Про Державну службу експортного контролю України
Указ Президента України; Положення від 08.04.2011448/2011
Документ 448/2011, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.02.2012, підстава - 134/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Державну службу експортного контролю України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }

1. Затвердити Положення про Державну службу експортного
контролю України (додається).
2. В абзаці другому статті 1 Указу Президента України від
27 грудня 2001 року N 1265 ( 1265/2001 ) "Про Державну службу
експортного контролю України" слова "зі спеціальним статусом"
виключити.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 17 квітня 2002 року N 342
( 342/2002 ) "Питання Державної служби експортного контролю
України";
пункт 7 змін, що вносяться до актів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 24 грудня 2002 року
N 1207 ( 1207/2002 ) "Про додаткові заходи щодо вдосконалення
контролю у сфері міжнародного військово-технічного
співробітництва";
пункт 2 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 29 серпня 2003 року
N 947 ( 947/2003 ) "Про зміни та визнання такими, що втратили
чинність, деяких указів Президента України";
пункт 48 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року
N 280 ( 280/2004 ) "Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України".
4. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 квітня 2011 року
N 448/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 8 квітня 2011 року N 448/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу експортного контролю України

1. Державна служба експортного контролю України
(Держекспортконтроль України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі
України (далі - Міністр). { Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 134/2012 ( 134/2012 ) від
22.02.2012 }
Держекспортконтроль України входить до системи органів
виконавчої влади і є спеціально уповноваженим органом виконавчої
влади з питань державного експортного контролю.
2. Держекспортконтроль України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами
законодавства України, а також дорученнями Президента України та
Міністра. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
3. Основними завданнями Держекспортконтролю України є:
реалізація державної політики у галузі державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення,
подвійного використання та інших товарів, що не внесені до списків
товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо
яких відповідно до законодавства можуть бути застосовані процедури
державного експортного контролю (далі - товари), а також внесення
пропозицій щодо її формування;
захист національних інтересів та зміцнення міжнародного
авторитету України під час здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів шляхом забезпечення виконання
міжнародних зобов'язань України, пов'язаних із нерозповсюдженням
зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач
звичайних видів озброєння для недопущення їх застосування у
терористичних та інших протиправних цілях;
сприяння розвитку міжнародного співробітництва та взаємодії з
відповідними органами іноземних держав і міжнародними
організаціями з питань нерозповсюдження та експортного контролю.
4. Держекспортконтроль України відповідно до покладених на
неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань
державного експортного контролю, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України та в установленому
порядку подає їх Міністру; { Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
2) надає в установленому законодавством у галузі державного
експортного контролю порядку адміністративні послуги суб'єктам
господарювання, які мають намір здійснювати або здійснюють
міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську)
діяльність, а також іншим суб'єктам, визначеним законодавством у
галузі державного експортного контролю, а саме:
видає дозволи (висновки) на право здійснення міжнародних
передач товарів (експорт, імпорт, тимчасове ввезення/вивезення,
транзит) та контролює подання суб'єктами здійснення міжнародних
передач товарів звітів про фактично здійснені експорт та імпорт
товарів;
видає висновки на право проведення переговорів, пов'язаних із
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо
здійснення експорту товарів, та контролює подання суб'єктами
здійснення міжнародних передач товарів звітів про підсумки
проведення переговорів;
видає міжнародні імпортні сертифікати або інші документи, які
містять державні гарантії щодо використання у заявлених цілях
товарів, суб'єктам, визначеним законодавством у галузі державного
експортного контролю;
проводить реєстрацію суб'єктів господарювання як суб'єктів
здійснення міжнародних передач товарів та видає відповідні
посвідчення про їх реєстрацію;
проводить атестацію систем внутрішньофірмового експортного
контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач
товарів, та видає відповідні свідоцтва про таку атестацію;
надає юридичним особам повноваження на здійснення діяльності
щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного
експортного контролю та видає відповідні свідоцтва;
3) у встановленому законодавством у галузі державного
експортного контролю порядку:
веде облік суб'єктів, яким надано повноваження на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю,
видає таким суб'єктам документи, що підтверджують наявність таких
повноважень, забезпечує контроль за здійсненням суб'єктами наданих
їм повноважень та готує пропозиції щодо скасування в установленому
порядку таких повноважень;
проводить експертизу у галузідержавного експортного контролю
для вирішення питання про можливість надання відповідних дозволів,
висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, можливість
проведення реєстрації суб'єктів господарювання у
Держекспортконтролі України як суб'єктів здійснення міжнародних
передач товарів або надання таким суб'єктам повноважень на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
здійснює контроль за справлянням плати відповідно до
законодавства за оформлення та видачу документів про реєстрацію
суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, видачу дозволів,
висновків і міжнародних імпортних сертифікатів, кошти від якої
зараховуються до державного бюджету;
4) здійснює заходи щодо запобігання порушенням вимог
законодавства у галузі державного експортного контролю, а саме:
здійснює заходи з контролю та перевірки в установленому
законодавством порядку, випадках та спосіб, передбачені законом,
відповідності законодавству документації, на підставі якої
здійснено міжнародну передачу товарів, доставку товарів до
кінцевих споживачів, кінцевого використання товарів у заявлених
цілях;
проводить у передбачених законом випадках розслідування,
пов'язані з порушенням суб'єктами здійснення міжнародних передач
товарів вимог законодавства у галузі державного експортного
контролю, та за їх підсумками притягує таких суб'єктів до
відповідальності у межах, визначених законодавством;
забезпечує у межах компетенції виконання законодавчих та
інших нормативно-правових актів у галузі державного експортного
контролю, контролює додержання вимог законодавства у цій галузі;
5) бере участь у межах своїх повноважень у роботі міжнародних
організацій та органів міжнародних режимів експортного контролю,
учасницею яких є Україна, а також здійснює міжнародне
співробітництво з відповідними органами іноземних держав з питань
експортного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення і
засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів
озброєння, у тому числі в рамках реалізації державної політики
щодо європейської інтеграції, в тому числі:
здійснює заходи з виконання рішень Ради Безпеки ООН щодо
встановлення (скасування) ембарго на експорт товарів;
бере участь у забезпеченні здійснення заходів з експортного
контролю, передбачених Договором про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення
( 995_182 ), Конвенцією про заборону розробки, виробництва та
накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) та токсинної
зброї та про її знищення ( 995_054 ), іншими міжнародними
зобов'язаннями;
бере участь у переговорах із представниками іноземних держав
та роботі міжурядових комісій з питань військово-технічного
співробітництва;
здійснює в установленому порядку обмін інформацією в галузі
експортного контролю з відповідними органами інших держав та
міжнародними організаціями;
сприяє залученню технічної, фінансової та інших видів
допомоги від іноземних держав і міжнародних організацій для
вдосконалення національної системи державного експортного
контролю;
готує відповідно до законодавства пропозиції щодо укладення
та денонсації міжнародних договорів України, укладає в межах своїх
повноважень міжвідомчі міжнародні договори України і забезпечує
виконання зобов'язань України за міжнародними договорами;
6) готує проекти законів, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, що регулюють діяльність у галузі
державного експортного контролю;
7) готує та подає Міністру плани та звіти про свою діяльність
за відповідний період для їх подальшого подання Президентові
України та, у разі необхідності, за відповідними дорученнями
Міністра подає такі звіти та плани іншим державним органам; { Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
8) забезпечує щорічне інформування Верховної Ради України про
обсяги міжнародних передач окремих категорій озброєнь за формою,
що використовується при наданні відповідної інформації до ООН та
ОБСЄ, а також про загальні обсяги експорту Україною товарів
військового призначення;
9) надає Міністерству закордонних справ України та іншим
державним органам у випадках, передбачених чинними законодавчими
та іншими нормативно-правовими актами, відомості про експорт та
імпорт окремих категорій товарів для інформування міжнародних
організацій відповідно до міжнародних зобов'язань України;
10) взаємодіє з громадськістю, засобами масової інформації з
питань, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій
стосовно формування та реалізації державної політики у галузі
державного експортного контролю, сприяння розвитку громадянського
суспільства;
11) забезпечує функціонування і вдосконалення автоматизованої
системи державного експортного контролю;
12) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на Держекспортконтроль України Президентом України.
5. Держекспортконтроль України з метою організації своєї
діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо
запобігання корупції та контроль за їх здійсненням в апараті
Держекспортконтролю України;
2) здійснює добір кадрів в апарат Держекспортконтролю
України, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує
роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників апарату Держекспортконтролю України;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті
Держекспортконтролю України, здійснює контроль за використанням
фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та
вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних
із діяльністю Держекспортконтролю України;
5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
апараті;
6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
7) організовує ведення діловодства та архіву в апараті
Держекспортконтролю України відповідно до встановлених правил.
6. Держекспортконтроль України для виконання покладених на
нього завдань має право в установленому порядку:
1) залучати до участі у здійсненні заходів державного
експортного контролю інші центральні органи виконавчої влади,
представництва України за кордоном та юридичних осіб, діяльність
яких безпосередньо не пов'язана з державним експортним контролем,
за згодою їх керівників;
2) залучати представників заінтересованих центральних органів
виконавчої влади, підприємств, наукових установ та організацій, а
також їх об'єднань, у тому числі на договірній основі, до
складання списків товарів військового призначення та подвійного
використання, опрацювання документів, що розповсюджуються
контактними пунктами міжнародних режимів експортного контролю;
3) отримувати безоплатно від центральних органів виконавчої
влади та інших державних органів, установ та організацій
інформацію з питань, віднесених до їхньої компетенції, необхідну
для здійснення повноважень у галузі державного експортного
контролю, використовувати її та здійснювати міжнародний обмін цією
інформацією, а також залучати такі органи, установи та організації
до проведення експертизи в галузі державного експортного контролю;
4) представляти Кабінет Міністрів України за відповідними
дорученнями Уряду у міжнародних організаціях та під час укладення
міжнародних договорів з питань експортного контролю,
нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки та
обмеження передач звичайних видів озброєння;
5) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
6) користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами.
7. Держекспортконтроль України у процесі виконання покладених
на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами
виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними
Президентом України, органами місцевого самоврядування,
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
а також підприємствами, установами, організаціями.
8. Держекспортконтроль України у межах своїх повноважень, на
основі і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету
Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого
характеру, які підписуються Головою Держекспортконтролю України.
9. Держекспортконтроль України очолює Голова, якого призначає
на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на
підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент
України.
Голова Держекспортконтролю України:
1) очолює Держекспортконтроль України, здійснює керівництво
його діяльністю, представляє Держекспортконтроль України у
відносинах з іншими органами, підприємствами, установами,
організаціями;
2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування
державної політики у галузі державного експортного контролю та
розроблені Держекспортконтролем України проекти законів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України;
3) вносить на розгляд Міністра проекти нормативно-правових
актів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з
питань, що належать до сфери діяльності Держекспортконтролю
України;
4) забезпечує виконання Держекспортконтролем України актів та
доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на
засіданні колегії річний план роботи Держекспортконтролю України,
заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її
діяльності відповідно до визначених завдань;
6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи
Держекспортконтролю України та покладених на неї завдань, про
усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення
перевірок діяльності Держекспортконтролю України, а також про
притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених
порушеннях;
7) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади
своїх заступників;
8) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату
Держекспортконтролю України;
9) забезпечує виконання наданих Міністром доручень;
10) забезпечує взаємодію Держекспортконтролю України з
визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України;
11) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку
обміну інформацією між Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Держекспортконтролем України та вчасність її
подання;
12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із
Міністром керівників і заступників керівників структурних
підрозділів апарату Держекспортконтролю України, призначає на
посади та звільняє з посад інших державних службовців і
працівників апарату Держекспортконтролю України;
13) дає у межах повноважень обов'язкові до виконання
державними службовцями і працівниками Держекспортконтролю України
доручення. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
10. Голова Держекспортконтролю України має двох заступників,
у тому числі одного першого.
Першого заступника та заступника Голови Держекспортконтролю
України призначає на посади Президент України за поданням
Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови
Держекспортконтролю України, погоджених із Міністром.
Першого заступника, заступника Голови Держекспортконтролю
України звільняє з посад Президент України. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держекспортконтролю України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Держекспортконтролі України утворюється
колегія у складі Голови Держекспортконтролю України (голова
колегії), першого заступника та заступника Голови
Держекспортконтролю України, визначених посадових осіб
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. У разі
потреби до складу колегії Держекспортконтролю України можуть
входити керівники структурних підрозділів Держекспортконтролю
України, а також у встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
відповідного наказу Держекспортконтролю України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Держекспортконтролі
України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні,
дорадчі органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та
персональний склад, положення про них затверджуються Головою
Держекспортконтролю України.
12. Гранична чисельність державних службовців та працівників
Держекспортконтролю України затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Структура апарату Держекспортконтролю України затверджується
Головою Держекспортконтролю України за погодженням із Міністром.
Штатний розпис, кошторис Держекспортконтролю України
затверджуються Головою Держекспортконтролю України за погодженням
із Міністерством фінансів України.
Держекспортконтроль України є юридичною особою публічного
права, має печатку із зображенням Державного Герба України та
своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної
казначейської служби України.
Держекспортконтроль України припиняється шляхом реорганізації
або ліквідації Президентом України за поданням Прем'єр-міністра
України. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 134/2012 ( 134/2012 ) від 22.02.2012 }

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору