Документ 589-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.10.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 10-11,
ст.138 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" ( 107-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253, N 36-37,
ст. 278; N 44, ст. 296; 2009 р., N 6, ст. 24) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "222.896.194" та "175.747.080,6"
замінити відповідно цифрами "224.661.194" та "177.512.080,6";
у частині другій цифри "238.908.805,5" та "192.519.938,5"
замінити відповідно цифрами "239.623.805,5" та "193.234.938,5";
в абзаці третьому частини третьої цифри "4.377.260,2" та
"1.518.028" замінити відповідно цифрами "5.427.260,2" та
"2.568.028".
2. Статтю 25 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"Порядки використання бюджетних коштів на формування
державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення
державних форвардних закупівель, товарних та фінансових
інтервенцій на організованому аграрному ринку, в тому числі із
застосуванням заставних цін на зерно, погоджуються з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету".
3. Пункт 30 статті 37 викласти у такій редакції:
"30) формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та
фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, в тому
числі із застосуванням заставних цін на зерно (за рахунок джерел,
визначених пунктами 7 та 12 статті 36 цього Закону)".
4. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 4 до розділу I
Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 24 вересня 2008 року
N 589-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік"
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"
Зміни до додатку N 1 до розділу I
Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" ( 107-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"
тис.грн. -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд | | | кацією | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів: |224 661 194,0|177 512 080,6| 47 149 113,4| |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| | Разом доходів (без |217 237 994,9|170 088 881,5| 47 149 113,4| | урахування міжбюджетних | | | | | трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |167 011 113,8|152 390 753,4| 14 620 360,4| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на товари|108 905 826,4|101 914 070,3| 6 991 756,1| | |та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010000|Податок на додану вартість | 94 615 667,0| 92 594 371,3| 2 021 295,7| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010300|Податок на додану вартість | 66 201 271,3| 66 201 271,3| | | |із ввезених на територію | | | | | |України товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"
Зміни до додатку N 3 до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" ( 107-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2008 рік"
(тис.грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | Всього |193 234 938,5|158 047 084,3| 30 928 672,0| 2 136 547,1|33 117 854,2|46 388 867,0|22 085 676,2|1 479 486,7| 365 657,8| 24 303 190,8| 239 623 805,5| |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2800000| |Міністерство аграрної | 9 087 192,8| 2 421 627,7| 690 003,1| 21 678,2| 6 665 565,1| 3 074 492,8| 867 601,4| 133 424,2| 13 659,4| 2 206 891,4| 12 161 685,6| | | |політики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801000| |Апарат Міністерства | 7 842 730,6| 1 378 212,0| 272 215,8| 9 985,2| 6 464 518,6| 2 608 571,5| 483 090,1| 28 874,2| 3 221,4| 2 125 481,4| 10 451 302,1| | | |аграрної політики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801210| 0421 |Бюджетна тваринницька | 2 871 771,9| | | | 2 871 771,9| 200 000,0| | | | 200 000,0| 3 071 771,9| | | |дотація та державна | | | | | | | | | | | | | | |підтримка виробництва | | | | | | | | | | | | | | |продукції рослинництва | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801240| 0421 |Здійснення фінансової | 1 350 000,0| | | | 1 350 000,0| 300 000,0| | | | 300 000,0| 1 650 000,0| | | |підтримки підприємств | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу через механізм| | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801260| 0422 |Заходи з охорони і | 87 000,0| | | | 87 000,0| | | | | | 87 000,0| | | |захисту, раціонального | | | | | | | | | | | | | | |використання лісів, | | | | | | | | | | | | | | |наданих в постійне | | | | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | | | |агропромисловим | | | | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2801480| 0482 |Розвиток тепличного | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0| | | |господарства державного | | | | | | | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | | | | | | | |"Науково-дослідний, | | | | | | | | | | | | | | |виробничий агрокомбінат | | | | | | | | | | | | | | |"Пуща-Водиця" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2802000| |Державний департамент | 673 636,0| 584 087,4| 333 152,1| 5 499,4| 89 548,6| 281 700,0| 232 900,0| 84 200,0| 9 400,0| 48 800,0| 955 336,0| | | |ветеринарної медицини | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2802020| 0421 |Протиепізоотичні заходи | 173 613,5| 109 064,9| 4 955,3| 70,7| 64 548,6| | | | | | 173 613,5| | | |та участь у Міжнародному| | | | | | | | | | | | | | |епізоотичному бюро | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"
Зміни до додатку N 4 до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" ( 107-17 )
"Повернення кредитів до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів
з Державного бюджету України в 2008 році"

(тис.грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього | |програ-|функ-| програмною |-----------------------------------+-------------------------------------+----------------------------------| | мної | ціо-| класифікацією | Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний|Спеціальний | Разом | Загальний|Спеціальний| Разом | |класи- |наль-| видатків та | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |фікації| ної | кредитування | | | | | | | | | | |видат- |кла- | державного бюджету | | | | | | | | | | |ків та |сифі-| | | | | | | | | | | |креди- |кації| | | | | | | | | | | |тування|вида-| | | | | | | | | | | |держав-|тків | | | | | | | | | | | | ного | та | | | | | | | | | | | |бюджету|кре- | | | | | | | | | | | | |диту-| | | | | | | | | | | | |вання| | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | |жав- | | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | |бюд- | | | | | | | | | | | | |жету | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| | Всього: |2 568 028,0|2 859 232,2|5 427 260,2|-368 234,0|-1 199 425,6| -1 567 659,6|2 199794,0|1 659 806,6|3 859 600,6| |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2800000| |Міністерство аграрної |2 220 000,0|1 901 561,2|4 121 561,2| |-1 006 561,2| -1 006 561,2|2 220000,0| 895 000,0|3 115 000,0| | | |політики України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2801000| |Апарат Міністерства |2 220 000,0|1 851 561,2|4 071 561,2| |-1 006 561,2| -1 006 561,2|2 220000,0| 845 000,0|3 065 000,0| | | |аграрної політики | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2801460| 0421|Надання кредитів | 105 000,0| 5 000,0| 110 000,0| | | | 105 000,0| 5 000,0| 110 000,0| | | |фермерським | | | | | | | | | | | | |господарствам | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2801560| 0421|Формування державного |2 000 000,0|1 623 000,0|3 623 000,0| | | |2 000000,0|1 623 000,0|3 623 000,0| | | |продовольчого резерву | | | | | | | | | | | | |Аграрним фондом, | | | | | | | | | | | | |здійснення державних | | | | | | | | | | | | |форвардних закупівель, | | | | | | | | | | | | |товарних та фінансових | | | | | | | | | | | | |інтервенцій на | | | | | | | | | | | | |організованому | | | | | | | | | | | | |аграрному ринку, в | | | | | | | | | | | | |тому числі із | | | | | | | | | | | | |застосуванням | | | | | | | | | | | | |заставних цін на зерно | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору