Документ 528_031, чинний, поточна редакція — Підписання від 09.09.2009

              Меморандум 
про співробітництво
між Генеральною прокуратурою України
та Національною прокуратурою Королівства Нідерланди
у боротьбі з кіберзлочинністю, організованою
злочинністю та відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом

Дата підписання: 09.09.2009 Дата набрання чинності для України: 09.09.2009
Генеральна прокуратура України та Національна прокуратура
Королівства Нідерланди, далі іменовані "Сторонами",
- з метою розвитку двостороннього співробітництва в боротьбі
з кіберзлочинністю, організованою злочинністю та відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом;
- керуючись принципами рівноправності, взаєморозуміння та
взаємних інтересів, добросовісного виконання зобов'язань і поваги
прав людини;
- сприяючи застосуванню принципів, викладених у Європейській
конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року
( 995_036 ), Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію
доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 року ( 995_029 ) та
Конвенції про кіберзлочинність 2001 року ( 994_575 );
домовились про наступне:
1. Сторони в межах своєї компетенції відповідно до
законодавства своїх держав будуть здійснювати співробітництво в
сфері боротьби з кіберзлочинністю, організованою злочинністю і
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Співробітництво в межах цього Меморандуму здійснюється
Сторонами шляхом обміну інформацією і документами стосовно
злочинів, пов'язаних з кіберзлочинністю, організованою злочинністю
та відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і причетних до
них осіб.
При цьому Сторони, дотримуючись вимог конфіденційності,
обмінюються інформацією про громадян своїх держав, іноземних
громадян та осіб без громадянства, які перебувають під слідством у
зв'язку із вчиненням злочинів, пов'язаних з кіберзлочинністю,
організованою злочинністю, а також у зв'язку з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, оскільки вказані злочини
стосуються національних інтересів Сторін.
3. Сторони будуть вживати всіх можливих заходів в межах їх
повноважень, щоб сприяти ефективному і своєчасному виконанню
клопотань про правову допомогу у кримінальних справах про
кіберзлочинність, організовану злочинність та відмивання доходів,
одержаних злочинним шляхом, якщо такі клопотання прийняті
компетентними органами Сторони, яка надала такий запит.
4. Сторони будуть сприяти розширенню професійних контактів
між їх співробітниками з метою ефективного використання та
удосконалення досвіду і обміну інформацією з питань чинного
законодавства, зокрема, текстами законодавчих та інших нормативних
актів, аналітичними матеріалами і статистичними даними та
повідомленнями, що стосуються боротьби з кіберзлочинністю,
організованою злочинністю і відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом.
5. З метою реалізації положень цього Меморандуму запити та
інші документи надаються відповідно до національного законодавства
держав Сторін.
Для безпосередніх зносин використовуються наступні адреси та
засоби зв'язку:
українська Сторона:
Генеральна прокуратура України Міжнародно-правове управління
вул. Різницька, 13/15, 01011, м. Київ, Україна
факс: +380 (44) 280-28-51
електронна пошта: indep@gp.gov.ua

нідерландська Сторона:
LIRC
Поштова скринька 891 2700, AW Зотермеєр Королівство Нідерланди
тел: +31 (79) 345-99-88 факс: +31 (79) 345-99-80
6. Співробітництво в рамках цього Меморандуму здійснюється на
підставі запитів про надання інформації. Однак, кожна Сторона без
попереднього прохання може надіслати іншій Стороні інформацію,
коли вона вважає, що така інформація може допомогти Стороні, якій
вона надається, в порушенні кримінальної справи чи проведенні
розслідування.
7. Запити про надання інформації та відповіді на них
надсилаються в письмовому вигляді мовою запитуючої Сторони з
перекладом на мову запитуваної Сторони або англійську мову. У
випадку необхідності запити можуть бути передані електронною
поштою, каналами факсимільного зв'язку або іншими технічними
засобами зв'язку.
8. Запити про інформацію виконуються кожною із Сторін
відповідно до законодавства її Держави. У випадку, якщо виконання
запиту є неможливим, запитувана Сторона негайно повідомляє
запитуючій Стороні про обставини, що перешкоджають виконанню.
9. Сторони беруть на себе зобов'язання щодо використання
інформації, зазначеної у пункті 2 цього Меморандуму, виключно для
цілей, передбачених положеннями цього Меморандуму. Така інформація
може передаватися або використовуватися для інших цілей тільки за
письмовою згодою Сторони, що передала інформацію.
Переданій інформації Стороною, що її одержала, забезпечується
такий самий режим конфіденційності, що існує для інформації
аналогічного характеру й змісту згідно з національним
законодавством Сторони, що одержала дану інформацію.
Якщо інформація та матеріали необхідні запитуючій Стороні для
використання у судовому процесі, то вона повинна звернутись із
запитом про надання правової допомоги відповідно до правил,
встановлених міжнародним правом та її внутрішнім законодавством.
10. Спори, що стосуються тлумачення і застосування цього
Меморандуму, будуть вирішуватися на основі принципів
взаєморозуміння і поваги, шляхом консультацій між Сторонами.
У разі потреби до цього Меморандуму за взаємною письмовою
згодою Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформлюються
відповідними протоколами та становлять невід'ємну частину цього
Меморандуму.
11. Даний Меморандум не зачіпає прав і зобов'язань Сторін, що
випливають з укладених ними інших міжнародних договорів.
Співробітництво в рамках Меморандуму здійснюється при незмінному
прагненні Сторін до пошуку практичних рішень у сфері боротьби з
кіберзлочинністю, організованою злочинністю і відмивання доходів,
одержаних злочинним шляхом, а також у дусі партнерства, властивому
даному документу.
12. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання та
укладається на невизначений термін. Кожна Сторона може письмово
повідомити іншу Сторону про своє бажання припинити дію цього
Меморандуму. В такому випадку Меморандум втрачає чинність через 6
місяців з дати останнього повідомлення про припинення його дії.
Вчинено у місті Києві, державі Україна, 9 вересня 2009 року в
двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей
щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму
переважну силу матиме текст англійською мовою.
Перший заступник Генеральний прокурор
Генерального прокурора України Королівства Нідерланди
(підпис) (підпис)
Сергій Винокуров Хан Мораалвгору