Документ 346-2005-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.03.2009, підстава - 272-2009-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 18 серпня 2005 р. N 346-р
Київ
Про затвердження Національного плану заходів з
реалізації положень Кіотського протоколу до
Рамкової конвенції Організації Об'єднаних
Націй про зміну клімату
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 272-р ( 272-2009-р ) від 05.03.2009 }

Затвердити Національний план заходів з реалізації положень
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
( 995_801 ), що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2005 р. N 346
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. N 272-р ( 272-2009-р )

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
заходів з реалізації положень
Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції Організації Об'єднаних Націй
про зміну клімату ( 995_801 )

------------------------------------------------------------------ | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за | | | | виконання | |----------------------+------------------+----------------------| |1. Забезпечити | | | |удосконалення | | | |національної системи | | | |проведення оцінки | | | |обсягу антропогенних | | | |викидів та абсорбції | | | |парникових газів | | | |шляхом: | | | |----------------------+------------------+----------------------| |проведення щорічної | щороку |Нацекоінвестагентство,| |інвентаризації | |Мінприроди, | |антропогенних викидів | |Мінекономіки, | |та абсорбції | |Мінпаливенерго, | |парникових газів | |Мінпромполітики, | |відповідно до виданих | |Мінагрополітики, МОЗ, | |дозволів на викиди | |Національна академія | |парникових газів, | |наук, | |звіту про результати | |Мінжитлокомунгосп, | |державних статистичних| |Мінрегіонбуд, | |спостережень за формою| |Мінвуглепром, | |N 2-ТП (повітря) "Звіт| |Держкомстат, | |про охорону | |Держкомлісгосп | |атмосферного повітря" | | | |( vc172202-08 ), | | | |даних про результати | | | |моніторингу | | | |атмосферного повітря | | | |та інших | | | |----------------------+------------------+----------------------| |забезпечення | 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| |функціонування | |Мінприроди | |електронної бази даних| | | |про результати | | | |інвентаризації | | | |антропогенних викидів | | | |та абсорбції | | | |парникових газів | | | |відповідно до | | | |методичних | | | |рекомендацій, | | | |прийнятих | | | |Конференціями Сторін | | | |Рамкової конвенції ООН| | | |про зміну клімату | | | |( 995_044 ) | | | |----------------------+------------------+----------------------| |розроблення порядку | грудень 2009 р. |Нацекоінвестагентство,| |організації та | |Мінприроди, | |проведення моніторингу| |Держкомстат, Мін'юст | |за антропогенними | | | |викидами парникових | | | |газів | | | |----------------------+------------------+----------------------| |проведення наукових | 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| |досліджень, | |Мінприроди, | |спрямованих на | |Мінпаливенерго, | |підвищення якості | |Мінпромполітики, | |здійснення | |Мінагрополітики, МОЗ, | |національної | |Національна академія | |інвентаризації | |наук, | |антропогенних викидів | |Мінжитлокомунгосп, | |та абсорбції | |Мінрегіонбуд, | |парникових газів | |Мінвуглепром, | | | |Держкомстат, | | | |Держкомлісгосп | |----------------------+------------------+----------------------| |удосконалення системи | грудень 2009 р. |Нацекоінвестагентство,| |методологічного та | |Мінприроди, | |інформаційного | |Держкомстат, | |забезпечення, що | |Національна академія | |використовується для | |наук | |визначення обсягу | | | |викидів парникових | | | |газів у секторах | | | |економіки, з | | | |урахуванням | | | |міжнародних вимог та | | | |відображення | | | |інформації про такий | | | |обсяг за результатами | | | |державних статистичних| | | |спостережень у звітно-| | | |статистичній | | | |документації | | | |----------------------+------------------+----------------------| |розроблення методики | 2009-2010 роки |Нацекоінвестагентство,| |визначення обсягу | |Мінприроди, | |абсорбції парникових | |Мінагрополітики, | |газів | |Держкомлісгосп, | | | |Держкомстат, | | | |Національна академія | | | |наук | |----------------------+------------------+----------------------| |2. Забезпечити належне| щороку до 15 |Мінприроди, | |оформлення та подання | квітня |Нацекоінвестагентство | |Секретаріатові | | | |Рамкової конвенції ООН| | | |про зміну клімату | | | |( 995_044 ) | | | |звітних матеріалів з | | | |питань національного | | | |кадастру антропогенних| | | |викидів та абсорбції | | | |парникових газів | | | |----------------------+------------------+----------------------| |3. Створити сприятливі| 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| |умови для застосування| |Мінприроди, | |механізму спільного | |Мінекономіки, | |впровадження в | |Мінпаливенерго, | |Україні, поширення | |Мінпромполітики, | |серед промислових | |Мінагрополітики, | |підприємств | |Мінтрансзв'язку, | |відповідної інформації| |Мінжитлокомунгосп, | |та надання підтримки у| |Мінрегіонбуд, | |проведенні семінарів з| |Мінвуглепром, | |питань застосування | |Держкомлісгосп | |зазначеного механізму | | | |в регіонах | | | |----------------------+------------------+----------------------| |4. Створити | | | |національну систему | | | |обліку антропогенних | | | |викидів та абсорбції | | | |парникових газів | | | |шляхом: | | | |----------------------+------------------+----------------------| |забезпечення | 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| |функціонування | |Мінприроди | |Національного | | | |електронного реєстру | | | |антропогенних викидів | | | |та абсорбції | | | |парникових газів | | | |----------------------+------------------+----------------------| |оприлюднення | щокварталу | -"- | |інформації | | | |Національного | | | |електронного реєстру | | | |антропогенних викидів | | | |та абсорбції | | | |парникових газів | | | |відповідно до вимог | | | |Рамкової конвенції ООН| | | |про зміну клімату | | | |( 995_044 ) | | | |----------------------+------------------+----------------------| |підготовки і | червень 2009 р. |Мінприроди, | |затвердження | |Нацекоінвестагентство,| |Національного плану | |Мінфін, Мінекономіки, | |розподілу дозволів на | |Мінпаливенерго, | |антропогенні викиди із| |Мінпромполітики, | |джерел парникових | |Мінтрансзв'язку, | |газів | |Мінагрополітики, | | | |Мін'юст, | | | |Мінжитлокомунгосп, | | | |Мінрегіонбуд, | | | |Мінвуглепром, | | | |Держкомлісгосп, | | | |Національна академія | | | |наук | |----------------------+------------------+----------------------| |5. Розробити: | | | |----------------------+------------------+----------------------| |проект закону України | -"- |Мінприроди, | |про регулювання обсягу| |Мінекономіки, Мінфін, | |антропогенних викидів | |Мін'юст, | |та абсорбції | |Мінпаливенерго, | |парникових газів | |Мінтрансзв'язку, | | | |Мінпромполітики, | | | |Мінагрополітики, | | | |Мінжитлокомунгосп, | | | |Мінвуглепром, | | | |Нацекоінвестагентство,| | | |Держкомлісгосп, | | | |Національна академія | | | |наук | |----------------------+------------------+----------------------| |проекти нормативно- | вересень 2009 р. |Нацекоінвестагентство,| |правових актів про | |Мінприроди, Мінфін, | |внесення змін до | |Мінекономіки, | |відповідних актів, | |Мінпаливенерго, | |якими регламентується | |Мінпромполітики, | |видача дозволів на | |Мінагрополітики, | |викиди забруднюючих | |Мінтрансзв'язку, | |речовин в атмосферне | |Мін'юст, | |повітря, з урахуванням| |Мінжитлокомунгосп, | |у них антропогенних | |Мінрегіонбуд, | |викидів парникових | |Мінвуглепром | |газів | | | |----------------------+------------------+----------------------| |проекти нормативно- | -"- |Нацекоінвестагентство,| |правових актів про | |Мінприроди, | |внесення змін до | |Мінекономіки, Мінфін, | |відповідних актів, | |Мінпаливенерго, | |якими регламентується | |Мінпромполітики, | |порядок ведення | |Мінагрополітики, | |державного обліку | |Мінтрансзв'язку, | |об'єктів, що | |Мінвуглепром, | |здійснюють викиди в | |Мінжитлокомунгосп, | |атмосферне повітря, з | |Мінрегіонбуд, | |урахуванням обсягу | |Держкомстат, Мін'юст | |антропогенних викидів | | | |парникових газів | | | |----------------------+------------------+----------------------| |6. Визначати прогнозні| щороку до 1 |Нацекоінвестагентство,| |показники можливого |квітня, починаючи |Мінекономіки, Мінфін, | |обсягу продажу | з 2009 року |Національна академія | |Україною одиниць | |наук, Мінприроди | |установленої кількості| | | |викидів парникових | | | |газів у 2010-2012 | | | |роках | | | |----------------------+------------------+----------------------| |7. Забезпечити | 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| |функціонування та | |Мінприроди | |постійне оновлення | | | |бази даних про | | | |реалізацію проектів | | | |спільного впровадження| | | |----------------------+------------------+----------------------| |8. Здійснювати | за рішенням |Мінприроди, | |підготовку і видання |Конференцій Сторін|Нацекоінвестагентство,| |національних | |Мінекономіки, | |повідомлень з питань | |Мінпаливенерго, | |зміни клімату з | |Мінпромполітики, | |дотриманням строків | |Мінагрополітики, | |згідно з рішеннями | |Мінтрансзв'язку, | |Конференцій Сторін | |Мінжитлокомунгосп, | |Рамкової конвенції ООН| |Мінрегіонбуд, | |про зміну клімату | |Мінвуглепром, | |( 995_044 ) | |Держкомстат, | | | |Держкомлісгосп, | | | |Національна академія | | | |наук | |----------------------+------------------+----------------------| |9. Розробити | грудень 2010 р. |Нацекоінвестагентство,| |Національний план | |Мінприроди, | |заходів щодо адаптації| |Мінекономіки, Мінфін, | |до зміни клімату з | |Мінпаливенерго, | |визначенням джерел їх | |Мінпромполітики, | |фінансування, а також | |Мінагрополітики, | |рекомендації щодо | |Мінтрансзв'язку, | |розроблення | |Мін'юст, | |відповідного плану | |Мінжитлокомунгосп, | |заходів для місцевих | |Мінрегіонбуд, | |органів виконавчої | |Мінвуглепром, | |влади | |Держкомлісгосп, | | | |Національна академія | | | |наук, Рада міністрів | | | |Автономної Республіки | | | |Крим, обласні, | | | |Київська та | | | |Севастопольська міські| | | |держадміністрації | |----------------------+------------------+----------------------| |10. Провести | | | |навчальний семінар з | | | |питань підготовки | | | |регіональних планів | | | |заходів з: | | | |----------------------+------------------+----------------------| |пом'якшення наслідків | квітень 2009 р. |Нацекоінвестагентство,| |зміни клімату для | |Мінприроди, | |обласних органів | |Мінекономіки, Мінфін, | |виконавчої влади | |Мінпаливенерго, | | | |Мінпромполітики, | | | |Мінагрополітики, | | | |Мін'юст, МОЗ, | | | |Мінжитлокомунгосп, | | | |Мінрегіонбуд, | | | |Мінвуглепром, | | | |Держкомлісгосп, | | | |Національна академія | | | |наук | |----------------------+------------------+----------------------| |адаптації до зміни | червень 2010 р. | -"- | |клімату для обласних | | | |органів виконавчої | | | |влади | | | |----------------------+------------------+----------------------| |11. Розробити: | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Національний план | червень 2009 р. |Мінприроди, | |заходів з пом'якшення | |Нацекоінвестагентство,| |наслідків зміни | |Мінекономіки, Мінфін, | |клімату | |Мінпаливенерго, | | | |Мінпромполітики, | | | |Мінагрополітики, | | | |Мін'юст, МОЗ, | | | |Мінжитлокомунгосп, | | | |Мінрегіонбуд, | | | |Мінвуглепром, | | | |Держкомлісгосп, | | | |Національна академія | | | |наук | |----------------------+------------------+----------------------| |регіональні плани | вересень 2009 р. |Рада міністрів | |заходів з пом'якшення | |Автономної Республіки | |наслідків зміни | |Крим, обласні, | |клімату | |Київська та | | | |Севастопольська міські| | | |держадміністрації | |----------------------+------------------+----------------------| |регіональні плани | квітень 2011 р. | -"- | |заходів з адаптації до| | | |зміни клімату | | | |----------------------+------------------+----------------------| |галузеві плани заходів| грудень 2010 р. |Мінприроди, інші | |з адаптації до зміни | |заінтересовані | |клімату | |центральні органи | | | |виконавчої влади | |----------------------+------------------+----------------------| |12. Забезпечувати | 2009-2012 роки |Нацекоінвестагентство,| |участь України у | |Мінприроди, МЗС, | |проведенні Конференцій| |Мінекономіки, Мінфін, | |Сторін Рамкової | |Мінпаливенерго, | |конвенції ООН про | |Мінпромполітики, | |зміну клімату | |Мінагрополітики, | |( 995_044 ), | |Мін'юст, | |зустрічей Сторін | |Мінжитлокомунгосп, | |Кіотського протоколу | |Мінрегіонбуд, | |( 995_801 ) | |Мінвуглепром, | |та їх робочих органів | |Держкомлісгосп, | |на основі узгоджених | |Національна академія | |підходів та з | |наук | |урахуванням | | | |національних інтересів| | | |----------------------+------------------+----------------------| |13. Визначити рівень | грудень 2009 р. |Мінприроди, | |технічного потенціалу | |Нацекоінвестагентство,| |щодо зменшення обсягу | |Мінекономіки, Мінфін, | |викидів парникових | |Мінпаливенерго, | |газів в Україні до | |Мінпромполітики, | |2020 року з метою | |Мінагрополітики, | |формування її позиції | |Мінжитлокомунгосп, | |після 2012 року | |Мінрегіонбуд, | | | |Мінвуглепром, | | | |Держкомлісгосп, | | | |Національна академія | | | |наук | |----------------------+------------------+----------------------| |14. Розробити | -"- |Національна академія | |стратегічний прогноз | |наук, Мінприроди, | |зміни клімату, | |Нацекоінвестагентство | |наслідків такої зміни | | | |для секторів | | | |економіки, а також для| | | |системи забезпечення | | | |життєдіяльності | | | |населення та екосистем| | | |----------------------+------------------+----------------------| |15. Створити банк | вересень 2009 р. |Нацекоінвестагентство,| |даних про екологічно | |Мінприроди, | |безпечні технології і | |Мінпромполітики, | |методи, що | |Національна академія | |застосовуються для | |наук | |зменшення обсягу | | | |антропогенних викидів | | | |забруднюючих речовин | | | |та парникових газів, | | | |збільшення їх | | | |абсорбції, забезпечити| | | |постійне оновлення | | | |даних такого банку та | | | |його функціонування | | | |----------------------+------------------+----------------------| |16. Розробити план | -"- |МОН, Національна | |заходів щодо | |академія наук, | |підготовки та | |Мінприроди, | |підвищення | |Нацекоінвестагентство | |кваліфікації фахівців | | | |органів виконавчої | | | |влади з питань | | | |імплементації Рамкової| | | |конвенції ООН про | | | |зміну клімату | | | |( 995_044 ) та | | | |Кіотського протоколу | | | |до неї ( 995_801 ) | | | |----------------------+------------------+----------------------| |17. Забезпечити | 2009-2012 роки | -"- | |підготовку наукового, | | | |технічного та | | | |управлінського | | | |персоналу, | | | |відповідального за | | | |реалізацію положень | | | |Рамкової конвенції ООН| | | |про зміну клімату | | | |( 995_044 ) та | | | |Кіотського протоколу | | | |до неї ( 995_801 ) | | | |----------------------+------------------+----------------------| |18. З метою | | | |інформування | | | |громадськості щодо | | | |проблем зміни клімату | | | |та її наслідків: | | | |----------------------+------------------+----------------------| |оновлювати інформацію | постійно |Мінприроди, | |про зміну клімату на | |Нацекоінвестагентство | |веб-сайтах Мінприроди | | | |і Нацекоінвест- | | | |агентства,зокрема про | | | |стан впровадження | | | |вимог Рамкової | | | |конвенції ООН про | | | |зміну клімату | | | |( 995_044 ) | | | |та Кіотського | | | |протоколу до неї | | | |( 995_801 ) | | | |----------------------+------------------+----------------------| |створити на | 2009-2012 роки |Мінприроди, | |національному та | |Нацекоінвестагентство,| |регіональному рівні | |інші центральні та | |радіо- та телепередачі| |місцеві органи | |на відповідну тему | |виконавчої влади за | | | |участю громадських | | | |організацій | | | |екологічного | | | |спрямування | |----------------------+------------------+----------------------| |забезпечити видання | -"- |Нацекоінвестагентство,| |інформаційних | |Мінприроди за участю | |бюлетенів, листівок і | |громадських | |плакатів | |організацій | | | |екологічного | | | |спрямування | |----------------------+------------------+----------------------| |забезпечити | щомісяця |Нацекоінвестагентство,| |оприлюднення | |Мінприроди | |інформації про | | | |затвердження проектів | | | |спільного впровадження| | | |----------------------+------------------+----------------------| |активізувати співпрацю| 2009-2012 роки | -"- | |з міжнародними | | | |неурядовими та | | | |українськими | | | |громадськими | | | |організаціями | | | |екологічного | | | |спрямування, зокрема з| | | |питань порядку денного| | | |Конференцій Сторін | | | |Рамкової конвенції ООН| | | |про зміну клімату | | | |( 995_044 ) та | | | |зустрічі Сторін | | | |Кіотського протоколу | | | |( 995_801 ) | | | |----------------------+------------------+----------------------| |забезпечити | відповідно до |Нацекоінвестагентство,| |організацію | плану проведення |Мінприроди за участю | |громадських слухань | консультацій з |громадських | |щодо підготовки | громадськістю |організацій | |законодавчих та інших | |екологічного | |нормативно-правових | |спрямування | |актів з питань зміни | | | |клімату | | | ------------------------------------------------------------------
{ План в редакції Розпорядження КМ N 272-р ( 272-2009-р ) від
05.03.2009 }вгору