Документ 548/97-РГ, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2006, підстава - 428/06-РГ

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
м.Київ N 548 29 грудня 1997 року

{ Розпорядження втратило чинність на підставі
Розпорядження Голови ВР
N 428 ( 428/06-РГ ) від 22.05.2006 }

Затверджено
Розпорядженням
Голови Верховної Ради України
29 грудня 1997 року N 548
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок роботи з проектами законодавчих актів
та матеріалами, що містять законодавчі пропозиції,
які подаються на розгляд
Верховної Ради України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Голови ВР
N 665 ( 665/03-РГ ) від 01.07.2003 }
{ Зміни в текст не внесені. Додатково див.
Розпорядження Голови ВР
N 1256 ( 1256/04-РГ ) від 30.10.2004 }

1. Проекти законодавчих актів та законодавчі пропозиції, що
вносяться на розгляд Верховної Ради України народними депутатами
України та іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи,
приймаються і реєструються в секторі службової кореспонденції
Загального відділу Секретаріату Верховної Ради України і протягом
одного дня передаються з копією в електронному вигляді
(комп'ютерним файлом) до сектора реєстрації законопроектів
Управління організаційної роботи з комітетами Секретаріату
Верховної Ради України. 2. Законопроектам та законодавчим пропозиціям, оформленим
відповідно до вимог глав 6.1, 6.2 Регламенту Верховної Ради
України ( 129б/94-ВР ) та цього Положення, сектор реєстрації
законопроектів Управління організаційної роботи з комітетами
присвоює реєстраційний номер і подає їх на розгляд Голові
Верховної Ради України або його заступникам (згідно з розподілом
обов'язків). У картці обліку і проходження вказується ким і коли
внесено законопроект, вихідний і вхідний номери та інші дані
відповідно до Інструкції з діловодства в апараті Верховної Ради
України ( 153/02-РГ ). 3. Законопроекти та законодавчі пропозиції, оформлені з
порушенням встановлених вимог, не пізніш як у п'ятнадцятиденний
термін разом із супровідним листом, підписаним Головою Верховної
Ради України або його заступниками, повертаються відповідним
суб'єктам права законодавчої ініціативи. 4. Законодавчі пропозиції і проекти законів подаються разом
із супровідною запискою, в якій визначаються: - мета, завдання та основні положення майбутнього закону; - обгрунтування необхідності його прийняття; - його місце в системі чинного законодавства; - прогнозні соціально-економічні та інші наслідки його
застосування. 5. На титульному та наступних аркушах законопроекту або
законодавчої ініціативи, а також у супровідних документах мають
бути вказані: - назва органу, до якого проект вноситься; - назва документа; - дата внесення і підпис ініціатора; - прізвище та посада особи, яка представлятиме запропонований
законопроект при розгляді його в першому читанні; - перелік законодавчих актів, на які є посилання у тексті
проекту; - список авторського колективу розробників проекту; - перелік додатків до проекту документа із зазначенням
кількості аркушів кожного. 6. Законопроект про внесення змін до чинного закону подається
у вигляді порівняльної таблиці. До таблиці вносяться: - текст чинного закону, до якого пропонується внести зміни; - текст пропонованих змін; - проект закону про внесення змін до закону або його нової
редакції (якщо закон викладається в новій редакції). 7. В одній законодавчій пропозиції не можуть бути викладені
пропозиції з різних питань або до різних законопроектів, крім
випадків внесення законодавчої пропозиції у зв'язку з прийняттям
закону. Разом із законодавчою пропозицією подається також проект
постанови Верховної Ради України з цього питання. 8. До друкованого примірника законопроекту додається його
копія в електронному вигляді (комп'ютерний файл).
( Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Розпорядження
Голови Верховної Ради N 665 ( 665/03-РГ ) від 01.07.2003 )
9. Законопроекти або законодавчі пропозиції з економічних
питань, а також такі, реалізація яких потребує додаткових видатків
з державного чи місцевих бюджетів (або передбачає зменшення
надходжень до бюджету), вносяться з фінансово-економічним
обгрунтуванням та пропозиціями щодо покриття цих витрат, а також з
відповідним висновком Кабінету Міністрів України. 10. Конституційні законопроекти або конституційні положення,
які містяться в законопроектах, повинні бути зазначені як такі.
Конституційними положеннями законопроектів є такі, що потребують
внесення змін до Конституції України. В обгрунтуванні до законопроекту чи законодавчої пропозиції
мають зазначатися положення, рішення щодо яких повинне прийматися
кількістю голосів іншою, ніж більшість голосів народних депутатів
від конституційного складу Верховної Ради України (статті 154-156
Конституції України ( 254к/96-ВР ). Положення законопроекту, остаточне прийняття рішення щодо
яких можливе лише за результатами референдуму, повинні бути
зазначені як такі. 11. Законопроекти, які вносяться Кабінетом Міністрів України,
вносяться за поданням Прем'єр-міністра України або особи, що
виконує його обов'язки, з візами віце-прем'єр-міністра, керівників
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, сфери
діяльності яких вони стосуються. 12. Проекти законодавчих актів після розгляду Головою
Верховної Ради України або його заступниками з резолюціями
повертаються до сектора реєстрації законопроектів Управління
організаційної роботи з комітетами, який разом з Відділом
технічної роботи з документами виготовляє копії законопроектів та
доданих до них документів і через сектор службової кореспонденції
Загального відділу розсилає їх зазначеним у резолюціях адресатам.
Оригінали цих проектів зберігаються у секторі реєстрації
законопроектів Управління організаційної роботи з комітетами до
прийняття відповідних законодавчих актів, після чого передаються
до протокольного сектора Загального відділу. Кабінет Міністрів України і Національний банк України
самостійно тиражують законопроекти, які вони вносять на розгляд
Верховної Ради України. 13. Законопроекти та законодавчі пропозиції надсилаються
комітету (комітетам), до відання якого (яких) належить це питання,
для попереднього розгляду та підготовки висновків про доцільність
внесення до порядку денного сесії та визначення подальшої роботи
над ними, а також Управлінню організаційної роботи з комітетами
для контролю за їх проходженням. У разі направлення проектів законодавчих актів кільком
комітетам головним є комітет, вказаний у переліку першим. 14. Законопроекти з конституційних питань надсилаються до
Комітету з питань правової політики та судово-правової реформи для
визначення їх відповідності Конституції України (термін візування
- до 5 днів). 15. Проекти законодавчих актів із супровідними матеріалами
надсилаються до Науково-експертного управління та Юридичного
управління Секретаріату Верховної Ради України для
науково-правової експертизи. 16. Комітети в десятиденний термін з дня надходження (якщо не
вказано інше) вивчають законопроект і подають головному комітету,
до відання якого він належить, свої висновки та пропозиції. 17. Головний комітет у десятиденний термін (якщо не вказано
інше) узагальнює зауваження і пропозиції, одержані від інших
комітетів, вивчає економічну і юридичну обгрунтованість
законопроекту (за допомогою Науково-експертного управління, а
також із залученням у разі необхідності фахівців з наукових
установ, а законопроекти про внесення змін до законів - і за
допомогою Юридичного управління), його зв'язок з іншими
законодавчими актами і приймає рішення про внесення законопроекту
на розгляд Верховної Ради України та щодо подальшої роботи над
ним. Головним є комітет, до відання якого належить питання
(відносини), які передбачається врегулювати відповідним законом. 18. Головний комітет приймає рішення про відхилення проекту
закону і вносить відповідний проект постанови Верховної Ради
України в разі, якщо: 1) буде встановлена невірогідність поданого суб'єктом права
законодавчої ініціативи фінансово-економічного чи іншого
обгрунтування; 2) основні положення законопроекту суперечать правовим
принципам Конституції ( 254к/96-ВР ) і законодавства України (за
поданням Комітету з питань правової політики і судово-правової
реформи); 3) у законопроекті є недоліки оформлення (виявлені після його
реєстрації); 4) прийняття законодавчого акту не належить до компетенції
Верховної Ради України; 5) законопроект втратив актуальність і суб'єкт права
законодавчої ініціативи не наполягає на його розгляді; 6) на поточній сесії вже було прийнято або відхилено
законопроект щодо того самого предмета правового регулювання. 19. Головний комітет подає також свої висновки і пропозиції
щодо альтернативних законопроектів, внесених на розгляд Верховної
Ради України в установленому порядку. 20. Головний комітет Верховної Ради України після розгляду
проекту законодавчого акту у разі його підтримки подає у довідці
до нього висновки і пропозиції щодо порядку розгляду законопроекту
на засіданні Верховної Ради України в першому читанні та списки
осіб, яких потрібно запросити на розгляд цього законопроекту. 21. До подання головного комітету щодо розгляду законопроекту
Верховною Радою додаються проект постанови Верховної Ради України,
а також відповідні експертні висновки, довідки стосовно
проходження законопроекту у Верховній Раді України. 22. Якщо комітет, який подає законопроект на розгляд
Верховної Ради, не є головним, то законопроект підлягає
обов'язковому візуванню у головному комітеті (термін візування -
до 5 днів). 23. Законопроект, підготовлений головним комітетом до першого
читання, висновки відповідних комітетів, Науково-експертного
управління та інші матеріали до нього тиражуються Відділом
технічної роботи з документами і вручаються депутатам не пізніше
як за 6, а законопроект, що стосується Конституції чи є проектом
конституційного закону, - не пізніш як за 14 днів до розгляду на
засіданні Верховної Ради України. Якщо законопроект залишається в
попередній редакції, поданій народним депутатам, їм додатково
вручаються лише необхідні матеріали до нього. 24. Голова Верховної Ради України за підсумком обговорення
проекту розкладу засідань Верховної Ради України на Організаційній
нараді за участю його заступників, голів комітетів Верховної Ради
України та уповноважених представників депутатських фракцій
вносить його на розгляд Верховної Ради України. 25. Верховна Рада України не пізніш як у п'ятнадцятиденний
термін з дня внесення головним комітетом законопроекту на розгляд
Верховної Ради України вирішує питання про внесення законопроекту
до порядку денного сесії (якщо це не зроблено при затвердженні
порядку денного чергової сесії) та про порядок подальшої роботи
над ним. 26. Законопроект, підготовлений головним комітетом до
розгляду в другому читанні (у вигляді порівняльної таблиці),
висновки відповідних комітетів та інші матеріали до нього
тиражуються Відділом технічної роботи з документами і вручаються
депутатам не пізніш як за 12, а законопроект, що стосується
Конституції України чи є проектом конституційного закону, - не
пізніш як за 16 днів до його розгляду на засіданні Верховної Ради
України. 27. Законопроект, підготовлений до третього читання, висновки
відповідних комітетів та інші матеріали до нього тиражуються
Відділом технічної роботи з документами і вручаються депутатам не
пізніш як за 4, а законопроект, що стосується Конституції України
( 254к/96-ВР ) чи є проектом конституційного закону, - не пізніш
як за 6 днів до його розгляду на засіданні Верховної Ради України. 28. Законопроект, підготовлений головним комітетом для
розгляду в другому та наступних читаннях, погоджується
секретаріатом цього комітету, як правило, протягом п'яти днів з
Юридичним управлінням, а також з відповідним підрозділом
Видавництва Верховної Ради України та візується керівниками цих
підрозділів апарату Верховної Ради України. Якщо законопроект
завізований із зауваженнями, останні вручаються депутатам разом із
законопроектом. 29. Якщо прийняття законопроекту вимагає внесення змін до
чинних законів, то ці зміни повинні міститися в окремому розділі
внесеного законопроекту або вноситися ініціатором як окремий
законопроект. Порядок введення в дію закону визначається самим законом. Головний комітет одночасно із законопроектом, підготовленим
до прийняття в цілому, подає і внесений Кабінетом Міністрів
України план організаційних, кадрових, матеріально-технічних,
фінансових, інформаційних заходів для введення закону в дію. 30. Оригінали порівняльної таблиці та довідкових матеріалів,
підготовлених до розгляду проектів законодавчих актів у другому і
наступних читаннях, після тиражування секретаріатом головного
комітету передаються протокольному сектору Загального відділу. 31. Підготовлені до розгляду в другому та наступних читаннях
проекти законів до них візуються головою або заступником голови
комітету Верховної Ради України та завідуючим секретаріатом цього
комітету. 32. Акти, прийняті Верховною Радою України, опрацьовуються,
як правило, не пізніш як у п'ятиденний строк відповідними
комітетами Верховної Ради України, візуються головами або
заступниками голів цих комітетів та завідуючими їх секретаріатами,
керівником Юридичного управління і передаються до протокольного
сектора Загального відділу для оформлення на бланках у
встановленому порядку. Додатки до законів візують голови або заступники голів та
завідуючі секретаріатами відповідних комітетів Верховної Ради
України. Внесення до прийнятих актів чи додатків до них змін, не
зафіксованих у стенограмах засідань Верховної Ради України, крім
техніко-юридичних, не допускається. 33. Акти Верховної Ради України на підпис Голові Верховної
Ради України готує протокольний сектор Загального відділу. На
зворотному боці останнього аркуша їх візують голови відповідних
комітетів Верховної Ради України і завідуючі секретаріатами цих
комітетів, керівник Юридичного управління, завідуючий протокольним
сектором Загального відділу та Керівник апарату Верховної Ради
України. Акти Верховної Ради України на підпис Голові Верховної Ради
України подає Керівник апарату Верховної Ради України. 34. Кожному акту Верховної Ради України протокольний сектор
Загального відділу присвоює порядковий номер із зазначенням дати
прийняття. Нумерація актів Верховної Ради України починається з
початком кожного скликання. 35. Підписані Головою Верховної Ради України закони України
протокольний сектор Загального відділу надсилає фельдзв'язком на
підпис Президенту України. Підписані Президентом України закони України повертаються до
Верховної Ради України і передаються до протокольного сектора
Загального відділу, який через Відділ технічної роботи з
документами забезпечує їх тиражування і розсилає копії законів
згідно з покажчиками розсилань, поданими відповідними комітетами
Верховної Ради України та підписаними завідуючими секретаріатами
комітетів. 36. У разі, коли Президент України повернув закон із
пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду,
Загальний відділ повідомляє про це Керівника апарату Верховної
Ради України і передає їх разом із законом для подальшої роботи до
сектора реєстрації законопроектів Управління організаційної роботи
з комітетами. Після розгляду пропозицій Президента України Головою
Верховної Ради України, а у разі його відсутності Першим
заступником Голови Верховної Ради України, копії закону і
матеріали до нього сектор реєстрації законопроектів Управління
організаційної роботи з комітетами згідно з резолюцією надсилає на
опрацювання відповідним комітетам Верховної Ради України та
підрозділам апарату, а оригінали передає до протокольного сектора
Загального відділу. 37. З кожного законопроекту, зареєстрованого в установленому
порядку, секретаріат головного комітету веде справу законопроекту.
До неї в хронологічному порядку включаються такі матеріали про
його внесення, подання, направлення, розгляд або прийняття: 1) документ законодавчої ініціативи щодо законопроекту
(закону), в тому числі альтернативні, які внесені у встановленому
порядку, пояснювальні записки до них, постанова Верховної Ради
України щодо розробки, доопрацювання, прийняття відповідного
законопроекту та інші необхідні матеріали; 2) усі попередні редакції, в тому числі й альтернативні,
відповідного законопроекту, які вносилися на попередній розгляд
або на перше, друге, наступні чи повторні читання Верховної Ради
України, а також пояснювальні записки до них та інші необхідні
матеріали; 3) поправки і пропозиції щодо редакцій законопроекту, внесені
у встановленому порядку; 4) висновки експертиз, інформаційних пошуків чи наукових
досліджень, виконаних щодо законопроекту; 5) висновки комітетів Верховної Ради України щодо розглянутих
ними редакцій законопроекту; 6) протоколи або витяги з протоколів засідань головного
комітету Верховної Ради України з приводу цього законопроекту та
стенографічні бюлетені відповідних засідань комітетів, якщо такі
є; 7) дані про результати поіменного голосування щодо
законопроекту; 8) пропозиції Президента України до законопроекту; 9) документи про результати і наслідки всеукраїнського
референдуму чи обговорення цього законопроекту; 10) офіційні листи щодо законопроекту (закону); 11) текст закону в прийнятій редакції (машинописний текст і
електронна копія); 12) законопроекти та інші документи, пов'язані з розробкою і
розглядом Верховною Радою України актів про внесення змін до цього
закону або його скасування. 38. Після введення закону України в дію секретаріат
відповідного комітету веде справу закону, до якої включаються: 1) прийнятий Верховною Радою України чи за наслідками
референдуму текст закону; 2) розроблений Кабінетом Міністрів України і схвалений
Верховною Радою України план організаційних, кадрових,
матеріально-технічних, фінансових, інформаційних заходів для
введення в дію та дотримання прийнятого закону, а також інформації
Кабінету Міністрів України Верховній Раді України про хід
виконання цього плану; 3) перелік і тексти офіційно виданих Президентом України,
Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними
органами державної влади документів, пов'язаних із введенням в дію
цього закону; 4) повідомлення Верховного Суду України, Вищого арбітражного
суду України, Міністерства юстиції України, Генеральної
прокуратури України, інших центральних органів державної влади та
їх пропозиції для підвищення ефективності дії цього закону, якщо
такі є; 5) документи, пов'язані із змінами чи скасуванням цього
закону України, та остаточна редакція тексту закону; 6) рішення Конституційного Суду України щодо цього закону та
відповідні рішення Верховної Ради України, якщо такі є; 7) інформація про хід виконання доручень, що містяться в
законі, стосовно порядку введення закону в дію. 39. До справи закону України включаються остаточні редакції
прийнятих Верховною Радою України актів щодо цього закону. Проекти
таких актів та інші документи, пов'язані з розробкою цих проектів,
також включаються до справи законопроекту. 40. Справа законопроекту і справа закону надаються для
ознайомлення депутатам за їх зверненням. 41. Контроль за проходженням законопроектів здійснює
Управління організаційної роботи з комітетами Секретаріату
Верховної Ради України. Секретаріат комітету, який визначено головним при підготовці
законопроекту, подає сектору контролю за проходженням
законопроектів Управління організаційної роботи з комітетами
інформацію (у вигляді комп'ютерного файла) про стан і терміни
опрацювання законопроекту відповідно до його проходження, але не
менш як один раз на тиждень. Відділ обслуговування пленарних засідань подає сектору
контролю за проходженням законопроектів Управління організаційної
роботи з комітетами: - інформацію про наслідки розгляду законопроектів на
пленарних засіданнях - щоденно після закінчення пленарного
засідання; - інформацію про одержання тиражів законопроектів і вручення
їх народним депутатам - щоденно в міру надходження. Загальний відділ подає сектору контролю за проходженням
законопроектів Управління організаційної роботи з комітетами: - інформацію про терміни подання на підпис та дати підпису
постанов Верховної Ради України і законів України Головою
Верховної Ради України та Президентом України - щоденно. 42. Контроль за своєчасним виконанням доручень Верховної Ради
України у встановленому порядку покладається на Відділ контролю. 43. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснюють
керівники відповідних підрозділів Секретаріату Верховної Ради
України.вгору