Документ 2210-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.10.2019, підстава - 145-IX

7. Акціонерні товариства не зобов’язані вносити зміни до свого найменування у зв’язку із внесенням цим Законом змін до частини другої статті 5 Закону України "Про акціонерні товариства".

8. Положення статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються до публічних акціонерних товариств при прийнятті ними рішення про зміну типу товариства, за умови що:

1) статутом такого товариства передбачено функціонування та створено наглядову раду та її комітети;

2) статутом такого товариства передбачено та сформовано наглядову раду шляхом кумулятивного голосування;

3) статутом такого товариства передбачено та наглядова рада такого товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб.

У разі прийняття публічним акціонерним товариством рішення про зміну типу товариства до такого акціонерного товариства вимоги щодо розкриття інформації, передбачені абзацом першим частини восьмої статті 40 та абзацом першим частини четвертої статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", застосовуються з дати прийняття ним рішення про зміну типу товариства.

9. Незалежні директори, обрані до дня набрання чинності цим Законом, вважаються незалежними до завершення строку, на який їх було обрано, за умови дотримання ними вимог щодо незалежності, які діяли на момент їх обрання.

10. З 1 січня 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право здійснювати авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та видавати свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

11. З 1 січня 2019 року діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку можуть провадити лише юридичні особи, які отримали свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку.

12. Компанії з управління активами пайових інвестиційних фондів диверсифікованого виду, корпоративні інвестиційні фонди диверсифікованого виду мають право змінити вид інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов’язаних із зміною виду такого інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований, здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

13. Статути та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом:

для публічних акціонерних товариств та банків до 1 січня 2019 року;

для всіх інших акціонерних товариств до 1 січня 2020 року.

14. Зміни, внесені цим Законом до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" щодо відомостей, що додатково мають бути оприлюднені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, застосовуються до відомостей, що виникнуть після дня набрання чинності цим Законом.

15. Першим звітним періодом, за який емітенти цінних паперів зобов’язані подавати річну звітність в обсязі, встановленому абзацами шостим - тридцять другим підпункту 18 пункту 17 розділу I цього Закону (у новій редакції статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"), є 2018 рік.

16. Положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" застосовуються до приватних акціонерних товариств з 1 травня 2018 року, у разі якщо їх загальними зборами не було прийнято рішення, передбачене абзацом другим цього пункту.

Загальні збори приватних акціонерних товариств до 30 квітня 2018 року включно можуть прийняти рішення про внесення змін до статуту такого товариства щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на такі товариства. У такому разі акціонери цього товариства, які голосували проти прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, мають право вимагати викупу належних їм акцій у порядку, встановленому статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

17. Рекомендувати Президентові України привести свої акти у відповідність із цим Законом.

18. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

19. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

20. Розпоряднику Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань забезпечити приведення зазначеного реєстру у відповідність із цим Законом.

21. Акціонерним товариствам протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення складу наглядової ради та її комітетів, а також інших органів управління у відповідність із вимогами цього Закону.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 листопада 2017 року
№ 2210-VIII
вгору