Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. № 461
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1090 і від 23 лютого 2011 р. № 129

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1090 “Про забезпечення додаткових державних гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34, ст. 1589; 2003 р., № 23, ст. 1079; 2004 р., № 50, ст. 3273) і від 23 лютого 2011 р. № 129 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реєстрації державною службою зайнятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 567) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 461

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1090 і від 23 лютого 2011 р. № 129

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1090:

1) у постанові:

в абзаці четвертому пункту 1 слово “одноразово” замінити словами “одноразової її виплати”, а слова “та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації,” виключити;

у пункті 2 слова “Міністерством праці та соціальної політики” замінити словами “Міністерством соціальної політики”;

2) у Порядку надання одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці першому пункту 8:

у першому реченні слова “Мінпраці” і “Державного казначейства” замінити відповідно словами “Мінсоцполітики” і “Казначейства”;

у третьому реченні слово “Мінпраці” замінити словом “Мінсоцполітики”;

у додатку 2 до Порядку слово “Мінпраці” замінити словом “Мінсоцполітики”;

3) Порядок відшкодування витрат, пов’язаних з достроковим виходом на пенсію працівників, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. № 1090
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 461)

ПОРЯДОК
відшкодування витрат, пов’язаних з достроковим виходом на пенсію працівників, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов’язаних з достроковим виходом працівників на пенсію, понад строк, установлений частиною першою статті 49 Закону України “Про зайнятість населення” (далі - витрати) за рахунок коштів, що передбачені у державному бюджеті для здійснення заходів у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

2. Витрати (виплата пенсії з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, інших доплат, допомоги на поховання у разі смерті пенсіонера, а також оплати пов’язаних з цим банківських послуг і послуг зв’язку) здійснюються органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

3. Відшкодуванню підлягають витрати, здійснені за період починаючи з дати призначення пенсій особам, які вийшли на пенсію у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, до початку їх відшкодування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відповідно до частини першої статті 49 Закону України “Про зайнятість населення”.

4. Органи Пенсійного фонду України ведуть облік видатків на здійснення витрат в установленому законодавством порядку.”;

4) Порядок відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри та тривалість, передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. № 1090
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 461)

ПОРЯДОК
відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, понад розміри та тривалість, передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування Мінсоцполітики витрат Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд), пов’язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, понад розміри та тривалість, передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС відповідно до Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” (далі - допомога по безробіттю), за рахунок коштів, що передбачені у державному бюджеті для здійснення заходів у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

2. Дирекція Чорнобильської АЕС під час звільнення працівників у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України “Про зайнятість населення” подає територіальному органові Державної служби зайнятості у м. Славутичі інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці за два місяці до вивільнення.

3. Допомога по безробіттю у розмірах та тривалістю, передбачених Законом України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему”, призначається працівникам Чорнобильської АЕС, які влаштувалися на роботу до 15 грудня 2000 р. і вивільнені з роботи та мають у трудовій книжці запис “Звільнено з роботи у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України”, у разі їх реєстрації в територіальних органах Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах як безробітних протягом 14 календарних днів після звільнення.

4. Допомога по безробіттю виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи (обчисленої за рік) протягом 120 календарних днів, 75 відсотків - протягом 30 наступних календарних днів і 50 відсотків - протягом 390 наступних календарних днів.

Допомога по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності може виплачуватися одноразово в розмірі, визначеному відповідно до абзацу першого цього пункту, у розрахунку на 540 календарних днів у разі, коли такі безробітні не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.

5. Виплата допомоги по безробіттю в розмірі, визначеному пунктом 4 цього Порядку, здійснюється за рахунок коштів Фонду.

6. З метою відшкодування Фонду витрат, пов’язаних з виплатою допомоги по безробіттю, територіальні органи Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах подають щомісяця до 10 числа звіт про фактичні витрати на виплату допомоги по безробіттю за формою, визначеною Мінсоцполітики, територіальним органам зазначеної Служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для подання до 15 числа узагальненого звіту Державній службі зайнятості.

7. Державна служба зайнятості звертається щомісяця до 20 числа до Мінсоцполітики з поданням щодо відшкодування Фонду витрат, пов’язаних з виплатою допомоги по безробіттю, за визначеною Міністерством формою.

8. Мінсоцполітики на підставі зазначеного в пункті 7 цього Порядку подання перераховує кошти Державній службі зайнятості на рахунок 3717 “Рахунки державних позабюджетних фондів”, відкритий в Казначействі для обслуговування коштів Фонду.”.

2. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реєстрації державною службою зайнятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 129, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. № 129
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 461)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реєстрації державною службою зайнятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реєстрація державною службою зайнятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Бюджетні кошти спрямовуються Державній службі зайнятості для забезпечення виконання функцій з реєстрації трудових договорів, укладених у письмовій формі між працівниками та фізичними особами.

4. Державна служба зайнятості подає Мінсоцполітики щомісяця до 20 числа за встановленою ним формою:

1) звіт про кількість зареєстрованих трудових договорів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, а також фактичні витрати Служби на їх реєстрацію, визначені згідно із затвердженою Міністерством методикою.

2) подання щодо перерахування Службі бюджетних коштів.

5. Мінсоцполітики на підставі зазначеного у підпункті 2 пункту 4 цього Порядку подання перераховує бюджетні кошти Державній службі зайнятості на рахунок 3717 “Рахунки державних позабюджетних фондів”, відкритий у Казначействі для обслуговування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

6. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в порядку, встановленому Мінфіном.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.”.


Публікації документа