Документ 346-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.09.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 44, ст.296 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" ( 107-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008
р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253, N 36-37,
ст.278) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "221.161.617,3" та "174.012.503,9"
замінити відповідно цифрами "221.729.617,3" та "174.580.503,9";
у частині другій цифри "237.174.228,8" та "190.785.361,8"
замінити відповідно цифрами "237.742.228,8" та "191.353.361,8".
2. Частину першу статті 13 після слів та цифр "Державної
іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень" доповнити
словами та цифрами "державних вугледобувних підприємств на їх
технічне переоснащення у 2008 році в сумі, що не перевищує
3.100.000 тис. гривень (за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету та профільними комітетами Верховної Ради
України)".
3. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до розділу I Закону
України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) відповідно
до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 вересня 2008 року
N 346-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 1
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"

тис.грн. -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд | | | кацією | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів: |221 729 617,3|174 580 503,9| 47 149 113,4| |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів (без |214 306 418,2|167 157 304,8| 47 149 113,4| |урахування міжбюджетних | | | | |трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходженим |164 079 537,1|149 459 176,7| 14 620 360,4| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки |105 974 249,7| 98 982 493,6| 6 991 756,1| | |на товари та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010000|Податок на додану вартість | 91 684 090,3| 89 662 794,6| 2 021 295,7| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010300|Податок на додану вартість | 63 269 694,6| 63 269 694,6| | | |із ввезених на територію | | | | | |України товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 3
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2008 рік"

(тис.грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | Всього |191 353 361,8|156 924 535,8| 30 802 540,8| 2 136 547,1|32 358 826,0|46 388 867,0|22 085 676,2|1 479 486,7| 365 657,8| 24 303 190,8| 237 742 228,8| |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1300000| |Міністерство вугільної | 4 293 119,5| 265 473,8| 12 173,9| 474,0| 4 027 645,7| 3 444 609,5| 530,1| | | 3 444 079,4| 7 737 729,0| | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301000| |Апарат Міністерства | 4 293 119,5| 265 473,8| 12 173,9| 474,0| 4 027 645,7| 3 444 609,5| 530,1| | | 3 444 079,4| 7 737 729,0| | | |вугільної промисловості | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301090|0431 |Державна підтримка | 2 696 623,9| | | | 2 696 623,9| 1 602 579,4| | | | 1 602 579,4| 4 299 203,3| | | |вугледобувних | | | | | | | | | | | | | | |підприємств (включаючи | | | | | | | | | | | | | | |підприємства з видобутку| | | | | | | | | | | | | | |бурого вугілля) на | | | | | | | | | | | | | | |часткове покриття витрат| | | | | | | | | | | | | | |із собівартості | | | | | | | | | | | | | | |продукції, у тому числі | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення гарантійних| | | | | | | | | | | | | | |зобов'язань по | | | | | | | | | | | | | | |поверненню бюджетних | | | | | | | | | | | | | | |позик, а також погашення| | | | | | | | | | | | | | |простроченої | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |електричну енергію, яка | | | | | | | | | | | | | | |утворилася у минулих | | | | | | | | | | | | | | |роках, у сумі | | | | | | | | | | | | | | |1019403,3 тис.грн. | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301100|0431 |Державна підтримка | 685 219,5| | | | 685 219,5| 1 394 843,5| | | | 1 394 843,5| 2 080 063,0| | | |підприємств з видобутку | | | | | | | | | | | | | | |кам'яного вугілля, | | | | | | | | | | | | | | |лігніту (бурого вугілля)| | | | | | | | | | | | | | |і торфу на будівництво, | | | | | | | | | | | | | | |технічне переоснащення | | | | | | | | | | | | | | |та капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | |гірничошахтного | | | | | | | | | | | | | | |обладнання, в тому числі| | | | | | | | | | | | | | |торфяній промисловості -| | | | | | | | | | | | | | |25000,0 тис.грн., а | | | | | | | | | | | | | | |також на здешевлення | | | | | | | | | | | | | | |кредитів для будівництва| | | | | | | | | | | | | | |та технічного | | | | | | | | | | | | | | |переоснащення вугле- і | | | | | | | | | | | | | | |торфодобувних | | | | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору