Документ 2210-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.10.2019, підстава - 145-IX

6) голосуючі акції, які належать третій особі, відповідно до договору передані у володіння такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа самостійно та незалежно може користуватися такими акціями, у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від зазначеної третьої особи;

7) голосуючі акції перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи;

8) така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями, у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя.

10. Повідомлення, передбачене частиною першою цієї статті, також подається фізичною або юридичною особою, яка прямо або опосередковано є власником:

1) фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства шляхом їх поставки;

2) фінансових інструментів, не передбачених пунктом 1 цієї частини, які мають подібну економічну природу з ними, але не передбачають поставки акцій публічного акціонерного товариства.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму офіційному веб-сайті публікує орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, передбачених цією частиною.

Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених цією частиною, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. Положення цієї статті не застосовуються у разі набуття або відчуження Національним банком України пакета акцій, якщо в результаті такого набуття або відчуження такий пакет акцій стане більшим, меншим або дорівнюватиме пороговому значенню пакета акцій, якщо виконуються всі такі вимоги:

1) набуття або відчуження здійснено Національним банком України в рамках провадження ним грошово-кредитної політики;

2) Національний банк України не користується правом голосу за такими акціями";

37) у статті 65:

у частині першій:

в абзаці першому слова "товариства, зобов’язана" замінити словами "товариства (а у разі набуття контрольного пакета акцій в результаті придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов’язана";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Товариство не пізніше 24 години наступного робочого дня в одноденний строк зобов’язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";

у частині другій:

абзац другий доповнити словами "або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";

в абзаці третьому слова "ціну придбання" замінити словами "ринкову вартість";

у частині третій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) ринкова вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства";

пункт 2 після слів "(особи, що діють спільно)" доповнити словами "прямо та/або";

доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"У разі якщо особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) одночасно власником контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій товариства, ціна придбання акцій визначається відповідно до частини п’ятої статті 65-2 цього Закону";

у частині четвертій:

в абзаці першому:

після слів "приватного акціонерного товариства" доповнити словами "або будь-яка її афілійована особа";

слово "прості" в усіх відмінках виключити;

абзац другий доповнити словами "і кожній фондовій біржі, на якій цінні папери (акції) товариства допущено до торгів";

в абзаці третьому слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";

в абзаці першому частини сьомої слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";

друге речення частини восьмої викласти в такій редакції: "При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України";

у частині дев’ятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, у разі";

пункт 1 після слова "особа" доповнити словами "на дату, передбачену частиною першою цієї статті";

пункт 2 після слова "спадкування" доповнити словом "або";

38) у статті 65-1:

у частині першій:

абзац перший після слова "зобов’язана" доповнити словами "(а в разі набуття контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій у результаті придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Товариство не пізніше 24 години наступного робочого дня зобов’язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";

у частинах першій, третій і четвертій слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";

у частині другій:

абзац другий доповнити словами "або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";

в абзаці третьому слова "ціну придбання" замінити словами "ринкову вартість";

у частині третій:

пункт 1 після слів "станом на" доповнити словами "останній робочий";

пункт 2 після слів "(особи, що діють спільно)" доповнити словами "прямо та/або";

доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"У разі якщо особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) одночасно власником контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій товариства, ціна придбання голосуючих акцій визначається відповідно до частини п’ятої статті 65-2 цього Закону";

у частині четвертій:

в абзаці першому:

після слів "пакета акцій товариства" доповнити словами "або будь-яка її афілійована особа";

слово "прості" у всіх відмінках виключити;

в абзаці другому слова "і кожної фондової біржі, на якій товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового реєстру" замінити словами "і кожній фондовій біржі, на якій цінні папери (акції) товариства допущено до торгів";

пункт 8 частини п’ятої виключити;

у частині сьомій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7. Якщо після розміщення оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та до закінчення строку для її прийняття особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна придбання акцій, визначена в оферті, така особа має підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до товариства змінену оферту для подальшого надіслання її товариством усім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. У зміненій оферті змінюється лише інформація про ціну придбання акцій";

друге речення частини дев’ятої викласти в такій редакції: "При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України";

у частині десятій:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"10. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, у разі:

1) якщо така особа на дату, передбачену частиною першою цієї статті, вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам (крім випадку набуття права власності на значний контрольний пакет акцій)";

пункт 2 після слова "спадкування" доповнити словом "або";

у частині одинадцятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"11. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником значного контрольного пакета акцій товариства, у разі";

пункт 1 після слова "особа" доповнити словами "на дату, передбачену частиною першою цієї статті";

пункт 2 після слова "спадкування" доповнити словом "або";

39) у статті 65-2:

у назві слово "простих" виключити;

частину другу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"5) інформацію, передбачену пунктом 6 частини восьмої цієї статті".

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;

у частинах третій і восьмій слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";

у частині четвертій:

абзац перший після слів "контрольного пакета акцій" доповнити словами "або будь-яка її афілійована особа";

абзац другий після слів "товариство зобов’язані" доповнити словами "у безумовному порядку";

пункт 3 частини п’ятої після слів "станом на" доповнити словами "останній робочий";

у пункті 2 частин п’ятої, шостої і сьомої слова "шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства" виключити;

пункти 1 і 2 частин шостої і сьомої після слів "подвійна ціна" доповнити словами "найвищої ціни";

у частині шістнадцятій слово "простих" виключити;

40) у статті 65-3:

у частині першій слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, інформації";

у частині другій:

абзац перший доповнити словами "та реквізити його рахунку в цінних паперах, а також контактні дані такого акціонера (телефон та поштова адреса)";

після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"До письмової вимоги акціонером мають бути додані оригінали або копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Якщо письмова вимога підписана представником акціонера, до неї мають бути додані оригінали або засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Наглядова рада товариства протягом 25 робочих днів з дня отримання товариством від першого акціонера письмової вимоги про обов’язкове придбання акцій затверджує ціну обов’язкового придбання акцій для цілей цієї статті";

у частині шостій слова "придбання акцій особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, має здійснити" замінити словами "придбання акцій або письмової вимоги акціонера, якщо така вимога була отримана товариством після затвердження ціни обов’язкового придбання акцій, особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або її афілійована або уповноважена особа має здійснити";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Витрати акціонерного товариства, пов’язані з виконанням вимог цієї статті, компенсуються за рахунок особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій";

41) у частині першій статті 65-4 слово "прості" в усіх відмінках виключити;

42) у статті 66:

абзац восьмий частини першої після слів "станом на" доповнити словами "останній робочий", а слово "опублікування" замінити словом "розміщення";

у другому реченні абзацу першого частини другої слова "власників простих акцій" виключити;

частину третю виключити;

у частині четвертій слово "емісії" замінити словами "або рішення про емісію";

43) у статті 67:

частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку";

44) у статті 68:

у частині першій:

в абзаці першому слово "голосуючих" замінити словом "простих";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення";

частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення";

45) у статті 69:

в абзаці другому частини першої слова "на день, що передує дню опублікування" замінити словами "на останній робочий день, що передує дню розміщення";

в абзаці першому частини другої слова "статутом цього акціонерного товариства" замінити словами "наглядовою радою товариства";

46) розділ XII доповнити статтями 69-1 і 69-2 такого змісту:

"Стаття 69-1. Повідомлення про викуп публічним акціонерним товариством акцій понад порогові значення

1. Публічне акціонерне товариство, яке прямо або опосередковано набуває або відчужує власні акції, повинно розкрити інформацію про кількість таких акцій, які набуто або відчужено, у разі якщо їх кількість перевищує, зменшує або дорівнює пороговому значенню пакета акцій, у порядку, встановленому для розкриття особливої інформації відповідно до статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Стаття 69-2. Наслідки викупу або іншим чином набуття акціонерним товариством власних акцій

1. Викуплені відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набуті акціонерним товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

2. Акціонерне товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 66 та 68 цього Закону, або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством акцій приймається загальними зборами.

3. Ціна продажу викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством власних акцій.

4. Правочини щодо переходу права власності на викуплені відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набуті акціонерним товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог цієї статті, є нікчемними.

5. Акції акціонерного товариства вважаються викупленими, у разі якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким акціонерним товариством, крім випадків:

якщо така юридична особа є торговцем цінними паперами, який провадить дилерську діяльність;

якщо така юридична особа стала власником акцій до моменту встановлення контролю над нею.

При цьому такі акції не дають права голосу на загальних зборах та не враховуються під час голосування та визначення кворуму загальних зборів.

До акцій, зазначених у цій частині, не застосовуються положення частин першої - четвертої цієї статті";

47) у статті 70:

у частині другій:

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Якщо наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією наглядовою радою";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Наглядова рада публічного акціонерного товариства або банку має право приймати рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини. Якщо склад наглядової ради приватного акціонерного товариства відповідає вимогам частини четвертої статті 53 цього Закону, статутом такого товариства може бути встановлено, що рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини, можуть прийматися цією наглядовою радою";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті";

доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:

"6. Протягом двох років з дня створення акціонерного товариства (крім створення товариства в результаті реорганізації) будь-який правочин, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (у випадку, якщо акціонерним товариством ще не складалася річна фінансова звітність, - статутного капіталу акціонерного товариства) та стороною якого є засновник товариства, має вчинятися відповідно до вимог статті 71 цього Закону. Рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами та оприлюднюється відповідно до законодавства.

7. Положення цієї статті не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства";

48) у статті 71:

пункт 2 частини другої після слова "відсотками" доповнити словом "голосуючих";

перше речення частини п’ятої після слова "аудитора" доповнити словами "(аудиторську фірму)";

частину дев’яту виключити;

у частині десятій:

у пункті 4 слово "простих" замінити словом "голосуючих";

доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) вчинення банками правочинів, пов’язаних з наданням банківських та інших фінансових послуг, за умови дотримання положень статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

49) у статті 73:

у частині першій:

в абзацах першому і другому слова "акціонерне товариство" в усіх відмінках і числах замінити словами "приватне акціонерне товариство" у відповідному відмінку і числі;

в абзаці другому слова "власників простих акцій товариства" виключити;

абзац третій виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Статутом приватного акціонерного товариства можуть бути передбачені вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також повноваження (компетенція) ревізійної комісії (ревізора)";

50) у статті 75:

частини першу і третю після слова "аудитором" доповнити словами "(аудиторською фірмою)";

частини другу і четверту після слова "аудитора" доповнити словами "(аудиторської фірми)";

в абзаці першому частини п’ятої слово "простих" замінити словом "голосуючих";

у частині шостій:

абзаци перший і третій після слів "аудитору" та "аудитора" доповнити відповідно словами "(аудиторській фірмі)" та "(аудиторської фірми)";

абзац другий після слова "відсотків" доповнити словом "голосуючих";

в абзаці третьому слово "простих" замінити словом "голосуючих";

51) у тексті статті 76 після слова "аудитором" доповнити словами "(аудиторською фірмою)", а слово "простих" замінити словом "голосуючих";

52) у частині першій статті 77:

пункт 10 після слова "аудитора" доповнити словами "(аудиторської фірми)";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства";

після пункту 16 доповнити шістьма новими пунктами такого змісту:

"17) звіти наглядової ради (у разі її створення);

18) звіти виконавчого органу;

19) звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення);

20) положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;

21) звіти про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;

22) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 цього Закону".

У зв’язку з цим пункт 17 вважати пунктом 23;

53) у статті 78:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16-23 частини першої статті 77 цього Закону, а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність цього товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, акціонерне товариство та акціонер зобов’язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом";

у другому реченні частини другої слово "встановлювати" замінити словом "стягувати" та доповнити словами "до моменту надання таких документів";

у частині третій цифри "16" замінити цифрами "20" та після слова і цифр "статті 35" доповнити словами і цифрами "та частини п’ятої статті 45";

54) у частині першій статті 82:

у першому реченні слова "опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалення рішення" замінити словами "розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";

у другому реченні слово "Публічне" виключити, а слова "кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу" замінити словами "кожну фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів";

55) у частині четвертій статті 84 слово "простих" замінити словом "голосуючих".

18. У Законі України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 553):

1) у назві та преамбулі слово "публічного" виключити;

2) у частині третій статті 2 слово "публічне" виключити.

19. В абзаці першому частини першої статті 42 та пункті 6 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564; 2014 р., № 33, ст. 1162; 2015 р., № 6, ст. 41, № 43, ст. 386) слова "публічного" та "публічне" виключити.

20. У пункті 1 частини другої, частинах третій і п’ятій статті 25 Закону України "Про морські порти України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65) слово "публічне" в усіх відмінках і числах виключити.

21. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 29, ст. 337):

1) у пункті 3 частини четвертої статті 7 цифри "80" замінити цифрами "70";

2) у статті 48:

в абзаці десятому частини третьої цифри "20" замінити цифрами "30";

у пункті 4 частини чотирнадцятої слово "публічних" виключити.

22. У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

пункт 4 після слів "Центрального депозитарію" доповнити словами "та/або Національного банку України";

після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"10-1) кліринг - визначення взаємних зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу".

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять шостим;

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"11-1) неттінг - повне або часткове припинення зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом заліку зобов’язань або в інший спосіб. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов’язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять сьомим;

після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"18-1) система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність, - комплекс заходів, спрямованих на зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань, що виникають за правочинами з фінансовими інструментами".

У зв’язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять восьмим;

абзац двадцять восьмий виключити;

2) у статті 5:

частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком України при провадженні ним депозитарної діяльності депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах особам, визначеним Національним банком України за погодженням з Комісією відповідно до закону".

У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

у частині шостій:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Такий договір може укладатися у формі депозитарного договору";

абзац третій після слова "Договір" доповнити словами "про обслуговування клірингової установи та договір", слова "між ним" замінити словами "між такими особами", слово "якого" - словом "яких", а слова "на рахунку в цінних паперах" - словами "на рахунках у цінних паперах клірингової установи та";

3) у статті 6:

у частині сьомій:

абзац перший після слів "а також порядок їх реєстрації в системі депозитарного обліку" доповнити словами "та строки їх зберігання";

абзац другий виключити;

в абзаці першому частини восьмої:

у першому реченні слова "повідомити про прийняття" замінити словом "прийняти";

після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо депозитарна установа у визначений у цій частині строк не надала депоненту вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання".

У зв’язку з цим друге речення вважати третім реченням;

4) у частині другій статей 9 і 15 слово "публічного" виключити;

5) абзац перший частини першої статті 21 після слів "Емітент цінних паперів" доповнити словами "(крім облігацій внутрішньої державної позики)";

6) пункти 7 і 8 частини першої статті 25 викласти в такій редакції:

"7) Комісії - щодо відомостей про власників цінних паперів, їхні рахунки та про відповідні операції з цінними паперами цих власників, а також іншу інформацію у випадках, встановлених законом;

8) Національного банку України - щодо відомостей про власників цінних паперів, а також іншу інформацію, встановлену законом".

23. У частині другій статті 1 та абзаці шістнадцятому пункту 2-1 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904; 2015 р., № 23, ст. 159; 2016 р., № 25, ст. 499) слово "публічне" в усіх відмінках виключити.

24. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17, № 47, ст. 800):

1) частину другу статті 9 доповнити пунктом 48 такого змісту:

"48) для акціонерних товариств (крім корпоративних інвестиційних фондів) додатково зазначаються відомості про:

тип акціонерного товариства;

номінальну вартість та кількість розміщених акцій, оплачених в інший спосіб, ніж у грошовій формі, із зазначенням виду майна, що внесено в рахунок оплати акцій, що розміщуються;

особу, яка сплатила за розміщені акції іншим способом, ніж у грошовій формі, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням для юридичної особи - резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи - нерезидента - коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

прізвища, імена, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб (із зазначенням для юридичної особи - резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи - нерезидента - коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи), якими або від імені яких підписаний статут при заснуванні товариства;

загальний розмір обов’язкових платежів та інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;

звіти про оцінку майна у випадках здійснення оплати акцій в інший спосіб, ніж у грошовій формі.

До підприємств оборонно-промислового комплексу вимоги абзаців третього - сьомого цього пункту не застосовуються";

2) у статті 17:

частину першу доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) документ, що містить інформацію про розмір обов’язкових платежів та інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону";

частину четверту доповнити пунктами 12 і 13 такого змісту:

"12) звіт про результати емісії акцій у випадку, передбаченому абзацами третім і четвертим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

13) звіт про оцінку майна у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону".

25. В абзаці першому частини третьої статті 2 Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 4, ст. 43) слово "публічного" виключити.

26. Пункт 5 статті 5 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 21, ст. 241) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Зазначені у цьому пункті нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку оприлюднюються на її офіційному веб-сайті та в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України" або у газеті "Урядовий кур’єр", або "Голос України" і набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням зазначених у цій частині нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається перше опублікування їх повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" або перше розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет".

27. У розділі II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 25, ст. 289):

1) абзац другий пункту 2 доповнити реченням такого змісту: "Вимоги до повідомлення, передбаченого цим пунктом, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

2) у пункті 3:

доповнити реченням такого змісту: "При цьому такий акціонер, який здійснює придбання акцій, зобов’язаний здійснити повідомлення, передбачене частиною першою статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства";

доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Для цілей цього пункту ціною обов’язкового придбання акцій визначається найбільша з таких:

1) ціна, визначена відповідно до пункту 2 цього розділу;

2) найвища ціна акції, за якою власник домінуючого контрольного пакета здійснив придбання акцій після набрання чинності цим Законом".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім:

підпункту 13, абзаців другого - сьомого підпункту 29, підпункту 47 пункту 17 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 травня 2018 року;

пункту 9, абзаців сьомого - дев’ятого, дванадцятого, тринадцятого, шістнадцятого, сімнадцятого підпункту 1, абзацу п’ятого підпункту 4, абзаців третього - п’ятого, восьмого, дев’ятого підпункту 5, підпунктів 6, 8, 9 та 15 пункту 15 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2018 року;

підпунктів 14 і 16 пункту 15, абзаців сьомого, двадцятого і двадцять першого підпункту 37, абзаців шостого і восьмого підпункту 38, абзаців четвертого і п’ятого підпункту 39, абзацу другого підпункту 40 та абзаців другого і третього підпункту 54 пункту 17 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

2. До 1 липня 2019 року розміщення акцій приватним акціонерним товариством, зареєстрованим до дня набрання чинності цим Законом, може здійснюватися шляхом безпосередньої письмової пропозиції акцій такого акціонерного товариства заздалегідь визначеному колу осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може становити або перевищувати 150 осіб, а також серед акціонерів такого товариства.

3. Базові проспекти емісії цінних паперів, зареєстровані до дня набрання чинності цим Законом, є недійсними з дня набрання чинності цим Законом.

4. Всі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.

6. До акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

У разі якщо після дня набрання чинності цим Законом такими акціонерними товариствами прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, деномінацію акцій, емісію інших цінних паперів, ніж акцій, отримання нових ліцензій та інших дозвільних документів та/або отримання документів, які підтверджують права товариства на майно, такі товариства зобов’язані привести статут та інші внутрішні документи у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства".вгору