Документ 2980-III, перша редакція — Прийняття від 17.01.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань загальнообов'язкового державного
соціального страхування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.124 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47,
ст. 403) доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:
"Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому
числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає
правління Фонду.
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі
резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається
Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та
збереження цих коштів визначаються договором між банком і
виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому
числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку,
використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".
2. У статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171):
1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у
тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим;
2) доповнити статтю частинами четвертою і п'ятою такого
змісту:
"4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у
тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає
правління Фонду.
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі
резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається
Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та
збереження цих коштів визначаються договором між банком і
виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому
числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку,
використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".
3. У Законі України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11,
ст. 47):
1) у статті 1:
а) в абзаці другому пункту 1 цифри "2,5" замінити цифрами
"2,9";
б) в абзаці другому пункту 2 слова і цифри "для роботодавців
з 1 січня 2001 року - 2,0 відсотка, з 1 липня 2001 року -
2,5 відсотка" замінити словами і цифрами "для роботодавців -
2,1 відсотка";
в) у пункті 3:
в абзаці другому цифри "3,0" замінити цифрами "3,4";
в абзаці третьому слова і цифри "з 1 січня 2001 року -
2,5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 3,0 відсотка" замінити цифрами
і словом "2,6 відсотка";
2) у статті 3 цифри "11" замінити цифрами "16";
3) статтю 4 доповнити словами і цифрами "а виплата,
передбачена статтею 43 зазначеного Закону, встановлюється в
розмірі не нижче ніж 11 відсотків прожиткового мінімуму для
працездатної особи".
4. У статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 14, ст. 71):
1) частину першу після пункту 4 доповнити новим пунктом
такого змісту:
"5) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, в
тому числі резерву страхових коштів Фонду, на депозитному
рахунку".
У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;
2) доповнити статтю частинами четвертою і п'ятою такого
змісту:
"4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у
тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає
правління Фонду.
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі
резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається
Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та
збереження цих коштів визначаються договором між банком і
виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому
числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку,
використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".
5. Статтю 4 Закону України "Про страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80) після слів "які фінансуються
або дотуються з бюджету" доповнити словами "та об'єднань
громадян".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
2. На часткову зміну пункту 8 статті 11, частини третьої
статті 19, пункту 3 статті 20 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) і абзацу другого частини
третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
установити, що на 2002 рік резерв коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для
фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та
резерв коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати
допомоги по безробіттю, встановлюються у розрахунку на
15 календарних днів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 2002 року
N 2980-IIIвгору