Документ 269-2004-п, перша редакція — Прийняття від 04.03.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2004 р. N 269
Київ
Про затвердження Порядку зарахування та використання
коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним
фондом установам (закладам), де особи перебувають
на повному державному утриманні

Відповідно до статті 48 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок зарахування та використання коштів, що
підлягають перерахуванню Пенсійним фондом установам (закладам), де
особи перебувають на повному державному утриманні (додається).
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити:
надсилання в місячний строк адміністраціями установ
(закладів), де особи перебувають на повному державному утриманні,
органам Пенсійного фонду списків осіб, що подали письмові заяви
про перерахування установам (закладам) різниці між сумою
призначеної пенсії та сумою пенсії, яка виплачується цим особам і
непрацездатним членам їх сімей відповідно до частини першої
статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 );
здійснення контролю за своєчасністю та повнотою зарахування і
використанням коштів, перерахованих зазначеним установам
(закладам).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 269
ПОРЯДОК
зарахування та використання коштів, що підлягають
перерахуванню Пенсійним фондом установам (закладам),
де особи перебувають на повному державному утриманні

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування та використання
коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом установам
(закладам), де перебувають особи на повному державному утриманні
(далі - установа).
2. Адміністрація установи надсилає у триденний строк після
зарахування до неї особи на повне державне утримання органам
Пенсійного фонду за місцем перебування особи на обліку та за
місцезнаходженням установи відповідне повідомлення.
Крім того, до органу Пенсійного фонду за місцезнаходженням
установи надсилаються письмова заява особи про перерахування
установі різниці між сумою призначеної особі пенсії та сумою
пенсії, яка виплачується цій особі і непрацездатним членам її
сім'ї відповідно до частин першої і другої статті 48 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) (далі - Закон), та довідка про вартість утримання
особи в установі.
У разі недієздатності особи заяву подає її опікун
(піклувальник), стосовно дитини - батьки або опікун (піклувальник)
до органу Пенсійного фонду за місцем проживання опікуна
(піклувальника) або батьків. Якщо недієздатній особі не призначено
опікуна (піклувальника), заява про перерахування частини пенсії
подається адміністрацією установи за погодженням з органом опіки
та піклування.
3. Орган Пенсійного фонду за місцем перебування особи на
обліку в десятиденний строк після надходження від установи
повідомлення про зарахування особи на повне державне утримання
надсилає органу Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи її
пенсійну справу.
4. На підставі зазначених у пунктах 2 і 3 цього Порядку
документів орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи
видає у п'ятиденний строк розпорядження з визначенням суми, що
належить виплатити особі і непрацездатним членам її сім'ї згідно з
частинами першою і другою статті 48 Закону ( 1058-15 ), та суми,
яку належить перерахувати установі згідно з частинами третьою і
четвертою зазначеної статті, та на його підставі робить
відповідний запис в особовому рахунку особи і до 20 числа місяця,
за який проводиться виплата пенсії, перераховує кошти установі.
Перерахування здійснюється платіжними дорученнями, до яких
додається список за формою згідно з додатком.
У разі зміни в установленому порядку розміру пенсії
проводиться перерахунок сум, що належить виплатити особі з
перерахуванням установі.
Якщо з будь-яких причин заява відкликається, перерахування
коштів установі припиняється з 1 числа наступного місяця.
5. У разі відрахування особи з установи, перебування її на
канікулах, на лікуванні тощо адміністрація установи повідомляє в
триденний строк про це орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням
установи, який видає розпорядження про припинення перерахування
частини пенсії установі за весь період відсутності особи - від дня
її вибуття до дня повернення включно - з подальшою виплатою пенсії
особі в установленому порядку.
У разі смерті особи адміністрація установи повертає до органу
Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи частину пенсії
починаючи з дня, що настає за днем смерті особи.
6. Адміністрація установи відкриває в органі Державного
казначейства або в установах банків, що здійснюють її фінансове
обслуговування, спеціальні реєстраційні рахунки для зарахування
коштів на виконання окремих доручень згідно з частинами третьою і
четвертою статті 48 Закону ( 1058-15 ), про що повідомляє орган
Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи.
7. Зарахування та використання коштів, що перераховані до
установи відповідно до цього Порядку, здійснюються згідно з
вимогами бюджетного законодавства із спеціального фонду кошторису
установи.
Кошти використовуються на придбання предметів і матеріалів,
оплату послуг та інших видатків, придбання обладнання і предметів
довгострокового користування (згідно з кодами економічної
класифікації 1130 і 2110) лише для поліпшення умов перебування в
установі пенсіонерів та дітей.

Зразок Додаток
до Порядку
СПИСОК N _____
від _____ _____________ 200__ р.

осіб, що подали заяви про перерахування __________________________
(найменування установи __________________________________________________________________
(закладу), її адреса та розрахунковий рахунок) __________________________________________________________________
(найменування банківської установи, якою перераховується пенсія)
МФО ___________ код ____________________
за _______________ 200__ р.
різниці між сумою призначеної їм пенсії та сумою пенсії, яка
виплачується цим особам та непрацездатним членам їх сімей
відповідно до частин першої, другої і четвертої статті 48
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування"
------------------------------------------------------------------ N | Прізвище, ім'я та | Номер особового |Сума, що підлягає з/п| по батькові особи |рахунка (пенсійного| перерахуванню | | посвідчення) | ------------------------------------------------------------------
____________________
Усього

Керівник ___________________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) М.П.
Перераховано _____________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду)
платіжним дорученням від ____ __________ 200__ р. N _______вгору