Документ 483-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2012, підстава - 1390-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 червня 2010 р. N 483
Київ
Про затвердження Положення про центральний
фонд будівельних норм та Типового положення
про фонд галузевих будівельних норм
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про будівельні норми"
( 1704-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Положення про центральний фонд будівельних норм;
Типове положення про фонд галузевих будівельних норм.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 59

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2010 р. N 483
ПОЛОЖЕННЯ
про центральний фонд будівельних норм
{ У тексті Положення слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках
замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від
28.12.2011 }

1. Центральний фонд будівельних норм (далі - центральний
фонд) формується з метою зберігання будівельних норм та
удосконалення інформаційного забезпечення органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб усіх форм
власності, а також фізичних осіб.
2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке
значення:
актуалізація - внесення відміток до контрольного примірника
будівельних норм про затвердження змін до будівельних норм та
визнання будівельних норм такими, що втратили чинність (із
зазначенням відповідних наказів);
контрольний примірник будівельних норм - зареєстрований
Мінрегіоном у встановленому порядку документ, на титульній
сторінці якого проставляється штамп "Контрольний примірник.
Зареєстровано Мінрегіоном", дата, номер реєстрації та який
прошивається і засвідчується на звороті підписом керівника
суб'єкта нормування у будівництві або його заступника та печаткою.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
України "Про будівельні норми" ( 1704-17 ).
3. Центральний фонд формується з контрольних примірників:
державних будівельних норм разом з їх справами;
галузевих будівельних норм.
4. Склад справи будівельних норм, вимоги до її формування та
оформлення визначаються Мінрегіоном.
5. Контрольний примірник будівельних норм разом з їх справами
підлягають постійному зберіганню.
6. Мінрегіон визначає організацію, підприємство або установу,
що має статус базової організації з науково-технічної діяльності у
будівництві, на яке покладається виконання функції із зберігання
та забезпечення функціонування центрального фонду будівельних норм
(далі - утримувач центрального фонду).
7. Мінрегіон забезпечує:
передачу до центрального фонду зареєстрованих контрольних
примірників державних будівельних норм разом з їх справами і
контрольних примірників галузевих будівельних норм;
взаємодію утримувача центрального фонду з базовими
організаціями з науково-технічної діяльності у будівництві.
8. Основними завданнями утримувача центрального фонду є:
зберігання контрольних примірників державних будівельних норм
разом з їх справами і контрольних примірників галузевих
будівельних норм;
підготовка текстів державних будівельних норм до видання та
публікації;
ведення обліку наявних у центральному фонді документів;
забезпечення режиму секретності під час користування
документами, що містять інформацію з обмеженим доступом;
взаємодія з утримувачами фондів галузевих будівельних норм;
надання користувачам інформації про наявні у центральному
фонді документи;
взаємодія з базовими організаціями з науково-технічної
діяльності у будівництві.
9. Утримувач центрального фонду відповідно до покладених на
нього завдань забезпечує:
зберігання, систематизацію та актуалізацію наявних у
центральному фонді документів;
підготовку та передачу текстів державних будівельних норм до
видання та публікації;
проведення аналізу та узагальнення довідкової і
бібліографічної інформації щодо державних будівельних норм;
подання інформації про наявні у центральному фонді документи,
зокрема, стосовно їх чинності;
публікування в установленому порядку інформації про наявні у
центральному фонді документи;
поширення та офіційне оприлюднення текстів державних і
галузевих будівельних норм, зокрема шляхом розміщення на
офіційному веб-сайті Мінрегіону;
підготовку до періодичного видання та публікації каталогу
державних і галузевих будівельних норм, чинних в Україні, з
урахуванням інформації суб'єктів нормування;
функціонування інформаційно-пошукової системи з
автоматизованою базою даних про наявні у центральному фонді
документи;
поширення на договірній основі копій електронних версій
текстів державних будівельних норм серед розробників
інформаційно-пошукових систем;
копіювання на запити користувачів наявних у центральному
фонді документів відповідно до законодавства;
функціонування читальної зали;
ведення і актуалізацію картотеки фонду;
розроблення заходів щодо удосконалення інформаційного
забезпечення у сфері нормування у будівництві та здійснення їх за
погодженням з Мінрегіоном;
організацію науково-технічних нарад, семінарів з питань
розроблення, систематизації, актуалізації, зберігання наявних у
центральному фонді документів та участь представників фонду у
проведенні конференцій і виставок на відповідну тему.
10. Тексти державних і галузевих будівельних норм, включених
до центрального фонду, розміщуються на офіційному веб-сайті
Мінрегіону. Доступ до таких текстів є безоплатним.
Інше інформаційне забезпечення здійснюється для:
центральних та місцевих органів державної влади, органів
місцевого самоврядування безоплатно;
суб'єктів господарювання, а також фізичних осіб - на
договірній основі.
11. Зберігання документів центрального фонду здійснюється у
спеціальному сховищі, обладнаному відповідно до встановлених
законодавством вимог.
12. Утримувач центрального фонду має право:
одержувати від утримувачів галузевих фондів відомості про
наявність будівельних норм у зазначених фондах, довідкову
інформацію про такі норми;
брати участь у діяльності робочих груп з питань організації
робіт з нормування у будівництві.
13. Фінансування центрального фонду здійснюється за рахунок
коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження
будівельних норм і надання інформаційних послуг, а також за
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2010 р. N 483
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про фонд галузевих будівельних норм
{ У тексті Типового положення слово "Мінрегіонбуд" у всіх
відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п )
від 28.12.2011 }

1. Фонд галузевих будівельних норм (далі - фонд) формується
із справ і контрольних примірників галузевих будівельних норм.
Склад справи будівельних норм, вимоги до її формування та
оформлення визначаються Мінрегіоном.
2. Фонд формується суб'єктом нормування у будівництві.
Утримувачем фонду є організація, підприємство або установа,
що визначені суб'єктом нормування.
Суб'єкт нормування у будівництві зберігає до прийняття
рішення про створення фонду справи і контрольні примірники
галузевих будівельних норм.
3. Утримувач фонду у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету
Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих органів
виконавчої влади та цим Положенням.
4. Суб'єкт нормування у будівництві:
1) організовує роботу з формування фонду;
2) забезпечує передачу справ і контрольних примірників
галузевих будівельних норм для формування фонду;
3) забезпечує взаємодію утримувача фонду з науково-дослідними
або науково-технічними (проектними) організаціями з питань
нормування у будівництві.
5. Основними завданнями утримувача фонду є:
1) зберігання справ і контрольних примірників галузевих
будівельних норм;
2) ведення обліку наявних у фонді документів;
3) надання користувачам в установленому порядку інформації
про наявні у фонді документи;
4) забезпечення поширення та офіційного оприлюднення
галузевих будівельних норм, зокрема шляхом розміщення на
офіційному веб-сайті відповідного суб'єкта нормування.
6. Утримувач фонду відповідно до покладених на нього завдань
забезпечує:
1) зберігання, систематизацію та актуалізацію наявних у фонді
документів;
2) проведення аналізу та узагальнення інформації про галузеві
будівельні норми;
3) надання інформації про наявні у фонді документи, зокрема
стосовно чинності галузевих будівельних норм;
4) підготовку та передачу текстів галузевих будівельних норм
до видання та публікації;
5) публікування в установленому порядку інформації про наявні
у фонді документи;
6) копіювання за запитами користувачів наявних у фонді
документів відповідно до законодавства;
7) забезпечення режиму секретності під час користування
документами, що містять інформацію з обмеженим доступом;
8) ведення і актуалізацію картотеки фонду;
9) організацію нарад з науково-технічних питань, семінарів з
питань зберігання, систематизації та актуалізації наявних у фонді
документів, а також участь у проведенні конференцій та виставок на
відповідну тему;
10) здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації
працівників утримувача фонду.
7. Утримувач фонду має право:
одержувати від центрального та інших утримувачів фондів
відомості про наявність будівельних норм у зазначених фондах і
довідкову інформацію про такі норми;
брати участь у діяльності робочих груп з питань організації
робіт з нормування у будівництві.
8. Фінансування фонду галузевих будівельних норм здійснюється
за рахунок коштів, отриманих від провадження діяльності з
розповсюдження будівельних норм і надання інформаційних послуг, а
також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.вгору