Документ 436-2006-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.02.2010, підстава - 299-2010-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 липня 2006 р. N 436-р
Київ
Про затвердження плану заходів
на 2006-2010 роки щодо реалізації
Енергетичної стратегії України на
період до 2030 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1578-р ( 1578-2008-р ) від 17.12.2008
N 299-р ( 299-2010-р ) від 24.02.2010 }

1. Затвердити план заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
( 145-2006-р ) (далі - план заходів), що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям:
забезпечити в установленому порядку фінансування робіт,
передбачених планом заходів;
щороку до 1 лютого надавати Мінпаливенерго інформацію про
стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до
25 лютого Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2006 р. N 436-р
ПЛАН
заходів на 2006-2010 роки щодо
реалізації Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року
( 145-2006-р )

I. Показники енергетичного балансу
------------------------------------------------------------------ |N |Найменування |Строк |Відповідальні |Очікувані | |п/п|заходу |виконання, |за виконання |результати | | | |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Електроенергетична галузь | |----------------------------------------------------------------| |1. |Забезпечення |2006-2010 |Мінпаливенерго |задоволення | | |виробництва | |НАК |потреби | | |електроенергії (у | |"Енергетична |економіки та| | |тому числі | |компанія |населення в | | |атомними | |України" |електричній | | |електростанціями),| |державне |енергії, | | |млрд. кВт*г: | |підприємство |підвищення | | |у 2006 році - | |"НАЕК |експортного | | |185,7 (91) | |"Енергоатом" |потенціалу | | |у 2007 році - | |енергогенеруючі|держави | | |192 (98,6) | |компанії | | | |у 2008 році - | | | | | |196,5 (99,7) | | | | | |у 2009 році - | | | | | |202,4 (100,3) | | | | | |у 2010 році - | | | | | |210,2 (101,2) | | | | |----------------------------------------------------------------| | Разом - 986,8 млрд. кВт*г (490,8 млрд. кВт*г) | |----------------------------------------------------------------| | Нафтогазовий комплекс | |----------------------------------------------------------------| |2. |Забезпечення |2006-2010 |Мінпаливенерго |задоволення | | |задоволення | |НАК "Нафтогаз |потреби | | |потреби у | |України" |економіки та| | |природному газі (у| | |населення в | | |тому числі за | | |природному | | |рахунок власного | | |газі | | |видобутку), млрд. | | | | | |кВт*г: | | | | | |у 2006 році - | | | | | |77,7 (21) | | | | | |у 2007 році - | | | | | |75,7 (21,5) | | | | | |у 2008 році - | | | | | |74,4 (22,1) | | | | | |у 2009 році - | | | | | |72,5 (22,7) | | | | | |у 2010 році - | | | | | |71,7 (23,2) | | | | |----------------------------------------------------------------| | Разом - 372,1 млрд. куб. метрів (110,5 млрд. куб. метрів) | |----------------------------------------------------------------| |3. |Забезпечення | -"- | -"- |задоволення | | |задоволення | | |потреби | | |потреби в нафті, | | |економіки та| | |включаючи газовий | | |населення у | | |конденсат (у тому | | |нафті | | |числі за рахунок | | | | | |власного | | | | | |видобутку), млн. | | | | | |тонн: | | | | | |у 2006 році - | | | | | |17 (4,5) | | | | | |у 2007 році - | | | | | |17,6 (4,5) | | | | | |у 2008 році - | | | | | |18,5 (4,6) | | | | | |у 2009 році - | | | | | |19 (4,9) | | | | | |у 2010 році - | | | | | |19,5 (5,5) | | | | |----------------------------------------------------------------| | Разом - 91,6 млн. тонн (23,4 млн. тонн) | |----------------------------------------------------------------| | Вугільна галузь | |----------------------------------------------------------------| |4. |Забезпечення |2006-2010 |Мінвуглепром |задоволення | | |видобутку вугілля | |Мінфін |потреби | | |(у тому числі | | |економіки та| | |енергетичного та | | |населення у | | |коксівного), млн. | | |вугіллі | | |тонн: | | | | | |у 2006 році - | | | | | |80,6 (50,535* та | | | | | |30,065) | | | | | |у 2007 році - | | | | | |82,2 (51,54* та | | | | | |30,66) | | | | | |у 2008 році - | | | | | |85,7 (53,7 та 32) | | | | | |у 2009 році - | | | | | |87,3 (54,8 та | | | | | |32,5) | | | | | |у 2010 році - | | | | | |90,9 (56,9 та 34) | | | | |----------------------------------------------------------------| | Разом - 426,7 млн. тонн (267,475 млн. тонн та 159,225 млн. | | тонн) | ------------------------------------------------------------------
_______________
* У тому числі вугілля марок Г, ДГ в обсязі 5,5 млн. тонн
може бути використане у разі необхідності для потреб
коксування.

II. Електроенергетична галузь

--------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Строк| Відповідальні | Обсяг та | Очікувані | |п/п| заходу |вико-| за виконання | джерела | результати | | | |нан- | |фінансування**,| | | | | ня, | | млн. гривень | | | | |роки | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Зменшення питомих витрат енергоресурсів | |-------------------------------------------------------------------------------| |1. |Зменшення |2010 |Мінпаливенерго | |зменшення витрат | | |витрат | |НАК "Енергетична | |електроенергії на | | |електроенергії | |компанія України"| |її транспортування | | |на її | |державне | |з 14,7 відсотка у | | |транспортування| |підприємство | |2005 році до 12,2 | | |до нормативних | |"НЕК "Укренерго" | |відсотка у 2010 | | |показників | |НКРЕ | |році | | | | |НАЕР | | | | | | |енергопостачальні| |економія | | | | |компанії | |електроенергії у | | | | | | |2006-2010 роках - | | | | | | |до 1150 млн. кВт·г,| | | | | | |зокрема у 2010 році| | | | | | |- до 210 млн. кВт·г| |-------------------------------------------------------------------------------| |____________ | |** Обсяг та джерела фінансування уточнюються за результатами тендерів і| | передбачаються у проектно-кошторисній документації. | |-------------------------------------------------------------------------------| |2. |Зменшення |2010 |Мінпаливенерго | |зменшення питомих | | |питомих витрат | |НАК "Енергетична | |витрат умовного | | |умовного палива| |компанія України"| |палива на 1 г/кВт·г| | |для виробництва| |еноргогенеруючі | |у 2010 році | | |електроенергії | |компанії | |порівняно з | | |на теплових | | | |2009 роком | | |електростанціях| | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток електроенергетики | |-------------------------------------------------------------------------------| |3. |Реконструкція | | | | | | |потужностей: | | | | | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |енергоблока N 9|почи-|Мінпаливенерго | 351,9 |заміна турбінного, | | |Придніпровської|наючи|НАК "Енергетична | залучені та |котельного | | |ТЕС | з |компанія України"| власні кошти |обладнання | | | |2010 |енергогенеруючі | | | | | | |компанії | |реконструкція | | | | |НКРЕ | |системи регулювання| | | | |Мінпромполітики | |та захисту турбіни,| | | | | | |реконструкція | | | | | | |електрофільтрів, | | | | | | |електротехнічного | | | | | | |обладнання тощо | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |енергоблока |2010 | - " - | 80 |заміна фізично | | |N 11 | | | власні кошти |зношених та част- | | |Придніпровської| | | |ково зруйнованих | | |ТЕС | | | |електрофільтрів на | | | | | | |нові з коефіцієнтом| | | | | | |корисної дії | | | | | | |вловлювання леткої | | | | | | |золи не менш як | | | | | | |99,83 відсотка | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |енергоблока N 3|почи-| - " - | 808 |відновлення парової| | |Криворізької |наючи| | залучені та |продуктивності | | |ТЕС | з | | власні кошти |котлоагрегату | | | |2010 | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | |використання | | | | | | |низькокалорійного | | | | | | |вугілля без | | | | | | |підсвічування при | | | | | | |навантаженні котла | | | | | | |в діапазоні 75-100 | | | | | | |відсотків | | | | | | | | | | | | | |збільшення елект- | | | | | | |ричної потужності | | | | | | |турбоагрегату до | | | | | | |проектного рівня, | | | | | | |реконструкція | | | | | | |електрофільтрів, | | | | | | |модернізація | | | | | | |електрообладнання | | | | | | | | | | | | | |здійснення техно- | | | | | | |логічних заходів | | | | | | |щодо зменшення | | | | | | |викидів сірки | | | | | | |та азоту | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |енергоблока N 1|почи-|Мінпаливенерго | 437 |реконструкція | | |Запорізької ТЕС|наючи|НАК "Енергетична | залучені та |поверхонь | | | | з |компанія України"| власні кошти |нагрівання існуючих| | | |2010 |енергогенеруючі | |пальників, заміна | | | | |компанії | |електрофільтрів на | | | | |НКРЕ | |нові | | | | |Мінпромполітики | | | | | | | | |будівництво сірко- | | | | | | |очисної установки | | | | | | | | | | | | | |модернізація | | | | | | |окремих частин і | | | | | | |вузлів турбогене- | | | | | | |ратора, системи | | | | | | |автоматичного | | | | | | |регулювання та | | | | | | |допоміжного | | | | | | |устатковання | | | | | | |турбогенератора | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |енергоблока N 7|- " -| - " - | 1561 |відновлення котель-| | |Старобешівської| | | залучені та |ного обладнання, | | |ТЕС | | | власні кошти |турбогенератора із | | | | | | |заміною циліндра | | | | | | |низького тиску | | | | | | |турбіни | | | | | | | | | | | | | |встановлення систе-| | | | | | |ми кулькоочистки, | | | | | | |заміна паропроводів| | | | | | |високого тиску | | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | |електрофільтра та | | | | | | |сіркоочисної | | | | | | |установки | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |першої черги |2010 |Мінпаливенерго | 1495 |використання | | |Слов'янської | |НАК "Енергетична | залучені та |низькокалорійної | | |ТЕС з будівни- | |компанія України"| власні кошти |вугільної продукції| | |цтвом дубль- | |енергогенеруючі | | | | |блока | |компанії | |поліпшення | | | | |НКРЕ | |економічних | | | | |Мінпромполітики | |та екологічних | | | | | | |характеристик | | | | | | |енергоблока | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |енергоблока N 2|- " -| - " - | 1139 |кардинальна | | |Трипільської | | |залучені кошти |реконструкція | | |ТЕС з | | | |котельного та | | |будівництвом | | | |турбінного | | |сіркоочисної | | | |обладнання | | |установки для | | | | | | |енергоблоків | | | |заміна | | |N 1 і 2 | | | |генератора, | | | | | | |електрофільтрів на | | | | | | |сучасні з | | | | | | |ефективністю | | | | | | |99,6 відсотка | | | | | | | | | | | | | |введення в | | | | | | |експлуатацію | | | | | | |сучасної установки | | | | | | |десульфуризації з | | | | | | |високим ступенем | | | | | | |зв'язування | | | | | | |сірчистого | | | | | | |ангідриду | | | | | | | | | | | | | |заміна існуючої | | | | | | |автоматизованої | | | | | | |системи управління | | | | | | |технологічними | | | | | | |процесами | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |енергоблок N 7 |- " -|Мінпаливенерго | 398 |реконструкція | | |Курахівської | |ТОВ "Східенерго" | залучені та |турбіни, заміна | | |ТЕС | |НКРЕ | власні кошти |електрофільтра | | | | | | | | | | | | | |збільшення потуж- | | | | | | |ності енергоблока | | | | | | |на 15 МВт, що дасть| | | | | | |змогу збільшити | | | | | | |виробництво | | | | | | |електроенергії | | | | | | |на 39,4 млн. кВт·г | | | | | | |на рік | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |енергоблоків | | | | | | |Луганської ТЕС:| | | | | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |N 8 (з вико- |почи-|Мінпаливенерго | 1800 |поліпшення техніко-| | |ристанням |наючи|ТОВ "Східенерго" | залучені та |економічних та | | |технології | з |НКРЕ | власні кошти |екологічних | | |циркулюючого |2010 | | |характеристик | | |киплячого шару)| | | |енергоблоків | | | | | | | | | | | | | |використання | | | | | | |відходів вугле- | | | | | | |збагачення як | | | | | | |палива | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |N 10 |2010 | - " - | 424 | - " - | | | | | | залучені та | | | | | | | власні кошти | | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |N 13 |почи-| - " - | 596 | - " - | | | |наючи| | залучені та | | | | | з | | власні кошти | | | | |2010 | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |4. |Будівництво |- " -|Мінпаливенерго | 25000 |освоєння сучасних | | |енергоблоків | |НКРЕ | залучені та |японських техноло- | | |потужністю | |НАЕР | власні кошти |гій виробництва | | |600 МВт на | |Мінпромполітики | 350 млн. |електроенергії | | |попередньо | |НАК "Енергетична | доларів |енергоблоками, які | | |визначених | |компанія України"| (механізм |працюватимуть за | | |майданчиках | |ВАТ "Східенерго" | Кіотського |супернадкритичними | | |Слов'янської, | | | протоколу) |параметрами, що | | |Бурштинської, | | | |дасть змогу забез- | | |Трипільської та| | | |печити їх високу | | |Луганської | | | |ефективність | | |теплових | | | |(до 45-47 | | |електростанцій | | | |відсотків) | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |5. |Добудова: | | | | | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |Добротвірської |почи-|Мінпаливенерго | 4000 |створення сучасного| | |ТЕС-2 |наючи|НАК "Енергетична | залучені та |енергоблоку з ви- | | |з потужністю | з |компанія України"| власні кошти |сокими техніко- | | |600 МВт |2010 | | |економічними | | |або з блоком | | | |характеристиками, | | |потужністю | | | |призначеного для | | |300 МВт | | | |заміщення застарі- | | |з циркулюючим | | | |лих енергоблоків | | |киплячим шаром | | | |потужністю 100 МВт | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |енергоблока N 1|- " -| - " - | 538 |заміна фізично та | | |Миронівської | | | залучені та |морально застарілих| | |ТЕС | | | власні кошти |котлів на | | | | | | |котлоагрегати з | | | | | | |використанням | | | | | | |технології | | | | | | |циркулюючого | | | | | | |киплячого шару, які| | | | | | |працюватимуть на | | | | | | |низькосортному | | | | | | |вугіллі Донецького | | | | | | |басейну, забезпе- | | | | | | |чать сталу роботу | | | | | | |ТЕС і дадуть змогу | | | | | | |зменшити викиди | | | | | | |шкідливих речовин | | | | | | |до рівня західно- | | | | | | |європейських | | | | | | |нормативів | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |енергоблока N 3|- " -|Мінпаливенерго | 850 |підвищення | | |Київської ТЕЦ-6| |НАК "Енергетична | кошти |надійності тепло- | | |потужністю | |компанія України"| місцевого |та електро- | | |250 МВт | |Київська міська | бюджету, |постачання м. Києва| | | | |держадміністрація| залучені та | | | | | |ВАТ "АК | власні кошти | | | | | |"Київенерго" | | | | | | |НКРЕ | | | | | | |Мінпромполітики | | | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |котельні |2010 |Мінпаливенерго | 120 |підвищення | | |житлового | |НАК "Енергетична | кошти |надійності | | |масиву Позняки | |компанія України"| місцевого |теплопостачання | | |м. Києва, | |Київська міська | бюджету, |м. Києва | | |перший пусковий| |держадміністрація| залучені та | | | |комплекс | |ВАТ "АК | власні кошти | | | | | |"Київенерго" | | | | | | |НКРЕ | | | | | | |Мінпромполітики | | | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |6. |Реконструкція | | | | | | |потужностей | | | | | | |теплоелектро- | | | | | | |централей: | | | | | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |Дарницької |- " -|Мінпаливенерго | 115 |поліпшення еколо- | | |(м. Київ) | |НКРЕ |залучені кошти |гічних та манев- | | | | |ЗАТ | |рових характеристик| | | | |"Енергогенеруюча | |станцій | | | | |компанія | | | | | | |"ДАРтепло- | |підвищення | | | | |централь" | |надійності тепло- | | | | | | |та електропоста- | | | | | | |чання м. Києва | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |Черкаської |- " -|Мінпаливенерго | 105 |поліпшення еколо- | | | | |НКРЕ |залучені кошти |гічних та манев- | | | | |відокремлений | |рових характеристик| | | | |підрозділ | |станцій | | | | |"Черкаська | | | | | | |ТЕЦ ВАТ | |підвищення | | | | |"Черкаське | |надійності тепло- | | | | |хімволокно" | |та електропоста- | | | | | | |чання м. Черкас | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |Сумської |- " -|Мінпаливенерго | 65 |поліпшення еколо- | | | | |НКРЕ |залучені кошти |гічних та манев- | | | | |ТОВ "Сумитепло- | |рових характеристик| | | | |енерго" | |станцій | | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | |надійності тепло- | | | | | | |та електропоста- | | | | | | |чання м. Сум | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |Чернігівської |2010 |Мінпаливенерго | 110 |поліпшення еколо- | | | | |НКРЕ |залучені кошти |гічних та манев- | | | | |ТОВ Фірма | |рових характеристик| | | | |"ТехНова" | |станцій | | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | |надійності тепло- | | | | | | |та електропоста- | | | | | | |чання м. Чернігова | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |Севасто- |- " -|Мінпаливенерго | 50 |поліпшення еколо- | | |польської | |НКРЕ |залучені кошти |гічних та манев- | | | | |ТОВ "СГС Плюс" | |рових характеристик| | | | | | |станцій | | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | |надійності | | | | | | |тепло- та | | | | | | |електропостачання | | | | | | |м. Севастополя | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |Камиш- |почи-|Мінпаливенерго | 400 |поліпшення еколо- | | |Бурунської |наючи|НКРЕ |залучені кошти |гічних та манев- | | | | з |ТОВ "КримТЕЦ" | |рових характеристик| | | |2010 | | |станцій | | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | |надійності тепло- | | | | | | |та електропоста- | | | | | | |чання м. Керчі | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |7. |Реконструкція |- " -|Мінпаливенерго | 2433 |збільшення протягом| | |гідроелектро- | |Мінпромполітики | залучені та |п'яти років | | |станцій | |НКРЕ | власні кошти |потужностей | | |ВАТ "Укргідро- | |НАК "Енергетична | |гідроелектростанцій| | |енерго" | |компанія України"| |на 120 МВт | | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | |надійності та | | | | | | |ефективності роботи| |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |8. |Добудова першої|почи-|Мінпаливенерго | 3547 |збільшення маневро-| | |черги |наючи|Мінпромполітики | кошти |вих потужностей і | | |Дністровської | з |НКРЕ | державного |стабілізація | | |ГАЕС (три |2010 |НАК "Енергетична | бюджету, |управління режимами| | |гідроагрегати) | |компанія України"| кошти, |роботи об'єднаної | | | | | | передбачені у |енергетичної | | | | | | складі тарифу |системи України | | | | | | на | | | | | | |електроенергію |створення | | | | | | |сприятливих | | | | | | |умов для її | | | | | | |інтеграції | | | | | | |з європейською | | | | | | |енергосистемою | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |9. |Будівництво |- " -| - " - | 4905 | - " - | | |Канівської ГАЕС| | | залучені та | | | | | | | власні кошти | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток магістральних електричних мереж | |-------------------------------------------------------------------------------| |10.|Будівництво |2010 |Мінпаливенерго | 1219 |підвищення | | |лінії | |Мінпромполітики | кошти |надійності | | |електропередачі| |НКРЕ | державного |електропостачання | | |750 кВ для | |державне | бюджету, |споживачів | | |видачі | |підприємство | кошти, |Центрального | | |потужностей | |"НЕК "Укренерго" | передбачені у |регіону | | |Рівненської та | | | складі тарифу | | | |Хмельницької | | | на | | | |атомних | | |електроенергію,| | | |електростанцій:| | | залучені | | | |підстанція | | | кошти | | | |750 кВ | | | | | | |"Київська" із | | | | | | |заходами, | | | | | | |повітряна | | | | | | |лінія | | | | | | |750-330 кВ | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |11.|Будівництво |почи-|Мінпаливенерго | 1655 |збільшення | | |повітряної |наючи|Мінпромполітики | кошти |пропускної | | |лінії 750 кВ | з |НКРЕ | державного |спроможності | | |Рівненська |2010 |державне | бюджету, |міжсистемних ліній | | |АЕС - Київська | |підприємство | кошти, |електропередачі | | |з розширенням | |"НЕК "Укренерго" | передбачені у | | | |підстанції | | | складі тарифу |забезпечення видачі| | |750 кВ | | | на |потужностей | | |"Київська" та | | |електроенергію,|Рівненської та | | |заходами | | | залучені |Хмельницької | | |повітряної | | | кошти |атомних електро- | | |лінії 750 кВ | | | |станцій | | | | | | | | | | | | | |передача | | | | | | |надлишкової | | | | | | |електроенергії | | | | | | |Західного регіону в| | | | | | |Центральний та | | | | | | |Північний регіони | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |12.|Будівництво |2010 | - " - | 180 |забезпечення видачі| | |повітряної | | |залучені кошти,|потужності пусково-| | |лінії 330 кВ | | | кошти, |го комплексу | | |Дністровська | | | передбачені у |Дністровської ГАЕС | | |ГАЕС - Бар з | | | складі тарифу | | | |реконструкцією | | | на |підвищення | | |підстанції | | |електроенергію |надійності | | |330 кВ "Бар" | | | |електропостачання | | | | | | |споживачів | | | | | | |Південно-Західного | | | | | | |регіону | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |13.|Розширення |- " -| - " - | 600 |підвищення | | |підстанції | | |залучені кошти,|надійності | | |750 кВ | | | кошти, |електропостачання | | |"Київська" з | | | передбачені у |м. Києва | | |встановленням | | | складі тарифу | | | |другого | | | на | | | |автотранс- | | |електроенергію | | | |форматора | | | | | | |та заходами | | | | | | |повітряної | | | | | | |лінії 330 кВ | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток розподільних електричних мереж | |-------------------------------------------------------------------------------| |14.|Реконструкція, |почи-|Мінпаливенерго | кошти, |підвищення | | |модернізація |наючи|НКРЕ | передбачені у |надійності | | |та будівництво | з |НАК "Енергетична | складі тарифу |електропостачання | | |розподільних |2010 |компанія України"| на |регіонів | | |електричних | | |електроенергію | | | |мереж | | | | | | |0,4-150 кВ | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення експортного потенціалу | |-------------------------------------------------------------------------------| |15.|Реконструкція |- " -|Мінпаливенерго | 422 |збільшення | | |енергоблоку N 7| |Мінпромполітики | залучені та |потужності | | |Бурштинської | |НКРЕ | власні кошти |Бурштинської ТЕС на| | |ТЕС | |НАК "Енергетична | |355 МВт | | | | |компанія України"| | | | | | |ВАТ "Західенерго | |збільшення обсягу | | | | | | |виробництва | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | |економічності, | | | | | | |надійності та | | | | | | |маневреності | | | | | | | | | | | | | |поліпшення | | | | | | |екологічних | | | | | | |показників роботи | | | | | | |енергоблоків | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |16.|Реконструкція |2010 |Мінпаливенерго | 50 |збільшення | | |Калуської ТЕЦ | |державне |залучені кошти |встановленої | | | | |підприємство | |потужності та | | | | |зовнішньо- | |обсягів | | | | |економічної | |виробництва | | | | |діяльності | |електроенергії | | | | |"Укрінтеренерго" | | | | | | | | |поліпшення техніко-| | | | | | |економічних, | | | | | | |екологічних та | | | | | | |маневрених | | | | | | |характеристик | | | | | | |енергоблоків | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |17.|Виконання |почи-|Мінпаливенерго | кошти, |підготовка | | |заходів з |наючи|НКРЕ | передбачені у |об'єднаної | | |підготовки та | з |державні | складі тарифу |енергетичної | | |проведення |2010 |підприємства | на |системи України до | | |модернізації | |"Енергоринок", |електроенергію |інтеграції | | |генеруючого | |"НАЕК | |в європейську | | |обладнання | |"Енергоатом", | |енергосистему | | |України | |"НЕК "Укренерго" | | | | |для приведення | |НАК "Енергетична | | | | |у відповідність| |компанія України"| | | | |з вимогами | | | | | | |об'єднаної | | | | | | |енергосистеми | | | | | | |європейських | | | | | | |країн | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |18.|Розроблення |2010 |Мінпаливенерго | |забезпечення | | |проекту | |Мін'юст | |паритету | | |Кодексу | |НКРЕ | |інтересів суб'єктів| | |електричних | |державні | |енергетики і | | |мереж України | |підприємства | |споживачів паливно-| | | | |"Енергоринок", | |енергетичних | | | | |"НАЕК | |ресурсів | | | | |"Енергоатом", | | | | | | |"НЕК "Укренерго" | | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | | |компанія України"| | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Цінова і тарифна політика | |-------------------------------------------------------------------------------| |19.|Поетапне |кожне|НКРЕ | |скорочення | | |приведення |пів- |Мінфін | |перехресного | | |тарифів на |річчя|Мінекономіки | |субсидіювання в | | |електричну | |Мінпаливенерго | |електроенергетиці | | |енергію для | |Мінпраці | | | | |населення | |НАК "Нафтогаз | |зменшення цінового | | |та цін на | |України" | |тиску та підвищення| | |природний газ | | | |конкуренто- | | |до економічно | | | |спроможності | | |обґрунтованого | | | |економіки | | |рівня | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Запровадження заходів щодо зменшення обсягів використання природного газу | | та заміщення його іншими джерелами енергії та палива | |-------------------------------------------------------------------------------| |20.|Розроблення |2010 |Мінпаливенерго | |визначення обсягу | | |заходів щодо | |Мінжитлокомунгосп| |реконструкції | | |запровадження | |Мінрегіонбуд | |електропостачальних| | |електроопалення| |Мінекономіки | |мереж у населених | | |на об'єктах | |Мінфін | |пунктах для | | |соціальної | |НКРЕ | |забезпечення | | |сфери та | | | |використання | | |житлово- | | | |вивільненої у | | |комунального | | | |нічний час електро-| | |господарства | | | |енергії для | | | | | | |електроопалення | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |21.|Переведення |почи-|Мінпаливенерго | 805 |зменшення обсягів | | |теплоелектро- |наючи|Мінекономіки |залучені кошти,|споживання природ- | | |централей | з |Мінфін | кошти |ного газу тепло- | | |на використання|2010 |Мінприроди | державного |електроцентралями | | |альтернативних | |НАЕР | бюджету |не менш як на | | |природному газу| | | |30 відсотків обсягу| | |видів палива | | | |його споживання | | | | | | |у 2008 році | ---------------------------------------------------------------------------------
III. Ядерна енергетика

_______________
* Обсяги капітальних інвестицій (бюджетні кошти виділяються в
обсязі, передбаченому органу виконавчої влади згідно із Законом
про Державний бюджет України на відповідний рік; обсяги
фінансування за рахунок коштів державного підприємства "НАЕК
"Енергоатом" погоджуються з НКРЕ. Додаткове фінансування можливе
за рахунок залучення міжнародних кредитів під державні гарантії та
за рахунок міжнародної технічної допомоги).
** Цим пунктом вносяться зміни до Концепції підвищення
безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2005 р.
N 515 ( 515-2005-р ), у частині продовження строків реалізації
пілотних проектів без зміни строків виконання Концепції в цілому.
*** Джерела покриття витрат та необхідний обсяг фінансування
визначаються під час розроблення проекту нормативно-правового
акта.
IV. Вугільна галузь
---------------------------------------------------------------------------------- |N |Найменування |Строк|Відповідальні за |Обсяг та |Очікувані | |п/п|заходу |вико-|виконання |джерела |результати | | | |нан- | |фінансування**, | | | | |ня, | |млн. гривень | | | | |роки | | | | |---+---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| |1. |Складення |IV |Мінвуглепром | |створення | | |переліку |квар-|Фонд державного | |інноваційної моделі| | |підприємств |тал |майна | |приватизації | | |вугільної |2006 | | |підприємств галузі,| | |галузі, які у | | | |застосування якої | | |першочерговому | | | |дасть змогу | | |порядку повинні| | | |залучати кошти | | |бути | | | |недержавних | | |запропоновані | | | |інвесторів | | |до | | | | | | |приватизації, | | | | | | |та визначення | | | | | | |умов їх | | | | | | |приватизації | | | | | | |(інвестиційні | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |нових власників| | | | | | |та забезпечення| | | | | | |соціальних | | | | | | |гарантій | | | | | | |працівників) | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| |2. |Розроблення |2006-|Мінвуглепром | | -"- | | |проектів |2007 |Фонд державного | | | | |законодавчих і | |майна | | | | |нормативних | | | | | | |актів щодо | | | | | | |приватизації | | | | | | |вугледобувних | | | | | | |підприємств | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| |3. |Розроблення |2007 |Мінвуглепром | |створення умов і | | |проекту | |Мінекономіки | |розроблення | | |програми | |Мінфін | |механізму | | |фінансового | |Національна | |фінансового | | |оздоровлення та| |академія наук | |оздоровлення | | |технічного | | | |шахтовуглебудівного| | |переоснащення | | | |комплексу | | |шахтовугле- | | | | | | |будівного | | | | | | |комплексу та | | | | | | |подання | | | | | | |пропозицій щодо| | | | | | |внесення змін | | | | | | |до | | | | | | |нормативно- | | | | | | |правових | | | | | | |актів для | | | | | | |визначення | | | | | | |механізму її | | | | | | |реалізації | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| |4. |Розроблення і |2006 |Мінвуглепром | |одержання | | |впровадження | | | |об'єктивної | | |державних | | | |інформації, | | |стандартів на | | | |порівнянної на | | |вугільну | | | |національному та | | |продукцію, | | | |міжнародному рівні | | |гармонізованих | | | | | | |з відповідними | | | | | | |європейськими | | | | | | |та світовими | | | | | | |стандартами | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| |5. |Розроблення |2007 |Мінвуглепром | |гармонізація | | |законопроекту | |Мінекономіки | |національного | | |про особливості| |Мінфін | |законодавства | | |державної | |Мін'юст | |відповідно до норм | | |підтримки | | | |та умов вступу до | | |(субсидування) | | | |Світової | | |вугільної | | | |організації | | |промисловості з| | | |торгівлі | | |урахуванням | | | | | | |вимог Світової | | | | | | |організації | | | | | | |торгівлі | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| |6. |Приведення цін |2006-|Мінвуглепром | |лібералізація цін | | |на вугільну |2007 |Мінекономіки | |на вугільну | | |продукцію до | | | |продукцію | | |економічно | | | | | | |обґрунтованого | | | | | | |рівня | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| |7. |Будівництво: | | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |1) шахти N 10 |2006-|Мінвуглепром |670,02 |приріст виробничої | | |"Нововолинська"|2009 |державне |кошти |потужності - | | | | |підприємство |державного |900 тис. тонн | | | | |"Дирекція по |бюджету |вугілля на рік | | | | |будівництву | | | | | | |об'єктів" | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |2) шахти |2006-|Мінвуглепром |70,78 |приріст виробничої | | |"Никанор-Нова" |2009 |державне |кошти |потужності - | | |(друга черга) | |підприємство |державного |300 тис. тонн | | |державного | |"Луганськвугілля"|бюджету, |вугілля на рік | | |підприємства | | |власні кошти | | | |"Луганськвугіл-| | | | | | |ля" | | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |3) шахти |2006-|Мінвуглепром |114,9 |приріст виробничої | | |"Південно- |2010 |державне |кошти |потужності - | | |донбаська N 3" | |підприємство |державного |300 тис. тонн | | |(друга черга) | |"Донецька |бюджету, |вугілля на рік | | |державного | |вугільна |власні кошти | | | |підприємства | |енергетична | | | | |"Донецька | |компанія" | | | | |вугільна | | | | | | |енергетична | | | | | | |компанія" | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| |8. |Реконструкція | | | | | | |та технічне | | | | | | |переоснащення: | | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |1) шахт | |Мінвуглепром |696,5 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |1900 тис. тонн | | |"Донецька | |"Донецька |бюджету, |вугілля на рік, | | |вугільна | |вугільна |власні кошти |підтримання діючої | | |енергетична | |енергетична | |виробничої | | |компанія": | |компанія" | |потужності - | | | | | | |2150 тис. тонн на | | |---------------+-----| |----------------|рік | | |імені |2006-| |93,1 | | | |Є.Т. Абакумова |2010 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |-"- | |135,8 | | | |Челюскінців | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Трудівська |-"- | |165,2 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |20,8 | | | |О.О. Скочинсь- |2008 | | | | | |кого | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |73,4 | | | |М.І. Калініна |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Південно- |2006-| |53,2 | | | |донбаська N 3 |2008 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Жовтневий |2006-| |55 | | | |рудник |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Путилівська |2006-| |100 | | | | |2010 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |2) шахти | -"- |Мінвуглепром |330,1 |підтримання діючої | | |"Південно- | | |кошти |виробничої | | |донбаська N 1" | | |державного |потужності - | | | | | |бюджету, |1200 тис. тонн | | | | | |власні кошти |вугілля на рік | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |3) шахт | |Мінвуглепром |167,09 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |відкритого | |акціонерне |державного |700 тис. тонн | | |акціонерного | |товариство |бюджету, |вугілля на рік | | |товариства | |"Шахтоуправління |власні кошти | | | |"Шахтоуправлін-| |"Донбас" | | | | |ня "Донбас": | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Щегловська- |2006-| |153,3 | | | |Глибока |2010 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |N 22 |2006-| |38,8 | | | |"Комунарська" |2008 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |4) шахт | |Мінвуглепром |499,5 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |1945 тис. тонн | | |"Макіїввугіл- | |"Макіїввугілля" |бюджету, |вугілля на рік, | | |ля": | | |власні кошти |підтримання діючої | | |---------------+-----| |----------------|виробничої | | |імені |2006-| |155 |потужності - | | |В.М. Бажанова |2010 | | |1380 тис. тонн на | | |---------------+-----| |----------------|рік | | |Холодна Балка |2006-| |50 | | | | |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Бутівська |2006-| |37,5 | | | | |2008 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Чайкіно | -"- | |45,5 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |50,3 | | | |С.М. Кірова |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Ясинівська- | -"- | |50,2 | | | |Глибока | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Північна |2006-| |24,5 | | | | |2008 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Калинівська- | -"- | |17 | | | |Східна | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |69,5 | | | |В.І. Леніна |2009 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |5) державного |2006-|Мінвуглепром |396,8 |приріст виробничої | | |підприємства |2010 | |кошти |потужності - | | |"Вугільна | | |державного |200 тис. тонн | | |компанія | | |бюджету, |вугілля на рік | | |"Краснолимансь-| | |власні кошти | | | |ка" | | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |6) шахт | |Мінвуглепром |588,9 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |3150 тис. тонн | | |"Селидіввугіл- | |"Селидіввугілля" |бюджету, |вугілля на рік | | |ля": | | |власні кошти | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Курахівська |2006-| |178 | | | | |2010 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |1-3 | -"- | |158 | | | |"Новогродівсь- | | | | | | |ка" | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Росія |2006-| |84,7 | | | | |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Україна |2006-| |168,2 | | | | |2010 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |7) шахт | |Мінвуглепром |800,9 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |1000 тис. тонн | | |"Добропілля- | |"Добропіллявугіл-|бюджету, |вугілля на рік, | | |вугілля": | |ля" |власні кошти |підтримання діючої | | |---------------+-----| |----------------|виробничої | | |Добропільська |2006-| |141,6 |потужності - | | | |2010 | | |1630 тис. тонн на | | |---------------+-----| |----------------|рік | | |Алмазна | -"- | |197,3 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Білицька | -"- | |61,3 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Білозерська | -"- | |171,2 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Піонер | -"- | |133,5 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Новодонецька | -"- | |96 | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |8) шахт | |Мінвуглепром |393,6 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |510 тис. тонн | | |"Шахтарськант- | |Шахтарськантра- |бюджету, |вугілля на рік, | | |рацит": | |цит" |власні кошти |підтримання діючої | | |---------------+-----| |----------------|виробничої | | |Шахтарська- |2006-| |174,3 |потужності - | | |Глибока |2010 | | |1350 тис. тонн на | | |---------------+-----| |----------------|рік | | |імені |2006-| |68,9 | | | |В.І. Чапаєва |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Комуніст | -"- | |65,4 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Іловайська | -"- | |85 | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |9) об'єктів | |Мінвуглепром |481,2 |приріст виробничої | | |шахтоуправління| |державне |кошти |потужності - | | |та шахти | |підприємство |державного |300 тис. тонн | | |державного | |"Торезантрацит" |бюджету, |вугілля на рік, | | |підприємства | | |власні кошти |підтримання діючої | | |"Торезантрацит"| | | |виробничої | | |---------------+-----| | |потужності - | | |у тому числі: | | | |100 тис. тонн на | | |---------------+-----| |----------------|рік | | |шахти "Прогрес"|2006-| |454,3 | | | | |2010 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |шахтоуправління|2006-| |26,9 | | | |"Волинське" |2008 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |10) шахт | |Мінвуглепром |255,8 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |200 тис. тонн | | |"Красно- | |"Красноармійськ- |бюджету, |вугілля на рік | | |армійськвугіл- | |вугілля" |власні кошти | | | |ля": | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |196,6 | | | |О.Г. Стаханова |2010 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Центральна |2006-| |53,1 | | | | |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |6,1 | | | |Г.М. Димитрова |2007 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |11) шахт | |Мінвуглепром |176 |підтримання діючої | | |державного | |державне |кошти |виробничої | | |підприємства | |підприємство |державного |потужності - | | |"Артемвугілля":| |"Артемвугілля" |бюджету, |810 тис. тонн | | | | | |власні кошти |вугілля на рік | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |22,3 | | | |К.А. Рум'янцева|2008 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |75 | | | |В.І. Леніна |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Комсомолець |2006-| |15 | | | | |2008 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |63,7 | | | |М.І. Калініна |2009 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |12) шахт | |Мінвуглепром |73,1 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |300 тис. тонн | | |"Дзержинськ- | |"Дзержинськвугіл-|бюджету, |вугілля на рік, | | |вугілля": | |ля" |власні кошти |підтримання | | |---------------+-----| |----------------|діючої виробничої | | |імені |2006-| |26,7 |потужності - | | |Ф.Е. Дзержинсь-|2008 | | |240 тис. тонн | | |кого | | | |на рік | | |---------------+-----| |----------------| | | |Північна |2006-| |5,1 | | | | |2007 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Південна |-"- | |4,5 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Торецька |2006-| |36,8 | | | | |2009 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |13) шахт | |Мінвуглепром |126,3 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |150 тис. тонн | | |"Орджонікідзе- | |"Орджонікідзе- |бюджету, |вугілля на рік, | | |вугілля": | |вугілля" |власні кошти |підтримання діючої | | |---------------+-----| |----------------|виробничої | | |Булавинська |2006-| |10,2 |потужності - | | | |2008 | | |1355 тис. тонн | | |---------------+-----| |----------------|на рік | | |Ольховатська | -"- | |20 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Полтавська | -"- | |9,7 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Вуглегірська | -"- | |24,4 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Єнакієвська |2006-| |62 | | | | |2010 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |14) державного |2006-|Мінвуглепром |60,4 |приріст виробничої | | |відкритого |2010 | |кошти |потужності - | | |акціонерного | | |державного |80 тис. тонн | | |товариства | | |бюджету, |вугілля на рік | | |"Шахта імені | | |власні кошти | | | |А.І. Гайового" | | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |15) шахт | |Мінвуглепром |135,2 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |350 тис. тонн | | |"Сніжнеантра- | |"Сніжнеантрацит" |бюджету, |вугілля на рік, | | |цит": | | |власні кошти |підтримання діючої | | |---------------+-----| |----------------|діючої виробничої | | |Ударник |2006-| |10,8 |потужності - | | | |2008 | | |190 тис. тонн на | | |---------------+-----| |----------------|рік | | |Зоря |2006-| |124,4 | | | | |2010 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |16) державного |2006-|Мінвуглепром |22,7 |підтримання діючої | | |відкритого |2009 | |кошти |виробничої | | |акціонерного | | |державного |потужності - | | |товариства | | |бюджету, |230 тис. тонн на | | |"Шахта | | |власні кошти |рік | | |"Новодзержинсь-| | | | | | |ка" | | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |17) об'єктів | |Мінвуглепром |466,9 |приріст виробничої | | |шахтоуправління| |державне |кошти |потужності - | | |та шахт | |підприємство |державного |1230 тис. тонн | | |державного | |"Луганськвугілля"|бюджету, |вугілля на рік, | | |підприємства | | |власні кошти |підтримання діючої | | |"Луганськвугіл-| | | |виробничої | | |ля" | | | |потужності - | | |---------------+-----| | |510 тис. тонн на | | |у тому числі: | | | |рік | | |---------------+-----| |----------------| | | |шахтоуправління|2006-| |149,7 | | | |"Луганське" |2010 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |шахт: | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Лутугінська |2006-| |60,7 | | | | |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені XIX | -"- | |37,7 | | | |з'їзду КПРС | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Черкаська |2006-| |63 | | | | |2010 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Вергелівська | -"- | |84,4 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені Артема |2006-| |71,4 | | | | |2009 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |18) шахт | |Мінвуглепром |322,5 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |240 тис. тонн | | |"Первомайськ- | |"Первомайськ- |бюджету, |вугілля на рік, | | |вугілля": | |вугілля" |власні кошти |підтримання діючої | | |---------------+-----| |----------------|виробничої | | |Золоте |2006-| |62 |потужності - | | | |2010 | | |1020 тис. тонн на | | |---------------+-----| |----------------|рік | | |Карбоніт | -"- | |51 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Гірська | -"- | |94 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Тошківська | -"- | |54,5 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Первомайська |2006-| |31 | | | | |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Ломоватська | -"- | |30 | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |19) шахт ВАТ | |Мінвуглепром |436,6 |підтримання діючої | | |"Лисичанськ- | |ВАТ "Лисичанськ- |кошти |виробничої | | |вугілля": | |вугілля" |державного |потужності - | | | | | |бюджету, |2200 | | | | | |власні кошти |тис. тонн на рік | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |73,6 | | | |Г.Г. Капустіна |2010 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені | -"- | |180,7 | | | |Д.Ф. Мельникова| | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Привольнянська | -"- | |68,4 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Новодружеська | -"- | |113,9 | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |20) шахт | |Мінвуглепром |154,6 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |200 тис. тонн | | |"Донбасантра- | |"Донбасантрацит" |бюджету, |вугілля на рік, | | |цит": | | |власні кошти |підтримання діючої | | |---------------+-----| |----------------|виробничої | | |Краснолуцька |2006-| |10,6 |потужності - | | | |2008 | | |3780 тис. тонн на | | |---------------+-----| |----------------|рік | | |Міусинська | -"- | |19,6 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені газети |2006-| |20,9 | | | |"Ізвєстія" |2008 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Краснокутська |2006-| |40,3 | | | | |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Княгинівська |2006-| |20 | | | | |2008 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Новопавлівська |2006-| |30,2 | | | | |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Хрустальська |2006-| |13 | | | | |2008 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |21) шахт | |Мінвуглепром |228,2 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |1410 тис. тонн | | |"Антрацит": | |"Антрацит" |бюджету, |вугілля на рік | | | | | |власні кошти | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Партизанська |2006-| |26,9 | | | | |2008 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Комсомольська |2006-| |180,8 | | | | |2010 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Крепінська |2006-| |20,5 | | | | |2008 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |22) об'єктів |2006-|Мінвуглепром |536,6 |приріст виробничої | | |шахтоуправління|2010 |державне |кошти |потужності - | | |та шахт | |підприємство |державного |1570 тис. тонн | | |державного | |"Ровенькиантра- |бюджету, |вугілля на рік, | | |підприємства | |цит" |власні кошти |підтримання діючої | | |"Ровенькиантра-| | | |виробничої | | |цит" | | | |потужності - | | | | | | |880 тис. тонн на | | | | | | |рік | | |---------------+-----| | | | | |у тому числі: | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |шахтоуправління|2006-| |71,3 | | | |"Ровеньківське"|2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |шахт: | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені | -"- | |90,9 | | | |Ф.Е. Дзержинс- | | | | | | |кого | | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |N 81 Київська |2006-| |62 | | | | |2008 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |113,5 | | | |М.В. Фрунзе |2010 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |96,1 | | | |В.В. Вахрушева |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |102,8 | | | |Космонавтів |2010 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |23) шахт | |Мінвуглепром |368,6 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |150 тис. тонн | | |"Свердловантра-| |"Свердловантра- |бюджету, |вугілля на рік, | | |цит": | |цит" |власні кошти |підтримання діючої | | |---------------+-----| |----------------|виробничої | | |Довжанська- |2006-| |128,8 |потужності - | | |Капітальна |2010 | | |3680 тис. тонн на | | |---------------+-----| |----------------|рік | | |Центроспілка |2006-| |1,6 | | | | |2007 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |імені |2006-| |72,2 | | | |Я.М. Свердлова |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Харківська |2006-| |15 | | | | |2008 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Червоний |2006-| |151 | | | |партизан |2010 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |24) шахти |2006-|Мінвуглепром |78 |приріст виробничої | | |"Білоречинська"|2009 | |кошти |потужності - | | | | | |державного |750 тис. тонн | | | | | |бюджету, |вугілля на рік | | | | | |власні кошти | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |25) шахт | |Мінвуглепром |196,2 |приріст виробничої | | |державного | |державне |кошти |потужності - | | |підприємства | |підприємство |державного |300 тис. тонн | | |"Львіввугілля":| |"Львіввугілля" |бюджету, |вугілля на рік, | | | | | |власні кошти |підтримання діючої | | |---------------+-----| |----------------|виробничої | | |Відродження |2006-| |8,7 |потужності - | | | |2008 | | |3200 тис. тонн на | | |---------------+-----| |----------------|рік | | |Зарічна | -"- | |12 | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Лісова |2006-| |26,6 | | | | |2009 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Степова |2006-| |97,8 | | | | |2010 | | | | | |---------------+-----| |----------------| | | |Червоноградська|2006-| |51,1 | | | | |2009 | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |26) шахти |2006-|Мінвуглепром |28,3 |приріст виробничої | | |"Бужанська" |2009 |державне |кошти |потужності - | | |державного | |підприємство |державного |380 тис. тонн | | |підприємства | |"Волиньвугілля" |бюджету, |вугілля на рік | | |"Волиньвугілля"| | |власні кошти | | |---+---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| |9. |Передача для | | | | | | |закриття: | | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |1) шахти |2006-|Мінвуглепром |39,15 |підвищення | | |"Північна" |2008 |Мінекономіки |кошти |ефективності роботи| | |державного | |Мінфін |державного |підприємств | | |підприємства | | |бюджету |вугільної галузі | | |"Сніжнеантра- | | | | | | |цит" | | | | | | |---------------+-----+-----------------+----------------+-------------------| | |2) шахти 13-біс| -"- | -"- |134,5 | -"- | | |шахтоуправління| | |кошти | | | |імені | | |державного | | | |С.М. Кірова | | |бюджету | | | |державного | | | | | | |підприємства | | | | | | |"Макіїввугілля"| | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
V. Нафтогазовий комплекс

--------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Строк| Відповідальні | Обсяг та | Очікувані | |п/п| заходу |вико-| за виконання | джерела | результати | | | |нан- | |фінансування**,| | | | | ня, | | млн. гривень | | | | |роки | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Газова промисловість | |-------------------------------------------------------------------------------| |1. |Реконструкція |2010 |НАК "Нафтогаз | 51 |прискорення | | |існуючих та | |України" | власні кошти |проведення | | |будівництво | |дочірня компанія | 121 |реформування ринку | | |нових вхідних | |"Укртрансгаз" | технічна |природного газу | | |та вихідних | | | допомога |відповідно до | | |прикордонних | | | ЄС |положень | | |газовимірю- | | | |законодавства ЄС | | |вальних станцій| | | | | | |на території | | | |сприяння інтеграції| | |України для | | | |вітчизняної | | |здійснення | | | |газотранспортної | | |контролю | | | |системи до | | |за обсягами | | | |європейської | | |імпортованого | | | |газотранспортної | | |та транзитного | | | |системи | | |природного газу| | | | | | |відповідно до | | | |забезпечення | | |вимог | | | |покращення | | |стандартів, | | | |достовірності | | |гармонізованих | | | |обліку | | |з європейськими| | | |природного газу | | | | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | |енкономії газу до | | | | | | |177 млн. куб. | | | | | | |метрів на рік | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |2. |Дооснащення |- " -| - " - | 29,4 |забезпечення | | |газорозпо- | | | власні кошти |покращення | | |дільних станцій| | | 30,4 |достовірності | | |системами | | | технічна |обліку природного | | |обліку | | | допомога |газу на газо- | | |природного | | | ЄС |розподільних | | |газу відповідно| | | |станціях | | |до вимог | | | | | | |стандартів, | | | |забезпечення | | |гармонізованих | | | |економії газу до | | |з європейськими| | | |50 млн. куб. метрів| | | | | | |на рік | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |3. |Будівництво |2010 |НАК "Нафтогаз | 36 |утворення сучасної | | |третьої черги | |України" | власні кошти |лабораторії для | | |метрологічного | | | 361 |проведення | | |центру НАК | | | технічна |незалежної | | |"Нафтогаз | | | допомога |сертифікації якості| | |України" | | | ЄС |нафтопродуктів, що | | |(м. Боярка | | | |сприятиме | | |Київської | | | |гармонізації норм і| | |області) | | | |стандартів у вугле-| | | | | | |водневій галузі | | | | | | |України та ЄС | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |4. |Проведення |- " -|НАК "Нафтогаз | 50 |забезпечення | | |комплексу | |України" | власні та |економії газу до | | |режимно-техно- | |дочірня компанія | залучені |100 млн. куб. | | |логічних та | |"Укртрансгаз" | кошти |метрів на рік | | |організаційно- | |Мінпромполітики | | | | |технічних | | | | | | |енергозбері- | | | | | | |гаючих робіт | | | | | | |(за окремими | | | | | | |щорічними | | | | | | |програмами | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України") | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |5. |Створення |- " -|НАК "Нафтогаз | 320 |виробництво | | |когенераційної | |України" |залучені кошти |електроенергії в | | |установки на | |дочірня компанія | |обсязі до 200 млн. | | |компресорній | |"Укртрансгаз" | |кВт·г на рік | | |станції | | | | | | |"Богородчани" | | | | | | |дочірньої | | | | | | |компанії | | | | | | |"Укртрансгаз" | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |6. |Будівництво |- " -| - " - | 150 |виробництво | | |шести турбо- | | |залучені кошти |електроенергії в | | |детандерних | | | |обсязі до 180 млн. | | |електростанцій | | | |кВт·г на рік | | |на об'єктах | | | | | | |дочірньої | | | | | | |компанії | | | | | | |"Укртрансгаз" | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |7. |Проведення |пос- |НАК "Нафтогаз | | | | |ремонту газо- |тійно|України" | | | | |перекачувальних| |дочірня компанія | | | | |агрегатів на | |"Укртрансгаз" | | | | |компресорних | | | | | | |станціях | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |8. |Установлення |- " -| - " - | | | | |електро- | | | | | | |привідних газо-| | | | | | |перекачувальних| | | | | | |агрегатів на | | | | | | |об'єктах газо- | | | | | | |транспортної | | | | | | |системи України| | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |9. |Удосконалення | 2010| - " - | 12,5 |забезпечення | | |газоперекачу- | | | власні кошти |економії газу | | |вальної | | | |до 10 млн. куб. | | |установки на | | | |метрів на рік | | |компресорній | | | | | | |станції | | | |зменшення обсягу | | |"Ставищенська" | | | |шкідливих викидів | | |із застосу- | | | |оксидів вуглецю та | | |ванням | | | |азоту | | |технології | | | | | | |"Водолій" за | | | | | | |результатами | | | | | | |дослідно- | | | | | | |промислової | | | | | | |експлуатації | | | | | | |станції | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |10.|Зменшення на 10|- " -|Мінпаливенерго | |забезпечення | | |відсотків | |НАК "Нафтогаз | |економії газу | | |обсягів | |України" | | | | |споживання при-| | | | | | |родного газу | | | | | | |для виробничо- | | | | | | |технологічних | | | | | | |потреб під час | | | | | | |його видо- | | | | | | |бування, тран- | | | | | | |спортування, | | | | | | |зберігання та | | | | | | |розподілу | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |11.|Заміна |пос- |НАК "Нафтогаз | |забезпечення | | |застарілих |тійно|України" | |економії газу | | |побутових | | | | | | |лічильників | | | | | | |та вузлів | | | | | | |обліку газу на | | | | | | |сучасні засоби | | | | | | |вимірювання на | | | | | | |промислових | | | | | | |підприємствах і| | | | | | |підприємствах | | | | | | |комунальної | | | | | | |теплоенергетики| | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |12.|Забезпечення |2010 |Мінприроди | кошти |забезпечення | | |фінансування | |Мінпаливенерго | державного |приросту запасів | | |розвитку | |НАК "Нафтогаз | бюджету |вуглеводнів в | | |мінерально- | |України" | 80 відсотків |обсязі 13 млн. тонн| | |сировинної бази| | |надходжень до |на рік | | |та проведення | | | спеціального | | | |НАК "Нафтогаз | | | фонду | | | |України" | | | державного | | | |геолого- | | | бюджету | | | |розвідувальних | | | від збору за | | | |робіт з пошуку | | | геолого- | | | |родовищ нафти і| | |розвідувальні | | | |газу за рахунок| | | роботи, | | | |коштів | | | виконані за | | | |державного | | | рахунок | | | |бюджету | | | державного | | | | | | |бюджету, який | | | | | | | сплачується | | | | | | |підприємствами | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | | України" | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |13.|Підготовка | | | | | | |пропозицій | | | | | | |щодо внесення | | | | | | |змін до | | | | | | |державних | | | | | | |стандартів: | | | | | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |ДСТУ (EN 1359) |2010 |Мінпаливенерго | 0,25 |впровадження | | |"Лічильники | |НАК "Нафтогаз | кошти НАК |сучасних технологій| | |газу мембранні.| |України" | "Нафтогаз |у сфері обліку | | |Загальні | | | України" |споживання | | |технічні умови"| | | |природного газу | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |ДСТУ (EN 12405)|- " -| - " - | - " - | - " - | | |"Електронні | | | | | | |коректори | | | | | | |до лічильників | | | | | | |газу. Загальні | | | | | | |технічні умови"| | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |14.|Залучення |- " -|Мінпаливенерго | |створення умов для | | |іноземних | |Мінприроди | |видобутку до | | |інвестицій для | |НАК "Нафтогаз | |5 млрд. куб. метрів| | |освоєння | |України" | |газу на рік | | |нафтогазових | | | | | | |ресурсів | | | | | | |України у | | | | | | |глибоководній | | | | | | |(понад | | | | | | |80 метрів) | | | | | | |частині Чорного| | | | | | |моря | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Закріплення провідної ролі України у процесі транзиту вуглеводнів | |-------------------------------------------------------------------------------| |15.|Завершення |- " -|Мінпаливенерго | |створення умов для | | |внутрішньо- | |НАК "Нафтогаз | |реалізації проекту | | |державної | |України" | |будівництва | | |процедури | |МЗС | |газопроводу | | |з метою подання| |Мінекономіки | |Богородчани - | | |на ратифікацію | |Мінфін | |Ужгород | | |Верховною Радою| |ДПА | | | | |України Угоди | |Держмитслужба | | | | |між Кабінетом | |Мін'юст | | | | |Міністрів | | | | | | |України та | | | | | | |Урядом | | | | | | |Російської | | | | | | |Федерації про | | | | | | |заходи | | | | | | |із забезпечення| | | | | | |стратегічного | | | | | | |співробітництва| | | | | | |в газовій | | | | | | |галузі, | | | | | | |підписаної | | | | | | |18 серпня | | | | | | |2004 р. | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |16.|Будівництво | 24 |НАК "Нафтогаз | 3565,7 |збільшення обсягу | | |газопроводу |міся-|України" | (на першому |транзиту газу на | | |Богородчани - | ці | | етапі - |5 млрд. куб. метрів| | |Ужгород (після |після| | 892,3, з яких |на першому етапі | | |ратифікації |прий-| | 70-80 |будівництва, на | | |Верховною Радою|няття| | відсотків - |16,3 млрд. куб. | | |України Угоди |ріше-| | кошти, |метрів на другому | | |між Кабінетом | ння | | залучені ТОВ |етапі, на 19 млрд. | | |Міністрів | про | | "Міжнародний |куб. метрів після | | |України та |поча-| | консорціум з |завершення | | |Урядом | ток | | управління та |будівництва | | |Російської | бу- | | розвитку | | | |Федерації |дів- | | газотранс- | | | |про заходи із |ниц- | | портної | | | |забезпечення | тва | | системи | | | |стратегічного | | | України", | | | |співробітництва| | | 20-30 | | | |в газовій | | | відсотків - | | | |галузі, | | | інші джерела) | | | |підписаної | | | | | | |18 серпня | | | | | | |2004 р., | | | | | | |та прийняття | | | | | | |зборами | | | | | | |учасників ТОВ | | | | | | |"Міжнародний | | | | | | |консорціум з | | | | | | |управління та | | | | | | |розвитку газо- | | | | | | |транспортної | | | | | | |системи | | | | | | |України" | | | | | | |рішення про | | | | | | |початок | | | | | | |будівництва) | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Нафтова і нафтопереробна промисловість | |-------------------------------------------------------------------------------| |17.|Модернізація та|2010 |нафтові ком- | 3300 |доведення глибини | | |реконструкція | |панії - власники |кошти нафтових |переробки нафти в | | |нафтопереробних| |пакетів акцій | компаній - |галузі до 75-80 | | |підприємств з | |нафтопереробних | власників |відсотків | | |метою | |підприємств | пакетів акцій | | | |завершення | |Мінпаливенерго |нафтопереробних|виробництво | | |створення | |НАК "Нафтогаз | підприємств |нафтопродуктів | | |циклу | |України" | |згідно з вимогами | | |глибокої | |Українське | |європейських | | |переробки нафти| |об'єднання | |стандартів | | | | |"Укрнафтохім- | | | | | | |переробка" | | | | | | |державне | | | | | | |підприємство | | | | | | |Український | | | | | | |науково-дослідний| | | | | | |інститут | | | | | | |нафтопереробної | | | | | | |промисловості | | | | | | |"МАСМА" | | | | | | |Мінприроди | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |18.|Будівництво |2010 |Мінпаливенерго | 3300 |доведення на нових | | |потужностей | |НАК "Нафтогаз |залучені кошти |заводах глибини | | |нафтопереробних| |України" | |переробки нафти до | | |заводів із | |ВАТ "Укртранс- | |95 відсотків | | |застосуванням | |нафта" | | | | |сучасних | | | | | | |технологій | | | | | | |та обладнання | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |19.|Розроблення |- " -|Мінпаливенерго | |підвищення | | |проектів | |Мінекономіки | |енергетичної | | |Концепції | |Мінфін | |безпеки України | | |та Програми | |Міноборони | | | | |створення та | |Держкомрезерв | | | | |функціонування | |НАК "Нафтогаз | | | | |в Україні | |України" | | | | |системи | |ВАТ "Укртранс- | | | | |мінімальних | |нафта" | | | | |запасів | | | | | | |нафти і | | | | | | |нафтопродуктів | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |20.|Формування |2010 |Мінпаливенерго | обсяги та |підвищення | | |інфраструктури | |Мінекономіки | джерела |енергетичної | | |збереження та | |Мінфін | фінансування |безпеки України, | | |створення | |Міноборони | визначаються |запобігання | | |мінімальних | |Держкомрезерв | після |виникненню кризових| | |запасів нафти і| |НАК "Нафтогаз | затвердження |ситуацій на ринку | | |нафтопродуктів | |України" | Програми |нафтопродуктів | | | | |ВАТ "Укртранс- | створення | | | | | |нафта" | стратегічного | | | | | | | запасу | | | | | | | нафти і | | | | | | |нафтопродуктів | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |21.|Будівництво |від- |НАК "Нафтогаз | відповідно |диверсифікація | | |ділянки | по- |України" | до умов |джерел постачання | | |нафтопроводу - |відно|ВАТ "Укртранс- |актуалізованого|нафти в Україну | | |Броди - Плоцьк | до |нафта" | техніко- |та збільшення | | | |умов |ТОВ Міжнародне | економічного |обсягу транзиту з | | | |акту-|трубопровідне | обґрунтування |регіону | | | |алі- |підприємство | проекту Євро- |Каспійського моря | | | |зова-|"САРМАТІА" | Азіатського | | | | |ного | | нафтотранс- | | | | |тех- | | портного | | | | |ніко-| | коридору | | | | |еко- | | (залучені | | | | | но- | | кошти) | | | | |міч- | | | | | | |ного | | | | | | | об- | | | | | | |ґрун-| | | | | | |тува-| | | | | | | ння | | | | | | |про- | | | | | | |екту | | | | | | |Євро-| | | | | | |Азі- | | | | | | |атсь-| | | | | | |кого | | | | | | |наф- | | | | | | | то- | | | | | | |тран-| | | | | | |спор-| | | | | | |тного| | | | | | | ко- | | | | | | |ридо-| | | | | | | ру | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |22.|Забезпечення |2010 |НАК "Нафтогаз | |створення ресурсної| | |участі в | |України" | |бази вуглеводнів | | |реалізації | | | | | | |міжнародних | | | | | | |проектів | | | | | | |освоєння | | | | | | |перспективних | | | | | | |нафтогазових | | | | | | |об'єктів | | | | | | |у Російській | | | | | | |Федерації, | | | | | | |Лівії, Єгипті | | | | | | |та Об'єднаних | | | | | | |Арабських | | | | | | |Еміратах | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |23.|Розроблення та |- " -|Мінпаливенерго | |стабілізація та | | |затвердження | |НАК "Нафтогаз | |нарощування | | |нормативно- | |України" | |видобутку нафти | | |правових актів,| |Мінприроди | |та газу | | |спрямованих на | | | | | | |стимулювання | | | | | | |розробки | | | | | | |родовищ з | | | | | | |важко- | | | | | | |видобувними та | | | | | | |виснаженими | | | | | | |запасами | | | | | | |із залученням | | | | | | |вітчизняних і | | | | | | |зарубіжних | | | | | | |інвестицій | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Запобігання аварійності та підвищення надійності газонафтотранспортної | | системи і розподільних газових мереж | |-------------------------------------------------------------------------------| |24.|Забезпечення |- " -|НАК "Нафтогаз | |підвищення | | |виконання | |України" | |надійності газо- | | |комплексної | |та її дочірня | |нафтотранспортної | | |Програми | |компанія | |системи та | | |протиаварійного| |"Укртрансгаз" | |розподільних | | |захисту стрес- | | | |газових мереж | | |корозійно- | | | | | | |небезпечних | | | | | | |дільниць | | | | | | |лінійної | | | | | | |частини | | | | | | |магістральних | | | | | | |газопроводів | | | | | | |дочірньої | | | | | | |компанії | | | | | | |"Укртрансгаз", | | | | | | |погодженої з | | | | | | |Держгірпром- | | | | | | |наглядом | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |25.|Забезпечення |2010 |НАК "Нафтогаз | |підвищення | | |розроблення | |України" | |надійності нафто- | | |плану | |ВАТ "Укртранс- | |транспортної | | |перспективного | |нафта" | |системи | | |розвитку | | | | | | |системи | | | | | | |магістральних | | | | | | |нафтопроводів | | | | | | |України у | | | | | | |2010-2015 роках| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
VI. Житлово-комунальне господарство
та будівельний комплекс

--------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Строк| Відповідальні | Обсяг та | Очікувані | |п/п| заходу |вико-| за виконання | джерела | результати | | | |нан- | |фінансування**,| | | | | ня, | | млн. гривень | | | | |роки | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Нормативно-правове забезпечення | |-------------------------------------------------------------------------------| |1. |Розроблення |2010 |Мінжитлокомунгосп| кошти |створення | | |проекту Закону | |інші центральні | державного |конкурентного | | |України "Про | |органи виконавчої| бюджету |середовища на | | |внесення змін | |влади | |ринку теплової | | |до Закону | | | |енергії | | |України "Про | | | | | | |приватизацію | | | | | | |державного | | | | | | |майна" в | | | | | | |частині | | | | | | |скасування | | | | | | |заборони на | | | | | | |приватизацію | | | | | | |об'єктів | | | | | | |генераці | | | | | | |теплової | | | | | | |енергії | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток та модернізція житлово-комунального господарства | | та будівельного комплексу | |-------------------------------------------------------------------------------| |2. |Оптимізація |- " -|Рада міністрів |кошти місцевих |оптимізація | | |схем | |Автономної | бюджетів |систем | | |теплопостачання| |Республіки Крим, | |теплопостачання | | |відповідно до | |обласні, | |населених | | |Закону України | |Київська та | |пунктів | | |"Про тепло- | |Севастопольська | | | | |постачання" | |міські | | | | |( 2633-15 ) | |держадміністрації| | | | | | |органи місцевого | | | | | | |самоврядування | | | | | | |Мінжитлокомунгосп| | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |3. |Реконструкція |2010 |Рада міністрів |кошти місцевих |зменшення обсягів | | |систем | |Автономної | бюджетів, |витрат | | |освітлення | |Республіки Крим, | власні кошти |електроенергії | | |місць спільного| |обласні, | | | | |користування із| |Київська та | | | | |застосуванням | |Севастопольська | | | | |спеціальних | |міські | | | | |енерго- | |держадміністрації| | | | |зберігаючих | |органи місцевого | | | | |освітлювальних | |самоврядування | | | | |установок | |Мінжитлокомунгосп| | | | | | |підприємства | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |4. |Розвиток і |- " -|Рада міністрів | 1612,205 |забезпечення | | |реконструкція | |Автономної | кошти |населення питною | | |систем | |Республіки Крим, | державного |водою нормативної | | |водопостачання | |обласні, |бюджету, кошти |якості, зменшення | | |та водо- | |Київська та | місцевих |обсягів | | |відведення | |Севастопольська | бюджетів, |споживання | | | | |міські | власні кошти |паливно- | | | | |держадміністрації| |енергетичних | | | | |Мінжитлокомунгосп| |ресурсів та | | | | |Мінприроди | |питної води у | | | | |Держводгосп | |системах питного | | | | |Мінекономіки | |водопостачання | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |5. |Заміна |2010 |Рада міністрів |кошти місцевих |зменшення рівня | | |застарілих | |Автономної | бюджетів, |споживання | | |типів котлів на| |Республіки Крим, | власні кошти |енергоресурсів | | |сучасні | |обласні, | | | | |енергоефективні| |Київська та | | | | |з високими | |Севастопольська | | | | |експлуатаційни-| |міські | | | | |ми характе- | |держадміністрації| | | | |ристиками | |Мінжитлокомунгосп| | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |6. |Модернізація |- " -| - " - |кошти місцевих |зменшення рівня | | |магістральних | | | бюджетів, |споживання | | |та розподільних| | | власні кошти |енергоресурсів, | | |теплових мереж | | | |підвищення | | | | | | |надійності та | | | | | | |якості | | | | | | |теплопостачання, | | | | | | |зменшення | | | | | | |невиробничих | | | | | | |втрат теплової | | | | | | |енергії | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |7. |Встановлення |- " -| - " - | - " - | - " - | | |вузлів обліку | | | | | | |теплової | | | | | | |енергії, палива| | | | | | |та регулювання | | | | | | |систем | | | | | | |теплоспоживання| | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |8. |Удосконалення |- " -| - " - | - " - |забезпечення | | |системи | | | |економії | | |теплопостачання| | | |природного газу | | |житлових бага- | | | |та електроенергії | | |топоверхових | | | | | | |будинків (понад| | | | | | |чотири поверхи)| | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |9. |Проведення |- " -| - " - |кошти місцевих |розроблення | | |водогосподарсь-| | | бюджетів |заходів з | | |кого і енерге- | | | |енергозбереження | | |тичного аудиту,| | | |щодо кожного | | |перегляд схем | | | |конкретного | | |водопостачання | | | |підприємства | | |та водо- | | | | | | |відведення | | | | | | |населених | | | | | | |пунктів | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |10.|Запровадження |2010 |Рада міністрів |кошти місцевих |забезпечення | | |технологічного | |Автономної | бюджетів |обов'язкового | | |обліку | |Республіки Крим, | |технологічного | | |енергетичних | |обласні, | |обліку води на | | |ресурсів та | |Київська та | |всіх ділянках її | | |питної води на | |Севастопольська | |видобування, | | |підприємствах | |міські | |транспортування | | |водопровідно- | |держадміністрації| |та реалізації | | |каналізацій- | |Мінжитлокомунгосп| |споживачам | | |ного госпо- | | | | | | |дарства | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |11.|Розроблення, |почи-|Мінрегіонбуд | 0,3 |зменшення обсягів | | |експери- |наючи|Мінжитлокомунгосп| кошти |витрат | | |ментальне | з | | державного |енергоносіїв | | |випробування і |2010 | | бюджету | | | |встановлення | | | | | | |енерго- | | | | | | |зберігаючих | | | | | | |опалювально- | | | | | | |вентиляційних | | | | | | |систем на | | | | | | |об'єктах | | | | | | |житлової та | | | | | | |соціальної | | | | | | |сфери | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |12.|Запровадження у|- " -| - " - | 0,4 | - " - | | |житлово- | | | кошти | | | |цивільному | | | державного | | | |будівництві | | | бюджету | | | |технологій на | | | | | | |основі | | | | | | |автономних | | | | | | |систем | | | | | | |опалення, | | | | | | |відновлюваних | | | | | | |та альтерна- | | | | | | |тивних джерел | | | | | | |енергії | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |13.|Розроблення |- " -| - " - | 0,25 |проведення | | |регламенту і | | | кошти |енергетичної | | |запровадження | | | державного |паспортизації | | |енергетичного | | | бюджету |об'єктів і | | |аудиту об'єктів| | | |визначення їх | | |житлової та | | | |відповідності | | |соціальної | | | |питомим нормам | | |сфери | | | |енергоспоживання | |-------------------------------------------------------------------------------| | Тарифна політика | |-------------------------------------------------------------------------------| |14.|Вдосконалення |2010 |Мінжитлокомунгосп| кошти |забезпечення | | |системи | |Рада міністрів | державного |встановлення | | |формування | |Автономної | бюджету |економічно | | |економічно | |Республіки Крим, | |обґрунтованих | | |обґрунтованих | |обласні, | |тарифів на | | |тарифів на | |Київська та | |послуги з | | |теплову | |Севастопольська | |централізованого | | |енергію, | |міські | |опалення та | | |централізоване | |держадміністрації| |постачання | | |опалення і | |Мінекономіки | |гарячої води | | |постачання | |Мінфін | | | | |гарячої води | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
VII. Підвищення енергоефективності
та розвиток нетрадиційних,
відновлюваних та альтернативних джерел енергії

--------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Строк| Відповідальні | Обсяг та | Очікувані | |п/п| заходу |вико-| за виконання | джерела | результати | | | |нан- | |фінансування**,| | | | | ня, | | млн. гривень | | | | |роки | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Нормативно-правове забезпечення | |-------------------------------------------------------------------------------| |1. |Розроблення | | | | | | |проектів рішень| | | | | | |Кабінету | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України: | | | | | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |про систему |2010 |НАЕР | кошти |визначення | | |нормування | |Мінфін | державного |прогресивних норм | | |паливно- | |Мінекономіки | бюджету |енергоспоживання, | | |енергетичних | |Мінагрополітики | |зменшення | | |ресурсів у | |Мін'юст | |обсягів | | |суспільному | |інші центральні | |споживання | | |виробництві | |органи | |паливно- | | | | |виконавчої | |енергетичних | | | | |влади | |ресурсів | | |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| | |про заходи щодо|- " -| - " - | - " - |збільшення | | |виконання | | | |використання | | |Програми | | | |альтернативних | | |державної | | | |паливно- | | |підтримки | | | |енергетичних | | |розвитку | | | |ресурсів замість | | |нетрадиційних | | | |традиційних з | | |та відновлюва- | | | |15,3 млн. тонн | | |них джерел | | | |(7,2 відсотка | | |енергії та | | | |загального обсягу | | |малої гідро- | | | |споживання | | |і тепло- | | | |у 2005 році) до | | |енергетики, | | | |42,6 млн. тонн | | |схваленої | | | |умовного палива | | |постановою | | | |(14,9 відсотка у | | |Кабінету | | | |2030 році) | | |Міністрів | | | | | | |України від | | | | | | |31 грудня | | | | | | |1997 р. N 1505 | | | | | | |( 1505-97-п ) | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |2. |Проведення |2010 |НАЕР | кошти |підвищення | | |науково- | | | державного |ефективності | | |дослідних та | | | бюджету |використання | | |дослідно- | | | |енергетичних | | |конструк- | | | |ресурсів | | |торських робіт,| | | |підприємствами | | |спрямованих на | | | | | | |розроблення і | | | | | | |впровадження у | | | | | | |виробництво | | | | | | |енерго- | | | | | | |ефективних | | | | | | |технологій та | | | | | | |обладнання, | | | | | | |розвиток | | | | | | |нетрадиційних, | | | | | | |відновлюваних | | | | | | |та альтерна- | | | | | | |тивних джерел | | | | | | |енергії | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Зменшення споживання природного газу на підприємствах | | гірничо-металургійного комплексу | |-------------------------------------------------------------------------------| |3. |Використання |почи-|Мінпромполітики | 2262 |зменшення обсягів | | |пиловугільного |наючи|підприємства | власні кошти |споживання | | |палива в | з |гірничо- | |природного газу | | |доменному |2010 |металургійного | |на 5029 млн. куб. | | |процесі | |комплексу | |метрів | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |4. |Заміна |2010 | - " - | 2535 |зменшення обсягів | | |мартенівського | | | власні кошти |споживання | | |процесу | | | |природного газу | | |виробництва | | | |на 301 млн. куб. | | |сталі на | | | |метрів | | |електростале- | | | | | | |плавильний | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |5. |Використання |- " -| - " - | власні кошти |зменшення обсягів | | |машин | | | |споживання | | |безперервного | | | |природного газу | | |лиття заготовок| | | |на 400 млн. куб. | | |замість | | | |метрів | | |обтискних машин| | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |6. |Налагодження |- " -|Мінпромполітики | власні кошти |зменшення обсягів | | |теплотехнічних | |підприємства | |споживання | | |режимів | |гірничо- | |природного газу | | |спалювання | |металургійного | |на 207,52 млн. куб.| | |палива в | |комплексу | |метрів | | |нагрівальних | | | | | | |та термічних | | | | | | |печах | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |7. |Удосконалення |2010 |Мінпромполітики | 2 |зменшення обсягів | | |технологій | |підприємства | власні кошти |споживання | | |використання | |гірничо- | |природного газу | | |вторинних | |металургійного | |на 556 млн. куб. | | |ресурсів як | |комплексу | |метрів | | |палива | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |8. |Впровадження |- " -| - " - | 0,45 |зменшення обсягів | | |системи | | | власні кошти |споживання | | |автоматизації | | | |природного газу | | |горіння палива | | | |на 1,56 млн. куб. | | |на тунельній | | | |метрів | | |печі | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |9. |Реконструкція |- " -| - " - | 0,5 |зменшення обсягів | | |котельного | | | власні кошти |споживання | | |обладнання з | | | |природного газу | | |переведенням | | | |на 1,12 млн. куб. | | |його з парових | | | |метрів | | |котлів на | | | | | | |водогрійні | | | | | |---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------| |10.|Удосконалення |- " -| - " - | 0,73 |зменшення обсягів | | |конструкції | | | власні кошти |споживання | | |пальників | | | |природного газу | | |обертової печі | | | |на 4,88 млн. куб. | | | | | | |метрів | ---------------------------------------------------------------------------------
VIII. Розроблення проектів законів, програмних
та інших документів, спрямованих на забезпечення
реалізації Енергетичної стратегії України
на період до 2030 року

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Строк| Відповідальні | Очікувані | |п/п| заходу |вико-| за виконання | результати | | | |нан- | | | | | | ня, | | | | | |роки | | | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |1. |Програма |2010 |Мінпаливенерго |задоволення потреб | | |розвитку | |Мінекономіки |економіки і | | |теплових | |Мінфін |населення | | |електростанцій | |Мінпромполітики |в електричній та | | |та тепло- | |Мінжитлокомунгосп|тепловій енергії | | |електро- | |Мінрегіонбуд | | | |централей | |НКРЕ |підвищення технічної| | |(будівництво, | |Національна |безпеки і надійності| | |реконструкція, | |академія наук |роботи устаткування | | |модернізація) | |НАК "Енергетична |теплоелектростанцій | | | | |компанія України"|і теплоелектро- | | | | |ВАТ "Київський |централей | | | | |науково-дослідний| | | | | |та проектно- |поліпшення техніко- | | | | |конструкторський |економічних | | | | |інститут |характеристик | | | | |"Енергопроект" |теплоелектростанцій | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |2. |Програма |- " -|Мінпаливенерго |зменшення обсягів | | |розвитку | |Мінекономіки |використання | | |гідроенергетики| |Мінфін |органічного палива | | |(будівництво, | |НКРЕ |для виробництва | | |реконструкція, | |Мінпромполітики |електроенергії | | |модернізація) | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України"|забезпечення | | | | |державне |водорегулювання та | | | | |підприємство |захисту прилеглих | | | | |"НАЕК "Енерго- |територій від повені| | | | |атом" | | | | | |ВАТ "Гідропроект"|продовження | | | | |ВАТ "Укргідро- |тривалості експлу- | | | | |проект" |атаційного ресурсу | | | | | |обладнання | | | | | |на 30-40 років | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |3. |Комплексна |2010 |Мінпаливенерго |підвищення безпеки | | |програма | |Держатом- |енергоблоків атомних| | |підвищення | |регулювання |електростанцій до | | |безпеки | |державне |рівня, визначеного | | |енергоблоків | |підприємство |цільовими показника-| | |атомних | |"НАЕК "Енерго- |ми, встановленими | | |електростанцій | |атом" |національними та | | | | |НКРЕ |міжнародними доку- | | | | |Національна |ментами з ядерної та| | | | |академія наук |радіаційної безпеки | | | | | | | | | | | |продовження строку | | | | | |експлуатації | | | | | |енергоблоків атомних| | | | | |електростанцій на | | | | | |15 років | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |4. |Програма |- " -|Мінпаливенерго |досягнення вироб- | | |будівництва | |Мінприроди |ництва електро- | | |атомних | |державне |енергії на атомних | | |електростанцій | |підприємство |електростанціях у | | | | |"НАЕК "Енерго- |2030 році до рівня | | | | |атом" |52,1 відсотка | | | | |Держатом- |загального обсягу її| | | | |регулювання |виробництва | | | | |НКРЕ | | | | | |Національна | | | | | |академія наук | | | | | |Мінпромполітики | | | | | |ВАТ "Київський | | | | | |науково-дослідний| | | | | |та проектно- | | | | | |конструкторський | | | | | |інститут | | | | | |"Енергопроект" | | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |5. |Програма |- " -|Мінпаливенерго |забезпечення | | |розвитку | |Мінекономіки |цілісності і | | |магістральних | |Мінфін |надійності | | |та міждержавних| |НКРЕ |об'єднаної енерге- | | |електричних | |державне |тичної системи | | |мереж напругою | |підприємство |України | | |220-750 кВ | |"НЕК "Укренерго" | | | | | |Державний |підвищення про- | | | | |проектно- |пускної спроможності| | | | |вишукувальний та |міжсистемних | | | | |науково-дослідний|перетинів | | | | |інститут | | | | | |"Укренергомереж- |забезпечення видачі | | | | |проект" |потужності діючих | | | | | |енергоблоків та | | | | | |енергоблоків, що | | | | | |будуються | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | |надійності електро- | | | | | |постачання окремих | | | | | |регіонів | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |6. |Програма |2010 |Мінвуглепром |підвищення | | |розвитку | |Мінекономіки |ефективності | | |вугільної | |Мінфін |функціонування | | |промисловості | |Національна |підприємств галузі | | | | |академія наук | | | | | |Мінпромполітики |раціональне | | | | |Мін'юст |використання надр | | | | | | | | | | | |підвищення рівня | | | | | |безпеки праці та | | | | | |соціального захисту | | | | | |працівників галузі | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |7. |Програма робіт |- " -|Мінпаливенерго |задоволення потреб | | |з розвідки та | |НАК "Нафтогаз |економіки та | | |видобутку нафти| |України" та її |населення у нафті і | | |і газу за | |дочірня компанія |природному газі | | |межами України | |"Укртрансгаз" | | | | | |ВАТ "Укртранс- |забезпечення | | | | |нафта" |споживачів природним| | | | |державне |газом власного | | | | |акціонерне |видобутку на рівні | | | | |товариство |понад 55 відсотків, | | | | |"Чорномор- |а з урахуванням | | | | |нафтогаз" |робіт за межами | | | | |Національна |України - понад | | | | |академія наук |80 відсотків | | | | |Мінприроди | | | | | | |забезпечення ви- | | | | | |добутку нафти і | | | | | |газового конденсату | | | | | |(за роками): | | | | | |у 2005 - 4,3 млн. | | | | | |тонн, 2010 - 5,1, | | | | | |2015 - 5,3, 2020 - | | | | | |5,3, 2030 - 5,4 млн.| | | | | |тонн, а також | | | | | |видобуток нафти і | | | | | |газового конденсату | | | | | |на рівні 9 млн. тонн| | | | | |у 2030 році в | | | | | |результаті виконання| | | | | |робіт за кордоном | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |8. |Програма |- " -|Мінпаливенерго |забезпечення | | |реконструкції, | |НАК "Нафтогаз |надійного | | |модернізації та| |України" та її |функціонування | | |розвитку газо- | |дочірня компанія |газотранспортних | | |транспортної | |"Укртрансгаз" |систем, своєчасне | | |системи | |Мінпромполітики |виконання в повному | | | | |МЗС |обсязі умов | | | | | |контрактів та угод | | | | | |про транспортування | | | | | |природного газу | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |9. |Програма |2010 |Мінпаливенерго |забезпечення | | |реконструкції, | |НАК "Нафтогаз |надійного та | | |модернізації та| |України" |безаварійного | | |розвитку нафто-| |ВАТ "Укртранс- |функціонування | | |транспортної | |нафта" |нафтотранспортних | | |системи | |МЗС |систем | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |10.|Програма |- " -|Мінпаливенерго |забезпечення | | |реконструкції, | |НАК "Нафтогаз |надійного | | |модернізації та| |України" та її |і безаварійного | | |розвитку газо- | |дочірня компанія |функціонування | | |розподільних | |"Укртрансгаз" |газорозподільних | | |систем | |Мінпромполітики |мереж | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |11.|Концепція та |- " -|Мінпаливенерго |стале забезпечення | | |Програма | |Мінекономіки |економіки | | |створення та | |Мінфін |енергоносіями | | |забезпечення | |Міноборони | | | |функціонування | |Держкомрезерв | | | |в Україні | |НАК "Нафтогаз | | | |мінімальних | |України" | | | |запасів нафти і| |ВАТ "Укртранс- | | | |нафтопродуктів | |нафта" | | | | | |Антимонопольний | | | | | |комітет | | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |12.|Програма |- " -|Мінпаливенерго |підвищення | | |реконструкції, | |Національна |надійності | | |модернізації | |академія наук |забезпечення | | |та розвитку | |Мінтрансзв'язку |транспортної галузі | | |мережі | |Мінекономіки |зрідженим газом | | |автомобільних | |Мінфін | | | |газо- | |НАК "Нафтогаз | | | |наповнювальних | |України" та її | | | |компресорних | |дочірня компанія | | | |станцій | |"Укртрансгаз" | | | |з урахуванням | |державне | | | |можливого | |підприємство | | | |дооснащення | |"Державтотранс- | | | |блоками | |НДІпроект" | | | |зрідження | |ВАТ | | | |природного газу| |"Інжинірингове- | | | | | |виробниче | | | | | |підприємство | | | | | |ВНІПІтрансгаз" | | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |13.|Програма |2010 |Мінпаливенерго |підвищення рівня | | |розвитку | |Мінпромполітики |експортного | | |експортного | |Мінекономіки |потенціалу галузей | | |потенціалу | |Мінфін |паливно- | | |українського | |МЗС |енергетичного | | |паливно- | |НАК "Енергетична |комплексу | | |енергетичного | |компанія України"| | | |комплексу | |державне |зростання конку- | | |(виробництво | |підприємство |рентоспроможності | | |електроенергії,| |"НЕК "Укренерго" |продукції паливно- | | |видобуток нафти| |НАК "Нафтогаз |енергетичного | | |і газу за | |України" |комплексу | | |межами України,| |Мін'юст | | | |надання послуг | | |диверсифікація | | |з будівництва | | |джерел надходження | | |енергооб'єктів)| | |енергетичних | | | | | |продуктів та | | | | | |матеріалів до | | | | | |України | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |14.|Закон України |- " -|Мінпаливенерго |удосконалення | | |"Про засади | |НКРЕ |системи ціно- | | |функціонування | |НАК "Нафтогаз |утворення та | | |ринку природно-| |України" |ліцензійної | | |го газу | |Антимонопольний |діяльності у сфері | | |України" | |комітет |постачання | | | | |Мінфін |природного газу | | | | |Мінекономіки | | | | | |Мін'юст |створення умов для | | | | | |ефективного | | | | | |функціонування | | | | | |газотранспортної | | | | | |системи України | | | | | | | | | | | |гармонізація | | | | | |законодавства | | | | | |України | | | | | |із законодавством ЄС| | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | |системного підходу | | | | | |до створення | | | | | |стабільного | | | | | |конкурентного ринку | | | | | |природного газу | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |15.|Програма |2010 |Мінпаливенерго |підвищення | | |науково- | |Мінвуглепром |ефективності | | |технічного | |Національна |планування і | | |забезпечення | |академія наук |координація | | |енергетики | |Мінпромполітики |діяльності | | | | |Мінекономіки |з науково-інженерної| | | | |Мінфін |та проектно- | | | | |Мінрегіонбуд |конструкторської | | | | |Мінжитлокомунгосп|підтримки програм | | | | |Мінприроди |розвитку паливно- | | | | |НКРЕ |енергетичного | | | | | |комплексу | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |16.|Програма |- " -|Мінпаливенерго |приведення положень | | |адаптації | |Мін'юст |актів законодавства | | |енергетичного | |МЗС |з питань енергетики | | |законодавства | |НКРЕ |у відповідність з | | |України до | |Мінжитлокомунгосп|вимогами | | |законодавства | |державне |енергетичного | | |ЄС | |підприємство |законодавства ЄС | | | | |"НЕК "Укренерго" | | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |17.|План |- " -|Мінпаливенерго |усунення правових | | |кодифікації та | |Мін'юст |колізій у сфері | | |систематизації | |НКРЕ |регулювання відносин| | |енергетичного | |Мінфін |в енергетиці | | |законодавства | |Мінжитлокомунгосп| | | |та розроблення | |НАК "Нафтогаз |створення загального| | |рамкового | |України" |правового акта | | |(базового) | |Антимонопольний |у сфері енергетики | | |закону про | |комітет | | | |енергетику | |Держком- |збалансування | | | | |підприємництво |інтересів та захист | | | | | |прав виробників і | | | | | |споживачів | | | | | |енергопродуктів | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |18.|Стратегічне |2010 |Мінпаливенерго |запобігання | | |планування | |Мінекономіки |наслідкам зміни | | |у паливно- | |Мінжитлокомунгосп|кон'юнктури цін | | |енергетичному | | |та джерел постачання| | |комплексі | | |енергоресурсів | | |України на | | | | | |основі його | | |оптимізація | | |математичної | | |використання | | |моделі для | | |існуючих джерел | | |забезпечення | | |постачання та | | |належної | | |функціонування схем | | |підтримки | | |їх використання, | | |прийняття | | |що дасть змогу | | |управлінських | | |економити від 10 | | |рішень в умовах| | |до 20 відсотків | | |невизначеності | | |енергоресурсів | | |варіантів | | | | | |розвитку | | | | | |енергетики, | | | | | |зумовленої | | | | | |ускладненням | | | | | |геостратегічних| | | | | |процесів, | | | | | |можливого | | | | | |широкого | | | | | |впровадження | | | | | |принципово | | | | | |нових джерел, | | | | | |методів та | | | | | |шляхів | | | | | |використання | | | | | |енергоресурсів | | | | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |19.|Регіональні |- " -|Рада міністрів |підвищення рівня | | |програми | |Автономної |енергоефективності | | |підвищення | |Республіки |регіонів, здійснення| | |енерго- | |Крим, обласні, |структурних змін у | | |ефективності | |Київська та |виробництві та | | | | |Севастопольська |споживанні паливно- | | | | |міські держ- |енергетичних | | | | |адміністрації |ресурсів | | | | |НАЕР | | | | | |Мінжитлокомунгосп| | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |20.|Державна |2010 |НАЕР |виконання Програми | | |цільова | |Мінфін |дасть змогу | | |науково- | |Мінекономіки |вивільнити | | |технічна | |Мінпромполітики |6317 млрд. куб. | | |програма | |Мінагрополітики |метрів природного | | |розвитку | |Мінпаливенерго |газу та 842 тис. | | |виробництва та | |Національна |тонн світлих | | |використання | |академія наук |нафтопродуктів | | |біологічних | | | | | |видів палива | | | | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |21.|Державна |- " -|НАЕР |забезпечення | | |цільова | |Мінфін |реалізації єдиної | | |економічна | |Мінекономіки |державної політики у| | |програма | |Мін'юст |сфері ефективного | | |енерго- | |Мінжитлокомунгосп|використання | | |ефективності на| |інші центральні |енергоресурсів | | |2010-2015 роки | |органи виконавчої| | | | | |влади | | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |22.|Державна |- " -|Національна |зменшення обсягів | | |цільова | |академія наук |використання | | |науково- | |Мінпаливенерго |природного газу, | | |технічна | |Мінжитлокомунгосп|викидів шкідливих та| | |програма | |Мінпромполітики |парникових газів, | | |"Розвиток | |НКРЕ |поліпшення умов | | |виробництва та | | |використання | | |застосування | | |енергоблоків атомних| | |теплових | | |та теплових | | |насосів, які | | |електростанцій | | |використовують | | | | | |теплоту | | | | | |довкілля та | | | | | |теплові | | | | | |відновлювані | | | | | |енергоресурси, | | | | | |електричних | | | | | |тепло- | | | | | |акумуляторних | | | | | |споживачів- | | | | | |регуляторів" | | | | |---+---------------+-----+-----------------+--------------------| |23.|Цільова |2010 |Мінпаливенерго |збільшення у | | |комплексна | |Мінекономіки |паливно- | | |програма | |Мінвуглепром |енергетичному | | |забезпечення | |Національна |балансі обсягів | | |застосування | |академія наук |використання | | |технології | | |забалансових видів | | |спалювання | | |палива, зменшення | | |вугілля у | | |обсягів використання| | |котлах з | | |природного газу, | | |топками | | |поліпшення | | |циркулюючого | | |екологічних | | |киплячого шару | | |факторів, маневрових| | |з використанням| | |характеристик | | |низькоякісного | | |теплоелектростанцій | | |вугілля та | | | | | |забалансових | | | | | |видів палива | | | | | |(відходи вугле-| | | | | |збагачення, | | | | | |буре вугілля | | | | | |тощо) | | | | ------------------------------------------------------------------
{ План заходів із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1578-р ( 1578-2008-р ) від 17.12.2008, N 299-р ( 299-2010-р )
від 24.02.2010 }вгору