Документ 282/95-ВР, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності посадових осіб

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 29, ст.216 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 283/95-ВР від 11.07.95,
ВВР, 1995, N 29, ст.217 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

З метою посилення відповідальності за злочинні дії посадових
осіб Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
1. У тексті Кодексу ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) слова "службова особа" у всіх відмінках замінити словами "посадова
особа" у відповідних відмінках. 2. Доповнити частину першу статті 112 після цифр "190-1" цифрами "191-2", після цифр "254-1" цифрами "254-2,
254-3". 3. У частині другій статті 155 слова і цифри "частиною 2
статті 168" замінити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті
168".
III. У тексті Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 , 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) слова "службова особа" в
усіх відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідних
відмінках.
IV. У Законі України "Про державну службу" ( 3723-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст.490) частину
десяту статті 26 викласти в такій редакції: "Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за
вироком суду".

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ , 11 липня 1995 року
N 282/95-ВРвгору