Документ 3272-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.05.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до статті 23 Закону України
"Про місцеві державні адміністрації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.461 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині першій статті 23 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2006 р., N 12, ст. 104):
1) абзац перший пункту 1 після слів "дітей-сиріт" доповнити
словами "дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх
числа";
2) доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування,
створення передбачених законодавством умов для виховання та/або
влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення
батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин
залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і
майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів
щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції
законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3272-VIвгору