Документ 26/2002, поточна редакція — Прийняття від 16.01.2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо поліпшення умов праці
та вдосконалення державного нагляду за її охороною
на підприємствах вугільної промисловості

З метою поліпшення умов праці, забезпечення додержання вимог
законодавства про охорону праці та гірничого законодавства,
зменшення аварійності та виробничого травматизму на підприємствах
вугільної промисловості п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) організувати здійснення в установленому порядку комплексу
заходів щодо підвищення безпеки праці на підприємствах вугільної
промисловості, передбачивши, зокрема:
удосконалення управління охороною праці на підприємствах
вугільної промисловості, в тому числі шляхом створення системи
нагляду за додержанням вимог з безпеки праці (державний, місцевий
та громадський нагляд);
поліпшення системи фінансування охорони праці на
підприємствах вугільної промисловості, зокрема за рахунок коштів
Державного бюджету України, вдосконалення контролю за їх цільовим
використанням;
визначення навчальних закладів з підвищення кваліфікації
посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці,
особового складу державних аварійно-рятувальних служб,
інженерно-технічного персоналу та інших працівників шахт;
організацію підготовки у вищих навчальних закладах фахівців
за спеціальністю "Охорона праці, техніка безпеки і
гірничорятувальна справа";
проведення систематичного аналізу, узагальнення та
впровадження передового вітчизняного і світового досвіду створення
безпечних умов праці, запобігання виробничому травматизму і
професійним захворюванням на підприємствах вугільної
промисловості;
визначення наукової установи для здійснення координації
досліджень з питань безпеки праці, впровадження у виробництво
сучасних технологічних систем та засобів захисту працівників
підприємств вугільної промисловості;
дослідження технічного стану і залишкового ресурсу
конструкцій та споруд підприємств вугільної промисловості та
забезпечення на підставі результатів цих досліджень реконструкції
або поступового виведення з експлуатації устаткування, що не
відповідає вимогам законодавства про охорону праці;
2) передбачати щорічно у проектах Державного бюджету України
кошти для фінансування заходів із поліпшення умов і підвищення
безпеки праці шахтарів, а також проведення та практичного
впровадження наукових досліджень з питань охорони праці;
3) розглянути питання щодо утворення Державного комітету з
нагляду за охороною праці України як спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади, на який покладалися б
функції із забезпечення реалізації державної політики у сфері
охорони праці, а також дозвільні, контрольні та наглядові функції
у сфері охорони праці;
4) у двомісячний строк:
проаналізувати стан виконання заходів, запропонованих
комісіями з розслідування аварій на підприємствах вугільної
промисловості, що сталися протягом 2000-2001 років, причини
порушення встановлених строків затвердження Національної програми
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
на 2001-2005 роки, а також стан запровадження галузевої системи
управління охороною праці у вугільній промисловості; розглянути
питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, які не
забезпечили повного і своєчасного виконання зазначених заходів;
опрацювати пропозиції іноземних держав та міжнародних
організацій стосовно розширення співробітництва з питань
підвищення безпеки праці на підприємствах вугільної промисловості
та вжити заходів щодо реалізації цих пропозицій;
проаналізувати результати діяльності Національної ради з
питань безпечної життєдіяльності населення і вжити невідкладних
заходів щодо активізації її роботи;
подати в установленому порядку пропозиції про внесення змін
до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" з метою забезпечення арбітражним керуючим
при здійсненні ним своїх повноважень належного технологічного
стану підприємства-боржника та додержання вимог законодавства про
охорону праці;
опрацювати питання щодо підвищення рівня оплати праці та
збільшення чисельності посадових осіб (державних інспекторів), які
здійснюють державний нагляд за охороною праці на підприємствах
вугільної промисловості;
5) ужити невідкладних заходів щодо надання допомоги у
працевлаштуванні, оздоровленні та розв'язанні соціально-побутових
проблем членам родин загиблих на виробництві шахтарів, а також
щодо соціальної адаптації колишніх працівників підприємств
вугільної промисловості;
6) розробити разом із Національною академією наук України у
тримісячний строк, з урахуванням світового досвіду, комплексну
програму дегазації вугільних пластів.
2. Міністерству палива та енергетики України, Міністерству
праці та соціальної політики України, Волинській,
Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській та
Львівській обласним державним адміністраціям невідкладно вжити
заходів із виявлення та усунення недоліків у системі охорони
праці, організації безпечного ведення гірничих та інших робіт на
підприємствах вугільної промисловості, в тому числі опрацювати
питання щодо поліпшення кадрового забезпечення зазначеної системи.
3. Міністерству палива та енергетики України:
вжити заходів щодо збільшення обсягів робіт з дегазації
вугільних пластів підземним способом та з поверхні, використовуючи
для цих цілей можливості технологічного парку "Вуглемаш";
опрацювати питання щодо утворення в межах штатної чисельності
працівників центрального апарату структурного підрозділу з питань
попередньої дегазації вугільних пластів;
передбачати при розробленні галузевих програм заходи щодо
забезпечення безаварійної роботи, безпечної експлуатації об'єктів
підвищеної небезпеки, поліпшення умов праці і медико-санітарного
обслуговування працівників вугільної промисловості, а також
джерела фінансування цих заходів;
організувати створення на базі відпрацьованих шахт полігонів
для проведення навчань і тренувань аварійно-рятувальних служб,
інженерно-технічного персоналу та інших працівників шахт.
4. Фонду державного майна України забезпечувати у процесі
приватизації підприємств вугільної промисловості додержання вимог
законодавства про охорону праці, а також виконання покупцями
підприємств вугільної промисловості заходів щодо створення
безпечних і нешкідливих умов праці на цих підприємствах.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 січня 2002 року
N 26/2002вгору