Про Положення про Державне агентство резерву України
Указ Президента України; Положення від 13.04.2011463/2011
Документ 463/2011, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.02.2012, підстава - 134/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Державне агентство резерву України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }

1. Затвердити Положення про Державне агентство резерву
України (додається).
2. У назві та тексті Указу Президента України від 9 грудня
2003 року N 1418 ( 1418/2003, 1418а/2003 ) "Про символіку
Державного комітету України з державного матеріального резерву"
слова "Державний комітет України з державного матеріального
резерву" у всіх відмінках замінити словами "Державне агентство
резерву України" у відповідному відмінку.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 7 серпня 2001 року N 603 ( 603/2001 ) "Про Державний
комітет України з державного матеріального резерву".
4. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 квітня 2011 року
N 463/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 квітня 2011 року N 463/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство резерву України

1. Державне агентство резерву України (Держрезерв України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі -
Міністр). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
Держрезерв України входить до системи органів виконавчої
влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері
державного матеріального резерву.
2. Держрезерв України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами
законодавства України, а також дорученнями Президента України,
Міністра. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
3. Основними завданнями Держрезерву України є реалізація
державної політики у сфері державного матеріального резерву та
внесення пропозицій щодо її формування.
4. Держрезерв України:
1) здійснює управління державним резервом;
2) здійснює методологічне, інформаційно-аналітичне,
науково-методичне забезпечення роботи з формування, розміщення,
зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення)
запасів державного матеріального резерву;
3) організовує наукові дослідження з питань довготривалого
зберігання матеріальних цінностей державного резерву;
4) організовує планування та організацію мобілізаційної
підготовки єдиної системи державного резерву України (далі -
система державного резерву), забезпечення переведення її з мирного
на воєнний стан і сталого функціонування в особливий період;
5) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств
та в установленому порядку подає їх на розгляд Міністру; { Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
6) організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів
України завдань щодо формування, зберігання, обслуговування,
розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження
(поновлення) запасів державного резерву, дотримання нормативних
умов їх кількісного та якісного стану та несе відповідальність за
їх виконання;
7) розробляє пропозиції до проекту Державного бюджету України
на наступний рік у частині структури видатків на забезпечення
функціонування системи державного резерву;
8) встановлює порядок розроблення номенклатури матеріальних
цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі
незнижуваного запасу;
9) погоджує пропозиції центральних органів виконавчої влади
щодо створення мобілізаційного резерву;
10) здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву
України;
11) здійснює планування щорічних обсягів поставок
матеріальних цінностей до державного резерву згідно із
затвердженими Кабінетом Міністрів України рівнями накопичення;
12) провадить вибір постачальників матеріальних цінностей до
державного резерву для укладення з ними державних контрактів
(договорів) у порядку, визначеному законом України;
13) укладає державні контракти (договори) на поставку
матеріальних цінностей до державного резерву;
14) здійснює розрахунки з постачальниками за матеріальні
цінності, що поставляються до державного резерву за державним
контрактом (договором);
15) організовує відповідальне зберігання матеріальних
цінностей державного, у тому числі мобілізаційного, резерву
відповідно до встановлених мобілізаційних та інших спеціальних
завдань;
16) відповідно до законодавства здійснює відпуск
розброньованих матеріальних цінностей із державного, у тому числі
мобілізаційного, резерву;
17) організовує в системі державного резерву бухгалтерський
та статистичний облік; забезпечує організацію єдиного обліку
запасів матеріальних цінностей державного резерву та їх руху; в
установленому порядку подає звіти відповідним державним органам;
18) здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України заходи зі
стабілізації ринку стратегічно важливих видів продукції в разі
виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на
внутрішньому ринку;
19) здійснює управління діяльністю підприємств, установ та
організацій, які належать до сфери управління Держрезерву України,
щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення
та освіження (поновлення) запасів державного резерву, дотримання
нормативних умов їх зберігання;
20) здійснює відповідно до законодавства контроль за
виконанням підприємствами - відповідальними зберігачами незалежно
від форми власності зобов'язань щодо зберігання, освіження
(поновлення) матеріальних цінностей державного резерву, за
дотриманням порядку їх відпуску, своєчасного повернення позичених
матеріальних цінностей, а також за відповідністю зазначених
цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і
технічним умовам;
21) забезпечує відповідно до законодавства функціонування та
утримання підрозділів відомчої воєнізованої охорони, якими
охороняються об'єкти системи державного резерву і розміщені на них
матеріальні цінності; здійснює контроль за охороною та пожежною
безпекою зазначених об'єктів;
22) здійснює у встановленому законодавством порядку
фінансування витрат на утримання і розвиток системи державного
резерву;
23) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізації системи державного резерву в межах повноважень,
визначених законодавством України;
24) бере участь у підготовці та укладенні міжнародних
договорів у порядку, встановленому законодавством України;
25) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на Держрезерв України Президентом України.
5. Держрезерв України з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо
запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті
Держрезерву України;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат
Держрезерву України та на посади керівників підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери його управління, формує
кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
апарату Держрезерву України;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держрезерву
України, на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління, здійснює контроль за
використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує
організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням в апараті Держрезерву України та на підприємствах, в
установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
5) організовує ведення діловодства та архіву в апараті
Держрезерву України відповідно до встановлених правил.
6. Держрезерв України для виконання покладених на нього
завдань має право в установленому порядку:
1) проводити відповідно до законодавства ревізії та перевірки
обліку руху, наявності та якості матеріальних цінностей державного
резерву, які зберігаються на підприємствах системи державного
резерву та на підприємствах всіх форм власності, які здійснюють
відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного
резерву;
2) вимагати від відповідальних зберігачів матеріальних
цінностей державного резерву подання:
документальних даних про підсумки проведеної ними
інвентаризації матеріальних цінностей державного резерву;
звітів про наявність матеріальних цінностей та їх рух;
пояснень стосовно виявлених у роботі з матеріальними
цінностями державного резерву порушень;
3) застосовувати фінансові санкції, передбачені статтею 14
Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР );
4) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній
основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої
влади;
5) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних
органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
6) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
7) користуватися в установленому порядку відповідними
інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому
числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами
спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
7. Держрезерв України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами
виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними
Президентом України, з органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців,
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
а також підприємствами, установами, організаціями.
8. Держрезерв України у межах своїх повноважень, на основі і
на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів
і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та
доручень Міністра видає накази організаційно-розпорядчого
характеру, які підписуються Головою Держрезерву України. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
9. Держрезерв України очолює Голова, якого призначає на
посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі
пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.
Голова Держрезерву України:
1) очолює Держрезерв України, здійснює керівництво його
діяльністю, представляє Держрезерв України у відносинах з іншими
органами, підприємствами, установами, організаціями;
2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування
державної політики у сфері державного резерву та розроблені
Держрезервом України проекти законів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України;
3) вносить на розгляд Міністра проекти нормативно-правових
актів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з
питань, що належать до сфери діяльності Держрезерву України;
4) забезпечує виконання Держрезервом України актів та
доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
5) затверджує за погодженням з Міністром схвалені на
засіданні колегії річний план роботи Держрезерву України, заходи
щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його
діяльності відповідно до визначених завдань;
6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи
Держрезерву України та покладених на нього завдань, про усунення
порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок
Держрезерву України, а також про притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
7) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади
своїх заступників;
8) затверджує за погодженням із Міністром структуру
центрального апарату Держрезерву України;
9) забезпечує виконання наданих Міністром доручень;
10) забезпечує взаємодію Держрезерву України із визначеним
Міністром структурним підрозділом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України;
11) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку
обміну інформацією між Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Держрезервом України та вчасність її подання;
12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з
Міністром керівників і заступників керівників структурних
підрозділів апарату Держрезерву України, призначає на посади та
звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату
Держрезерву України;
13) в установленому законодавством порядку укладає та
розриває контракти з керівниками державних підприємств, установ,
організацій, які належать до сфери управління Держрезерву України.
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
10. Голова Держрезерву України має двох заступників, у тому
числі одного першого.
Першого заступника, заступника Голови Держрезерву України
призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра
України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держрезерву
України, погоджених із Міністром.
Першого заступника, заступника Голови Держрезерву України
звільняє з посад Президент України. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держрезерву України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Держрезерві України утворюється колегія
у складі Голови Держрезерву України (голова колегії), першого
заступника та заступника Голови Держрезерву України за посадою,
визначених посадових осіб Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України. У разі потреби до складу колегії Держрезерву
України можуть входити керівники структурних підрозділів
Держрезерву України, а також у встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
відповідного наказу Держрезерву України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Держрезерві України
можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі
органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та
персональний склад, положення про них затверджуються Головою
Держрезерву України.
12. Положення про Держрезерв України затверджується
Президентом України.
Гранична чисельність державних службовців та працівників
центрального апарату Держрезерву України затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Структура апарату Держрезерву України затверджується Головою
за погодженням із Міністром.
Штатний розпис, кошторис Держрезерву України затверджуються
Головою Держрезерву України за погодженням із Міністерством
фінансів України.
Держрезерв України є юридичною особою публічного права, має
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної
казначейської служби України { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору