Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 02.07.2014228
Документ 228-2014-п, попередня редакція — Редакція від 28.01.2015, підстава - 17-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 липня 2014 р. № 228
Київ

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 563 від 16.10.2014
№ 17 від 21.01.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство юстиції України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2014 р. № 228

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство юстиції України

1. Міністерство юстиції України (Мін’юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, у сфері нотаріату, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

Мін’юст є державним органом з питань банкрутства.

Мін’юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

Мін’юст є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

2. Мін’юст у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мін’юсту є:

1) забезпечення формування та реалізація державної правової політики, політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС, політики з питань банкрутства;

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

2-1) забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

2-2) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-2 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

2-3) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-3 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

2-4) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-4 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

3) здійснення загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги;

4) забезпечення представництва інтересів держави у судах України, здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини, під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України;

5) експертне забезпечення правосуддя;

6) організація роботи нотаріату;

7) виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом забезпечення створення умов для функціонування суб’єктів правових відносин у сфері електронного цифрового підпису;

8) протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);

9) здійснення міжнародно-правового співробітництва, забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань.

4. Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів;

2) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) проводить гендерно-правову експертизу актів законодавства;

6) здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, а також розробляє за її результатами рекомендації щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчиненню корупційних правопорушень;

7) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, надання у випадках, передбачених законом, інформації з нього та оприлюднення в межах, визначених законом, на офіційному веб-сайті Мін’юсту відомостей з нього;

8) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

9) скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

10) перевіряє у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів для державної реєстрації або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

11) розробляє за пропозиціями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади плани законопроектної роботи, координує нормотворчу діяльність у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за такою діяльністю;

12) організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, проводить моніторинг її виконання;

13) здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, переклад актів acquis communautaire українською мовою, оновлення глосарія термінів acquis communautaire;

14) проводить експертизу на відповідність acquis communautaire проектів нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС, визначених Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

15) здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів та нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського Суду з прав людини;

16) підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; веде облік та здійснює зберігання чинних міжнародних договорів України, актів законодавства держав, з якими здійснюється обмін правовою інформацією;

17) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, надання інформації з нього;

18) здійснює офіційне опублікування нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів України, рішень Європейського суду з прав людини щодо України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України”;

19) здійснює офіційне видання збірників актів законодавства та кодексів, виступає засновником журналів і газет із правових питань;

20) координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

21) здійснює методичне керівництво правовою роботою в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях, організовує підвищення кваліфікації працівників їх юридичних служб;

22) перевіряє в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

23) видає висновок щодо призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

24) координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів із питань щодо правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань та надає їм необхідну методичну допомогу;

25) бере участь разом із МОН в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Правознавство” у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

26) бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальності “Правознавство” і перевірки дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності вищими навчальними закладами, які здійснюють підготовку юристів;

27) сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

28) забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;

29) затверджує нормативно-правові акти з питань функціонування системи безоплатної правової допомоги та надання такої допомоги відповідно до закону;

30) надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги;

31) бере участь у розробленні та розповсюдженні освітніх програм у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

32) надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

33) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

34) забезпечує роботу громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги;

35) відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги;

36) утворює центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та контролює їх діяльність;

37) забезпечує підвищення професійного рівня працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

38) установлює порядок ведення головними територіальними управліннями юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції) локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору;

{Підпункт 38 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

39) забезпечує проведення конкурсів головними територіальними управліннями юстиції для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

{Підпункт 39 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

40) сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

41) організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

42) установлює вимоги для отримання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджує порядок складення кваліфікаційного іспиту арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту, видає і анулює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), видає дублікат і переоформлює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

43) формує і веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;

44) формує і веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює форму подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для його ведення;

45) установлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства і організовує проведення такого аналізу в разі порушення проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

46) установлює типові форми плану санації і мирової угоди, перелік майна, яке включається до ліквідаційної маси у справах про банкрутство;

47) готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

48) готує та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;

49) затверджує за погодженням з Укрдержархівом правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджує порядок ведення і подання статистичної звітності, оперативної звітності та інформації арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами), встановлює опис і порядок використання посвідчення та печатки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

50) здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;

51) здійснює контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

52) визнає в установленому Кабінетом Міністрів України порядку статус Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

53) перевіряє на відповідність вимогам Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” оголошення про проведення аукціонів з продажу майна боржників у процедурах банкрутства та забезпечує їх розміщення на своєму офіційному веб-сайті; забезпечує розміщення відомостей про результати аукціонів або про їх скасування; забезпечує розміщення оголошень про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

53-1) забезпечує відповідно до Закону України “Про очищення влади”:

проведення перевірки, передбаченої зазначеним Законом;

формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, надання інформації із зазначеного Реєстру та оприлюднення на власному веб-сайті відомостей з нього;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 53-1 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

53-2) звертається до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з поданням про звільнення суддів у випадках, визначених Законом України “Про очищення влади”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 53-2 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

54) представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції;

55) вирішує у межах повноважень, передбачених законом, питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

56) здійснює міжвідомчу координацію із захисту інтересів держави в судах загальної юрисдикції під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, міністерства або інші центральні органи виконавчої влади;

57) забезпечує представництво інтересів держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, його посадових осіб під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

58) забезпечує підготовку документів та представництво інтересів держави в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітує перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

59) забезпечує координацію виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

60) звертається до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини;

61) залучає юридичних радників, зокрема іноземних, для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

62) організовує відповідно до законодавства експертне забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи;

63) забезпечує організацію роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін’юсті і Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті;

64) видає та анулює свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;

65) здійснює контроль за організацією діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;

66) забезпечує ведення Державного реєстру атестованих судових експертів та Реєстру методик проведення судових експертиз;

67) спрямовує і контролює діяльність науково-дослідних установ, які проводять судову експертизу та належать до сфери управління Мін’юсту, здійснює нормативно-методичне забезпечення їх діяльності;

68) координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи; забезпечує організацію роботи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті;

69) здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, зокрема встановлює умови допуску громадян до її провадження, здійснює контроль за організацією нотаріату, керівництво державними нотаріальними конторами, перевіряє організацію нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, перевіряє нотаріусів як спеціальних суб’єктів, на яких покладено функції державного реєстратора, видає та анулює в установленому законом порядку свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, встановлює порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса; затверджує порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, порядок підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів та помічників нотаріусів, установлює правила професійної етики нотаріусів, здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз’яснення з питань, що належать до компетенції Міністерства, забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

{Підпункт 69 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

70) забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей;

71) забезпечує в установленому законодавством порядку організацію доступу до реєстрів інформаційної мережі єдиних та державних реєстрів Мін’юсту;

72) забезпечує організацію роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та Комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог актів законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

73) здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надає консульським установам і дипломатичним представництвам допомогу з питань вчинення нотаріальних дій;

74) проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами;

{Підпункт 74 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

75) виконує функції центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, а саме:

проводить реєстрацію, акредитацію засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів, повторну акредитацію та скасування акредитації засвідчувальних центрів та акредитованих центрів сертифікації ключів, отримує та перевіряє інформацію, необхідну для цього; видає, переоформлює, анулює відповідні свідоцтва та видає дублікати;

забезпечує діяльність постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів;

генерує пари ключів (особистий та відкритий ключі) центрального засвідчувального органу;

формує і видає посилені сертифікати відкритих ключів засвідчувальним центрам та центрам сертифікації ключів;

формує посилені сертифікати власних відкритих ключів центрального засвідчувального органу;

блокує, скасовує та поновлює сертифікати відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів у випадках, передбачених законом, про що інформує контролюючий орган;

зберігає посилені сертифікати відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів, що припинили діяльність;

надає послугу з постачання передачі сигналів точного часу для формування та проведення перевірки позначки часу; погоджує розроблені центрами сертифікації ключів, акредитованими центрами сертифікації ключів порядки синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC);

веде електронні реєстри чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів та здійснює їх розповсюдження (публікацію);

веде Реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом;

забезпечує цілодобово доступ засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів до посилених сертифікатів ключів і відповідних електронних реєстрів через загальнодоступні телекомунікаційні канали;

надає засвідчувальним центрам та центрам сертифікації ключів консультації з питань, пов’язаних з використанням електронного цифрового підпису;

розглядає заяви і скарги щодо неналежного функціонування центрів та подає відповідні пропозиції контролюючому органу;

повідомляє контролюючому органу про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;

здійснює інші визначені законом повноваження, необхідні для забезпечення функціонування центрального засвідчувального органу;

76) забезпечує розроблення норм, стандартів і технічних регламентів у сфері електронного цифрового підпису;

77) забезпечує здійснення відповідно до законодавства технічного регулювання у сфері електронного цифрового підпису;

78) здійснює організаційні заходи щодо застосування електронного цифрового підпису;

79) здійснює у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових і позапланових перевірок, у тому числі виїзних;

80) забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу - нотаріусам, адвокатам та іншим особам, які надають юридичні послуги;

81) проводить у межах повноважень, передбачених законом, перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

82) інформує Держфінмоніторинг про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу - нотаріусами, адвокатами та іншими особами, які надають юридичні послуги, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, в тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення;

83) готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, у галузі міжнародного приватного права, захисту прав людини;

83-1) здійснює координацію, державний нагляд та/або контроль у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-1 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-2) здійснює методичне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів; надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-2 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-3) забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-3 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-4) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-4 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-5) здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-5 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-6) забезпечує доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-6 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-7) забезпечує доступ судам загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-7 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-8) забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-8 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-9) видає спеціалізований друкований засіб масової інформації, в якому публікуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-9 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-10) забезпечує на своєму офіційному веб-сайті доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-10 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-11) встановлює порядок забезпечення державних органів інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-11 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-12) здійснює відповідно до закону реєстрацію політичних партій, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; здійснює акредитацію в Україні відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, а також припинення такої акредитації; здійснює підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання та приймає рішення про втрату всеукраїнського статусу; здійснює реєстрацію (державну реєстрацію) постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, Торгово-промислової палати України, Будівельної палати України, Аудиторської палати України, всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування; здійснює реєстрацію статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, статутів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва; здійснює відповідно до закону легалізацію на відповідність заявленому статусу всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань; реєструє, бере до відома, погоджує зміни до статутних документів та зміни у складі керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань; здійснює державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованих засобів масової інформації загальнодержавної, регіональної та/або зарубіжної сфери розповсюдження, а також інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-12 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-13) здійснює реєстрацію символіки громадських об’єднань, політичних партій;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-13 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-14) засвідчує копії статутів та свідоцтв політичних партій і громадських об’єднань у випадках, передбачених законодавством;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-14 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-15) здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, звертається до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії; звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-15 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-16) забезпечує оприлюднення даних про зареєстровані об’єднання громадян, політичні партії, інші громадські формування, легалізовані всеукраїнські професійні спілки, їх об’єднання, інформації про відмову в реєстрації об’єднань громадян, політичних партій та інших громадських формувань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-16 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-17) веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-17 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-18) забезпечує ведення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Єдиного реєстру громадських формувань; Реєстру громадських об’єднань; Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; Реєстру символік громадських об’єднань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-18 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-19) надає в установленому законодавством порядку органам державної влади передбачену законодавством інформацію з реєстрів, функціонування яких забезпечує;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-19 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-20) організовує, контролює та здійснює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-20 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-21) забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-21 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-22) організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та здійснює контроль за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-22 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-23) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-23 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-24) аналізує результати діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень, розробляє заходи щодо підвищення ефективності функціонування таких органів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-24 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-25) організовує ведення обліково-статистичної звітності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-25 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-26) надає державним виконавцям роз’яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-26 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-27) забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-27 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-28) здійснює міжнародне співробітництво у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-28 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-29) виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого майна;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-29 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-30) затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-30 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-31) інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-31 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-32) організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, зокрема в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання завдань Мін’юсту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-32 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-33) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, замовлення, постачання, ведення обліку бланків та подання звітності щодо витрачання бланків, які використовуються у діяльності апарату Мін’юсту та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-33 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

84) проводить правову експертизу проектів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такими договорами, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;

85) укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує у межах повноважень, передбачених законом, взаємодію з ними;

86) забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права, координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади із зазначених питань;

87) забезпечує здійснення представництва інтересів осіб, які не мають в Україні постійного місця проживання, під час розгляду справ судами України у межах виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України чи іншими актами законодавства;вгору