Документ 442-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.01.2011, підстава - 1236-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 червня 2005 р. N 442
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }
Про затвердження Порядку внесення
до спеціального фонду державного
бюджету збору у вигляді цільової
надбавки до тарифу на природний газ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1311 ( 1311-2005-п ) від 31.12.2005
N 801 ( 801-2007-п ) від 06.06.2007
N 1401 ( 1401-2007-п ) від 19.12.2007
N 111 ( 111-2008-п ) від 27.02.2008
N 346 ( 346-2008-п ) від 09.04.2008
N 817 ( 817-2008-п ) від 10.09.2008
N 925 ( 925-2008-п ) від 14.10.2008
N 1161 ( 1161-2008-п ) від 27.12.2008
N 359 ( 359-2009-п ) від 14.04.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: ( Вступна
частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1311
( 1311-2005-п ) від 31.12.2005 )
1. Затвердити Порядок внесення до спеціального фонду
державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
природний газ, що додається.
2. Міністерству палива та енергетики разом з Національною
комісією регулювання електроенергетики і Державною податковою
адміністрацією затвердити в двотижневий строк форму обліку обсягів
постачання природного газу споживачам усіх форм власності.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 червня 2005 р. N 442
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2009 р. N 359 ( 359-2009-п )

ПОРЯДОК
внесення до спеціального фонду державного бюджету
збору у вигляді цільової надбавки
до тарифу на природний газ

1. Цей Порядок визначає механізм внесення до спеціального
фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на природний газ (далі - збір) для споживачів усіх
форм власності.
Збір справляється у розмірі 2 відсотків на обсяги природного
газу, що постачаються для підприємств комунальної теплоенергетики,
теплових електростанцій, електроцентралей та котелень суб'єктів
господарювання, зокрема блочних (модульних) котелень (в обсязі, що
використовується для надання населенню послуг з опалення та
гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами
окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої
води).
Збір справляється на обсяги природного газу, що постачаються
для таких категорій споживачів:
населення - 4 відсотки;
бюджетні організації та установи - 2 відсотки;
промислові та інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені
підрозділи, що використовують природний газ (за винятком
підприємств хімічної галузі, що використовують природний газ як
сировину), - 2 відсотки.
До 1 січня 2010 р. на обсяг природного газу, що
використовується підприємствами хімічної галузі, перелік яких
затверджується Мінпромполітики за погодженням з ДПА та Мінфіном,
як сировина за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з
постачальником, збір справляється за нульовою ставкою.
Під діючим тарифом слід розуміти ціну природного газу для
відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його
транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану
вартість.
2. Об'єктом обчислення збору є вартість природного газу в
обсязі, відпущеному кожній категорії споживачів у звітному
періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі
газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для
населення - на підставі облікових документів), з урахуванням
відповідного тарифу.
Платниками є суб'єкти господарювання та їх відокремлені
підрозділи, які провадять діяльність з постачання природного газу
споживачам на підставі укладених з ними договорів.
Споживачами є такі категорії: населення, бюджетні організації
та установи, підприємства комунальної теплоенергетики, теплові
електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів
господарювання, в тому числі блочні (модульні) котельні, інші
суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які
використовують природний газ для виробництва товарів та надання
послуг, на інші власні потреби.
Звітним (податковим) періодом для збору вважається
календарний місяць.
3. Платники подають розрахунок суми збору до органу державної
податкової служби за місцем перебування на податковому обліку
щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного (податкового) періоду, за формою згідно
з додатком.
4. Сума збору за звітний (податковий) період вноситься
платниками до спеціального фонду державного бюджету на рахунки,
відкриті в органах Державного казначейства, протягом десяти
календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку,
для подання розрахунку суми збору, згідно з пунктом 3 цього
Порядку.
5. Відповідальність за правильність обчислення і своєчасність
подання розрахунків збору до органів державної податкової служби,
повноту і своєчасність його внесення до спеціального фонду
державного бюджету несуть платники збору відповідно до
законодавства.
Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подання
розрахунків збору і повнотою його внесення здійснюють органи
державної податкової служби у порядку, встановленому
законодавством.
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 359 ( 359-2009-п ) від
14.04.2009 }

Додаток
до Порядку

Штамп органу державної
податкової служби
------------------------------------------------------------------ |1.| РОЗРАХУНОК |Звітний | | | суми збору у вигляді цільової надбавки до |-------------| | |діючого тарифу на природний газ для споживачів |Новий звітний| | | усіх форм власності |-------------| | | |Уточнений | ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- |2.|Місяць, рік | | | |2 |0 |0 | | ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ |3.|Повна назва платника _______________________ | |Юридична | | |____________________________________________ | |особа або її | | |____________________________________________ | |відокремлений| | |____________________________________________ | |підрозділ | | |____________________________________________ |-+-------------| | |____________________________________________ | |Фізична | | |____________________________________________ | |особа- | | |____________________________________________ | |підприємець | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |4.|Ідентифікаційний код згідно з | | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер | | | | | | | | | | | | |згідно з ДРФО | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-| | |Код виду економічної діяльності | | |·| | |·| | | | |згідно з КВЕД | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |5.|Місцезнаходження платника |Поштовий індекс | | | | | | | |_____________________________ |--------------------+-+-+-+-+-| | |_____________________________ |Міжміський | | | | | | | |_____________________________ |телефонний код | | | | | | | |_____________________________ |--------------------+-+-+-+-+-| | | |Номер телефону | | | | | | | | | |------------------------------+----------------+-+-+-+-+-+-+-| | |Електронна адреса |Номер телефаксу | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
6. До державної податкової служби _______________________________
(назва органу державної ______________________________________________________________
податкової служби) ______________________________________________________________
Розрахунок суми збору
------------------------------------------------------------------ |По- | Категорія | Ціна | Обсяг |Вартість|Ставка| Сума | |ряд-| споживачів |природного |відпу- |природ- |збору,|збору,| |ко- | | газу без |щеного | ного | від- | гри- | |вий | |урахування |природ-| газу, |сотків| вень,| |но- | |тарифів на | ного |гривень,| | копі-| |мер | |транспор- | газу, |копійок | | йок | | | |тування і | тис. |(графа | |(графа| | | |постачання | куб. | 3 х | | 5 х | | | |природного |метрів |графу 4)| | графу| | | | газу | | | | 6) | | | |споживачам | | | | | | | |та суми | | | | | | | |податку на | | | | | | | | додану | | | | | | | | вартість | | | | | | | |(гривень, | | | | | | | |копійок) за| | | | | | | |1 тис. куб.| | | | | | | | метрів | | | | | | | | | | | | | |----+----------------+-----------+-------+--------+------+------| |1. |Населення (у | | | | | | | |разі відсутності| | | | | | | |в будинках | | | | | | | |(квартирах) | | | | | | | |лічильників) | | | | | | |----+----------------+-----------+-------+--------+------+------| |2. |Населення (у | | | | | | | |разі наявності в| | | | | | | |будинках | | | | | | | |(квартирах) | | | | | | | |лічильників) | | | | | | |----+----------------+-----------+-------+--------+------+------| |3. |Бюджетні | | | | | | | |організації та | | | | | | | |установи | | | | | | |----+----------------+-----------+-------+--------+------+------| |4. |Підприємства | | | | | | | |комунальної | | | | | | | |теплоенергетики,| | | | | | | |теплові | | | | | | | |електростанції, | | | | | | | |електроцентралі | | | | | | | |та котельні | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | |господарювання, | | | | | | | |в тому числі | | | | | | | |блочні | | | | | | | |(модульні) | | | | | | | |котельні | | | | | | |----+----------------+-----------+-------+--------+------+------| |5. |Промислові | | | | | | | |споживачі (за | | | | | | | |винятком | | | | | | | |підприємств | | | | | | | |хімічної галузі,| | | | | | | |що | | | | | | | |використовують | | | | | | | |природний газ як| | | | | | | |сировину) | | | | | | |----+----------------+-----------+-------+--------+------+------| |6. |Підприємства | | | | | | | |хімічної галузі,| | | | | | | |що | | | | | | | |використовують | | | | | | | |природний газ як| | | | | | | |сировину | | | | | | |----+----------------+-----------+-------+--------+------+------| |7. |Інші суб'єкти | | | | | | | |господарювання | | | | | | | |та їх | | | | | | | |відокремлені | | | | | | | |підрозділи, що | | | | | | | |використовують | | | | | | | |природний газ | | | | | | |----+----------------------------------------------------+------| |8. |Усього (сума рядків графи 7) | | |----+----------------------------------------------------+------| |9. |Нараховано суму збору за даними раніше поданого | | | |розрахунку, усього (рядок 8 розрахунку, що | | | |уточнюється) | | |----+----------------------------------------------------+------| |10. |Сума збору (недоплата), що збільшує податкові | | | |зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки | | | |(рядок 8 - рядок 9) | | |----+----------------------------------------------------+------| |11. |Сума збору, що зменшує податкові зобов'язання у | | | |зв'язку з виправленням помилки (рядок 9 - рядок 8) | | |----+----------------------------------------------------+------| |12. |Сума штрафу (рядок 10 х 5 відсотків) | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Дата заповнення розрахунку (дата, | | |·| | |·| | | | | |місяць, рік) | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Керівник або фізична | ____________ |________________________| |особа-підприємець | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ------------------------------------------------------------------ М.П. ------------------------------------------------------------------ |Головний бухгалтер | ____________ |________________________| | | (підпис) | (ініціали та прізвище)| ------------------------------------------------------------------ Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами в органі
державної податкової служби ------------------------------------------------------------------ |Відмітка про внесення даних до електронної бази | |податкової звітності ___ __________________ 200_ р. | |________________________________________________________________| | (підпис, посада, прізвище та ініціали особи, що внесла дані | | до електронної бази звітності) | | | | За результатами камеральної перевірки розрахунку | | | |Порушення (помилки) не виявлені (виявлені) | |(необхідне підкреслити) | | | | Складено акт ___ ____________ 200_ р. N ____ | |___ ____________ 200_ р. ______________________________________ | | (підпис, посада, прізвище та | | ініціали особи, що провела | | камеральну перевірку) | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Постанов КМ N 801 ( 801-2007-п ) від
06.06.2007, N 359 ( 359-2009-п ) від 14.04.2009 }вгору