Document 3174-IV, valid, current version — Adoption on December 1, 2005
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.181 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 10 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1;
2005 р., N 9 ст. 185, N 16, ст. 262) доповнити пунктом 4 такого
змісту:
"4) дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за
денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до
закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення
ними 23 років".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
прийняття цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3174-IVon top