів міських, районних у містах рад, надають їм практичну і
методичну допомогу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід
роботи.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності, посадові особи зобов'язані у строк,
визначений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноваженим органом
влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді,
відповідними службами у справах дітей, повідомляти про заходи,
вжиті на виконання прийнятих ними рішень.
Рішення, прийняті службами у справах дітей, з питань, що
належать до їх компетенції, є обов'язковими для виконання
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форми власності, посадовими особами та громадянами.
Штатна чисельність працівників районних, міських, районних у
містах служб у справах дітей установлюється з розрахунку один
працівник служби не більше ніж на дві тисячі дітей, які проживають
у районі, та не більше ніж на чотири тисячі дітей, які проживають
у місті, районі у місті.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у
справах сім'ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади
Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді,
служби у справах дітей мають права юридичної особи, власний бланк,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Типове положення про службу у справах дітей затверджує
Кабінет Міністрів України";
5) у статті 5:
у частині першій слово "Криму" замінити словами "Автономній
Республіці Крим";
у частині другій:
абзац сьомий після слова "розшукувати" доповнити словами
"дітей, що зникли";
після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються
від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо
створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей".
У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять восьмий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - двадцять дев'ятим;
в абзацах одинадцятому, чотирнадцятому, двадцять дев'ятому
слова "неповнолітніх правопорушників" замінити словами
"правопорушників, що не досягли 18 років";
абзац двадцять четвертий доповнити словами "або до
приймальників-розподільників для дітей";
абзац двадцять п'ятий викласти в такій редакції:
"після встановлення особи дитини невідкладно сповіщати
батьків або осіб, які їх замінюють, про адміністративне затримання
дитини, а в разі вчинення злочину також інформувати органи
прокуратури";
в абзаці двадцять шостому слово "неповнолітнього" замінити
словом "дитини";
6) у статті 6:
у частині першій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"про поміщення правопорушників, які не досягли 18 років, до
приймальників-розподільників для дітей";
в абзаці сьомому слово "неповнолітніх" замінити словом
"дітей";
у частині другій слово "неповнолітніх" замінити словом
"дітей";
частину третю виключити;
7) частину другу статті 7 доповнити абзацом п'ятим такого
змісту:
"перебувають у розшуку";
8) у статті 8:
перше речення частини першої доповнити словами "та
підпорядковуються спеціально уповноваженому центральному органу
виконавчої влади у галузі освіти і науки";
у частині дев'ятій слово "неповнолітнього" замінити словом
"дитини";
9) у статті 9:
у частині першій слова "уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у справах сім'ї та молоді" замінити словами
"спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
справах сім'ї, дітей та молоді";
у частині п'ятій:
слово "неповнолітнього" замінити словом "дитини";
доповнити словами "а в разі відсутності останніх - на основі
рішення служби у справах дітей";
10) у статті 11:
частину першу викласти в такій редакції:
"Притулки для дітей утворюються, реорганізуються та
ліквідуються відповідно до соціальних потреб відповідного регіону
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві
та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами
міських, районних у містах рад і підпорядковуються відповідній
службі у справах дітей";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"У притулках для дітей тимчасово розміщуються діти віком від
3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах".
У зв'язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно
частинами четвертою - дев'ятою;
частини четверту і шосту викласти в такій редакції:
"Діти можуть перебувати в притулку для дітей протягом часу,
необхідного для їх подальшого влаштування, але не більш як
90 діб";
"Основними завданнями притулків для дітей є соціальний захист
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, залишили
сім'ї, навчальні заклади; створення належних житлово-побутових і
психолого-педагогічних умов для забезпечення нормальної
життєдіяльності дітей, надання їм можливості навчатися, працювати
та змістовно проводити дозвілля";
частину сьому доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"вживають заходів щодо повернення дитини в безпечне сімейне
оточення";
частину восьму після слів "мають права юридичної особи"
доповнити словами "рахунок в органах Державного казначейства
України";
11) розділ IV доповнити статтями 11-1 і 11-2 такого змісту:
"Стаття 11-1. Центри соціально-психологічної реабілітації
дітей
Центри соціально-психологічної реабілітації дітей
утворюються, реорганізуються та ліквідуються Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та
Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами
міських і районних у містах рад і підпорядковуються відповідній
службі у справах дітей для тривалого (стаціонарного) або денного
перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у
складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної,
психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів
допомоги.
Строк перебування дитини в центрі соціально-психологічної
реабілітації дітей залежить від конкретних обставин, але не може
перевищувати відповідно 9 і 12 місяців у разі стаціонарного і
денного перебування. Строк перебування дитини в центрі
визначається психолого-медико-педагогічною комісією за погодженням
із відповідною службою у справах дітей.
До центрів соціально-психологічної реабілітації дітей не
приймаються діти, які перебувають у стані алкогольного або
наркотичного сп'яніння, психічно хворі, із симптомами хвороби в
гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань, а
також ті, що вчинили правопорушення і щодо яких прийнято
відповідними органами чи посадовими особами рішення про
затримання, арешт або поміщення до приймальника-розподільника для
дітей.
Центри соціально-психологічної реабілітації дітей є
юридичними особами, мають реєстраційні рахунки в органах
Державного казначейства України, бланки, печатку і штамп
встановленого зразка.
Типове положення про центр соціально-психологічної
реабілітації дітей затверджує Кабінет Міністрів України.
Стаття 11-2. Соціально-реабілітаційні центри (дитячі
містечка)
Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) є закладами
соціального захисту для проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах, безпритульних дітей віком від 3 до
18 років, надання їм комплексної соціальної, психологічної,
педагогічної, медичної, правової, інших видів допомоги та
подальшого їх влаштування.
Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка)
утворюються, реорганізуються та ліквідуються місцевою державною
адміністрацією і підпорядковуються службі у справах дітей.
Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) також
можуть бути утворені громадськими, благодійними організаціями та
фондами, у тому числі міжнародними, за погодженням з відповідною
службою у справах дітей.
Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка)
забезпечують перебування в них дітей протягом періоду, визначеного
службою у справах дітей.
До соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок) не
приймаються діти, які перебувають у стані алкогольного або
наркотичного сп'яніння, психічно хворі з вираженими симптомами
хвороби, а також ті, що вчинили правопорушення і щодо яких
прийнято відповідними органами чи посадовими особами рішення про
затримання, арешт або поміщення до приймальника-розподільника для
дітей.
Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) є
юридичними особами, мають власні бланки, печатку і штамп
встановленого зразка.
Типове положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче
містечко) затверджує Кабінет Міністрів України";
12) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Джерела і порядок фінансування органів і служб у
справах дітей, спеціальних установ та закладів
соціального захисту для дітей
Фінансування органів і служб у справах дітей, спеціальних
установ та закладів соціального захисту для дітей здійснюється за
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших
джерел, не заборонених законодавством";
13) назву статті 13 після слів "спеціальних установах"
доповнити словами "та закладах соціального захисту";
14) назву і текст статті 14 після слів "спеціальних установ"
доповнити словами "і закладів соціального захисту";
15) у частині другій статті 15 слова "чинним законодавством"
замінити словом "законом";
16) статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Контроль за діяльністю органів і служб у справах
дітей, спеціальних установ і закладів соціального
захисту для дітей
Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські,
районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних
у містах рад у межах своєї компетенції здійснюють контроль за
діяльністю спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноваженого
органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та
молоді, служб у справах дітей, спеціальних установ і закладів
соціального захисту для дітей і надають їм необхідну допомогу".
7. У пункті 1 частини другої статті 38 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) слова "комісій у
справах неповнолітніх" замінити словами "служб у справах дітей".
8. У тексті Закону України "Про попередження насильства в
сім'ї" ( 2789-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 10, ст. 70) слова "у справах неповнолітніх" замінити словами "у
справах дітей".
9. У тексті Закону України "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147) слова "у
справах неповнолітніх" замінити словами "у справах дітей".
10. У пункті 2 розділу I Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
( 230-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 49,
ст. 484):
в абзаці третьому підпункту 7 слова "молоді та спорту"
замінити словами "дітей та молоді";
підпункт 19 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 10 розділу I, який набирає чинності з 1 січня 2008 року.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 лютого 2007 року
N 609-Vвгору