Документ 2147а-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.12.2017. Подивитися в історії? )


18) інші функції, передбачені Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

2. Реєстрація осіб в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі здійснюється відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему безоплатно не пізніше наступного робочого дня після надходження відповідної заяви такої особи.

3. Подання, пересилання, обмін документами, вчинення інших дій в електронній формі за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюються з використанням електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону.

Особливості використання електронного цифрового підпису в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі визначаються Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

4. Суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, їх органи проводять розгляд справ за матеріалами в електронній формі. Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі не пізніше наступного дня з дня їх надходження до суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, їх органів переводяться в електронну форму та долучаються до матеріалів електронної справи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. У випадку необхідності відповідний орган може витребувати, оглянути та залучити до матеріалів справи документ у паперовій формі.

Подані до відповідного органу паперові документи зберігаються у додатку до електронної справи.

5. Несанкціоноване втручання в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та в автоматизований розподіл справ у суді, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій раді правосуддя, її органах тягне за собою відповідальність, установлену законом.

6. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система підлягає захисту із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

7. Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України";

6) у статті 31:

а) частину першу після слів "суди першої" доповнити словами "та апеляційної";

б) частину четверту доповнити словами "для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції";

7) пункт 1 частини першої статті 32 викласти в такій редакції:

"1) здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у справах та в порядку, визначених процесуальним законом";

8) пункт 1 частини другої статті 45 викласти в такій редакції:

"1) у визначених законом випадках здійснює перегляд судових рішень у касаційному порядку з метою забезпечення однакового застосування судами норм права";

9) частину другу статті 46 доповнити пунктами 10-1 і 10-2 такого змісту:

"10-1) з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ узагальнює практику застосування матеріального і процесуального законів, систематизує та забезпечує оприлюднення правових позицій Верховного Суду з посиланням на судові рішення, в яких вони були сформульовані;

10-2) за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики надає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ";

10) у частині третій статті 82 слова "того самого рівня" замінити словами "того самого або нижчого рівня";

11) у частині першій статті 106:

а) у підпункті "а" пункту 1 слова "учасниками судового процесу реалізацію" замінити словами "реалізацію учасниками судового процесу";

б) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) умисне або внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод або інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків";

в) у пункті 6 слова "спосіб упродовж п’яти днів" замінити словами "спосіб, упродовж п’яти днів";

12) у статті 133:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування та діє як виконавчий орган з’їзду суддів України";

б) у частині шостій слова "у період між з’їздами суддів України" виключити;

в) у частині сьомій та пункті 7 частини восьмої слова "цим Законом" замінити словом "законом";

13) перше речення частини п’ятої статті 147 після слів "щодо реєстрації новоутвореного суду як юридичної особи" доповнити словами "забезпечення необхідних дій для належного початку його роботи";

14) у частині першій статті 152:

а) у пункті 8 слова "Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи" замінити словами "Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затверджує Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ";

б) у пункті 10 слова "та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, забезпечує функціонування системи відеоконференц-зв’язку для участі осіб у засіданні суду в режимі відеоконференції" виключити;

15) у статті 155:

а) абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: "Тимчасове положення про апарат новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату цього суду";

б) частину п’яту доповнити словами "крім випадків переведення державних службовців відповідно до законодавства про державну службу";

в) частину сьому доповнити реченням такого змісту: "Тимчасова структура та тимчасова штатна чисельність апарату новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату цього суду за погодженням із Головою Державної судової адміністрації України";

16) частину першу статті 157 після слова "помічника" доповнити словом "(помічників)", а після слова "якого" - словом "(яких)";

17) у розділі XII "Прикінцеві та перехідні положення":

а) в абзаці першому пункту 4 слово "шести" замінити словом "дванадцяти";

б) доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1. Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату Верховного Суду затверджує тимчасову структуру, тимчасову чисельність апарату Верховного Суду та призначає на посади працівників апарату Верховного Суду у кількості, необхідній для забезпечення початку роботи Верховного Суду";

в) перше речення пункту 29 після слів "період одного року до набрання" доповнити словами "або дев’яноста днів після набрання";

г) у підпункті 3 пункту 41 слово "двох" замінити словом "дванадцяти";

ґ) підпункт 1 пункту 46 виключити;

18) у тексті Закону слова "Єдина судова інформаційна (автоматизована) система", "автоматизована система" у всіх відмінках замінити словами "Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система" у відповідному відмінку.

§ 2. Прикінцеві положення

1. Пункти 4, 5, 14, 18 § 1 цього розділу вводяться в дію з дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією України у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади України оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Розділ 6.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його Пленуму відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545), опублікованим у газеті "Голос України", крім:

змін до Закону України "Про Вищу раду правосуддя", передбачених розділом 4 цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;

змін до частини третьої статті 82, пунктів 4, 6 частини першої статті 106, статей 133, 147, 152, 155, розділу XII Закону України "Про судоустрій і статус суддів", які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 жовтня 2017 року
№ 2147-VIII
вгору