Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.199957
Документ 57-99-п, поточна редакція — Редакція від 28.02.2019, підстава - 128-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 січня 1999 р. N 57
Київ
Про внесення змін і доповнень до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 128 ( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити зміни і доповнення до деяких постанов Кабінету
Міністрів України, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 1999 р. N 57

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів
України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 128
( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }

3. У Положенні про порядок проведення державної експертизи
(перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію
виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на
відповідність їх нормативним актам про охорону праці,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня
1994 р. N 431 ( 431-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 254):
а) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
"Експертиза проектної документації з питань охорони праці на
будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих
об'єктів є складовою частиною комплексної державної експертизи
інвестиційних програм і проектів будівництва";
б) у пункті 4 слово "органи" замінити словами
"експертно-технічні центри";
в) пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Для одержання експертного висновку на відповідність
проектної документації з питань охорони праці власник проекту або
уповноважений ним орган укладає договір щодо проектів:
на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) - з
відповідною службою Укрінвестекспертизи, яка залучає на договірних
засадах експертно-технічні центри Держнаглядохоронпраці;
на впровадження нових технологій, виготовлення засобів
виробництва, колективного та індивідуального захисту -
безпосередньо з експертно-технічними центрами
Держнаглядохоронпраці з поданням заяви і загальної пояснювальної
записки до проекту";
г) у пункті 6:
після слів "з питань охорони праці" доповнити словами "крім
пов'язаних з будівництвом (реконструкцією, технічним
переоснащенням)";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи
проектної документації з питань охорони праці на будівництво
(реконструкцію, технічне переоснащення), визначається згідно з
Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва
та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N
1308" ( 1308-98-п );
д) пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. Термін проведення експертизи проектної документації з
питань охорони праці, як правило, не повинен перевищувати 30
календарних днів".вгору