Документ 4102-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про космічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 28, ст.308 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про космічну діяльність"
( 502/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 1,
ст. 2; 2000 р., N 22, ст. 172; 2010 р., N 30, ст. 393) такі зміни:
1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
"Формування і реалізацію державної політики у сфері космічної
діяльності забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань
космічної діяльності";
2) статтю 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"забезпечує створення та експлуатацію наземного і космічного
сегментів супутникових систем зв'язку, мовлення та дистанційного
зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки,
координатно-часового та навігаційного забезпечення".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - двадцятим;
3) назву статті 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Реєстрація космічних апаратів та унікальних
об'єктів космічної діяльності";
4) статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Охорона космічної техніки та майна суб'єктів
космічної діяльності
Охорона космічної техніки під час виробництва, випробування,
транспортування і експлуатації на поверхні Землі та майна
суб'єктів космічної діяльності забезпечується згідно із
законодавством.
При транспортуванні космічної техніки, що становить загрозу
для життя та здоров'я людей або довкілля, використовується
спеціальний транспорт під охороною у порядку, затвердженому
центральним органом виконавчої влади з питань космічної діяльності
за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі
транспорту та Міністерством внутрішніх справ України.
На підприємствах, що належать до сфери управління
центрального органу виконавчої влади з питань космічної
діяльності, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ
України можуть утворюватися підрозділи відомчої воєнізованої
охорони, працівники яких під час виконання службових обов'язків
мають право користуватися вогнепальною зброєю та спеціальними
засобами в порядку і відповідно до вимог, встановлених
законодавством.
Центральний орган виконавчої влади з питань космічної
діяльності за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України
затверджує положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює
контроль за діяльністю її підрозділів";
5) у тексті Закону ( 502/96-ВР ) слова "Національне космічне
агентство України" в усіх відмінках замінити словами "центральний
орган виконавчої влади з питань космічної діяльності" у
відповідному відмінку.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4102-VIвгору