Документ 42/2001-рп, поточна редакція — Редакція від 30.07.2003, підстава - 221/2003-рп

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про розроблення Енергетичної стратегії України
на період до 2030 року та дальшу перспективу
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
N 221/2003-рп ( 221/2003-рп ) від 30.07.2003 )

З метою визначення основних засад і пріоритетів державної
політики України в енергетичній сфері, забезпечення ефективного
функціонування галузей паливно-енергетичного комплексу:
1. Підтримати пропозицію Національної академії наук України
щодо розроблення Енергетичної стратегії України на період до 2030
року та дальшу перспективу (далі - Стратегія).
Стратегія має включати програми розвитку електроенергетичної,
вугільної, атомної та нафтогазової галузей України.
При розробленні Стратегії враховувати:
- глобальні енергетичні процеси;
- сучасний стан енергозабезпечення держави та її енергетичної
безпеки;
- екологічні проблеми функціонування та розвитку енергетики.
У Стратегії має бути визначено, зокрема:
- потреби України в паливно-енергетичних ресурсах;
- напрями розвитку і використання нетрадиційних та
відновлюваних джерел енергії;
- пріоритетні напрями реалізації політики енергозбереження та
обсяги скорочення споживання енергоносіїв;
- роль та місце енергетики України в глобальних енергетичних
процесах;
- перспективні паливно-енергетичні баланси,
імпортно-експортну політику держави в енергетичній сфері;
- розвиток енергомашинобудівного комплексу та суміжних
галузей економіки;
- принципи, джерела та механізми фінансування розвитку
енергетики.
2. Затвердити персональні склади Комісії з розроблення
Стратегії та робочих груп з опрацювання стратегій розвитку окремих
галузей паливно-енергетичного комплексу (додаються).
Дозволити керівникам Комісії з розроблення Стратегії та
робочих груп вносити зміни до їх персональних складів і в разі
потреби залучати в установленому порядку до консультацій з окремих
проблем та виконання відповідних робіт спеціалістів центральних та
місцевих органів виконавчої влади, фахівців, учених, іноземних
експертів.
3. Головним розробником Стратегії визначити Інститут
загальної енергетики Національної академії наук України.
4. Керівникові Комісії з розроблення Стратегії подати у
двотижневий строк на розгляд Кабінету Міністрів України кошторис
витрат, пов'язаних з розробленням Стратегії.
5. Кабінету Міністрів України у місячний строк:
розглянути та затвердити кошторис витрат, пов'язаних із
розробленням Стратегії, і забезпечити їх фінансування;
вирішити питання щодо залучення коштів міжнародних фінансових
організацій, міжнародної технічної допомоги для забезпечення
розроблення Стратегії.
6. Подати до до 15 грудня 2003 року проект Стратегії на
розгляд Президентові України. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
N 221/2003-рп ( 221/2003-рп ) від 30.07.2003 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 лютого 2001 року
N 42/2001-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 27 лютого 2001 року N 42/2001-рп
СКЛАД
Комісії з розроблення Енергетичної стратегії України
на період до 2030 року та дальшу перспективу
ШИДЛОВСЬКИЙ - віце-президент НАН України,
Анатолій Корнійович директор Інституту електродинаміки
НАН України, академік НАН України,
керівник Комісії
КУЛИК - директор Інституту загальної
Михайло Миколайович енергетики НАН України, академік
НАН України, заступник керівника
Комісії
СТОГНІЙ - академік - секретар відділення
Борис Сергійович фізико-технічних проблем енергетики
НАН України, академік НАН України,
заступник керівника Комісії
ЖАРКІН - старший науковий співробітник
Андрій Федорович Інституту електродинаміки НАН
України, вчений секретар Комісії
ВИШНЕВСЬКИЙ - директор Інституту ядерних
Іван Миколайович досліджень НАН України, академік
НАН України
ГАЙДУК - перший заступник Міністра палива та
Віталій Анатолійович енергетики України
ГАЛЬЧИНСЬКИЙ - Радник Президента України Анатолій Степанович
ГЕРМАНЧУК - перший заступник Міністра фінансів
Петро Кузьмович України
ГОШОВСЬКИЙ - голова правління Національної
Сергій Володимирович акціонерної компанії "Надра
України", академік Української
нафтогазової академії
КАРП - директор Інституту газу НАН
Ігор Миколайович України, академік НАН України
КОРЧЕВИЙ - директор Науково-технічного центру
Юрій Петрович вугільних енерготехнологій НАН
України, академік НАН України
МЕЛЬНИК - завідувач відділу Головного
Владислав Олегович управління з питань економічної
політики Адміністрації Президента
України
МЕРКУШОВ - Голова Державного комітету України
Віктор Тимофійович з енергозбереження
ОСАУЛЕНКО - Голова Державного комітету
Олександр Григорович статистики України
ПАДАЛКО - перший заступник Голови Державного
Віктор Григорович комітету промислової політики
України
ПІВНЯК - ректор Національної гірничої
Геннадій Григорович академії України, академік НАН
України
РИЖОВ - віце-президент Українського союзу
Володимир Леонідович промисловців та підприємців (за
згодою)
РУБАН - перший заступник Міністра екології
Юрій Григорович та природних ресурсів України
ТУЛУБ - заступник Секретаря Ради
Сергій Борисович національної безпеки і оборони
України
ШЛАПАК - заступник Міністра економіки
Олександр Віталійович України.

Глава Адміністрації
Президента України В. ЛИТВИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 27 лютого 2001 року N 42/2001-рп
СКЛАД
робочих груп з опрацювання складових
Енергетичної стратегії України на період до
2030 року та дальшу перспективу
1. Склад робочої групи з опрацювання стратегії розвитку
електроенергетичної галузі

КУЛИК - директор Інституту загальної
Михайло Миколайович енергетики НАН України, академік
НАН України, керівник робочої групи
СВЕТЕЛІК - заступник Міністра палива та
Олександр Дмитрович енергетики України, заступник
керівника робочої групи
БУЦЬО - радник Прем'єр-міністра України Зіновій Юрійович
ВІХАРЄВ - завідувач відділу Інституту
Юрій Олександрович загальної енергетики НАН України
ДАРЧУК - директор Державного департаменту
Володимир Антонович електроенергетики Міністерства
палива та енергетики України
ДУБОВСЬКИЙ - старший науковий співробітник
Сергій Васильович Інституту загальної енергетики НАН
України
ДУПАК - віце-президент Спілки енергетиків
Олександр Сергійович та електротехніків України (за
згодою)
КИРИЛЕНКО - заступник директора Інституту
Олександр Васильович електродинаміки НАН України,
член-кореспондент НАН України
КОСТЮКОВСЬКИЙ - старший науковий співробітник
Борис Анатолійович Інституту загальної енергетики НАН
України
ПАНАСОВСЬКИЙ - народний депутат України (за
Олег Григорович згодою)
ПЛАЧКОВ - голова правління акціонерної
Іван Васильович компанії "Київенерго"
СТРЕЛКОВ - заступник директора Інституту
Мирослав Трохимович загальної енергетики НАН України
2. Склад робочої групи з опрацювання
стратегії розвитку атомної галузі
ВИШНЕВСЬКИЙ - директор Інституту ядерних
Іван Миколайович досліджень НАН України, академік
НАН України, керівник робочої групи
НІГМАТУЛЛІН - заступник Міністра палива та
Нур Рашитович енергетики України - президент
Національної атомної
енергогенеруючої компанії
"Енергоатом", заступник керівника
робочої групи
БАКАРЖИЇВ - генеральний директор казенного
Анатолій Христофорович підприємства "Кіровгеологія"
БРОННИКОВ - президент Запорізької
Володимир Костянтинович атомно-енергетичної корпорації

ГАВРИЛЮК - завідувач Навчального центру з
Віктор Іванович фізичного захисту, обліку та
контролю ядерного матеріалу НАН
України і Міністерства екології та
природних ресурсів України
ДОМАШЕВ - завідувач відділу Інституту
Євген Дмитрович технічної теплофізики НАН України
КЛЮЧНИКОВ - генеральний директор Міжгалузевого
Олександр Олександрович науково-технічного центру
"Укриття", член-кореспондент НАН
України
КОПЧИНСЬКИЙ - президент товариства з обмеженою
Георгій Олексійович відповідальністю "Атомаудит"
ЛАПШИН - генеральний директор Національного
Володимир Ілліч наукового центру "Харківський
фізико-технічний інститут"
СМИШЛЯЄВ - заступник Міністра екології та
Олександр Євгенович природних ресурсів України
3. Склад робочої групи з опрацювання
стратегії розвитку вугільної галузі
ПІВНЯК - ректор Національної гірничої
Геннадій Григорович академії України, академік НАН
України, керівник робочої групи
КОРЗУН - заступник Міністра палива та
Анатолій Васильович енергетики України, заступник
керівника робочої групи
АМОША - директор Інституту економіки
Олександр Іванович промисловості НАН України,
член-кореспондент НАН України
БОНДАРЕНКО - завідувач кафедри Національної
Володимир Ілліч гірничої академії України
ГРЯДУЩИЙ - директор дирекції з вугільної
Юрій Борисович промисловості корпорації
"Індустріальний союз Донбасу"
ЄВДОКИМОВ - завідувач кафедри Донецького
Федір Іванович державного технічного університету
ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ - народний депутат України (за
Юхим Леонідович згодою)
ІЛЬЯШОВ - заступник генерального директора
Михайло Олександрович Концерну "Енерго"
КЛЮЄВ - заступник голови Донецької обласної
Андрій Петрович державної адміністрації
КОРЧЕВИЙ - директор Науково-технічного центру
Юрій Петрович вугільних енерготехнологій НАН
України, академік НАН України
ЛАПТЄВ - директор Донецького державного
Анатолій Григорович науково-дослідного
проектно-конструкторського
інституту комплексної механізації
шахт
ЛУКІНОВ - заступник директора Інституту
В'ячеслав Володимирович геотехнічної механіки НАН України
МОГИЛЬНИЙ - завідувач кафедри Донецького
Сергій Георгійович державного технічного університету
ПІЛОВ - завідувач кафедри Національної
Петро Іванович гірничої академії України
СУРГАЙ - директор Українського державного
Микола Сафонович науково-дослідного,
проектно-конструкторського та
проектного інституту вугільної
промисловості
ТУРЧАНІН - директор Донецького
Геннадій Іванович науково-дослідного вугільного
інституту
ХАМУЛЯК - директор Державного департаменту
Віктор Григорович вугільної промисловості
Міністерства палива та енергетики
України, кандидат технічних наук
ШАШЕНКО - завідувач кафедри Національної
Олександр Миколайович гірничої академії України
ШМИГОЛЬ - технічний директор Державної
Анатолій Віталійович холдингової компанії
"Павлоградвугілля"
4. Склад робочої групи з опрацювання
стратегії розвитку нафтогазової галузі
КАРП - директор Інституту газу НАН
Ігор Миколайович України, академік НАН України,
керівник робочої групи
КОПИЛОВ - перший заступник Міністра палива та
Вадим Анатолійович енергетики - голова правління
Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", заступник
керівника робочої групи
БИКОВ - провідний науковий співробітник
Геннадій Олександрович Інституту газу НАН України
БІЛИК - начальник управління Національної
Сергій Федорович акціонерної компанії "Нафтогаз
України"
БУНЯК - голова правління Державного
Любомир Костянтинович акціонерного товариства
"Магістральні нафтопроводи "Дружба"
ГНІДИЙ - завідувач відділу Інституту
Микола Васильович загальної енергетики НАН України
ЄГЕР - академік Національної гірничої
Дмитро Олександрович академії України
ЗАРУБІН - заступник голови правління
Юрій Олександрович відкритого акціонерного товариства
"Укрнафта"
КАЛЬЧЕНКО - заступник директора Державного
Михайло Вікторович департаменту нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості
Міністерства палива та енергетики
України
КОВАЛКО - народний депутат України (за
Михайло Петрович згодою)
КОЛОМЕЄВ - перший заступник генерального
Валентин Миколайович директора дочірньої компанії
"Укртрансгаз" Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз
України"
КРУПСЬКИЙ - начальник департаменту Національної
Богдан Любомирович акціонерної компанії "Нафтогаз
України"
НЕСТЕР - секретар спостережної ради
Леонід Дмитрович Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
САПРИКІН - директор енергетичних програм
Володимир Леонідович Українського центру економічних та
політичних досліджень імені
О. Разумкова
ТИМОФЄЄВ - головний інженер відкритого
Ігор Іванович акціонерного товариства
"Інжинірингово-виробниче
підприємство ВНІПІТрансгаз"
ТКАЧ - заступник голови правління
Ігор Васильович Національної акціонерної компанії
"Надра України"
УНІГОВСЬКИЙ - генеральний директор асоціації
Леонід Михайлович "Нафтогазбудінформатика"
ШПАК - радник президента НАН України,
Петро Федорович член-кореспондент НАН України.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору