Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 12.05.2004608
Документ 608-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.10.2017, підстава - 741-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2004 р. N 608
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 741 ( 741-2017-п ) від 04.10.2017 }
Про затвердження Типового положення
про центр соціально-психологічної допомоги
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004
N 962 ( 962-2005-п ) від 24.09.2005
N 1620 ( 1620-2006-п ) від 15.11.2006
N 541 ( 541-2009-п ) від 03.06.2009 }
{ У тексті постанови слова "Міністерство у справах сім'ї,
дітей та молоді" в усіх відмінках замінено словами
"Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1620
( 1620-2006-п ) від 15.11.2006 }

Відповідно до Законів України "Про соціальну роботу з дітьми
та молоддю" ( 2558-14 ) та "Про соціальні послуги" ( 966-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типове положення про центр
соціально-психологічної допомоги, що додається.
2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту:
за погодженням з Міністерством фінансів розробити та
затвердити у місячний строк типові структуру і штатний розпис
центру соціально-психологічної допомоги;
за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики
розробити та затвердити кваліфікаційні характеристики посад
(професій) працівників центру;
забезпечити координацію роботи з утворення центрів
соціально-психологічної допомоги.
3. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з
Міністерством фінансів і Міністерством у справах сім'ї, молоді та
спорту затвердити у двомісячний строк умови оплати праці
працівників центрів соціально-психологічної допомоги.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2004 р. N 608
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр соціально-психологічної допомоги

1. Центр соціально-психологічної допомоги (далі - центр) є
закладом, що утворюється місцевим органом виконавчої влади та
органом місцевого самоврядування і надає соціальні послуги особам,
які внаслідок стихійного лиха, учинення стосовно них злочину,
насильства (у тому числі в сім'ї) або реальної загрози його
вчинення та за інших обставин (далі - особи, які опинилися у
складних життєвих обставинах), наслідки яких вони не можуть
подолати самостійно. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 962
( 962-2005-п ) від 24.09.2005; в редакції Постанови КМ N 541
( 541-2009-п ) від 03.06.2009 }
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
Конвенцією про права дитини ( 995_021 ) від 20 листопада
1989 року, а також положенням про центр. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 962
( 962-2005-п ) від 24.09.2005; в редакції Постанови КМ N 541
( 541-2009-п ) від 03.06.2009 }
3. Центр може бути утворено за наявності необхідної
матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають
санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки.
4. Основними завданнями центру є надання невідкладної
комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових,
соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних і
юридичних послуг тощо) особам, які опинилися у складних життєвих
обставинах, що сприятиме якнайшвидшому їх поверненню до нормальних
умов життєдіяльності. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 962
( 962-2005-п ) від 24.09.2005; в редакції Постанови КМ N 541
( 541-2009-п ) від 03.06.2009 }
5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) надає в умовах цілодобового стаціонару допомогу та
тимчасовий притулок особам, які опинилися у складних життєвих
обставинах і потребують тимчасового притулку, у разі відсутності у
зазначених осіб засобів до існування, а також забезпечує їх
харчуванням у порядку, визначеному Мінсім'ямолодьспортом;
2) надає соціальні послуги таким особам шляхом консультування
за допомогою телефонного зв'язку, а також в умовах денного
стаціонару без забезпечення тимчасовим притулком і харчуванням;
3) надає консультації з питань застосування норм
законодавства, допомогу в оформленні документів, забезпечує захист
та реалізацію прав дітей, молоді та сімей, зокрема шляхом
представлення їх інтересів перед третіми особами;
4) проводить оцінку потреб осіб, які звернулися до центру,
складає разом з ними індивідуальний план заходів щодо усунення
складних життєвих обставин з установленням строку його виконання;
5) проводить психологічну діагностику з метою психологічної
корекції, реабілітації та адаптації;
6) надає посередницькі послуги під час здійснення
діагностичних заходів, у разі потреби здійснює профілактичні та
лікувально-оздоровчі заходи, подає першу невідкладну допомогу у
разі нещасного випадку;
7) сприяє працевлаштуванню, влаштуванню на навчання;
8) надає інформацію про графік роботи структурних підрозділів
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій різних форм власності,
взаємодіє з ними при розв'язанні проблем осіб, які звернулися до
центру;
9) інформує центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
за місцем проживання особи, яка звернулася до центру, про
необхідність надання їй подальшої соціальної підтримки;
10) порушує перед відповідними органами клопотання про
застосування передбачених законодавством санкцій до фізичних та
юридичних осіб у разі недотримання ними законодавства стосовно
захисту прав, свобод та законних інтересів осіб, що тимчасово
проживають у центрі. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 541 ( 541-2009-п ) від
03.06.2009 }
6. Центр має право:
самостійно визначати форми та методи роботи; { Абзац другий
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 541 ( 541-2009-п ) від
03.06.2009 }
використовувати для провадження своєї діяльності кошти інших
джерел, в тому числі міжнародної фінансової, технічної допомоги та
міжнародні гранти;
залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг
підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема
волонтерів. { Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 541 ( 541-2009-п ) від 03.06.2009 }
7. Центр провадить діяльність на принципах захисту прав
людини, гуманності, законності, доступності послуг,
конфіденційності, поваги до особистості.
8. Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а
контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності -
відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді. { Абзац перший пункту 8 в редакції
Постанови КМ N 1620 ( 1620-2006-п ) від 15.11.2006 }
Центр взаємодіє у забезпеченні реалізації державної політики
з питань сім'ї, дітей та молоді із структурними підрозділами
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями різних форм власності.
{ Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 541
( 541-2009-п ) від 03.06.2009 } ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1757
( 1757-2004-п ) від 25.12.2004, в редакції Постанови КМ N 962
( 962-2005-п ) від 24.09.2005 )
9. Зарахування до центру осіб, які опинилися у складних
життєвих обставинах, здійснюється згідно з наказом директора
центру, що видається на підставі:
письмової заяви особи (у разі звернення сім'ї - особистої
заяви всіх повнолітніх її членів), яка звернулася до центру, за
наявності документа, що посвідчує особу, та виписки з медичної
карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (облікова форма
N 027/о) ( va369282-00 );
письмового клопотання місцевого органу виконавчої влади,
органу місцевого самоврядування або центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання особи чи сім'ї.
У разі відсутності документа, що посвідчує особу, виписки з
медичної карти центр разом з відповідним центром соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання особи, яка
звернулася до центру, надає допомогу в їх оформленні.
Особа, яка зараховується до центру, повинна бути ознайомлена
з Правилами внутрішнього розпорядку центру, затвердженими його
директором, правами та обов'язками мешканців центру. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 962
( 962-2005-п ) від 24.09.2005; в редакції Постанови КМ N 541
( 541-2009-п ) від 03.06.2009 }
10. Прийняття осіб та подання їм необхідної допомоги
здійснюється центром цілодобово.
Максимальний строк перебування особи у центрі становить
90 діб.
11. До центру не приймаються особи:
які перебувають в стані алкогольного або наркотичного
сп'яніння;
із симптомами хвороби в гострому періоді або в період
загострення хронічних захворювань;
психічно хворі;
що потребують постійного стороннього догляду і не в змозі
самостійно себе обслуговувати. { Пункт 11 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 541 ( 541-2009-п ) від 03.06.2009 }
12. Відрахування з центру особи здійснюється згідно з наказом
директора центру, що видається на підставі:
письмової заяви такої особи;
закінчення встановленого строку перебування у центрі;
одноразового грубого або систематичного (більше одного разу)
порушення Правил внутрішнього розпорядку центру, затверджених його
директором;
усунення обставин, за яких особа потрапила до центру. { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 541 ( 541-2009-п ) від
03.06.2009 }
13. Центр очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання
про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді за погодженням з республіканським
(Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та
Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і Держсоцслужбою. { Пункт 13 в редакції Постанов КМ
N 962 ( 962-2005-п ) від 24.09.2005, N 1620 ( 1620-2006-п ) від
15.11.2006 }
14. Директор центру:
організовує роботу центру, несе персональну відповідальність
за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь
відповідальності працівників;
затверджує посадові інструкції працівників центру;
призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з
посади працівників;
затверджує Правила внутрішнього розпорядку центру та
контролює їх виконання;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження,
організовує і контролює їх виконання;
укладає угоди, діє від імені центру і представляє його
інтереси;
розпоряджається коштами центру в межах затвердженого
кошторису витрат;
сприяє підвищенню кваліфікації працівників; { Абзац дев'ятий
пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 541
( 541-2009-п ) від 03.06.2009 }
забезпечує проведення атестації працівників центру в порядку,
визначеному Мінсім'ямолодьспортом; { Пункт 14 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 541 ( 541-2009-п ) від 03.06.2009 }
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
14-1. Кошторис та штатний розпис центру затверджує керівник
органу, що утворив центр. ( Положення доповнено пунктом 14-1
згідно з Постановою КМ N 962 ( 962-2005-п ) від 24.09.2005 )
15. Видатки на утримання центру здійснюються за рахунок
коштів місцевих бюджетів, передбачених для виконання програм
стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, а також за рахунок інших
джерел.
16. Центр володіє майном, переданим йому органом, який
утворив центр, юридичними та фізичними особами і придбаним за
рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел.
17. Типові нормативи оснащення центру затверджуються
Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Мінфіном. { Пункт 17 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1620 ( 1620-2006-п )
від 15.11.2006 }
18. Центр має право придбавати та орендувати обладнання,
необхідне для забезпечення його функціонування.
19. Центр може бути ліквідований або реорганізований за
рішенням засновника у порядку, передбаченому законодавством.
20. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в органах Державного казначейства та установах банків, печатку із
своїм найменуванням, штампи та бланки.вгору