Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018263
Документ 263-2018-п, перша редакція — Прийняття від 11.04.2018
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2018 р. № 263
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. № 263

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20 “Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 5, ст. 163):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів” замінити словами “студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та тексті Порядку слова “студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів” у всіх відмінках замінити словами “студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти” у відповідному відмінку;

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

“стажисти  - студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що здобули спеціальність або професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, освітньо-професійним ступенем “молодший бакалавр”, освітнім ступенем “бакалавр”, продовжують здобувати освіту за наступним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) і проходять стажування на підприємствах за спеціальністю або професією, за якою здобувається освіта, на визначених договором про стажування умовах у вільний від навчання час.”;

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти разом із підприємствами надають студентам закладів вищої освіти та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти інформацію про можливість стажування.

Підприємство може передбачати проведення стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в договорі про підготовку фахівців та кваліфікованих робітничих кадрів, що укладається закладом освіти та підприємством  - замовником підготовки кадрів.

4. Дія цього Порядку не поширюється на:

студентів закладів вищої освіти, що проходять стажування у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, органах місцевого самоврядування;

студентів медичних закладів вищої освіти та інтернів;

курсантів (слухачів, студентів) закладів спеціалізованої освіти військового профілю, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

курсантів і слухачів закладів вищої освіти МВС і ДСНС.”;

в абзаці першому пункту 8 слова “Студент вищого, учень професійно-технічного навчального закладу” замінити словами “Студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти”;

у додатку до Порядку слова “студента вищого або учня професійно-технічного навчального закладу” замінити словами “студента закладу вищої освіти або учня закладу професійної (професійно-технічної) освіти”;

3) у Типовій формі договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженій зазначеною постановою:

у назві Типової форми слова “студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів” замінити словами “студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти”;

слова “(найменування навчального закладу)” і “студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу” замінити відповідно словами “(найменування закладу освіти)” і “студента закладу вищої освіти, учня закладу професійної (професійно-технічної) освіти”.

2. У Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 859; 2014 р., № 72, ст. 2028; 2015 р., № 55, ст. 1802; 2016 р., № 2, ст. 92, № 35, ст. 136):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

перереєстрація безробітного  - поновлення попередньої реєстрації безробітного, якщо після її припинення безробітний не працевлаштувався;

припинення реєстрації безробітного  - позбавлення особи (втрата особою) статусу зареєстрованого безробітного;

реєстрація безробітного  - внесення даних про особу, що звернулася за сприянням у працевлаштуванні, до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з подальшим наданням такій особі статусу зареєстрованого безробітного.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про зайнятість населення”, “Про імміграцію”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.”;

2) в абзаці шостому пункту 3 слова “який не досяг” замінити словами “яка не досягла”, а слова “Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”  - словами “Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

3) у підпункті 1 пункту 4:

в абзаці першому слова “випускниками вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів” замінити словами “випускниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти”, а слова “довідка про надання можливості самостійного працевлаштування чи” виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Форми направлення на роботу та довідки про самостійне працевлаштування визначені у додатках до Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 784 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 66, ст. 2365).”;

в абзаці третьому слова “вищих та професійно-технічних навчальних закладів” замінити словами “закладів професійної (професійно-технічної) освіти”;

4) у пункті 10:

в абзаці першому слова “Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” замінити словами “Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

в абзаці сьомому слова “Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” замінити словами “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

5) у пункті 15 слово “його” замінити словом “її”;

6) в абзаці другому пункту 29 слова “навчальних закладах” замінити словами “закладах освіти”;

7) у підпункті 1 пункту 37:

в абзаці сьомому слово “який” замінити словом “яка”;

в абзаці двадцять п’ятому слова “закінчення строку” замінити словом “скасування”;

8) у тексті Порядку:

слова “інвалід”, “дитина-інвалід” та “інвалід з дитинства” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “особа з інвалідністю”, “дитина з інвалідністю” та “особа з інвалідністю з дитинства” у відповідному відмінку і числі;

слова “загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах” замінити словами “закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 “Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 867; 2014 р., № 66, ст. 1843; 2015 р., № 80, ст. 2677):

1) у підпункті 1 пункту 2 постанови слова “навчальних закладів” та “ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг” замінити відповідно словами “закладів освіти” та “ліцензію на освітню діяльність”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

в абзаці першому після слова “видачі” доповнити словами “Центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними,”, а слова “та районними у містах” виключити;

в абзаці п’ятому слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

у пункті 4 слова “професійно-технічними та вищими навчальними закладами” і “ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг” замінити відповідно словами “закладами професійної (професійно-технічної) та вищої освіти” і “ліцензію на освітню діяльність”;

в абзаці третьому пункту 7 слова “(військового навчального закладу, установи тощо)” замінити словами “(закладу спеціалізованої освіти військового профілю, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти тощо)”;

у пункті 12 слова “копію ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію навчального закладу” замінити словами “копії ліцензії на освітню діяльність, свідоцтва про атестацію закладу освіти або сертифіката про акредитацію освітньої програми (за наявності)”;

в абзаці другому пункту 13 слова “навчальної програми” замінити словами “освітньої програми”;

у тексті Порядку слова “навчальний заклад” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “заклад освіти” у відповідному відмінку і числі;

у додатку до Порядку слова “навчальний заклад” в усіх відмінках замінити словами “заклад освіти” у відповідному відмінку.вгору