Про затвердження Положення про Державний департамент з питань банкрутства
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 19.04.2006533
Документ 533-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2011, підстава - 346-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 квітня 2006 р. N 533
Київ
{ Постанова втратила чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 395/2011 ) на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
Про затвердження Положення про Державний
департамент з питань банкрутства
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 81 ( 81-2009-п ) від 11.02.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний департамент з питань
банкрутства, що додається.
2. Міністерству економіки у місячний строк:
внести пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів
України у відповідність із цією постановою;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2006 р. N 533
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент з питань банкрутства

1. Державний департамент з питань банкрутства (далі -
Департамент) є урядовим органом державного управління, який діє у
складі Мінекономіки та йому підпорядковується.
2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами
Мінекономіки.
3. Основними завданнями Департаменту є участь у реалізації
державної політики у сфері запобігання банкрутству і забезпечення
умов здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом стосовно державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує 25 відсотків, і суб'єктів підприємницької діяльності
інших форм власності у випадках, передбачених Законом України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ).
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов
для здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом;
2) забезпечує ведення єдиної бази даних про підприємства,
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, визначає
форму подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна,
керуючими санацією, ліквідаторами) (далі - арбітражні керуючі)
інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних;
3) забезпечує здійснення процедури банкрутства відсутнього
боржника;
4) організовує роботу із забезпечення підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;
5) ліцензує діяльність арбітражних керуючих;
6) організовує роботу комісії з підготовки пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
утвореної Мінекономіки;
7) пропонує господарському суду за участю органу,
уповноваженого управляти державним майном, кандидатури арбітражних
керуючих для державних підприємств та підприємств, у статутному
фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, щодо
яких порушено провадження у справі про банкрутство, та в інших
випадках, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 );
8) аналізує результати діяльності арбітражних керуючих, готує
та подає на розгляд Мінекономіки відповідні матеріали з висновками
та пропозиціями;
9) організовує проведення експертизи фінансового становища
державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких
частка державної власності перевищує 25 відсотків, у процесі
підготовки справи про банкрутство до розгляду або під час її
розгляду господарським судом у разі призначення судом експертизи з
наданням відповідного доручення;
10) готує на запит суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновки щодо наявності ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства стосовно
державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких
частка державної власності перевищує 25 відсотків;
11) узагальнює практику застосування законодавства з питань
банкрутства та ліцензування діяльності арбітражних керуючих, готує
та подає на розгляд Мінекономіки пропозиції щодо його
вдосконалення;
12) розробляє проекти типових документів з питань здійснення
процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом і подає їх Мінекономіки;
13) розглядає пропозиції органів виконавчої влади щодо
фінансування заходів, передбачених планом досудової санації, за
рахунок коштів державного бюджету і подає Мінекономіки відповідні
висновки;
14) здійснює у визначених Мінекономіки межах управління
майном підприємств, що належать до сфери управління зазначеного
Міністерства;
15) видає відповідно до законодавства довідки про порушення
провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх
банкрутами, перебування у процедурі банкрутства;
15-1) здійснює моніторинг стану задоволення вимог кредиторів
щодо виплати заборгованості із заробітної плати з метою
використання зазначеної інформації під час здійснення контролю за
діяльністю арбітражних керуючих; { Пункт 4 доповнено підпунктом 15-1 згідно з Постановою КМ N 81
( 81-2009-п ) від 11.02.2009 }
16) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Департамент має право:
1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) одержувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на нього завдань;
3) проводити у межах своїх повноважень моніторинг здійснення
процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом стосовно державних підприємств та підприємств, у
статутному фонді яких частка державної власності перевищує
25 відсотків, відповідно до вимог законодавства;
4) утворювати для виконання покладених на нього завдань
комісії, експертні та консультаційні ради, робочі групи;
5) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
6. Департамент у межах своїх повноважень видає накази
організаційно-розпорядчого характеру.
7. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та
звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра
економіки.
8. Директор Департаменту є членом колегії Мінекономіки.
9. Директор Департаменту має трьох заступників, у тому числі
одного першого, яких призначає на посаду та звільняє з посади
Кабінет Міністрів України за поданням Міністра економіки,
погодженим з директором Департаменту.
10. Директор Департаменту:
1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Міністром економіки за виконання покладених на Департамент
завдань;
2) призначає на посаду та звільняє з посади керівників
структурних підрозділів Департаменту, інших працівників
Департаменту, крім заступників директора;
3) розподіляє обов'язки між заступниками директора,
керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначає
ступінь їх відповідальності;
4) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім
заступників директора;
5) організовує добір кадрів, забезпечує підвищення їх
професійного рівня, проходження стажування та атестацію;
6) підписує накази Департаменту, організовує перевірку їх
виконання;
7) затверджує положення про структурні підрозділи
Департаменту;
8) очолює комісію з підготовки пропозицій господарському суду
щодо кандидатур арбітражних керуючих;
9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та
цим Положенням.
11. Департамент для виконання покладених на нього завдань
може утворювати за погодженням з Міністром економіки в межах
граничної чисельності працівників Департаменту територіальні
органи.
Керівників територіальних органів призначає на посаду та
звільняє з посади Міністр економіки в установленому порядку.
Положення про територіальні органи затверджує директор
Департаменту.
12. Граничну чисельність працівників Департаменту затверджує
Міністр економіки за поданням директора Департаменту в межах
граничної чисельності працівників Мінекономіки, визначеної
Кабінетом Міністрів України.
13. Структуру Департаменту затверджує його директор за
погодженням з Міністром економіки.
14. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує його
директор за погодженням з Міністром економіки та Мінфіном.
15. Департамент утримується за рахунок державного бюджету в
межах коштів, передбачених на утримання Мінекономіки.
16. Умови оплати праці працівників Департаменту визначаються
Кабінетом Міністрів України.
17. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.вгору