Про Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України
Указ Президента України; Положення від 06.04.2011397/2011
Документ 397/2011, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.09.2013, підстава - 472/2013

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Державну службу
з питань інвалідів та ветеранів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 472/2013 ( 472/2013 ) від 02.09.2013 }

1. Затвердити Положення про Державну службу з питань
інвалідів та ветеранів України (додається).
2. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк
свої акти у відповідність із цим Указом.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 квітня 2011 року
N 397/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 397/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу з питань інвалідів
та ветеранів України
{ Текст Положення після слів "жертв нацистських переслідувань"
доповнено словами "дітей війни, жертв політичних репресій"
згідно з Указом Президента N 472/2013 ( 472/2013 ) від
02.09.2013 }

1. Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
(далі - Служба) є центральним органом виконавчої влади України,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра соціальної політики України (далі -
Міністр). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 472/2013 ( 472/2013 ) від 02.09.2013 }
Служба входить до системи органів виконавчої влади і
забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального
захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), ветеранів праці,
ветеранів військової служби (далі - ветерани),
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв
нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політичних репресій.
2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної
політики України (далі - Міністерство), іншими актами
законодавства України, а також дорученнями Президента України та
Міністра.
3. Основними завданнями Служби є:
реалізація державної політики у сфері соціального захисту
інвалідів та ветеранів, військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, жертв
політичних репресій;
внесення пропозицій Міністру щодо формування державної
політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів,
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв
нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політичних репресій;
здійснення заходів щодо увічнення пам'яті захисників Вітчизни
та жертв воєн та участь у патріотичному вихованні громадян.
4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
1) координує роботу зі здійснення органами виконавчої влади
заходів щодо реалізації державної політики у сфері соціального і
правового захисту інвалідів, ветеранів, військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань,
дітей війни, жертв політичних репресій;
2) збирає та аналізує інформацію щодо потреби у забезпеченні
інвалідів санаторно-курортними путівками, автомобілями, технічними
та іншими засобами реабілітації, подає Міністерству пропозиції
щодо їх розподілу між регіонами для подальшого забезпечення ними
інвалідів;
3) щорічно подає Міністерству пропозиції щодо формування
граничної ціни на технічні та інші засоби реабілітації, що
виготовляються на індивідуальне замовлення;
4) здійснює моніторинг забезпечення інвалідів
санаторно-курортними путівками, автомобілями, технічними та іншими
засобами реабілітації; виплати грошових компенсацій на бензин,
ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне
обслуговування, замість санаторно-курортної путівки та вартості
самостійного санаторно-курортного лікування, аналіз відповідності
розмірів цих компенсацій їх фактичним витратам;
5) забезпечує координацію заходів центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій щодо імплементації та
реалізації Конвенції ООН про права інвалідів ( 995_g71 ), готує і
подає Міністерству звіт про вжиті заходи та проект доповіді у
Комітет з прав інвалідів ООН;
6) аналізує разом із громадськими організаціями інвалідів
рівень доступності для інвалідів та інших маломобільних категорій
населення об'єктів житлово-комунального та громадського
призначення, транспорту, інформації та зв'язку, а також інших
об'єктів і послуг, вносить центральним та місцевим органам
виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо
створення безперешкодного середовища;
7) співпрацює з громадськими організаціями інвалідів і
ветеранів, здійснює моніторинг заходів, проведених за рахунок
коштів державного бюджету громадськими організаціями інвалідів та
ветеранів, що мають статус всеукраїнських, аналізує ефективність
таких заходів; { Підпункт 7 пункту 4 в редакції Указу Президента N 472/2013
( 472/2013 ) від 02.09.2013 }

{ Підпункт 8 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 472/2013 ( 472/2013 ) від 02.09.2013 }

9) аналізує стан наповнення Централізованого банку даних з
проблем інвалідності в частині забезпечення інвалідів
санаторно-курортними путівками, автомобілями, технічними та іншими
засобами реабілітації, виплати грошових компенсацій на бензин,
ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне
обслуговування, замість санаторно-курортної путівки та вартості
самостійного санаторно-курортного лікування;
10) вносить пропозиції Міністерству щодо призначення довічних
державних стипендій учасникам бойових дій у період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та довічних державних іменних
стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за
правозахисну діяльність;
11) бере участь у межах своїх повноважень у здійсненні
контролю за реалізацією державної політики у сфері соціального
захисту інвалідів, ветеранів, військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку, жертв нацистських переслідувань, дітей війни,
жертв політичних репресій, за виплатою компенсацій ветеранам та
членам їх сімей, відшкодуванням матеріальних втрат, пов'язаних із
виконанням службових обов'язків, і шкоди, заподіяної здоров'ю;
12) вживає заходів щодо повернення на Батьківщину колишніх
військовополонених, пошуку тих, хто пропав безвісти під час воєн і
локальних конфліктів, виконання обов'язків військової служби, бере
участь у вирішенні питань щодо соціальної та професійної адаптації
колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину;
13) організовує підготовку та проведення державних свят,
відзначення пам'ятних дат, міжнародних днів на державному рівні,
що стосуються інвалідів, ветеранів, військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань,
дітей війни, жертв політичних репресій;
14) забезпечує взаємодію органів державної влади, об'єднань
громадян, підприємств з питань пошуку, ведення обліку, упорядження
і збереження військових поховань жертв війни на території України
та інших держав;
15) бере участь в організації видання книг, пов'язаних з
увічненням пам'яті захисників Вітчизни та жертв воєн, мемуарів,
художніх та аудіовізуальних творів, створенні музеїв, меморіалів
та експозицій, проведенні наукових досліджень із відповідних
питань;
16) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів
України з питань, що належать до її компетенції, готує пропозиції
щодо укладення і денонсації таких договорів;
17) інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної
політики у сфері соціального і правового захисту інвалідів,
ветеранів, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
жертв нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політичних
репресій;
18) сприяє висвітленню стану виконання актів законодавства
щодо реалізації державної політики у сфері соціального і правового
захисту інвалідів, ветеранів, військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку, жертв нацистських переслідувань, дітей війни,
жертв політичних репресій;

{ Підпункт 19 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 472/2013 ( 472/2013 ) від 02.09.2013 }

20) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на Службу Президентом України.
5. Служба з метою організації своєї діяльності:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства
та в установленому порядку подає їх Міністру;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат
Служби та на керівні посади на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери її управління, формує в
установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади,
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців та працівників апарату Служби;
3) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо
запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Служби,
здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних
ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського
обліку;
5) виконує у межах повноважень функції з управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери її управління;
6) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних
із діяльністю Служби;
7) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
апараті Служби;
8) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
9) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Служби
відповідно до встановлених правил.
6. Служба для виконання покладених на неї завдань має право:
1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, вчених, представників інститутів громадянського
суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до
компетенції Служби;
2) одержувати в установленому законодавством порядку
безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для
виконання покладених завдань інформацію, документи і матеріали,
зокрема від органів статистики - статистичні дані;
3) користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами;
4) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції.
7. Служба під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої
влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом
України, з органами місцевого самоврядування, відповідними
органами іноземних держав і міжнародних організацій,
підприємствами, установами, організаціями, а також із
всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими
об'єднаннями роботодавців.
8. Служба у межах своїх повноважень, на основі і на виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, інших
актів законодавства, а також доручень Президента України та
Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які
підписує Голова Служби.
9. Службу очолює Голова, який призначається на посаду за
поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій
Міністра, та звільняється з посади Президентом України.
Голова Служби:
1) очолює Службу, здійснює керівництво її діяльністю,
представляє Службу у відносинах з іншими органами, підприємствами,
установами, організаціями;
2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування
державної політики у сфері соціального захисту інвалідів,
ветеранів, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
жертв нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політичних
репресій та розроблені Службою проекти законів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства з питань, що
належать до сфери діяльності Служби;
3) забезпечує виконання в апараті Служби Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента
України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства з
питань, що належать до сфери діяльності Служби;
4) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на
засіданні колегії річний план роботи Служби, заходи щодо
реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності
відповідно до визначених завдань;
5) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи
Служби та покладених на неї завдань, про усунення порушень і
недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності
Служби, а також про притягнення до відповідальності посадових
осіб, винних у допущених порушеннях;
6) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади
своїх заступників;
7) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату
Служби, положення про структурні підрозділи апарату Служби;
8) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із
Міністром керівників і заступників керівників структурних
підрозділів апарату Служби, призначає на посади та звільняє з
посад інших державних службовців і працівників апарату Служби;
9) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;
10) забезпечує взаємодію Служби зі структурним підрозділом,
визначеним Міністром відповідальним за взаємодію зі Службою;
11) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку
обміну інформацією між Міністерством і Службою та вчасність її
подання;
12) проводить особистий прийом громадян;
13) скликає та проводить наради з питань, що належать до
компетенції Служби;
14) здійснює інші повноваження, визначені законами та іншими
актами законодавства у визначених сферах діяльності.
10. Голова Служби має двох заступників, у тому числі одного
першого, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра
України, внесеним на підставі пропозицій Голови Служби, погоджених
із Міністром, і звільняються з посад Президентом України.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Служби, обговорення найважливіших напрямів її
діяльності у Службі утворюється колегія у складі Голови Служби
(голова колегії), першого заступника та заступника Голови Служби
за посадою, визначених посадових осіб Міністерства. У разі потреби
до складу колегії Служби можуть входити керівники структурних
підрозділів Служби, а також у встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття
відповідного наказу Служби.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Службі можуть
утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі
органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та
персональний склад, положення про них затверджуються Головою
Служби.
12. Гранична чисельність державних службовців та працівників
Служби затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Служби затверджується її Головою за
погодженням із Міністром.
Штатний розпис і кошторис апарату Служби затверджуються
Головою Служби за погодженням із Міністерством фінансів України.
Служба є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки,
рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору