Документ 585-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.11.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2014 р. № 585
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, і Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, і Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1168, № 61, ст. 2435; 2013 р., № 28, ст. 955), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2014 р. № 585

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, і Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства

1. У Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим:

1) пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. Рішення про проведення конкурсу приймається органом, зазначеним у пункті 4 цього Порядку (далі - орган управління), після проведення у встановленому порядку аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства.”;

2) у пункті 6:

в абзаці п’ятому слово “здійснення” замінити словом “реалізації”;

в абзаці чотирнадцятому слова “кваліфікаційні вимоги” замінити словами “основні кваліфікаційні вимоги”;

в абзаці п’ятнадцятому слова “критерії проведення” замінити словами “основні критерії проведення”;

3) у пункті 7:

в абзаці першому слово “є” замінити словами “можуть бути”;

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

“зобов’язання щодо відшкодування витрат на проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та/або витрат на розроблення (виготовлення) землевпорядної документації, її експертизи та інших витрат, пов’язаних з підготовкою до конкурсу (якщо це передбачено умовами конкурсу);”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін необхідно досягти згоди;”;

4) в абзаці третьому пункту 9 слово “Міністерства” замінити словами “Мінекономрозвитку (далі - Міністерство)”;

5) у пункті 15:

абзаци десятий і одинадцятий виключити;

доповнити пункт після абзацу тринадцятого новими абзацами такого змісту:

“умови, розмір і порядок внесення платежів, якщо такі передбачено у рамках здійснення державно-приватного партнерства;

зобов’язання щодо компенсації витрат на проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та/або витрат на розроблення (виготовлення) землевпорядної документації, її експертизи та інших витрат, пов’язаних з підготовкою до конкурсу;”.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим;

в абзаці вісімнадцятому слова “використання працівників -” замінити словами “використання праці”;

6) пункт 16 викласти у такій редакції:

“16. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу повинні відповідати критеріям, визначеним органом управління, щодо наявності:

обладнання та матеріально-технічної бази;

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

документально підтвердженого досвіду та фінансової спроможності.”;

7) у пункті 20:

абзац другий після слів “повне найменування” доповнити словами “(для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім’я та по батькові)”;

абзац четвертий після слів “відомості про посадових осіб претендента” доповнити словами “(для юридичних осіб)”;

в абзацах восьмому - одинадцятому слова “за останні три звітні роки” виключити;

в абзаці тринадцятому слова “, довідки органу державної податкової служби за місцем реєстрації як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом” виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова “особа - нерезидент подає також документи” замінити словами “особа - нерезидент подає разом із заявкою документи”;

8) у пункті 23:

абзац четвертий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли після оголошення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства заявку на участь у зазначеному конкурсі подав лише один претендент, що відповідає кваліфікаційним вимогам, відповідний договір може бути укладений уповноваженим органом з таким претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, якщо інше не визначено законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладення та виконання договорів концесії, спільної діяльності чи інших договорів.”;

9) абзац другий пункту 26 виключити;

10) в абзаці четвертому підпункту 3 пункту 28 слово “працівників -” замінити словом “праці”;

11) пункт 38 викласти у такій редакції:

“38. Орган управління укладає договір про партнерство з переможцем конкурсу.”;

12) у пункті 39 слова “здійснює його реєстрацію” замінити словами “веде облік договорів”.

2. У Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства:

1) пункти 3 і 4 викласти у такій редакції:

“3. Орган, зазначений у пункті 2 цього Порядку (далі - орган управління), проводить аналіз ефективності із власної ініціативи або на підставі пропозиції особи, яка відповідно до Закону України “Про державно-приватне партнерство” може бути приватним партнером (далі - особа, яка подала пропозицію).

4. Пропозиція щодо здійснення державно-приватного партнерства (далі - пропозиція) подається органові управління за формою, затвердженою Мінекономрозвитку (далі - Міністерство).

До пропозиції додається техніко-економічне обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства за формою, затвердженою Міністерством.”;

2) у пункті 6:

абзац перший викласти у такій редакції:

“6. Пропозиція та техніко-економічне обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства подаються державною мовою, їх сторінки прошнуровуються, нумеруються, засвідчуються підписом приватного партнера або уповноваженої ним особи та скріплюються печаткою (для юридичної особи).”;

в абзаці другому слова “Пропозиція подається” замінити словами “Пропозиція та техніко-економічне обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства подаються”;

3) пункти 7-9 викласти у такій редакції:

“7. Орган управління, за відсутності підстав для відмови в розгляді пропозиції, розглядає її протягом 25 днів після надходження та проводить відповідно до затвердженої Міністерством методики аналіз ефективності на підставі техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, за результатами якого готує висновок, що містить:

обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства за результатами аналізу:

- економічних та фінансових показників здійснення партнерства, у тому числі порівняння показників його реалізації із застосуванням державно-приватного партнерства, включаючи прогнозований обсяг витрат та вигоди від його реалізації, з показниками провадження відповідної діяльності за інших умов, ніж у рамках державно-приватного партнерства;

- соціальних наслідків, включаючи поліпшення якості послуг та підвищення рівня задоволення попиту на товари (роботи і послуги);

- ризиків, пов’язаних із здійсненням державно-приватного партнерства, з урахуванням засобів їх розподілу між державним та приватним партнерами і впливу такого розподілу на фінансові зобов’язання державного партнера;

- екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства з урахуванням можливого негативного впливу на стан довкілля;

порівняння основних показників реалізації проекту (рентабельність, обсяг витрат, якість послуг тощо) із залученням приватного партнера та без такого залучення;

інформацію про ризики, пов’язані із здійсненням державно-приватного партнерства, їх оцінку та визначення форми управління ризиками відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

визначення форми здійснення державно-приватного партнерства;

обґрунтування необхідності надання державної підтримки (у разі потреби).

8. У разі ініціювання здійснення державно-приватного партнерства органом управління такий орган проводить відповідно до затвердженої Міністерством методики аналіз ефективності на підставі техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, за результатами якого готує висновок.

9. Висновок про результати проведення аналізу ефективності затверджується органом управління та є підставою для прийняття рішення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера, крім випадків, коли об’єктом державно-приватного партнерства є об’єкти державної власності або для здійснення такого партнерства передбачається надання державної підтримки.”;

4) пункт 10 виключити;

5) пункт 11 викласти у такій редакції:

“11. У випадках, передбачених законом, проводиться екологічна експертиза щодо негативного впливу здійснення державно-приватного партнерства на стан навколишнього природного середовища.”;

6) абзац п’ятий пункту 12 викласти у такій редакції:

“Рішення про відмову в розгляді пропозиції надсилається в день його прийняття особі, яка подала пропозицію, а стосовно об’єктів державної власності копія рішення разом з копією документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, надсилається також Міністерству.”;

7) пункти 13 і 14 викласти у такій редакції:

“13. Якщо об’єктом державно-приватного партнерства є об’єкти державної власності або для здійснення такого партнерства передбачається надання державної підтримки, орган управління надсилає протягом трьох робочих днів висновок про результати проведення аналізу ефективності, до якого додається техніко-економічне обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, на погодження Міністерству, а також Мінфіну для подання пропозицій стосовно можливих фінансових ризиків та доцільності надання державної підтримки.

14. Мінфін розглядає протягом 15 робочих днів висновок про результати проведення аналізу ефективності і надсилає Міністерству пропозиції щодо можливих фінансових ризиків та доцільності надання державної підтримки.”;

8) абзац перший пункту 19 викласти у такій редакції:

“19. Міністерство має право протягом п’яти робочих днів після надходження від органу управління рішення про відмову в розгляді пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної власності надіслати таку пропозицію зазначеному органові на повторний розгляд з обґрунтуванням причини.”;

9) у пункті 20:

в абзацах першому і третьому слова “екологічної експертизи”, а в абзаці другому слова “екологічної експертизи,” замінити словами “розроблення (виготовлення) землевпорядної документації, її експертизи та інших витрат, пов’язаних з підготовкою до конкурсу,”;

в абзаці четвертому слова “екологічної експертизи” замінити словами “розроблення (виготовлення) землевпорядної документації, її експертизи та інші витрати, пов’язані з підготовкою до конкурсу”.вгору