Документ 3570-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.04.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Цивільного
процесуального кодексу України
щодо касаційного провадження
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.303 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Цивільного процесуального кодексу України
( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42,
ст. 492) такі зміни:
1. Частину дев'яту статті 6 доповнити реченням такого змісту:
"Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їх права, свободи чи обов'язки, мають право знайомитися з
матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з
документів, долучених до справи, одержувати копії рішень і ухвал".
2. У частині третій статті 73 слова "може бути вчинено ту дію
або подано" замінити словами "належить вчинити ту дію або подати".
3. У частині першій статті 296 друге речення виключити.
4. Частину четверту статті 297 після слів "технічними
засобами" доповнити словами "або з нерозглянутими письмовими
зауваженнями щодо повноти чи неправильності протоколу судового
засідання".
5. Частину першу статті 324 викласти у такій редакції:
"1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а
також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив
питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право оскаржити
у касаційному порядку:
1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в
апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені
за результатами апеляційного розгляду;
2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 частини першої
статті 293 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному
порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають
подальшому провадженню у справі".
6. У статті 325:
у частині другій слова "судом" та "але не більш як у межах
одного року з дня виникнення права на касаційне оскарження"
виключити, а слово "суд" замінити словом "суддя";
у частині третій слова "судом касаційної інстанції"
виключити;
у частині четвертій слова "вирішується ухвалою суду
касаційної інстанції" замінити словами "вирішується
суддею-доповідачем, про що постановляється відповідна ухвала".
7. У статті 326:
у частині четвертій слова "якщо в справі немає підтвердження
такого повноваження" виключити;
частину п'яту доповнити словами "а також копії оскаржуваних
рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій".
8. Частину першу статті 327 викласти у такій редакції:
"1. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду
касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку
черговості судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність
вимогам, встановленим статтею 326 цього Кодексу".
9. Статтю 328 викласти у такій редакції:
"Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі
1. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог
статті 326 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом десятиденного
строку вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про
що постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає
копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які
беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть
бути подані заперечення на касаційну скаргу. За наявності
клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суддя-доповідач у
разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення
(ухвали) суду.
2. Суддя-доповідач повертає касаційну скаргу, подану після
закінчення строку на касаційне оскарження, особі, яка її подала,
якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку.
3. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного
провадження у справі, якщо:
1) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку
цивільного судочинства;
2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;
3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з
відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме рішення чи
ухвалу;
4) є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або
про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною
скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу;
5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній
доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.
4. Неправильне застосування норм матеріального права чи
порушення норм процесуального права є підставою для відкриття
касаційного провадження незалежно від обґрунтованості касаційної
скарги.
5. Копія ухвали про повернення касаційної скарги або про
відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до
скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну
скаргу, а касаційна скарга залишається в суді касаційної
інстанції".
10. Частину четверту статті 329 виключити.
11. Частину третю статті 330 доповнити реченням такого
змісту: "Про прийняття відмови від скарги та закриття касаційного
провадження суд постановляє ухвалу".
12. Частину першу статті 345 викласти у такій редакції:
"1. В ухвалі суду касаційної інстанції зазначаються:
1) час і місце її постановлення;
2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та
суддів;
3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть
участь у справі;
4) короткий зміст заявлених вимог;
5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій;
6) узагальнені доводи касаційної скарги;
7) мотиви суду з посиланням на закон, яким він керувався;
8) наслідки розгляду касаційної скарги, які формулюються у
резолютивній частині із зазначенням висновку суду касаційної
інстанції, розподілу судових витрат, строку і порядку набрання
ухвалою законної сили та її оскарження".
13. Частину першу статті 346 викласти у такій редакції:
"1. У рішенні суду касаційної інстанції зазначаються:
1) час і місце його ухвалення;
2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та
суддів;
3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть
участь у справі;
4) короткий зміст заявлених вимог;
5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій,
встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини;
6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу;
7) мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив
або скасував судове рішення і ухвалив нове;
8) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права,
свободи чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до
суду;
9) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону,
на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону,
якими суд керувався;
10) висновок суду про скасування або зміну рішення,
задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково,
вказівку щодо розподілу судових витрат, строку і порядку набрання
рішенням законної сили та його оскарження".
14. Статтю 347 викласти у такій редакції:
"Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про
прийняте рішення (ухвалу)
1. Про прийняте рішення (ухвалу) суд касаційної інстанції у
судовому засіданні оголошує особам, які беруть участь у справі".
15. У частині другій статті 348 слова "відповідно до
статті 345" замінити словами "відповідно до статей 345 і 346".
16. У статті 349 слово "проголошення" замінити словом
"оголошення".
17. У частині першій статті 352 слово "семи" замінити словом
"десяти".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3570-IVвгору